ANG KATAPUSANG PANAHON: ANG RAPTURO

pagpapakilala
Ang malabis na pagkalugod
Pag-agaw / Sino at Kailan
Aming Mapalad na Pag-asa
Ang mga Hudyo
Isreal at Ang Simbahan
Talaan ng Oras ni Daniel
Oras Ng Mga Hentil
Ika-70 Linggo ni Daniel
Ang Anti-Cristo
masaklap na karanasan
Ang Pagdating Second
Pre-Trib Rapture

1. Ginawa namin ang mga pangkalahatang pahayag tungkol sa mga oras ng pagtatapos na nauulit.
a. Kung pinag-uusapan natin ang mga oras ng pagtatapos, pinag-uusapan natin ang pagbabalik ni Jesucristo sa mundo.
b. Ang Bibliya ay may hindi bababa sa dalawang beses na masasabi tungkol sa Ikalawang Pagparito ng
Si Jesus bilang Kanyang unang pagdating.
c. Ang Pangalawang Pagdating ay isang pangunahing doktrina ng Kristiyanismo. Heb 6: 1,2
1. Sa 27 mga libro sa NT, apat lamang sa mga ito ang hindi tumutukoy sa Ikalawang Pagdating - Filemon, II Juan, III Juan, at Galacia.
2. Ang doktrina lamang ng kaligtasan ang nabanggit nang madalas sa Bibliya kaysa sa pangako ng Ikalawang Pagparito ni Jesus.
d. Dapat nating hanapin si Jesus. Iyon ay isang tema sa Bibliya. I Cor 1: 7; Phil 3:20;
4: 5; I Thess 1: 9,10; Tito 2: 11-13; Heb 9:28; 10:25; Santiago 5: 7-9; I Alagang Hayop 4: 7; II Alagang Hayop 3: 10-12 (nagmamadali = sabik na naghahangad, sabik na naghihintay)
e. Gusto ng lahat na pag-aralan ang Aklat ng Pahayag, ngunit iyon ay maliit na bahagi lamang ng sasabihin ng Bibliya tungkol sa mga oras ng pagtatapos.
1. Ang bawat propeta ng OT ay sumulat tungkol sa Ikalawang Pagparito.
2. Ang impormasyon tungkol sa Pangalawang Pagdating ay lahat sa pamamagitan ng NT.
3. Upang tumpak na maunawaan ang mga kaganapan sa pagtatapos ng oras, dapat mong sundin ang mga patnubay na ito.
a. Dapat mong suriin ang lahat ng mga talata tungkol sa mga oras ng pagtatapos. Walang isang taludtod na sa pamamagitan ng kanyang sarili ay ganap na nagpapaliwanag ng mga kaganapan sa pagtatapos ng oras.
b. Kailangan mong kumuha ng Bibliya nang literal hangga't maaari.
1. Karamihan sa mga kontrobersya sa mga Kristiyano sa pagtatapos ng mga kaganapan ay umiiral sa bahagi dahil ang ilang mga Kristiyano ay nagpapagaan sa mga talata.
2. Upang tukuyin ang ibig sabihin ay ang pagbibigay ng mga salitang kahulugan na naiiba kaysa sa kung ano ang ibig sabihin sa oras na isinulat ang mga salita.
c. Dapat mong mapagtanto na mayroong tatlong magkakaibang mga grupo ng mga tao na may bahagi sa mga oras ng pagtatapos - mga Hudyo, mga Hentil, at ang Simbahan. I Cor 10:32
1. Ang bawat isa ay may natatanging bahagi at lugar sa mga huling oras ng mga kaganapan.
2. Ang pagkalito sa mga huling oras ay nagreresulta dahil ang mga tao ay maling nag-aaplay ng mga taludtod na nangangahulugan para sa isang pangkat sa isa pa.
d. Mayroong dalawang yugto sa Ikalawang Pagdating na pinaghihiwalay ng pitong taon.
1. Kapag nagbabasa tayo ng mga talata tungkol sa Ikalawang Pagparito, tila magkakasalungat sila sa isa't isa. Mat 24:30; Juan 14: 1-3; II Thess 1: 7-9;
I Thess 4: 13-18; Judas 14,15; Rev 1: 7; Rev 19: 11-16
2. Hindi sila sumasalungat, ang ilan ay nakikipag-usap sa yugto uno, ang ilan ay nasa entablado dalawa.
4. Kapag kukunin mo ang kabuuan ng lahat ng mga talata tungkol sa Ikalawang Pagparito at basahin ang mga ito sa konteksto ng buong Bibliya, na kumukuha ng mga talatang iyon nang literal kapag posible, ito ang pagkakasunud-sunod ng mga kaganapan sa pagtatapos ng oras na malinaw na nabigkas sa Bibliya.
a. Darating si Jesus sa yugto ng isa at dadalhin ang Kanyang Simbahan sa mundo sa isang kaganapan na tinatawag na rapture. Dadalhin niya tayo sa langit sa susunod na pitong taon.
b. Sa loob ng pitong taon na ang Simbahan ay nasa langit, ang pagdurusa ay magaganap sa mundo. Ang Antikristo ay mag-aalok ng kanyang sarili sa mundo bilang nagdadala ng kapayapaan at kasaganaan sa ilalim ng isang gobyernong mundo at
relihiyon. Tatanggap siya ng mga tao sa mundo.
c. Sa pagtatapos ng pitong taong pagdurusa ay darating si Jesus sa yugto ng dalawa sa Kanyang Ikalawang Pagdating upang wakasan ang Antikristo at ang kanyang pamahalaan.
d. Pagkatapos, si Jesus ay uupo sa isang kaharian sa lupa at mamuno at maghari sa labas ng Jerusalem sa loob ng isang libong taon na kapayapaan at kasaganaan na tinatawag na sanlibong taon.
e. Sa pagtatapos ng libong taon ay dadalhin tayo ng lahat sa kawalang-hanggan.
5. Ito ang pagkakasunud-sunod ng mga kaganapan (at lahat ng mga kaugnay na paksa) na pag-aralan natin.
6. Sa araling ito, nais nating harapin ang pagmamataas ng Simbahan.

1. Sa I Cor 15 si Paul ay nakikipag-usap sa muling pagkabuhay ng mga patay nang binanggit niya ang isang misteryo na ipinahayag sa kanya ng Diyos. May darating na henerasyon ng mga naniniwala na hindi makakakita ng pisikal na kamatayan. I Cor 15; 51,52
a. Ang isang misteryo sa Bibliya ay hindi nangangahulugang isang bagay na hindi matukoy. Nangangahulugan ito ng isang katotohanan na hindi pa inihayag ng Diyos.
b. Ang muling pagkabuhay ng mga patay ay hindi isang misteryo. Itinuro ito sa OT hanggang sa panahon ni Hesus. Job 19: 25,26; Isa 26:19; Dan 12: 2; Juan 5: 28,29
c. Ang ideya na ang isang pangkat ng mga tao ay hindi makakakita ng kamatayan = isang bagong paghahayag.
2. Itinuro ni Paul na ang isang trumpeta ay tutunog at dalawang bagay ang mangyayari: ang mga patay ay bubuhayin at ang lahat ay mababago - patay at buhay. v52
a. Sa konteksto, pinag-uusapan ni Paul ang isang bagay na mangyayari sa pisikal na katawan at sa mga Kristiyano –kami.
b. v53,50 – Ang katawan ay dapat palitan mula sa nasisira (napapailalim sa katiwalian) at ang mortal (kamatayan ay tiyak na mapapahamak) patungo sa hindi nabubulok (lampas sa sakit, muli, at kamatayan).
3. Sinasabi sa atin ni Pablo sa dalawa pang lugar kung kailan at paano ito mangyayari.
a. Fil 3: 20,21 – Inugnay ni Paul ang pagbabagong ito sa Ikalawang Pagparito.
1. Ibabago ni Jesus ang ating mga katawan at gagawing katulad ng Kanyang sariling katawan.
2. Nawawalan (Lucas 24:31; Juan 20:19); inilipat sa pamamagitan ng mga pader (Juan 20: 19; 26); nakikilala (Lucas 24: 30,31); maaaring makita at madama (Mat. 28: 9; Lucas 24: 36-42); makakain ng pagkain (Lucas 24: 41-43).
b. I Mga Taga 4: 13-18 – Sinabi sa atin ni Paul na si Jesus ay bababa mula sa langit. Hindi lamang magkakaroon ng trumpeta, magkakaroon ng sigaw at boses ng isang arkanghel.
1. Ang mga patay kay Cristo ay babangon muna = ang kanilang mga katawan ay bubuhaying muli, luwalhatiin, at muling pagsasama sa kanila. Kasama nila ang Panginoon sa
langit mula nang sila ay namatay.
2. Ang mga nabubuhay kapag nangyari ito ay mahuli sa kanila upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid, at, mababago rin ang kanilang mga katawan.
4. Ang pangyayaring ito ay tinatawag na rapture. v17 – naabutan = HARPAZO
a. Nangangahulugan ito na agawin o mahuli; ay may ideya ng lakas na biglang nag-ehersisyo.
b. Ginagamit ito ng 4 na beses sa NT. Gawa 8:39; II Cor 12: 4; I Thess 4:17; Rev 12: 5
c. Nang isalin ang Greek NT sa Latin, ang HARPAZO ay isinalin sa RAPTUS. Doon natin nakuha ang salitang pag-agaw.
5. Juan 14: 1-3 – Pinangako ni Jesus ang Kanyang mga tagasunod na pupunta Siya para dalhin sila sa kinaroroonan Niya, kung saan inihanda Niya ang isang lugar para sa kanila = ang tugtugin.

1. Tatanggapin natin ang huling bahagi ng ating kaligtasan - mga bagong katawan na hindi maaabot ng kamatayan. Fil 3: 20,21; I Juan 3: 2
a. Ang kaligtasang binili ni Kristo para sa atin sa Krus ay sumasaklaw sa bawat bahagi ng ating pagkatao - espiritu, kaluluwa, at katawan.
b. Ang aming buong kaligtasan ay binili (ibinigay) para sa amin sa pamamagitan ng Krus.
c. Gayunpaman, mayroong isang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na elemento ng ating kaligtasan - hanggang sa pagmamay-ari natin ang bawat bahagi.
1. Nakaraan = para sa diwa = bagong pagsilang. Ito ay agad-agad, isang natapos na katotohanan, sa sandaling dadalhin ng isang tao si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas.
2. Kasalukuyan = para sa kaluluwa = nagbabagong-isip. Ito ay isang nagpapatuloy na proseso habang dinadala natin ang ating isipan at damdamin sa ilalim ng pagkontrol ng salita ng Diyos.
3. Hinaharap = para sa katawan = pagluwalhati. Ang ating mga katawan ay mababago sa mga katawang tulad ni Jesus.
2. Kami ay lilitaw bago ang BEMA ni Cristo upang makatanggap ng mga gantimpala. II Cor 5:10
a. BEMA = itinaas na platform mula sa kung saan ang mga premyo (gantimpala) ay ibinigay sa mga kaganapan sa paligsahan sa mga NT beses.
b. Hindi ito isang paghatol para sa kasalanan. Ang ating mga kasalanan ay hinuhusgahan sa Krus. Rom 8: 1
c. Ang mabuti at masama ay maaaring tumukoy sa mga kasalanan at katuwiran, ngunit ang mga salitang ito ay maaari ding nangangahulugang magagamit o hindi magamit, katanggap-tanggap o hindi katanggap-tanggap na walang kabuluhan sa moral. Ang sopas ay masama / mabuti.
d. Susuriin ni Jesus ang ating gawain (kung ano ang naidagdag natin, na itinayo sa pundasyon ni Kristo sa ating buhay). Susuriin niya ang mga motibo. I Cor 3: 11-15
e. Ang ating mga gawa ay maaaring manindigan sa apoy ng matalim na tingin ni Cristo at gagawin natin
gagantimpalaan o sila ay susunugin at mawawalan tayo ng gantimpala.
3. Ang kasal ni Cristo hanggang sa Kanyang Nobya, ang Simbahan, magaganap.
a. Isang larawan na ginamit upang mailarawan ang kaugnayan ni Kristo sa Simbahan ay ang pag-aasawa. Kami ang Nobya, Siya ang Nobya. Ef 5: 25-32
b. May tatlong yugto sa isang kasal sa Hebreo noong panahon ng Bibliya.
1. Ang pagpapakasal - iniwan ng nobyo ang bahay ng kanyang ama at naglakbay sa bahay ng nobya upang bayaran ang presyo upang makapagtaguyod ng isang kasunduan sa kasal.
2. Pagkatapos ay bumalik ang ikakasal sa bahay ng kanyang ama nang hindi bababa sa labindalawang buwan upang maghanda ng tirahan para sa kanyang asawa.
3. Ang lalaking ikakasal ay darating para sa ikakasal sa isang oras na hindi eksaktong kilala sa kanya upang makuha siya at ibalik siya sa bahay ng kanyang ama sa
ubusin ang kasal at tangkilikin ang piging sa kasal.
c. II Cor 11: 2 –Namin ay ipinakasal kay Kristo. Espoused = betrothed.
d. Ngayon, hinihintay namin ang pagdating ni Jesus at dalhin kami sa rapture at ibalik kami sa bahay ni Itay para sa kasal. Juan 14: 1-3
4. Kami ay aalisin sa mundo bago magsimula ang pagdurusa.
a. Ang pagdurusa ay isang oras ng galit. Ang galit na iyon ay walang kinalaman sa Simbahan, kaya aalisin muna tayo. I Thess 5: 9; 1:10; Rom 5: 9
c. Rev 3: 10 – Ang Iglesya ay iiwas sa oras ng tukso = pagsubok.
1. Ang isang layunin ng pagsubok, pagsubok, tukso, ay upang ipakita ang kasamaan sa mga tao.
2. Rev 4-19 – Isang ulat ng kapighatian. Ang Simbahan ay hindi nabanggit.
3. Ang pagsubok na itatago mula sa Simbahan ay ang pagdurusa.

1. Ang ideya ng pag-agaw ng Simbahan bago ang pagdurusa ay nasa ilalim ng malaking pag-atake ngayon. Ang mga kritiko ay nagsasabi ng mga bagay na tulad nito:
a. Ang ideya ng isang pre-trib rapture ay gumagawa ng mga tao na pasibo at tamad. Ang Simbahan ay dapat na sakupin ang mundo.
b. Ang pre-trib rapture ay ang pagtakas. Ang mga Kristiyanong Amerikano ay nasisira at ayaw harapin ang paglilinis, paglilinis na pagdadaanan sa atin ng Diyos.
c. Ang pagtuturo ng pag-agaw ay bago, batay sa isang pangitain mula sa isang tinedyer na Scottish, 1830s.
2. Wala kaming oras upang makitungo nang detalyado sa araling ito sa bawat isyu na itinaas ng mga pagtutol na iyon, ngunit isaalang-alang ang mga puntong ito.
a. Ang mga opinyon at ideya ng mga tao sa isang paraan o sa iba pa ay hindi mahalaga. Ang isyu ay - ano ang sinasabi ng Bibliya?
b. Hindi namin tiningnan ang lahat ng sasabihin ng Bibliya, at malinaw na mula sa Bibliya na tayo ay nasa mga huling araw at hahanapin natin si Jesus, inaasahan si Jesus.
3. Naghahanap, umaasang si Jesus ay dapat magkaroon ng epekto sa ating pang-araw-araw na buhay.
a. Ito ay upang maging mapagkukunan ng ginhawa at paghihikayat. I Thess 4:18; 5: 9-11
b. Mayroon itong purifying effect sa atin. I Juan 3: 2,3; I Alagang Hayop 1: 13-21
c. Nakatutulong ito sa atin na makatiis. I Alagang Hayop 4: 13,14; Heb 10:37; Rom 8: 18-23
d. Tumutulong ito sa amin na mapanatili ang isang walang hanggang pananaw. Phil 3: 20,21; II Cor 4: 17,18
4. Ang unang mensahe ni Hesus sa Simbahan pagkaraan Niyang umalis ay: Babalik ako. Gawa 1:11
a. Alam ni Jesus na hindi Siya babalik sa buhay ng mga taong binigyan ng unang mensahe, ngunit ibinigay Niya sa kanila ang mensahe na iyon. Bakit?
b. Mayroong malaking pakinabang sa pagkakaroon ng pag-asa na hinahanap ni Jesus.
c. Ang pagbabalik ni Jesus para sa Kanyang Simbahan ay tinawag na isang mapagpalang pag-asa. Tito 2:13

1. Walang mga palatandaan na dapat matupad para sa entablado ng mangyayari sa Pangalawang Pagdating.
a. Ito ang mga huling araw at mula pa noong mga NT beses. Lubos na inaasahan ni Pablo na darating si Jesus sa oras ng kanyang buhay. I Cor 15:51; Phil 3:20, 21: I Thess 4:15
b. Ang huling bahagi ng ating kaligtasan ay handa na mahayag. I Alagang Hayop 1: 3-5
2. May mga palatandaan na dapat matupad bago maganap ang yugto ng dalawa, ngunit madali silang matupad sa loob ng pitong taon sa pagitan ng yugto ng isa at dalawa.
3. Dapat nating hanapin si Jesus, inaasahan na makita Siya.
a. Makikita natin Siya kung ano Siya - sa paraang hindi natin Siya nakikita ngayon. I Juan 3: 2,3
b. Makakatanggap tayo ng mga bagong katawan, papasok sa langit, at makaligtaan ang pagdurusa.
c. Hindi ka magpapabago - kung hindi ka ikakasal, magkaroon ng mga anak, atbp.
d. Fil 1: 23 – Ang makasama si Cristo ay higit na mabuti !!
4. Paano kung hindi ko magawa ang rapture?
a. Kung nai-save ka, pupunta ka. Bahagi ito ng kaligtasan ng biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa iyo sa pamamagitan ng Krus.
b. Pupunta si Jesus para sa Kanyang Katawan, Kanyang Nobya - Hindi Niya iiwan kahit isang maliit na daliri ng paa.
5. Marami pang susunod na linggo !!