ANG BATAS NG PANGINOON

download PDF
NAPAKITA mula sa WRATH NG DIYOS
EUNANG PAGPAPAHAYAG
POST-CROSS NA POOT
ANG TUNAY NA TUNGKOL SA GRUPO
GRADO at mga gawa
Maluwalhati ang DIYOS SA IYONG MGA GAWA
ANG BATAS NG PANGINOON
HINDI GINAWA KA NG DIYOS
ANG BATAS AT KRISTIYANO

1. Ang mga tao ay hinog para sa panlilinlang dahil nabubuhay tayo sa isang kultura na lalong tumutukoy sa katotohanan ayon sa kung ano ang nararamdaman natin sa halip na ayon sa mga layunin na katotohanan.
a. Ito ay naging pangkaraniwan na marinig ang mga nag-aangking mga Kristiyano ay gumawa ng mga pahayag na tulad nito: Nararamdaman ko lamang na maraming mga landas patungo sa Diyos at ang isang mapagmahal na Diyos ay hindi kailanman papayagan sa sinumang magpunta sa Impiyerno. Nararamdaman ko lang na ang isang mapagpatawad na Diyos ay hindi nagagalit sa kasalanan at hindi nagmamalasakit kung paano tayo namumuhay - basta masaya tayo.
b. Ang bawat isa sa mga pahayag na ito ay hindi tama. Ang bawat pahayag ay salungat sa Salita ng Diyos, ang Bibliya. Hindi ipinakikita ng Diyos ang Kanyang Sarili o ang Kanyang kalooban sa pamamagitan ng damdamin na naramdaman. Inihayag niya ang Kanyang sarili ang mga Banal na Kasulatan. c. Ang Bibliya lamang ang aming layunin, tumpak na mapagkukunan ng impormasyon tungkol sa Diyos. Gumugugol kami ng oras upang tignan kung sino si Jesus at kung bakit Siya dumating - ayon sa Bibliya - kaya hindi tayo malinlang.
2. Kamakailan, napag-usapan namin ang katotohanan na nagkaroon ng isang malaking pagsabog sa pagtuturo sa biyaya sa mga Kristiyanong bilog. Habang ang ilan sa mga ito ay mabuti, karamihan sa mga ito ay hindi tumpak at humantong sa maling mga konklusyon na nakuha ng mga hindi pamilyar sa mabuting doktrina ng Bibliya.
a. Ang biyaya ay naging isang dahilan para sa lax at kahit na makasalanang pamumuhay sa ilang mga tao. Sinasabi ng iba na kung may sasabihin sa iyo na, bilang isang Kristiyano, may mga bagay na dapat mong gawin (tulad ng pagdarasal, basahin ang Bibliya, o mabuhay alinsunod sa isang tiyak na pamantayan) nagsasagawa sila at sinusubukan mong ilagay sa ilalim ng batas.
b. Kaya sinuri namin kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa biyaya at gumagana. Sa araling ito, magdaragdag tayo ng batas sa ating talakayan habang ipinagpapatuloy natin ang ating pag-aaral tungkol kay Sino si Jesus at kung bakit Siya naparito sa mundo.

1. Ang kasalanan ay winawalang-bisa ang planong ito dahil ang isang banal na Diyos ay hindi maaaring magkaroon ng mga makasalanan bilang mga anak na lalaki, at hindi rin niya makalimutan ang kasalanan o hayaan ang mga kalalakihan at kababaihan na maiikutan ang kanilang kasalanan.
a. Ang parusa para sa kasalanan ay ang poot ng Diyos na walang hanggan na paghihiwalay sa Kanya (Juan 3:36). Walang pagkilos na maaari nating gawin, walang pagsisikap na magagawa natin, na aalisin ang ating kalagayan (Rom 5: 6).
1. Ang Diyos, na pinasigla ng pag-ibig, piniling makitungo sa atin sa biyaya at gawin para sa atin ang hindi natin magagawa para sa ating sarili. Kinuha niya ang laman (naging ganap na tao nang walang tigil na Diyos), ipinanganak sa mundong ito at namatay upang mailigtas tayo sa kasalanan at parusa. Juan 1: 1; Juan 1:14; Heb 2: 14-15
2. Si Jesus ang pumalit sa atin at naging ating Panghalili. Sa Krus Kinuha niya ang parusa na dapat dumating sa atin para sa ating kasalanan. Kuntento niya ang hustisya para sa atin. Isa 53: 4-6; Rom 4:25
b. Ang biyaya ay ang hindi nabigyan ng pabor na ipinakita sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng pagligtas sa atin mula sa kasalanan at parusa sa pamamagitan ng Krus ni Cristo. Hindi namatay si Jesus upang gawin itong okay sa kasalanan. Namatay siya upang maalis ang kasalanan. Heb 9:26
1. Ang Diyos, sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, ay binigyan tayo ng katwiran. Ang pagbibigay-katwiran ay nangangahulugang magbigay ng makatarungan o walang-sala - upang makakuha. Ang Acquittal ay isang hudisyal (ayon sa katarungan) na paglaya mula sa isang kriminal na singil. Ang lahat ng mga singil ay bumaba dahil walang katibayan ng maling ginagawa. Rom 3:24; Tito 3: 7; Col 2:14
2. Kapag lumuhod ka kay Jesus bilang Tagapagligtas at Panginoon at tinatanggap ang Kanyang sakripisyo, ang slate ay tinanggal. Nabibigyang-katwiran ka (pinakawalan, ipinahayag na matuwid), hindi na nagkasala sa kasalanan.
A. Maaari ka nang makitungo sa iyo ng Diyos na parang hindi ka pa nagkasala. Napakadalisay mo sa pamamagitan ng sakripisyo ni Cristo na mapapanatili ka ng Diyos (ang iyong panloob na pagkatao) sa pamamagitan ng Kanyang buhay at Espiritu at ibalik ka sa iyong nilikha na layunin bilang Kanyang banal, matuwid na anak na lalaki o anak na babae. Col 1:22
B. Binago ka ng Banal na Espiritu mula sa isang makasalanan sa isang anak sa pamamagitan ng pagbabagong-buhay. Literal kang ipinanganak ng Diyos. Ikaw ay nakikibahagi sa buhay na walang hanggan, ang hindi nabagong buhay sa Diyos — na kaisa sa buhay kay Jesus. Tito 3: 5; Juan 1: 12-13; I Juan 5: 1; I Juan 5: 11-12; II Alagang Hayop 1: 4; atbp.
2. Walang mga gawa (walang aksyon na maaari mong gawin, walang gawa na magagawa mo) na makakakuha ka ng kaligtasan mula sa kasalanan at wala kang magagawa upang maging karapat-dapat na muling pagbangon. Ligtas tayo at isilang muli - hindi sa pamamagitan ng ating sariling mga gawa o pagsisikap — kundi sa biyaya ng Diyos kapag naniniwala tayo kay Jesus. II Tim 1: 9; Ef 2: 8-9; Tito 3: 5-7
a. Hindi natin maililigtas ang ating sarili sa ating kasalanan sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ngunit ngayon na natanggap na natin ang regalo ng kaligtasan, dapat tayong gumawa ng mga gawa. Dapat nating simulan upang ipakita ang panlabas na katibayan ng panloob na pagbabago na ginawa ng Diyos, sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, sa atin.
b. Ang mga gawa o kilos na ito ay hindi isang paraan upang kumita o karapat-dapat sa tulong o biyaya ng Diyos. Sa halip, ang mga ito ay mga demonstrasyon ng katotohanan na nauunawaan natin na naibalik tayo sa ating nilikha na layunin bilang banal, matuwid na mga anak na lalaki at babae ng Diyos. Ef 2:10; Tito 2:14
1. Ang buong tono ng Bagong Tipan patungkol sa kasalanan at banal na pamumuhay ay: Kumilos tulad ng kung ano ka sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos sa iyo — isang banal, matuwid na anak ng Diyos. I Alagang Hayop 1: 14-16; Ef 5: 1-2; Gal 5:13 2. Ang pagbabago sa pag-uugali, isang pagtatangka upang mamuhay ng isang banal na pamumuhay, pagsisikap na sundin ang Salita ng Diyos — kahit na hindi nila ka nakukuha ang pag-ibig at kaligtasan ng Diyos — silang lahat ay mga pagpapahayag ng tunay na kaligtasan. Kung ang mga bagay na iyon ay kulang, may pag-aalala kung ang isang tao ay tunay na isinilang na muli. 3. Ang pagbabagong-buhay ay nangyayari sa ating panloob na pagkatao (ating espiritu). Ang ating kaluluwa (isip at emosyon) at ang ating katawan ay hindi direktang apektado ng bagong pagsilang. Ang ating kaluluwa at katawan ay dapat dalhin sa ilalim ng kontrol ng bagong buhay sa ating espiritu (mga aralin para sa isa pang araw).
a. Ang bagong kapanganakan ay simula ng isang proseso na ganap na linisin ang iyong buong pagkatao mula sa lahat ng katiwalian at kaakma sa imahe ni Kristo. Si Jesus, sa Kanyang sangkatauhan, ay huwaran para sa pamilya ng Diyos. Rom 8: 29-30
b. Sa ngayon, natapos tayo na gumagana sa pag-unlad — ganap na banal, matuwid na mga anak na lalaki at babae ng Diyos sa pamamagitan ng kapanganakan, ngunit hindi pa ganap na naaayon sa imahe ni Kristo sa bawat bahagi ng ating pagkatao. I Juan 3: 2
1. Nakikipag-ugnay sa atin ang Diyos batay sa ating bagong pagkakakilanlan bilang mga anak — sa batayan ng bahagi na natapos, sapagkat tiwala Siya na ang buong proseso ay sa wakas makumpleto. Phil 1: 6
2. Kapag ikaw, bilang isang banal, matuwid na anak, nagkasala (o gumawa ng isang paminsan-minsang gawa ng kawalan ng katarungan), hindi ito nagbabago kung ano ka pa kaysa sa paggawa ng isang paminsan-minsang pagkilos ng katuwiran bago ka maligtas na ginawang matuwid. Ang iyong kasalanan ay hindi tatanggalin ang gawain ng Krus.
c. Ang kaalaman sa prosesong ito ng progresibong pagsunud-sunod sa imahe ni Cristo ay dapat magbigay ng inspirasyon sa atin na gawin ang aming makakaya upang mamuhay nang matuwid — hindi kumita o karapat-dapat sa tulong at pagpapala ng Diyos — ngunit dahil ito ang ating nilikha na layunin. I Juan 3: 3; Tito 2: 11-13

1. Ang pangunahing kahulugan ng salitang batas ayon sa Webster's Dictionary ay: isang panuntunan ng pag-uugali o pagkilos na inilagay at ipinatupad ng kataas-taasang awtoridad.
a. Ang batas ay naging isang masamang salita sa ilang mga Kristiyanong bilog sapagkat ito ay naging magkasingkahulugan ng "mga patakaran" at, ayon sa ilan, ang Kristiyanismo ay hindi tungkol sa mga patakaran, ito ay tungkol sa relasyon. Oo, ang Kristiyanismo ay tungkol sa relasyon, ngunit hindi ito nangangahulugang ang batas at "mga patakaran" ay walang lugar.
b. Habang sinisimulan natin ang ating talakayan tungkol sa batas, isaalang-alang ang kaisipang ito. Sa parehong diskurso kung saan binalaan ni Jesus ang Kanyang mga tagasunod na ang panlilinlang sa relihiyon ay nauna sa Kanyang pagbabalik, sinabi rin niya na ang kasalanan o paglabag ay lalala (Mat. 24:12). Ang pagkakasala ay nagmula sa isang salitang Greek na nangangahulugang kawalan ng batas.
1. Ang parehong salita na ito ay ginagamit upang ilarawan ang pangwakas na pinuno ng mundo (Antikristo) na tutol sa pagbabalik ni Jesus. II Thess 2: 7-8 — Para sa misteryo ng kawalan ng batas (parehong salitang Griyego) ay nagtatrabaho na ... kung gayon ang isang walang batas (parehong salitang Griyego) ay ipinahayag (ESV).
2. Ipinanghula ni Daniel ang huling panghuling pandaigdig na ito: Magsasalita siya ng mga salita laban sa Kataas-taasan, at mag-iisip (pag-asa) na baguhin ang mga oras at batas (Dan 7:25, ESV).
3. Nakapagtataka na makita na, sa parehong oras na pagdaraya ng relihiyon ay nadaragdagan sa ating kultura, gayon din ang kawalang-galang sa batas — maging sa Simbahan. Ang pagsunod sa isang pamantayan ay naging isang masamang bagay.
c. Tulad ng mga salitang biyaya at gawa, ang salitang batas ay ginagamit ng maraming paraan sa Bibliya. Ngunit, sa pangkalahatan, ang batas ay nangangahulugang ipinahayag na kalooban ng Diyos patungkol sa pag-uugali ng tao.
1. Ang batas ng Diyos (o kalooban) ay ipinahayag sa iba't ibang paraan sa iba't ibang oras sa buong kasaysayan ng tao sa mundo. Ngunit ang lahat ng mga pananalitang ito ay tumatawag sa mga tao na ibigin ang Diyos at mahalin ang kanilang kapwa tao.
2. Ang mga unang tao, sina Adan at Eva at ang kanilang mga anak na sina Cain at Abel, ay nasa ilalim ng Batas ng pag-ibig.
Sinabi ni Jesus na ang Kautusan ng Diyos ay maaaring ibubuod sa dalawang pahayag — ibigin ang Diyos nang buong puso, kaluluwa, at isipan at mahalin ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. I Juan 3: 11-12; Mat 22: 37-40
2. Kapag nabanggit ang term na batas, ang Batas ni Moises ay karaniwang kung ano ang unang naiisip sa marami. Ang Batas ni Moises (na kasama ang Sampung Utos) ay ibinigay sa isang tiyak na oras sa kasaysayan ng tao sa isang tiyak na pangkat ng mga tao para sa mga tiyak na layunin
a. Ibinigay ng Diyos ang Batas na ito kay Moises sa Bundok Sinai makalipas ang ilang sandali na naihatid ang Israel mula sa pagkaalipin sa Egypt. Ito ang pinaka detalyadong paglalarawan ng batas na ibinigay sa Bibliya. Kasama dito ang mga batas sa sibil at kriminal, mga batas sa pagdidiyeta, mga batas sa seremonya at sakripisyo.
b. Ang mga Israelita ay nanirahan bilang mga alipin sa isang dayuhang lupain sa loob ng 400 taon at ang Kautusan ay dinisenyo upang matulungan silang magtatag ng isang gumaganang lipunan at mabuhay sa pakikipag-ugnay sa Panginoon sa sandaling naisaayos nila ang Canaan.
1. Karamihan sa Kautusan ay ibinigay upang ilantad at alisin ang mga gawi na may kaugnayan sa pagsamba sa idolo na kinuha ng Israel habang naninirahan sa Egypt. Ex 23:19; Lev 17: 7; Lev 18:23; Lev 19:19; atbp.
2. Ang Kautusan ay ibinigay upang ilantad ang kasalanan, at pagkatapos ay sa pamamagitan ng mga parusa na na-parusa ng Kautusan, ipakita sa mga tao na ang kasalanan ay nagdadala ng pagkawasak at kamatayan at ang pagsunod ay nagdudulot ng buhay. Rom 3: 19-20; Deut 30:19
3. Ang Batas ay inilaan din upang ipakita ang kawalan ng kakayahan ng tao na mabuhay nang walang kasalanan, ipakita sa mga tao ang kanilang pangangailangan para sa isang Tagapagligtas, at malinaw na ang paglaya sa kasalanan ay nagmumula lamang sa pamamagitan ng sakripisyo ng dugo na inihandog ng isang pari o tagapamagitan (foreshadowing Jesus and His sacrifice sa krus). Gal 3:24
c. Maaari naming gawin (ngunit hindi pupunta) isang serye sa Batas. Gayunpaman, isaalang-alang ang isang pag-iisip na ito.
1. Ang lugar ng Batas ni Moises sa buhay ng isang Kristiyano ay isang isyu sa unang iglesya dahil marami sa mga unang nahuli ay mga Hudyo na nabuhay sa ilalim ng Batas na iyon ang kanilang buong buhay.
2. Ang Bagong Tipan ay malinaw na ang mga detalye ng Batas ni Moises (regulasyon, seremonya, sakripisyo) ay hindi para sa mga Kristiyano, ngunit ang diwa ng Batas ay: Mahalin ang Diyos at mahalin ang iyong kapwa.
3. Narito ang punto para sa ating kasalukuyang talakayan. Ang pangwakas na layunin ng Diyos sa pagtubos at kaligtasan ay higit sa pagbibigay sa kalalakihan at kababaihan ng panlabas na code ng pag-uugali upang mapabuti ang ating pag-uugali.
a. Ang layunin niya ay makabuo ng isang panloob na pagbabago — baguhin ang ating kalikasan mula sa makasalanang banal at bigyan tayo ng kapangyarihan mula sa loob upang maipakita at ipakita ang Kanyang katuwiran bilang Kanyang mga anak na lalaki.
1. Ang problema ng tao ay higit pa sa kanyang ginagawa. Ito ay kung ano siya ay sa pamamagitan ng pagsilang sa isang nahulog na lahi. Sa pamamagitan ng kasalanan ni Adan, ang mga kalalakihan at kababaihan ay ginawang mga makasalanan sa likas na katangian. Rom 5:19; Ef 2: 1-3
2. Ang layunin ng Diyos ay alisin ang kasalanan at ibahin ang makasalanang mga lalaki sa mga banal na anak. Ang layunin niya ay gawing matuwid o matuwid ang mga tao sa Kanyang sarili at tama sa kanilang sarili. Ang Batas ni Moises ay hindi maaaring at hindi inilaan na gawin iyon.
b. Ang Kautusan ni Moises ay hindi kakulangan. Ito ay banal, makatarungan, at mabuti (Rom 7:12). Ang problema ay ang katuparan ng Kautusan ay nakasalalay sa kapangyarihan ng mahulog, makasalanang laman upang maisagawa ang mga kinakailangan nito.
1. Kahit na ibigay ng Diyos ang Kautusan ni Moises sa Israel, ipinangako Niya na darating ang isang araw na bibigyan Niya sila ng isang puso na susundin sa Kanya (Deut 30: 6), isang mensahe na binigkas ng mga propeta sa buong kasaysayan ng Israel. Jer 31: 31-34; Ezek 11: 19-20; Ezek 36: 26-27
2. Roma 8: 3-4 — Sapagkat nagawa na ng Diyos ang hindi magagawa ng Kautusan, humina tulad ng sa laman. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang sariling Anak sa pagkakatulad ng makasalanang laman, at dahil sa kasalanan, kinondena niya ang kasalanan sa laman; upang matupad ang matuwid na kahilingan ng kautusan sa atin na nag-uutos sa ating buhay hindi ayon sa laman, kundi pagkatapos ng Espiritu. (Montgomery).
3. Binuksan ng Krus ang daan para tayo ay maging literal na mga anak na lalaki at babae ng Diyos sa pamamagitan ng bagong pagsilang o pagbabagong-buhay. Ngayon, sa pamamagitan ng buhay ng Diyos sa atin, mabubuhay tayo sa (para sa) katuwiran. I Pet 2:24
4. Isang mabilis na paglalakbay sa gilid: Kumusta ang Sampung Utos? Nalalapat ba sila sa mga Kristiyano? Habang hindi sila partikular na tinutukoy sa Bagong Tipan, ang espiritu sa likod ng Sampung Utos ay.
a. Ang Sampung Utos ang pangunahing pangunahing Batas ni Moises. Ang unang apat na naglista ng mga tungkulin ng Israel sa Diyos, ang huling anim na naglista ng kanilang mga tungkulin sa kanilang kapwa tao. Ex 20: 1-17
b. Ang mga damdamin sa likuran nila ay ang lahat ay ipinahayag sa isang lugar sa Bagong Tipan, hindi bilang mga kondisyon ng kaligtasan, kundi bilang mga pagpapahayag ng katuwiran — ang uri ng pag-uugali na anak ng Diyos ay ipakita ang
(1 Marcos 12: 30-2. I Cor 10: 7-3. Matt 5: 34-4. Heb 4: 9-5. Efe 6: 2-6. I Ped 4: 15—
7. Heb 13: 4-8. Efe 4: 28-9. Col 3: 9-10. Ef 5: 5).
c. Ang mga Kristiyano (tulad ng bawat tao mula pa kay Adan at Eba) ay nasa ilalim ng Batas ni Cristo na siyang Batas ng pag-ibig (ibigin ang Diyos at ibigin ang iyong kapwa tao). Gal 6: 2; Juan 15:12; Juan 15:17; atbp.
5. Ang ilang mga Kristiyano (nagkakamali) ay nagsasabi na kung sasabihin mo sa kanila na kailangan nilang "gawin" ang anumang (sumunod sa anumang mga patakaran), pinapabayaan mo sila sa ilalim ng batas, at mali iyon dahil nasa ilalim tayo ng biyaya ngayon.
a. Totoo na ang kaligtasan ay nagligtas sa atin mula sa kasalanan, ang biyaya ay ginawa tayong matuwid, banal na anak, at ang biyaya ay nagbabago sa bawat bahagi ng ating pagkatao, na tumutugma sa atin sa imahe ni Cristo.
1. Gayunpaman, ang mga bagong nilalang (banal, matuwid na mga anak ng Diyos) ay kailangan pa ring sabihin sa kung ano ang dapat gawin (alituntunin) dahil hindi pa tayo ganap na sumunod sa imahe ni Cristo.
2. Kailangan natin ng pagtuturo sa matuwid na pamumuhay sapagkat ang ating isipan ay nagdilim sa kasalanan at ang ating pag-uugali ay nakatuon sa sarili. Kailangan natin ng pamantayan ng matuwid na pag-uugali. Rom 12: 1-2
b. Nakikita natin ang pattern na ito sa Bagong Tipan. Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, inialay niya ang unang tatlong mga kabanata sa kung ano ang ginawa sa atin ng biyaya at ginagawa tayo (na tayo ay kaisa ni Kristo). Ngunit ang huling tatlong mga kabanata ay nakatuon sa kung paano tayo mabubuhay (ang mga patakaran). Alalahanin kung ano ang batas - ito ay mga patakaran ng pag-uugali, pamantayan para sa pag-uugali.
1. Kailangang masabihan ang mga bagong nilalang: Huwag magsinungaling, magnakaw, o makipagtalik sa sinuman maliban sa iyong asawa; atbp.
Hindi iyan batas o legalismo. Iyon ang pagtuturo sa mabuting pamumuhay. II Tim 3: 16-17
2. Ang tagubilin sa kung paano mamuhay sa isang makadiyos na paraan ay nagmula sa Salita ng Diyos, ang Bibliya. Ang Batas ng Diyos ay ipinahayag sa pamamagitan ng Kanyang nakasulat na Salita.
A. Sa unang pagkakataon na lumilitaw ang salitang batas sa Bibliya, ito ay isang salitang Hebreo na nangangahulugang pagtuturo, direksyon, o batas. Ex 13: 9
B. Aw 19: 7 — Ang Batas ng Panginoon ay nagpapaalam sa payak (naiilawan: ang hangal o mapaglaraw); ginagawang matalino ang ignorante (Harrison); Aw 37: 31 — Ang Batas ng Panginoon ay puso; hindi siya kailanman gagawa ng maling hakbang (Pangunahing).

1. Ang batas ng Diyos ay ipinahayag sa Kanyang nakasulat na Salita, ang Bibliya. Ang Kanyang Salita (Kanyang Kautusan) ay bahagi ng proseso ng paglilinis at pagbabagong nagaganap sa atin kapag yumukod tayo sa Kanya bilang Tagapagligtas at panginoon.
a. Ef 5: 25-27 — Ibinigay ni Hesus ang Kanyang Sarili para sa simbahan (mananampalataya sa Kanya) upang siya ay magpabanal at linisin tayo sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig ng Salita.
b. Kapag naniniwala tayo sa ebanghelyo tungkol sa kaligtasan mula sa kasalanan, ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng Salita ng Diyos ay nagbigay-buhay sa ating espiritu at binago tayo bilang banal, matuwid na mga anak na lalaki ng Diyos.
Juan 3: 3-5; Tito 3: 5; I Alagang Hayop 1:23; Santiago 1:18; atbp.
2. Sa sandaling ipinanganak tayo ng Diyos, ang Salita o Batas ng Diyos ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng pagpapahiya sa atin sa imahe ni Cristo. II Cor 3: 18-At lahat tayo, tulad ng hindi nabuksan na mukha, [sapagkat patuloy nating nakikita [sa Salita ng Diyos] tulad ng isang salamin ang kaluwalhatian ng Panginoon, ay patuloy na nababago sa Kanyang mismong imahen sa patuloy na pagtaas ng kaluwalhatian at mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang sa iba pa; [sapagkat ito ay] mula sa Panginoon [Sino ang Espiritu. (Amp)