NABALITA ANG MGA PEACEMAKERS

1. Sa mga nagdaang ilang linggo tinalakay natin ang katotohanan na madalas na marinig ang mga tao (Kristiyano at di-Kristiyano) ipinahayag na ang tunay na Kristiyanismo ay naglalayong ayusin ang mundong ito sa pamamagitan ng pagtatrabaho upang wakasan ang kahirapan at tulungan ang mga marginalized bilang tinatanggal natin ang kawalang katarungang panlipunan sa mundo.
a. Walang mali sa pagtatrabaho para sa hustisya o pagtugis sa mga aktibidad sa itaas. Ngunit dapat nating panatilihing tama ang ating mga prayoridad. Kung maaari nating wakasan ang kawalang-katarungan at kahirapan sa pamamagitan ng mga programa sa gobyerno o relihiyoso, hindi ito magiging walang kabuluhan sapagkat lahat ng tao ay nagkakasala sa kasalanan sa harap ng isang banal na Diyos at patungo sa walang hanggang paghihiwalay sa Kanya sa Impiyerno. Mat 16:26
1. Ni ang mundong ito o ang mga tao ay katulad ng nilikha ng Diyos sa atin dahil sa kasalanan — ang pagbabalik kina Adan at Eva (maraming aralin para sa isa pang araw).
2. Ang lahat ng kahirapan, krimen, kawalan ng katarungan, at pagpapalayo ng mga pangkat ng mga tao ay ang pag-agos ng mga puso ng tao na nagdilim sa kasalanan. Ang mga bumagsak na sangkatauhan ay hindi makagawa ng isang makatarungang lipunan sapagkat mayroong isang napapailalim na espirituwal na problema na dapat matanggal ng kapangyarihan ng Diyos. Tayo ay sa pamamagitan ng kalikasan mga anak ng diyablo, mga anak ng galit. Ef 2: 3; I Juan 3:10
b. Si Jesus ay hindi dumating upang ayusin ang lipunan. Dumating siya upang harapin ang kasalanan at gumawa ng pagbabagong-anyo sa mga puso ng mga tao, binabago ang mga ito mula sa mga makasalanan na maging banal, matuwid na mga anak ng Diyos.
1. Ang ebanghelyo ay supernatural. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at sa Kanyang gawain sa Krus, ang makasalanang kalalakihan at kababaihan ay maaaring mabago sa mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos.
2. Walang kahit na isang pahiwatig ng mga Kristiyano na nagtatrabaho upang baguhin ang lipunan sa alinman sa mga ebanghelyo o ng mga sulat. Ang mga Kristiyano ay nagtatrabaho upang baguhin ang mga puso sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos.
c. Kaugnay ng Kanyang ikalawang pagparito, gagawin ni Jesus ang mundong ito bilang isang "mas mahusay na lugar" sa tinatawag ng Bibliya na bagong langit at lupa - isang paksa para sa isa pang gabi. Mat 13: 37-43; II Alagang Hayop 3: 10-13
2. Sinusubukan ng mga tao na gumamit ng mga talata ng Bibliya upang suportahan ang ideya ng "pag-aayos ng lipunan". Gayunpaman, ang mga taludtod ay kinuha sa konteksto. Marahil narinig mo ang pariralang "Mapalad ang mga tagapamayapa", mula sa isang pahayag na ginawa ni Jesus. Matt 5: 9
a. Ang ilan ay gumagamit ng Kanyang pahayag upang suportahan ang ideya na Siya ay dumating upang magdala ng kapayapaan sa mundo at dapat nating ipagpatuloy ang Kanyang gawain. Ito ay isang halimbawa ng isang labas ng talatang konteksto, hindi naipaliwanag at hindi naipaliwanag.
1. Inuulat ng Bibliya na sinabi rin ni Jesus na hindi Siya dumating upang magdala ng kapayapaan, kundi isang tabak. Ang salitang Griego na literal na nangangahulugang isang tabak. Kapag ginamit nang makasagisag, nangangahulugan ito ng digmaan. Mat 10:34
2. Inihayag ng Bibliya na si Jesus ay nagdulot ng paghati o mga schism sa mga tao dahil ang ilan ay tumanggap ng Kanyang mensahe, ngunit ang iba ay hindi. Juan 7:43; Juan 9:16; Juan 10:19
b. Sa araling ito, patuloy nating susuriin ang konteksto ng kasaysayan kung saan ipinanganak si Jesus at isinasagawa ang Kanyang ministeryo upang matulungan kaming makita nang malinaw kung bakit naparito si Jesus at kung anong mensahe ang ipinangaral niya.

1. Alam din nila mula sa mga propeta na dahil ang mga matuwid lamang ang makilahok sa kaharian ng Diyos sa mundo, may dapat gawin tungkol sa kanilang kasalanan. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay nagbabalot para sa pagbibinyag ni Juan. Nais nilang maghanda para sa pagdating ng Panginoon. Mat 3: 1-6
a. Noong unang siglo ang mga Judio ay walang ideya sa puntong ito na si Jesus, sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, libing, at muling pagkabuhay, ay magbabayad para sa kanilang kasalanan at magtatag ng isang bagong relasyon sa pagitan ng Diyos at ng tao.
b. Wala silang ideya na gagawing posible ni Jesus para sa mga kalalakihan at kababaihan na maging mga anak na lalaki ng Diyos o na pinapantasyahan sila ng Kanyang Espiritu at bibigyan sila ng Kanyang buhay na walang hanggan.
2. Ang tatlong taon ng ministeryo ni Jesus ay isang panahon ng paglipat. Habang unti-unting inihahanda niya ang mga tao para sa kung ano ang darating, nagbigay Siya ng mga pahiwatig sa kung ano ang nauna, ngunit hindi binaybay ang lahat.
a. Hindi niya nais na ituro ang Kanyang kamay sa diyablo sa pamamagitan ng malinaw na sinasabi na Siya ay naparito sa mundo upang mamatay bilang isang sakripisyo para sa mga kasalanan ng mga tao (I Cor 2: 7-8). Samakatuwid, ang kahulugan ng marami sa Kanyang mga pahayag ay naging malinaw lamang pagkatapos na Siya ay magbangon mula sa mga patay.
b. Halimbawa, sa isang tao na gumagamit ng tubig para sa seremonyal na paglilinis, ipinakilala ni Jesus ang ideya ng panloob na paglilinis at paglilinis ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos at ang Salita ng Diyos.
1. Sinabi sa kanila ni Jesus na maliban kung ang isang tao ay muling ipanganak (ipinanganak mula sa itaas), ipinanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi Siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Sinabi niya sa Kanyang mga apostol na, kung hindi kita hugasan, wala kayong bahagi sa akin, at pagkatapos ay sinabi Niya na sila ay malinis o nalinis sa pamamagitan ng salitang Kanyang sinabi sa kanila. Juan 3: 3-6; Juan 13: 8; Juan 15: 3
2. Wala pa sa mga apostol na lubusang nauunawaan ang sinasabi ni Jesus. Ngunit ipinangako Niya na ibabalik sa kanila ang Banal na Espiritu. Juan 14:26
3. At, sa araw ng muling pagkabuhay, ipinaliwanag ang ebanghelyo sa kanila at pinaniniwalaan nila ito. Ang kanilang mga kasalanan ay natanggal, binigyan sila ng Banal na Espiritu at sinimulan nilang alalahanin at maunawaan ang sinabi at ginawa ni Jesus. Lucas 24: 44-48; Juan 20: 21-23; Juan 12:16
c. Matapos ang pagkabuhay na muli nalaman nila na ang mga tao ay ipinanganak muli o naging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng Salita at ng Espiritu. Ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng Salita ng Diyos ay gumagawa ng paglilinis at pagbabagong-anyo sa mga tao kapag naniniwala sila sa ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng Krus.
1. Efe 5: 26 — Mahal na mahal ni Cristo ang simbahan at ibinigay ang Kanyang sarili para sa kanya, upang Kanyang pakabanalin siya, malinis na siya sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig gamit ang Salita, upang maipakita niya sa iglesya ang Kanyang sarili sa maluwalhating kaluwalhatian, nang wala lugar o kulubot o anumang mga bagay na iyon - upang siya ay maging banal at walang kasalanan. (Amp)
2. Tito 3: 5 — Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa na ginawa sa atin sa katuwiran, ngunit ayon sa kanyang sariling awa, sa paghuhugas ng pagbabagong-buhay at pagbabagong-buhay ng Banal na Espiritu. (NLT)
d. Gumagamit ang Bibliya ng maraming mga larawan ng larawan upang ilarawan kung ano ang ginagawa ng Diyos sa atin at para sa atin kapag naniniwala tayo kay Jesus — paghuhugas, paglilinis, pagbabagong-buhay o bagong pagsilang, at pagbabagong-buhay.
1. May overlap sa mga salitang larawan na ito at lahat ay hindi umabot sa ilang antas sapagkat sinusubukan ng mga manunulat na ilarawan kung paano nakikipag-ugnay ang Walang-hanggan na Diyos sa may hangganang mga lalaki.
2. Maaari nating gawin ang malalim na mga turo sa bawat taludtod, ngunit tandaan ang pangunahing punto: Si Jesus ay dumating at namatay upang tayo ay malinis at magbago ng panloob at ginawang walang kasalanan at banal.
3. Juan 7: 37-38 — Ang taon bago si Jesus ay ipinako sa krus Ginagawa niya ang pahayag na ito sa Jerusalem sa taunang Pista ng mga Tabernakulo: Kung may sumasampalataya sa Akin, ang mga ilog ng tubig na buhay ay dumadaloy mula sa kanyang tiyan.
a. Pansinin ang panaklong sa paligid ng v39. Nagpasok si Juan ng isang puna ng editoryal. Iniulat niya na sa oras na iyon, wala pa ring malinaw na pag-unawa sa kung ano ang ibig sabihin ni Jesus. Gayunpaman, sa oras na isinulat ni Juan ang kanyang ebanghelyo siya at ang iba ay malinaw na nalalaman ang ibig sabihin ni Jesus dahil naranasan nila ito.
1. Ngunit pansinin na iniulat ni Juan na ang Banal na Espiritu ay hindi pa ibinigay dahil hindi pa si Jesus niluwalhati. Ang salitang Griyego ay nangangahulugan na pahalagahan o bigyan ng maluwalhati. Nagmula ito sa salitang Griyego para sa kaluwalhatian at ginagamit sa isang malawak na iba't ibang mga aplikasyon.
2. Maaari tayong gumawa ng maraming mga aralin sa kung ano ang ibig sabihin na niluwalhati si Jesus, ngunit narito ang isang simpleng kahulugan: Si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay at kinuha ang Kanyang upuan ng karangalan sa kanang kamay ng Kanyang Ama.
b. Ang pagluwalhati ni Jesus ay mahalaga sa plano ng Diyos na magkaroon ng isang pamilya. Pansinin ang mga pahayag na ito tungkol dito. 1. Roma 4: 25 — Ang pagluwalhati ni Jesus (ang pagkabuhay na muli mula sa mga patay) ay patunay na binabayaran ang ating mga kasalanan. Kinuha niya ang pagkakasala ng ating kasalanan sa Kanyang sarili sa Krus at naputol mula sa Diyos. Kung ang isang kasalanan ay walang bayad, hindi Siya maaaring lumabas sa libingan at pumasok sa presensya ng Kanyang Ama.
2. Juan 14:17; Juan 16: 7; Gawa 2: 33 — Ang pagluwalhati ni Jesus (Ang kanyang pag-upo sa kanang kamay ng Kanyang Ama) ay nagbukas ng daan upang ang Banal na Espiritu ay darating at walang katiwasayan na nalinis ang mga kalalakihan at kababaihan.
A. Isang mabilis na tala: Sa araw ng muling pagkabuhay ay huminga si Jesus sa mga apostol at natanggap nila ang Espiritu, ngunit sinabi Niya sa kanila na maghintay ng isa pang pakikipagtagpo sa Banal na Espiritu. Gawa 1: 4-5
B. Sampung araw matapos bumalik si Jesus sa Langit, sila ay nabautismuhan sa Espiritu Santo at lumabas at nagsimulang ipangaral ang pagkabuhay na muli at kapatawaran ng mga kasalanan sa lahat na nagsisisi.
C. Habang pinag-aaralan natin ang Mga Gawa nakita natin na ang mga unang Kristiyano ay may dalawang magkakaibang karanasan sa Banal na Espiritu. Ipinanganak sila ng Espiritu at pagkatapos ay napuno o nabautismuhan sa Espiritu. Gawa 2: 1-4; Gawa 8: 14-16; Gawa 9: 1-17; Gawa 10: 43-48; Gawa 19: 1-7
c. Juan 12: 23-24 — Ilang sandali bago ang Kanyang pagpapako sa krus sinabi ni Hesus na ang oras ay luwalhatiin Siya. Sa isang pahayag na hindi pa lubusang nauunawaan ng Kanyang mga tagapakinig, tinukoy niya kung ano ang mangunguna sa Kanyang pagluwalhati (Kanyang kamatayan) at kung ano ang magiging kalalabasan (magbubunga ito ng maraming bunga).
1. Heb 2: 9-10 — Si Jesus ay nakatikim ng kamatayan para sa bawat tao upang madala niya ang maraming anak. Nararapat na siya (ang Ama), kung kanino at kung saan mayroon ang lahat ng bagay, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian, ay dapat gawing perpekto ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan (Jesus) sa pamamagitan ng pagdurusa (v10, ESV).
2. Ang may-akda ng sulat ay nagpapahiwatig na, dahil si Jesus ay naging tao at nagdusa, natutunan niya sa pamamagitan ng karanasan kung ano ang nararanasang magdusa. Inihanda niya Siya na maging maawain at tapat na Mataas na Saserdote para sa Kanyang bayan. v17-18
3. Pansinin na habang tinutukoy ng may-akda ang kanyang punto, ipinapaalam niya sa amin kung bakit namatay si Cristo — upang magdala ng mga anak sa kaluwalhatian: gabayan ang kanyang maraming anak sa kanyang maluwalhating kaligtasan (Goodspeed); sa kaluwalhatian (Amp).
A. Ang sangkatauhan ay nilikha para sa isang maluwalhating posisyon — ugnayan sa Makapangyarihang Diyos bilang mga anak na niluluwalhati ang kanilang Ama. Kinoronahan ng Diyos ang tao ng kaluwalhatian at karangalan. Aw 8: 5
B. Dahil sa kasalanan, ang sangkatauhan ay bumagsak mula sa maluwalhating posisyon na nilikha natin.
Rom 3: 23-At lahat ay hindi nakakakuha ng maluwalhating perpekto ng Diyos (Ika-20 Siglo); Lahat ay nagkasala at hindi natatalo sa karangalan at kaluwalhatian na ipinagkaloob at tinatanggap ng Diyos (Amp).
3. Efe 1: 4-5 — Ang plano ng Diyos, mula pa noong nilikha niya ang langit at ang mundo, ay at magkaroon ng isang pamilya ng banal, matuwid na mga anak na lalaki at babae. Kapag sinira ng kasalanan ang plano, ang Diyos ay gumawa ng paraan upang maibalik ang pamilya sa maluwalhating posisyon sa pamamagitan ni Jesus. Ang Rom 8: 29-30 ay nagbibigay sa amin ng higit pang pag-unawa sa plano ng Diyos.
a. v29 — Para sa mga nauna niyang nakilala - na nakilala niya at minamahal nang una - Kilala din niya mula sa umpisa (naordon muna sila) na mahuhubog sa imahe ng Kanyang Anak [at magbahagi ng likas na pagkakahawig niya), upang Siya ay maging unang ipinanganak sa maraming kapatid (Amp)
1. Nais ng Diyos ang mga anak na lalaki at babae na naaayon sa imahe ni Cristo — tulad ni Jesus na may katangian at kapangyarihan, kabanalan at pag-ibig. Si Jesus, sa Kanyang sangkatauhan, ay huwaran para sa pamilya ng Diyos. 2. Siya ang "Ang Matanda sa isang malaking pamilya ng mga kapatid (Weymouth), mga anak na naluluwalhati (nakalulugod sa kanilang Ama sa lahat ng paraan) mga anak na naibalik sa kanilang nilikha na layunin, naibalik sa kaluwalhatian.
b. v30-At ang mga tinawag niya nang una ay tinawag din niya, at ang mga tinawag niya ay binigyang-katwiran din, nagpatawad, gumawa ng matuwid, na inilalagay sila sa wastong katayuan sa Kanyang sarili. At yaong mga binibigyang-katwiran ay niluwalhati niya rin - pinalalaki sila sa isang makalangit na karangalan at kondisyon [estado ng pagiging] (Amp); Pinarangalan niya at niluwalhati sila (Clarke).
1. Ang katwiran ay isang ligal na term. Kapag ang isang tao ay naniniwala kay Jesus at sa Kanyang sakripisyo, ipinahayag siya na matuwid at katanggap-tanggap sa harap ng Diyos. Ang katwiran ay nagbabago sa iyong kaugnayan sa Diyos. Ang katwiran ay posible para sa Diyos na makitungo sa atin na para bang hindi tayo nagkasala.
2. Ang kaluwalhatian ay isang proseso ng pagbabagong nagawa sa pamamagitan ng nagpipilit Banal na Espiritu na sa wakas ay palayain ang bawat bahagi ng ating pagkatao mula sa mga epekto ng kasalanan. Ang luwalhati ay nangangahulugang gagawing buhay na may buhay na walang hanggan, ang buhay sa Diyos, ang Espiritu ng Diyos.
A. Ang kaluwalhatian ay nagsisimula sa bagong pagsilang, kapag ang Espiritu ng Diyos ay nagpapanatili sa iyo at nagbabagong buhay sa iyong kalikasan, binabago ka mula sa makasalanang anak. Tito 3: 5
B. Pagkatapos ang Banal na Espiritu sa pamamagitan ng Salita ng Diyos ay niluluwalhati o nagsisimula ng isang gawain ng progresibong paglilinis sa iyong isip, damdamin, at kilos na kilala bilang pagpapakabanal. II Cor 3:18
B. Sa wakas, ang iyong katawan ay luwalhatiin o bubuhayin mula sa mga patay at gagawing walang kamatayan at walang kamatayan. Phil 3: 20-21; I Cor 15: 52-53
c. Ang isang proseso ay isinasagawa ngayon. Tapos na tayong gumagana sa pagsulong, ganap na mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa ganap na naaayon sa imahe ni Cristo sa bawat bahagi ng ating pagkatao. I Juan 3: 2
1. Nakikipag-ugnay sa iyo ang Diyos batay sa natapos na bahagi — ang iyong bagong pagkakakilanlan bilang anak na lalaki o anak na babae - sapagkat alam niya na ang proseso ay makumpleto kung mananatiling tapat ka sa Kanya.
2. Heb 2: 11 — Para sa kapwa Siya na naglilinis sa kanila at sa mga nalilinis sa buong tagsibol mula sa isang Ama, kaya hindi siya nahihiya na tawagan silang mga kapatid. (Williams)

1. Ang mga tagapakinig ni Jesus (mga tao sa Lumang Tipan) ay maaaring pamilyar sa propetang si Isaias na sumulat na walang kapayapaan para sa mga balakyot. Alam din nila na walang mga taong di-makatarungang papayagan sa kaharian ng Diyos. Isa 48:22; Isa 57:21; Aw 24: 3-4; Aw 15: 1-5; atbp.
a. Ang mga tagapakinig ni Jesus ay hindi interesado sa kung paano wakasan ang digmaan sa mundong ito. Gusto nilang malaman kung paano mapupuksa ang kanilang kasalanan at makuha ang katuwiran na kailangan nila upang makapasok sa kaharian ng Diyos sa mundo.
b. Isa 32: 17 — Ang mga taong ito ay alam din mula kay Isaias na ang epekto ng katuwiran o katuwiran sa Diyos ay magiging kapayapaan, katahimikan, at katiyakan magpakailanman.
2. Si Jesus ay naparito sa mundo upang magdala ng kapayapaan sa pagitan ng Diyos at tao, upang bigyang-katwiran ang mga tao at ibalik ang mga tao sa tamang ugnayan sa Diyos - o gawing matuwid sila.
a. Nauna naming tinukoy sa aralin ang Roma 4:25. Sinasabi na si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay dahil ang aming katwiran ay naganap. Ang Bibliya ay hindi orihinal na isinulat sa mga kabanata at mga taludtod. Sila ay idinagdag sa Middle Ages para sa mga layunin ng sanggunian.
1. Pansinin ang susunod na pahayag na ginawa ni Pablo. Tandaan, tinuruan siya ng ebanghelyo ni Hesus Mismo (Gal 1: 11-12). Roma 5: 1 — Samakatuwid, na nabigyang-katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos. 2. Ang salitang "samakatuwid" ay nag-uugnay sa sasabihin ni Pablo sa sinabi niya. Sinabi niya na si Jesus ay maaaring lumabas mula sa kamatayan dahil tayo ay nabigyan ng katarungan o idineklarang hindi nagkasala. Ang salitang katwiran ay nangangahulugang nagpakawala, lahat ng singil ay bumaba dahil walang katibayan. Col 2:14
b. Dahil nabibigyan tayo ngayon ng katuwiran na mayroon tayong kapayapaan sa Diyos. Mayroon tayong access ngayon sa Diyos at tumayo sa Kanyang biyaya. At maaari tayong magalak sa pag-asa ng luwalhati ng Diyos. v2-Kaya't magalak tayo sa ating pag-asang makamit ang maluwalhating perpekto ng Diyos (Ika-20 Siglo).
1. Ang pagkakaroon ng Espiritu ng Diyos, ang Banal na Espiritu, ang Espiritu ni Cristo, ang Espiritu ng pag-aampon (lahat ng mga pamagat ng Banal na Espiritu, Rom 8: 9; Roma 8:15) ay ang pangakong darating sa isang araw maging ganap na umayon sa imahe ni Cristo.
2. Col 1: 27 — Si Cristo ay nasa iyo, ang pangako ng luwalhati (Goodspeed); Si Kristo sa iyo, ang iyong pag-asa ng pagluwalhati (Williams). Siya na nagsimula ng isang mabuting gawa sa iyo ay makumpleto ito (Fil 1: 6).
3. Hindi pinag-uusapan ni Jesus ang tungkol sa mga tagapamayapa na nakikipagkasundo at nagtatrabaho para sa kapayapaan sa pagitan ng mga bansa. Ang pakikidigma ay isang pagpapakita ng mga nahulog na lalaki. Ang digmaan ay hindi magtatapos hanggang sa ang mundo ay populasyon lamang ng mga anak ng Diyos. Sa katunayan, sinabi ni Jesus na ang isa sa mga palatandaan na malapit na ang Kanyang pagbabalik ay ang pagtaas ng digmaan. Mat 24: 6
a. Ang tagapamayapa ay nangangahulugang isang embahador na darating upang magdala ng kapayapaan. Ang mga anak ng Diyos ay mga embahador na humihiling sa mga kalalakihan at kababaihan na makipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo. II Cor 5: 20-21
b. Mapalad ang mga tagapamayapa !! Marami pa tayong sasabihin sa susunod na linggo !!