ANG NARROW WAY

download PDF
NABALITA ANG MGA PEACEMAKERS
ANG MGA BEATITUDES
ANG TUNAY NA INTERPRETASYON NG BATAS
MATUWANG KATAYO
ANG ATING AMA SA LANGIT
HUWAG JUDGE
ANG NARROW WAY
TANDAAN ang KONTEKTO
ANG SHEEP AT ANG MGA GUSTO
SI JESUS ​​ANG PARAAN

1. Sa mga nakaraang aralin sinabi namin na ang isang pandaigdigang relihiyon antikristo ay kasalukuyang isinasagawa. At, kahit na sa panimula ay tutol sa orthodox na Kristiyanismo, maaaring maging Kristiyano ito sapagkat binabanggit nito ang ilang mga taludtod sa Bibliya. Gayunpaman ang mga talatang iyon ay kinuha sa labas ng konteksto, maling na -interpret, at hindi sinasadya.
a. Kamakailan, tinalakay namin ang kahalagahan ng pag-aaral na basahin sa konteksto. Kami ay nakatuon sa kung paano ang konteksto ng kasaysayan at kultura ng Bibliya ay tumutulong sa amin nang maayos na bigyang kahulugan ang mga indibidwal na mga sipi.
b. Ang lahat ng nasa Bibliya ay isinulat ng isang tao sa isang tao tungkol sa isang bagay. Ang mga totoong tao ay sumulat sa ibang totoong tao tungkol sa mga totoong isyu. Ang tatlong mga kadahilanan na ito ang nagtatakda ng konteksto. Ang mga talata ng Bibliya ay hindi maaaring mangahulugan ng isang bagay sa atin na hindi nila nais ipahiwatig sa mga orihinal na tagapakinig at mambabasa.
1. Dapat nating maunawaan na ang Bibliya ay 50% kasaysayan. Bilang ika-21 siglo ng mga tao sa mundo kanluranin, kami ay para sa pinaka-hindi pamilyar sa kasaysayan at kultura ng lupain at mga oras kung saan isinulat ang Bibliya. (Iyon ang isang dahilan kung bakit ang mabuting turo sa Bibliya, kumpara sa pangangaral, ay kinakailangan para sa tumpak na pagpapakahulugan sa Banal na Kasulatan.)
2. Marami sa atin ang lumapit sa Bibliya mula sa isang ika-21 siglo na set ng isipan. Iniisip namin sa mga tuntunin ng kung ano ang ibig sabihin sa akin kaysa sa kung ano ang sinasabi nito? Kailangan nating malaman na mag-isip sa kung ano ang mensahe ay ang taong sumulat (sa ilalim ng inspirasyon ng Banal na Espiritu) na nagsisikap na makipag-usap sa kanyang mga mambabasa? II Tim 3: 16-17
2. Si Jesus ay ipinanganak sa ika-1 siglo na Judaismo, sa lupain ng Palestine (modernong-araw na Israel) sa mga tao na, batay sa mga sinulat ng kanilang mga propeta (ang Lumang Tipan), ay naghahanap ng ipinangako ng Manunubos.
a. Si Jesus ay naparito sa mundong ito upang mamatay sa Krus bilang isang hain para sa kasalanan (Heb 9:26; I Juan 4: 9-10; atbp.). Ang kanyang tatlo at kalahating taon na ministeryo na humahantong sa pagpapako sa krus ay nagsilbi ng maraming mga layunin, na ang isa ay maglingkod bilang pansamantalang (o sa pagitan ng) ministeryo.
1. Si Jesus ay dumating sa Lumang Tipan na mga kalalakihan at kababaihan na ang buhay ay pinamamahalaan ng Batas ni Moises. Ngunit malapit na Siya magtatag ng isang Bagong Tipan o isang bagong ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Sa pamamagitan ng Kanyang pagsasakripisyo ng Kanyang Sarili sa Krus ay ginagawang posible para sa mga kalalakihan at kababaihan na maging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya.
2. Karamihan sa pangangaral at pagtuturo ni Jesus ay naglalayong ihanda ang Kanyang mga tagapakinig upang matanggap kung ano ang darating - nang hindi ibinaon ang Kanyang kamay sa diyablo tungkol sa Kaniyang sakripisyo na kamatayan (I Cor 2: 7-8) at nang walang pagbibigay sa kanila ng mas maraming impormasyon kaysa sa kanilang makakaya kumuha sa puntong iyon.
b. Bagaman mayroong isang kahulugan kung saan ang mga salita ni Jesus ay walang saysay at unibersal, dapat nating tandaan na nagsasalita Siya sa mga tunay na tao at naglalayong tulungan silang pagkatapos.
1. Si Jesus ay nakipag-ugnay sa mga totoong tao na may mga isyu, pag-aalala, pag-asa, panaginip — tulad ng bawat isa sa atin. Ang Panginoon ay namatay para sa kanila tulad ng tunay na namatay para sa atin. Wala sa kanila ang tumigil sa pagkakaroon. Ang lahat ay nasa ngayon mismo batay sa kung paano sila tumugon kay Jesus at sa Kanyang ebanghelyo.
2. Si Jesus ay lumakad at nakipag-usap sa mga taong ito, tumawa at sumigaw kasama nila, mahal nila, at pinangalagaan sila - tulad ng kung Siya ay narito kung kasama tayo ngayon. Ang kanyang mga salita ay inilaan upang makipag-usap ng isang bagay sa kanila-at ang makasaysayang, kulturang katotohanan ay nagtatakda ng konteksto.
3. Bago ang Krus at ang Kanyang sakripisyo para sa kasalanan, si Jesus ay hindi nakikipag-ugnay, nakikipag-usap, o nagsasalita tungkol sa mga Kristiyano sapagkat wala pa. Bago magpatuloy, kailangan kong gumawa ng isang malinaw na punto.
a. Ang katotohanan na si Jesus ay hindi nakikipag-usap o tungkol sa mga Kristiyano ay hindi nangangahulugang ang Kanyang mga salita ay hindi nalalapat sa atin o na tayo bilang mga Kristiyano ay hindi matututo mula sa Kanyang mga salita.
1. Maaari mong maalala na mas maaga sa taon na ginawa namin ang maraming mga aralin tungkol sa kaugnayan sa pagitan ng batas, gawa, at biyaya. Napag-usapan namin ang katotohanan na mayroong isang labas ng balanse na mensahe ng biyaya na nakakaapekto sa mga bahagi ng simbahan.
2. Itinuturo nito na wala sa mga utos ni Jesus ang nalalapat sa atin dahil nakikipag-usap Siya sa mga kalalakihang Tipan. Samakatuwid, ang anumang hinihiling na Kanyang ginawa sa mga tao sa mga tuntunin ng pag-uugali ay "batas" at hindi tayo nasa ilalim ng "batas", nasa ilalim tayo ng biyaya. Samakatuwid hindi natin kailangang sundin o gawin ang sinabi ni Jesus.
b. Ang isang buong talakayan tungkol dito ay nangangailangan ng isang buong aralin, ngunit sadyang ilagay - ang ideya na ang mga salita ni Jesus ay hindi nalalapat sa atin ngayon ay hindi tama. Oo, ang ilan sa mga detalye sa Kanyang mga pahayag ay naglalayong sa mga tiyak na pangyayari at isyu sa araw na iyon at maaaring hindi mailalapat sa amin. Ngunit ang espiritu sa likod ng Kanyang mga salita ay. c. Sa mga nagdaang mga aralin na ito, hindi ko na sinasabi na dapat nating balewalain ang mga sinabi ni Jesus. Sinasabi kong kailangan nating isaalang-alang ang konteksto ng kultura at kasaysayan upang maitaguyod natin nang wasto ang Kasulatan.
4. Sa loob ng maraming linggo nasuri natin ang Sermon sa Bundok dahil ito ang pinagmulan ng maraming mga talata na kinuha sa kanilang pang-kasaysayan at kulturang pang-kultura, maling ideya, at maling naisip - hindi lamang ng mga hindi naniniwala ngunit din sa pamamagitan ng taimtim na mga Kristiyano . Suriin natin sandali
a. Dumating si Jesus sa mga kalalakihan at kababaihan na umaasa sa Kanya na maitatag ang kaharian ng Diyos sa mundo. Iyon ang dahilan kung bakit Siya ay nagkaroon ng pansin ng mga tao sa Kanyang mensahe: Magsisi sapagkat malapit na ang kaharian ng Langit (Diyos). Mat 4:17; Marcos 1: 14-15
b. Batay sa mga sulatin ng kanilang mga propeta na tagapakinig ni Jesus ay may kamalayan na kailangan nila ng katuwiran upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang lahat ng alam nila tungkol dito ay nagmula sa kanilang mga pinuno ng relihiyon, ang mga Pariseo at eskriba, na nangaral at nagsagawa ng maling konsepto ng katuwiran.
1. Ang mga Fariseo at mga eskriba ay mayroong panlabas na katuwiran. Tumingin silang banal at banal. Ngunit, ayon kay Jesus, sa loob ay puno sila ng pagkukunwari at kasalanan. Mat 23:28
2. Idinagdag nila ang kanilang mga tradisyon sa Batas ng Diyos — mga patakaran at regulasyon na kanilang pinangalagaan. Sa paggawa nito, napalampas nila ang espiritu sa likuran ng Kautusan — ibigin ang Diyos at mahalin ang iyong kapwa tao. c. Karamihan sa Sermon sa Bundok ay isang pagpapaliwanag ng isang pangunahing pahayag — maliban kung ang iyong katuwiran ay lumampas sa mga Pariseo at eskriba, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Langit. Mat 5:20
1. Hinamon ni Jesus ang maling pagkakaunawa ng mga Pariseo ng Batas ni Moises (ang pagpapahayag ng Diyos ng Kaniyang Kautusan sa ilalim ng Lumang Tipan) at ipinakita ang totoong interpretasyon — Kanya. Matt 5: 21-48
2. Inihalintulad ni Jesus ang maling katuwiran ng mga Pariseo sa totoong matuwid na pamumuhay. Mat 6: 1-34 A. Nabuhay ang mga Pariseo ng kanilang buhay upang makita at mapabilib sa mga lalaki. Ngunit, ayon kay Jesus, ang totoong katuwiran ay nabubuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos, sa pagpapasakop sa at pag-asa sa Kanya.
B. Sinabi ni Jesus na ang totoong katuwiran sa hindi panlabas na pagganap. Ang totoong katuwiran ay nagmula sa puso. Ang Batas ng Diyos na nakasulat sa puso ng isang tao ay nagpapahayag ng sarili sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos at pagmamahal sa iyong kapwa tao.
C. Pinayuhan ni Jesus ang Kanyang mga tagapakinig na mamuhay nang may kamalayan na mayroon silang isang Ama sa Langit na nagmamahal at nagmamalasakit sa kanila.
3. Binanggit din ni Jesus kung paano pakikitunguhan ang iba sa kung paano pakikitunguhan ng Diyos ang Kanyang mga anak. Ang Diyos na Ama ay nakipag-ugnay sa iyo sa awa at biyaya - paano ka makagawa ng mas kaunti? Matt 7: 1-12
4. Sa pamamagitan ng Kanyang pagtuturo ipinaliwanag ni Jesus na ang mga anak ng Diyos ay nagpapahayag ng kanilang Ama sa paraan ng pakikitungo nila sa mga tao, inihayag na ang Diyos ang pamantayan ng katuwiran na kinakailangan para sa kaharian.

1. v13-14 — Alalahanin ang konteksto. Si Jesus ay nakikipag-usap sa mga kalalakihan at kababaihan ng Lumang Tipan na nais malaman kung paano makapasok sa kaharian ng Diyos. Sinabi niya sa kanila na pumasok sa makipot na tarangkahan o makitid na daan, at binalaan sila na ang gate at daan sa pagkawasak ay malawak.
a. Ang salitang Greek na isinalin na makitid ay nangangahulugang makitid. Ang makitid ay nangangahulugang hemmed sa parang burol. Sa Kanyang halimbawa si Jesus ay marahil ay nakaisip ng pagkakaiba sa pagitan ng publiko o malawak na mga paraan (mga kalye) at makitid na mga pribadong paraan. Ang mga pampublikong paraan ay 24 piye ang lapad at pribadong paraan ay 6 piye ang lapad.
b. Ayon kay Jesus ang daan patungo sa kaharian ay makitid. Malalaman agad ng kanyang tagapakinig na makitid ang daan dahil may isang paraan lamang — sa pamamagitan Niya. Ilang mahanap ang paraan dahil kakaunti ang naghahanap dito (Kanya). Alalahanin na nasa isip ni Jesus ang mga Pariseo habang nagtuturo Siya.
c. Alalahanin din na hindi tinuruan sila ni Jesus "kung paano maligtas" tulad ng pag-uunawa natin sa parirala. Inihahanda sila ni Jesus na tanggapin iyon at iba pang mga turo sa hinaharap (post-Cross).
2. v15-20 — Binalaan ni Jesus ang Kanyang mga tagapakinig na mag-ingat sa mga huwad na propeta. Nang tinukoy ni Jesus ang mga huwad na propeta (o huwad na tagapagsalita para sa Diyos), hindi niya pinag-uusapan ang tungkol sa ligaw na mga erehe. Pinag-uusapan niya ang tungkol sa mga mapagkunwari. (Hypocrite ang Kanyang pangunahing singil laban sa mga Fariseo.)
a. Sa pananamit ng tupa ay nangangahulugang tumingin sila ng tama, tama ang kanilang doktrina at ang kanilang pag-uugali ay hindi labis na mali. Kung sila ay parang mga lobo hindi mo kakailanganin ang isang babala tungkol sa kanila.
b. Sa isang punto sa Kanyang ministeryo ay talagang sinabi ni Jesus: Dahil ang mga Pariseo ay nakaupo sa upuan ni Moises, gawin ang kanilang itinuturo tungkol sa Batas, ngunit hindi ginagawa ang kanilang ginagawa. Mat 23: 1-3
1. Ngunit alam ni Jesus na ang mga Fariseo ay nasa labas lamang ng pintuang-daan, kung gayon sasabihin, at susubukang patalsikin ang mga tao sa Kanya at ilayo sila sa kaharian.
A. Alalahanin, ang mga Pariseo ay nagbanta at gumawa ng excommunicate na sinumang nagpahayag na si Jesus ang Mesiyas. Juan 9:22; 34; Juan 12:42
B. Alalahanin na ang unang pag-uusig laban sa mga Kristiyano pagkatapos ng muling pagkabuhay ay magmumula sa mga awtoridad sa relihiyon. Gawa 4: 17-18; Gawa 5: 17-18; Gawa 7: 54-60; Gawa 8: 1; atbp 2. Sasabihin ni Hesus sa mga Fariseo, “Mga Hipokrito! Sapagka't hindi mo papayagan ang iba na pumasok sa Kaharian ng Langit, at hindi ka pupunta sa iyong sarili ... Sapagkat tumawid ka sa lupain at dagat upang makagawa ng isang magbalik-loob at ibalik mo siya sa dobleng anak ng impiyerno tulad ng iyong sarili ”(Mat. 23: 13-15, NLT).
c. Susunod na sinabi ni Jesus sa Kanyang tagapakinig na makikilala nila ang mga huwad na propetang ito na tumingin ngunit hindi tama sa kanilang bunga. Ang mga prutas sa Banal na Kasulatan at sa pariralang Hudyo ay nangangahulugang mga gawa ng anumang uri.
1. Sinabi ng mga Judio na "ang mga gawa ng isang tao ay ang dila ng kanyang puso at nagsasabi ng matapat kung siya ay panloob o malinis."
2. Ang Salita ng Diyos ay napakalinaw na ang isang propesyon ng kabanalan na walang buhay na kabanalan o prutas ay pagkukunwari. Iyon ang mga Fariseo.
d. Paulit-ulit na sinabi ni Jesus sa mga Fariseo na ang mga puno na hindi nagbubunga ay puputulin. Ang temang ito ay nagsimula sa Lumang Tipan at ipinatuloy ito ni Juan Bautista. Isa 5: 1-7; Mat 3:10
1. Ang mga punong may hitsura ng prutas ngunit walang aktwal na prutas ang naganap paminsan-minsan sa Israel at kilala bilang mga punong mapagkunwari. Mat 21:19
2. Ang mga punong walang bunga ay tinutukoy sa mga Fariseo at lahat sa bansa ng Israel na hindi tumugon sa mensahe ng kaharian. Lucas 13: 6-9; Mat 21: 33-46; Juan 15: 1-6
3. v21-23-Batay sa susunod na bahaging ito ng sermon, mayroon akong higit sa isang taimtim na Kristiyano na ipinahayag sa akin ang kanilang takot nang makita nila si Jesus na may mukha, sasabihin niya sa kanila na umalis sa Kanya-hindi ko kilala mo. Ito ang pangunahing halimbawa ng kahalagahan ng pagbabasa ng mga taludtod sa kanilang konteksto ng kasaysayan at kultura.
a. Si Jesus ay hindi gumagawa ng turo sa kung sino ang maligtas at kung sino ang hindi, na ipinanganak muli at kung sino ang hindi. Kinokontra pa rin niya ang maling katuwiran at totoong katuwiran — na nasa isip ng mga Fariseo. 1. Ang mga Fariseo ay tumawag sa Diyos. Gumawa ang mga Fariseo sa pangalan ng Panginoon. Itinapon nila ang mga demonyo sa pangalan ng Panginoon. Ngunit hindi nila nakikilala ang Panginoon.
2. Isang mabilis na tala: Paano posible na ang mga Lumang Tipan ay nakapagpalayas ng mga demonyo na walang pangalan ni Jesus? Hindi nila magawa. Gayunpaman, nalalaman natin mula sa makasaysayang tala na ang mga 1st siglo ng mga Hudyo ay may interes sa exorcism.
A. Si Josephus, ang istoryador ng Hudyo, ay nagsulat tungkol sa mga Hudyo na nagsasabing nagpalayas ng mga demonyo. Naniniwala sila na si Haring Solomon ay may karunungan na gawin ito kaya ginawa nila ito sa kanyang pangalan.
B. Ang kanilang mga kasanayan ay tila na halos pagkakapareho at mga magic trick. Sinulat ni apostol Lucas ang tungkol sa pitong anak na lalaki ni Sceva na gumagala sa mga exorcist. Gawa 19: 13-14
b. Tulad ng sinabi namin kanina sa araling ito, nakipag-ugnay si Jesus sa mga totoong tao, pati na ang mga Pariseo. Ang lahat ng mga ito ay nasa isang lugar na ngayon batay sa kanilang tugon kay Jesus bago sila huminga. 1. May darating na araw na ang lahat ng mga Pariseo at eskriba na tumanggi kay Jesus at tumanggi na kilalanin ang Kanyang pagkabuhay muli ay tatayo sa harap Niya sa araw na iyon, ang araw ng paghuhukom (isang paksa para sa isa pang oras).
A. Para sa mga namatay nang wala si Jesus, ang layunin ng araw na iyon ay upang ipakita nang malinaw kung bakit tama at makatarungan na sila ay mahihiwalay sa Kanya (Pahayag 20: 11-15). Sa oras na iyon ay sasabihin ni Jesus sa kanila, Lumayo kayo sa Akin, hindi ko kayo nakilala, kayong mga manggagawa ng kasamaan.
B. Hindi alam na nangangahulugang nangangahulugang "Hindi ko kailanman inaprubahan ka, na nasa isang partikular na relasyon sa iyo." Alalahanin, ang isa sa mga paratang ni Jesus laban sa mga Pariseo ay sa panlabas na sila ay nagpakita ng matuwid, ngunit sa loob, puno sila ng pagkukunwari at kasamaan. Mat 23:28
2. Si Hesus ay wala kay Joe Christian (na gumagawa ng kanyang makakaya upang mabuhay para sa Diyos ngunit nabigo sa pana-panahon). Inihayag ni Jesus ang maling katuwiran ng mga Pariseo — para sa kanilang ikabubuti at para sa ikabubuti ng mga tao. Sinabi nila na alam ang kalooban ng Diyos (ang Batas) ngunit hindi ito ginawa. Mat 21: 28-31
4. v24-27 — Tinapos ni Jesus ang Kanyang sermon sa ibang pahayag. Batay sa sinabi ko, ang sasabihin ko ay ganoon. Pagkatapos, gamit ang halimbawa ng dalawang bahay na nakatagpo ng bagyo, sinabi ni Jesus sa Kanyang tagapakinig na ang nakikinig at gumagawa ng Kanyang mga sinabi ay tulad ng isang tao na nagtatayo ng kanyang bahay sa isang bato.
a. Ito ay magiging isang pamilyar na pagkakatulad sa Kanyang tagapakinig. Ang mga rabi ay may ilang mga talinghaga tungkol sa isang tao na nag-aaral ng Batas, nagpapanatili ng mabubuting gawa, at nagtatayo ng isang hindi nalilipat na bahay. Maaaring nasa isip ni Jesus ang mga nasa isip niya habang Siya ay nagsalita ngunit mayroon ding iniisip niya ang mga Pariseo. Narinig nila ngunit hindi ginawa ang Batas (kalooban) ng Diyos, at ang kanilang bahay ay masisira.
b. Sinabi na ni Jesus na ang gumagawa ng kalooban ng Kanyang Ama ay papasok sa kaharian. Ngayon, sinabi niya sa kanila ang nakakarinig at nagtatayo ang Aking salita sa isang matatag na pundasyon. Pansinin na inilagay ni Jesus ang Kanyang mga sinasabi sa parehong antas ng paggawa ng kalooban ng Ama.
1. Pansinin din ang posisyon na ibinigay ni Jesus sa Kanyang Sarili habang Siya ay nagsalita: tinawag niya ang Kanyang Sarili na Panginoon (v21-22). Ang kalooban ng Diyos ay Kanyang kalooban sapagkat Siya ay Diyos. Ang kanyang interpretasyon sa Batas at totoong katuwiran ay tumpak dahil Siya ay Diyos.
2. Tinapos ni Jesus ang Kanyang turo sa pamamagitan ng pagsasabi sa Kanyang tagapakinig na kung naririnig mo at ginagawa ang aking mga sinabi ay hindi ka maililipat mula sa makitid na daan ng mga bulaang propeta na may masamang bunga. Papasok ka sa kaharian.

1. Hindi sinabi ng mga eskriba ang anumang orihinal. Patuloy nilang sinipi ang mga sinaunang rabbi at awtoridad. Hindi sinabi ni Jesus: Kaya't ganito ang sinabi, ngunit sa halip - sinasabi ko. Ito ay orihinal na pag-iisip at pamamaraan. Nagsalita siya nang may katiyakan at kumpiyansa. Inangkin niya ang awtoridad para sa Kanyang Sarili at sa Kanyang pagtuturo.
2. Sa pamamagitan ng Kanyang pagtuturo ay inalog ni Jesus ang relihiyosong pundasyon ng bawat tao sa Kanyang tagapakinig. At naglagay Siya ng isang bagong pundasyon bilang paghahanda sa mga pagbabago sa susunod na mga taon.
a. Ipinakilala niya ang mga ito sa konsepto ng isang panloob na katuwiran habang nagsasalita Siya tungkol sa mga motibo, awa, pagpapakumbaba, pagmamahal sa Diyos at sa iyong kapwa tao, bilang paghahanda sa darating na kaharian sa loob.
b. Ipinakilala niya ang konsepto ng Diyos bilang kanilang Ama at sila bilang mga anak ng Diyos, bilang paghahanda sa totoong katuwiran batay sa kaugnayan sa Diyos na Ama sa pamamagitan ng bagong pagsilang.
c. Ipinakita niya ang Kanyang Sarili bilang ang Panginoon na dapat sundin upang makapasok sa kaharian, bilang paghahanda sa katotohanan na Siya ang iisa at tanging daan papunta sa kaharian.
3. Ang sermon ni Jesus ay nagpapakita ng kahalagahan ng konteksto ng kasaysayan at kultura kapag binibigyang kahulugan natin ang Banal na Kasulatan. Marami pa sa susunod na linggo !!