ANG PANAHON NG DIYOS

1. Ang kapayapaan na ito ay dumarating sa atin sa pamamagitan ng Salita ng Diyos. Ang Bibliya ay nagdadala ng kapayapaan sa ating isip sapagkat ipinapakita nito sa atin kung ano ang katulad ng Diyos at kung paano Siya gumagana sa buhay ng Kanyang mga tao kapag nakakaranas sila ng kapighatian.
a. Sa nagdaang mga ilang linggo ay tinitingnan natin ang katotohanan na maaari tayong magkaroon ng kapayapaan ng isip sa harap ng pagdurusa sapagkat ang Diyos ay sumasaatin — at walang makakarating laban sa atin na mas malaki kaysa sa Diyos. b. Ang pahayag na walang maaaring dumating laban sa amin na mas malaki kaysa sa Diyos ay isa pang paraan ng pagsasabi na walang masyadong mahirap para sa Diyos at walang imposible para sa Kanya. Ginagawa ng Bibliya ang mga pahayag na ito sa maraming lugar at sinuri namin ang ilan sa mga ito.
1. Gen 18: 14 — W Ay sina Abraham at Sarah ay nahaharap sa imposible na pisikal na kalagayan (hindi magkaroon ng anak) sinabi ng Panginoon sa kanila: Walang mahirap sa Akin. Magkakaroon ka ng isang anak.
2. Jer 32: 27-Nang ang propetang si Jeremias ay nahaharap sa isang imposible, hindi mababalik na kalagayan (ang kumpletong pagkawasak ng buhay tulad ng alam niya), tiniyak ng Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat: Walang masyadong mahirap para sa Akin. May pag-asa kahit sa ganitong pag-asang walang pag-asa. May hinaharap para sa iyo.
c. Ang pagkilala sa kalapitan ng Diyos ay nagbibigay inspirasyon sa pananampalataya at tiwala na nagdudulot sa atin ng kapayapaan ng pag-iisip sa mga paghihirap sa buhay.
2. Noong nakaraang linggo ay tumingin kami sa isa pang lugar sa Bibliya kung saan ang pahayag na walang napakahirap para sa Diyos ay matatagpuan - sa Aklat ni Job.
a. Naranasan ni Job ang malaking kapahamakan at pagkawala sa kanyang buhay. Nawala niya ang kanyang kayamanan sa mga magnanakaw at isang natural na kalamidad. Nawalan siya ng kanyang mga anak na lalaki nang ang bahay na kanilang pinag-kainan ay gumuho sa panahon ng isang bagyo. At nawala ang kanyang kalusugan sa isang matinding sakit sa balat. Job 1: 13-19; Job 2: 7
1. Karamihan sa mga libro ay isang pag-uusap sa pagitan ni Job at tatlong kaibigan habang sinubukan nilang malaman kung bakit ang lahat ng pagdurusa na ito ay dumating sa kanya. Hindi tinutukoy ng Aklat ng Job ang dahilan kung bakit ang tanong na lampas sa pangkalahatang impormasyon na mayroong isang kalaban sa mundong ito na umuusbong bilang isang umuungal na leeg na naghahanap ng mga tao na kainin. Ngunit hindi ito malaki kaysa sa Diyos.
2. Ang Banal na Espiritu ay namumuno sa ating pansin, hindi sa kung bakit ang mga problema ay dumating kay Job, ngunit kung paano napunta ang kwento ni Job. Binalik ng Panginoon ang pagkabihag ni Job at ibinalik sa kanya ang dalawang beses sa kanyang nawala.
Santiago 5:11; Job 42:10
b. Marami sa kwento ni Job na hindi namin napag-usapan. (Para sa isang mas detalyadong pag-aaral, basahin ang Kabanata 6 sa aking librong Ang Diyos ay Mabuti at Mabuting Kahulugan na Mabuti). Narito ang punto para sa aming talakayan.
1. Sa harap ng isang malaking pagsubok na kung saan kailangan ni Job ng paglaya, binigyan ng Diyos si Job ng isang paghahayag ng Kanyang katapangan. Kinausap niya si Job mula sa isang buhawi at pinag-uusapan ang tungkol sa Kaniyang kapangyarihan, Kanyang kapangyarihan (Kanyang bigness) na isiniwalat sa pamamagitan ng Kanyang nilikha. Job 38-41; Rom 1:20
2. Nakita ito ni Job, at pinangunahan siya nitong ipahayag na walang masyadong mahirap, masyadong imposible, o napakalaking para sa Diyos — hindi pagkawala, hindi sakit, hindi kamatayan. Job 42: 2 — Inaamin kong may magagawa ka, na walang masyadong mahirap para sa iyo (Moffatt).
A. Pansinin ang pangalawang bahagi ng taludtod: Maaari mong gawin ang lahat ng mga bagay at walang layunin ng iyong maaaring mapigilan (ASV); Maaari mong gawin ang lahat ng mga bagay at walang pag-iisip o layunin ng iyo ay maaaring mapigilan (Amp).
B. Ang pangalawang bahaging ito ng taludtod ay isang pangunahing susi sa pagpapahalaga sa bigness ng Diyos. Sinasabi nito na walang plano o layunin ng Diyos na maaaring mababagabag. Ang orihinal na Hebreo sa Job 42: 2 ay nagdadala ng ideya na hindi maiiwasan ang pag-iisip ng Diyos. Tatalakayin natin kung ano ang ibig sabihin nito sa araling ito.

1. Kung titingnan natin ang salitang katatagan ay makikita natin ang salitang nagbibigay. Ang pagbibigay ay isang pandiwa na nangangahulugang "magbigay ng kailangan para sa ikabubuhay o suporta". Maaari itong magamit bilang isang adjective (provident) na nangangahulugang "pagkakaroon o pagpapakita ng foresight; pagbibigay ng mabuti para sa hinaharap ”. O maaari itong magamit bilang isang pangngalan (providence) na nangangahulugang "ang inaasahang pangangalaga at patnubay ng Diyos sa mga nilalang ng mundo".
a. Hindi mo kinakailangang malaman ang mga salitang ito nang partikular, ngunit kailangan mong malaman ang alituntunin na ipinahayag sa pamamagitan ng mga salitang ito at hayaan mo itong hubarin ang iyong pananaw sa katotohanan - ang iyong pananaw sa Diyos at ang paraan ng paggawa niya sa mundong ito.
1. Ang ideya na nagmamalasakit ang Diyos sa mga nilalang na nilikha niya ay matatagpuan sa Banal na Kasulatan. Siya ang kanilang tagapaglaan at nagbibigay Siya para sa kanila. Aw 104: 26- 27; Aw 136: 25; Aw 147: 9; Mat 6:26; atbp.
2. Iyon ang isa sa mga puntong ginawa ng Diyos kay Job nang ipahayag ng Panginoon ang Kanyang katapangan kay Job: Ako ang bahala sa mga nilalang na nilikha ko. Malaki ako at tapat ako. Job 38: 41 - (Nagbibigay ako) ng pagkain para sa mga uwak kapag ang kanilang mga batang sumisigaw sa Diyos habang naglalakad sila sa gutom (NLT).
b. Ang Diyos ay hindi nakikitungo lamang sa panandaliang pagkakaloob. Nakikipag-deal siya sa pangmatagalang probisyon. Siya ay provident. Mayroon Siya at nagpapakita ng pagtingin sa hinaharap na ibinigay niya para sa, hindi lamang sa kasalukuyan, kundi pati na rin para sa hinaharap ng Kanyang nilikha. Ang pagtitiwala sa Kanyang panandaliang pagkakaloob ay nanggagaling sa pag-alam ng pangmatagalang probisyon ng Diyos o ang Kanyang patunay.
2. Bahagi ng patunay ng Diyos ay nagmula sa Kanyang Karanasan o Kanyang Lahat-alam. Walang bagay na hindi alam ng Makapangyarihang Diyos — nakaraan, kasalukuyan o hinaharap. Alam niya kung ano ang mangyayari bago ito mangyari. Tinatawag itong paunang kaalaman.
a. Minsan pinapagalitan ng Diyos ang panandaliang pagpapala (tulad ng pagtatapos ng mga kaguluhan kaagad) sapagkat Siya, sa Kanyang paunang kaalaman, ay nakakakita ng isang paraan upang maging sanhi ito upang mapaglingkuran ang Kanyang mga layunin at magbigay ng isang bagay na mas mahusay sa hinaharap.
b. Sa isang nakaraang aralin napag-usapan namin kung paano hindi pinigilan ng Diyos ang pagsubok ni Jose sa simula — hindi dahil sa likuran o aprubahan ito ng Diyos sa anumang paraan. Ang mga pagdurusa ni Jose ay bunga ng malayang pagpili na ginawa ng mga masasamang tao na pinupukaw ni Satanas (Gen 37-50). Ito ay isang halimbawa ng patunay ng Diyos.
1. Ang Diyos, sa Kanyang All-knowing (o providence), ay nakita kung saan hahantong ang kilos ng kapatid ni Jose nang ibenta nila siya sa pagka-alipin. Natapos si Joseph na pangalawa sa utos sa Egypt na namamahala sa isang programa ng pamamahagi ng pagkain na nagligtas ng maraming tao mula sa gutom sa panahon ng matinding gutom. A. Kasama rito ang sariling pamilya ni Jose - ang linya kung saan napunta si Jesus sa mundong ito, kasama ang hindi mabilang na pagsamba sa idolo na sumamba sa mga Hentil na narinig ang tungkol sa Tunay na Diyos, si Jehova, sa buong paghihirap ni Jose. Ito ang probisyon sa hinaharap, umaabot hanggang ngayon at higit pa.
B. Ang Diyos ay kasama ni Jose sa buong paghihirap niya, na binigyan siya ng kailangan niya upang mabuhay at maging umunlad sa gitna nito. Dinala siya ng Diyos hanggang sa mailabas niya siya. Narito ang probisyon. Gawa 7: 9-10
2. Sa pagtatapos ng kanyang paghihirap, nang si Joseph ay muling nakipag-isa sa kanyang kapatid, nagawa niyang ipahayag sa kanila: Ibig mong sabihin kung ano ang ginawa mo sa akin para sa kasamaan, ngunit ginawa ito ng Diyos para sa kabutihan (Gen 50:20). Ang talatang ito ay ang Rom 8:28 ng Lumang Tipan.
A. Ang Diyos ay hindi nangangailangan ng kasamaan upang gumawa ng mabuti. Ngunit sa isang mundo na napuno ng kasamaan, ang katotohanan na ang Diyos, sa Kanyang patunay, ay maaaring maging sanhi upang maglingkod sa Kanyang mga layunin ay isang napakalaking pangako.
B. Sinabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid: Sinugo ako ng Diyos sa unahan mo upang mapanatili ang iyong buhay (Gen 45: 5-7). Hindi ibig sabihin ni Jose na sanhi ng kanyang mga gulo. Sa halip, ipinahayag niya kung paano kontrolado ang Diyos sa kanyang uniberso at pagpili ng tao. Hindi ginawa ng Diyos ang anuman dito, ngunit ginamit Niya ang lahat upang magbigay para sa Kanyang mga tao.
c. Hindi ako nangangatwiran para hindi agad mailigtas mula sa nakakagambalang mga pangyayari. Sinasabi ko na maaari kang magkaroon ng kapayapaan ng isip at hindi dapat matakot kahit na ano ang iyong kinakaharap. Hindi ito malaki kaysa sa Diyos. Hindi siya nahuli ng sorpresa. Nakikita niya ang isang paraan upang magamit ito para sa kabutihan habang nagmamalasakit Siya sa atin.
3. Tandaan, ang Bibliya ay progresibong paghahayag. Unti-unting inihayag ng Diyos ang Kanyang Sarili at ang Kanyang mga plano sa pamamagitan ng mga pahina ng Banal na Kasulatan. Wala sa atin ang trabaho ni Job tungkol sa mga plano at layunin ng Diyos. Mayroon tayong buong ilaw ni Jesucristo at ang paghahayag ng Diyos na ibinigay sa atin sa pamamagitan Niya (mga aralin para sa isa pang araw).
a. Subalit, sa pamamagitan ng pagkakita ng dangal ng Diyos, napagtanto ni Job na ginagawa at aalagaan ng Diyos ang mga nilalang na nilikha niya, at ginagawa Niya at ililigtas tayo mula sa pagkabihag - ang ilan sa buhay na ito at ang ilan sa buhay na darating. Naranasan ni Job ang parehong uri ng paglalaan.
1. Job 42: 12-13 (Job 1: 2-3) —Tinawasan ng Panginoon ang pagkabihag kay Job at ibinalik sa kanya ang doble kung ano ang nawala. Sampung higit pang mga bata ang naidagdag sa mga pansamantalang nawala sa kanya, ngunit hindi magpakailanman nawala dahil mayroong buhay pagkatapos ng buhay na ito. Ang Diyos ay maaaring baligtarin kahit na hindi maibabalik na mga kalagayan
2. Job 19: 25-26 — Ang kalusugan ni Job ay naibalik sa kanya. Ngunit tulad nating lahat sa nahulog na mundong ito, namatay si Job sa kalaunan. Ngunit alam niya na higit pa ang buhay kaysa sa buhay na ito. Kahit na ang mga bagay na hindi maayos sa buhay na ito - tulad ng kamatayan - ay hindi masyadong malaki para sa Diyos.
b. Nakita ni Job ang isang sulyap sa katotohanan na walang makakapigil sa pangwakas na layunin at plano ng Diyos na iligtas ang Kanyang mga nilalang mula sa pagkabihag sa kasamaan at sakit sa mundong ito.

1. Inihayag ng Aklat ni Job na mayroong isang Adversary (si Satanas) na nagtatrabaho sa mundong ito na naghahamon sa Diyos habang siya ay nagnanais na mahikayat ang mga tao na magrebelde sa kanya laban sa Diyos. Iyon talaga ang motibo ni Satanas sa paglipat kay Job. (Mga Aralin para sa isa pang araw)
a. Bilang unang rebelde sa sansinukob ang huli ang nasa likod ng lahat ng impiyerno at sakit sa puso sa mundong ito. Ngunit sa pamamagitan ng ilaw ng Bagong Tipan nalalaman natin na ang pangunahing paraan ng paggawa niya sa mga mananampalataya ay sa pamamagitan ng ating isipan - nakakaimpluwensya sa ating mga saloobin sa isang pagtatangka na maimpluwensyahan o pag-uugali.
Ef 6:11; II Cor 11: 3; atbp.
b. Gayunpaman, ang karamihan sa mga problema na nakatagpo natin sa buhay ay ang bunga ng malayang aksyon na ginawa ng mga kalalakihan at kababaihan na kinasihan ni Satanas. Ang isa sa mga temang nakikita natin sa Banal na Kasulatan ay hindi ito mas malaki kaysa sa Diyos.
1. Dahil sa Kanyang nalalaman (Kanyang Karanasan) Nakikita ng Diyos kung ano ang mangyayari bago ito mangyari, at sa Kanyang patotoo (Kanyang ninanais na pangangalaga at gabay sa mga nilalang ng lupa), nagagawa niyang lumikha ng isang plano na ilagay sa tuktok ng plano ng diyablo at gumagana ito para sa kabutihan.
2. Nagagawa ng Panginoon na magdulot ng masamang balak na maglingkod sa Kanyang pinakahuling hangarin (higit pa sa isang sandali), pag-aalaga at paglalaan para sa Kanyang mga tao habang pinapagalitan tayo hanggang sa makalabas tayo. Iyon ang tungkol sa Gen 50:20 at Rom 8:28.
2. Ang pinaka-kamangha-manghang halimbawa ng patunay ng Diyos (Kanyang nakikitang pangangalaga at gabay sa mga nilalang ng lupa) ay ang pagpapako sa krus ni Jesus. Ito ay isang masamang gawa na kinasihan ni Satanas at isinasagawa ng mga masasamang tao.
a. Hindi natin iniisip ang pagpapako sa krus bilang isang masamang kaganapan sapagkat alam natin ang kalalabasan (Gen 50:20 at Rom 8:28 na kumikilos). Ngunit malinaw na ang Bibliya na binigyang-inspirasyon ni Satanas si Judas na noon ay ipinagkanulo si Jesus sa mga awtoridad sa relihiyon. At ang masasamang kalalakihang ito ay nakipagsabwatan upang ibigay Siya sa pamahalaan ng Roma na papatayin. Lucas 22: 3-4; Gawa 2:23; Gawa 4:26
1. Ngunit ang Diyos, sa Kanyang All-kaalaman ay alam kung ano ang mangyayari bago ito nangyari. Si Jesus ay tinukoy bilang Kordero na pinatay mula sa pundasyon ng mundo. Rev 13: 8
2. Nilikha ng Panginoon ang isang plano na gamitin ang masasamang kilos na ito (ang pagtataksil at pagpatay sa inosenteng Anak ng Diyos) upang magawa ang pinakadakilang kabutihan na nagawa sa kasaysayan ng mundo - ang walang hanggang kaligtasan at paglaya ng isang lahi ng makasalanang kalalakihan at kababaihan.
b. Tandaan, ang Diyos ay hindi nangangailangan ng kasamaan upang gumawa ng mabuti. Sa halip, napakalaki niya na maaari Niyang kumuha ng kasamaan hindi sa Kanyang paggawa at magawa nitong maglingkod sa Kanyang mga layunin. Iyon ay kung paano kontrolin ang Diyos.
1. Hindi "sa control" sa kahulugan na Siya ay sanhi o naisin ang kasamaan, ngunit sa diwa na ang kasamaan ay hindi makakapigil sa Kanyang pinakahuling layunin ng kabutihan para sa Kanyang bayan at sa Kanyang nilikha. Ginagawa ito ng Diyos sa Kanyang plano at pinalo ang diyablo sa Kanyang sariling laro.
2. Ang Apostol na si Pedro ay binigyang inspirasyon ng Banal na Espiritu na sabihin ito nang ganito: Gawa 2: 23-Ang Jesus na ito, nang ibigay ayon sa tiyak at maayos na layunin at naayos ang plano at paunang kaalaman ng Diyos, iyong ipinako sa krus at lumayo sa daan , [pagpatay sa Kanya] sa pamamagitan ng mga kamay ng mga walang batas at masamang tao. (Amp)
3. Ang pagkaalam ng patunay ng Diyos, at pag-unawa na walang makakapagbabag sa mga plano at layunin ng Diyos, ay may napaka praktikal na aplikasyon para sa Kanyang bayan.
a. Di-nagtagal pagkatapos na bumalik si Jesus sa Langit, sina Peter at Juan ay inilagay sa bilangguan ng mga awtoridad ng relihiyon para sa pangangaral ng muling pagkabuhay ni Jesus sa isang pulutong sa Templo. Ang mga tao ay nagtipon dahil pinagaling ni Pedro ang isang pilay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Mga Gawa 3: 1-26
1. Mga Gawa 4: 1-2; Gawa 4: 18-21 — Pinigilan ng mga awtoridad ng templo sina Pedro at Juan at binalaan sila na huwag nang magsalita o magturo sa pangalan ni Jesus. Nais ng mga awtoridad na parusahan pa sina Pedro at Juan ngunit natatakot na gawin ito dahil pinarangalan ng karamihan ang Diyos sa ganitong milagong nakapagpapagaling.
2. Si Pedro at Juan ay bumalik sa kanilang sariling kumpanya (ibang mga mananampalataya) at silang lahat ay lumapit sa Diyos sa pagdarasal. Pansinin na nagsimula sila sa bigness ng Diyos. Gawa 4:24
A. Gawa 4: 25-27 — Kung gayon, isinangguni nila ang Ps 2: 1-2 kung saan ang salmista, sa ilalim ng inspirasyon ng Banal na Espiritu, ay naghula na ang mga hari sa mundo ay babangon laban sa Pinahiran ng Panginoon.
B. Iniulat ng salmista na: Aw 2: 4 — Ang tumatahan sa langit ay tumatawa sa kanilang mga pagbabanta (Knox). Ang salitang "panunuya" sa Hebreo ay may ideya ng panunuya. Ang punto ay: Paano katawa-tawa na isipin na anupaman o kahit sino ay maaaring pigilan ang plano at layunin ng Diyos.
3. Ang talatang ito ay tiniyak kina Pedro, Juan, at iba pa na ang mga hamon sa mga plano at layunin ng Diyos ay hindi nakakagulat sa Kanya, at kahit gaano kalaki ang hamon — hindi ito malaki kaysa sa Diyos.
b. Napagtanto ng mga alagad kung paano "nasa kontrol" ang Diyos sa Kanyang sansinukob. Kinilala nila na si Herodes, Pilato, ang mga Gentil at mga Israelita ay nagtipon, hindi sa labas ng alam na daan ng Diyos at patunayan, ngunit sa ilalim ng Kanyang kontrol - Upang maisakatuparan ang lahat ng nauna ng iyong kamay at iyong kalooban at layunin na nauna nang nauna nang (nauna nang natukoy). (Gawa 4:28, Amp). Samakatuwid, alam ng mga disipulo na hindi nila kailangang matakot kahit anong dumating.
4. Upang lubos na pinahahalagahan ang patunay ng Diyos dapat nating maunawaan ang Kanyang pinakahuling layunin sa Kanyang patunay na pangangalaga sa Kanyang nilikha. Hindi tulad ng iba pang mga nilalang sa mundong ito, ang mga tao ay may pangangailangan na mas malaki kaysa sa kinakailangang mga probisyon ng buhay na ito (pagkain, damit, tirahan).
a. Lahat tayo ay nagkasala ng kasalanan sa harap ng isang banal na Diyos at karapat-dapat sa walang hanggan na paghihiwalay sa Kanya. At wala tayong magagawa tungkol dito. Kung ang pangangailangan na ito ay hindi nalulutas, hindi mahalaga kung gaano matagumpay, maunlad, malusog, at masaya tayo sa buhay na ito dahil nawala tayo sa ating nilikha na layunin - relasyon sa Makapangyarihang Diyos sa buhay na ito at sa susunod. Mat 16:26; Lucas 12: 16-21
1. Dapat nating maunawaan na ang pangunahing layunin ng Diyos sa mundo ay hindi upang gawin ang buhay na ito ang kahalagahan ng ating pag-iral. Hindi rin ito tatapusin ang lahat ng mga pagdurusa ng sangkatauhan. Ang layunin niya ay upang mailapit ang mga tao sa pag-save ng kaalaman tungkol sa Kaniyang Sarili sa pamamagitan ni Jesus upang magkaroon sila ng buhay pagkatapos ng buhay na ito. 2. Sapagkat ang Diyos ay Makapangyarihan sa lahat (Makapangyarihan-sa-lahat) at Lahat ng Alam (Karaniwan) Maaari niyang maging sanhi ng lahat na maglingkod sa Kanyang tunay na layunin. Ito ang pangwakas na pangangalaga sa providential. Ef 1:11 b. Ang Diyos, sa Kanyang patunay, ay nagbigay ng paraan ng pagtakas mula sa pagkabihag sa kasalanan at parusa nito. 1. Sa pamamagitan ng kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay ni Jesucristo, natutugunan ng Diyos ang ating pinakamaraming pangangailangan sa pamamagitan ng pagbabayad ng utang na ating utang. Naglaan siya para sa ating kinabukasan, hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa darating na buhay.
2. Ang pinakadakilang pagpapahayag ng Kanyang mapagmahal na patunay ay nagsisiguro sa atin na, kung naabot niya ang ating pinakamaraming pangangailangan (kaligtasan mula sa kasalanan), bakit hindi Niya tayo tutulungan ng mas kaunting mga pangangailangan. Rom 8:32