ANG PANAHON AY Natapos

download PDF
ANG MALAKING LARAWAN
ANG PANAHON AY Natapos
ANG GOSPEL AY SUPERNATURAL
ANG MAGANDANG BALITA

1. Ang mga puna ni Jesus tungkol sa mga huwad na propeta at mesiyas ay bahagi ng sagot na ibinigay niya kina Pedro, Santiago, at Juan nang tinanong nila Siya kung ano ang senyas na magpapahiwatig na ang Kanyang pagbabalik ay malapit na. Pansinin na konektado ng mga kalalakihang ito ang pagbabalik ni Jesus sa pagtatapos ng panahong ito. Matt 24: 3 — Ano ang magiging tanda ng iyong pagdating at ng wakas - iyon ay, ang pagkumpleto, ang pagkatapos - ng edad? (Amp)
a. Hinati ng mga teologo ang kasaysayan ng tao at ang pakikipag-ugnayan ng Diyos sa sangkatauhan sa mundong ito sa iba't ibang panahon (mga aralin para sa ibang araw). Ito ay makakakuha ng kumplikado at mayroong pagtatalo sa kung paano hahatiin ito depende sa pananaw ng partikular na teologo.
b. Para sa mga layunin ng aming talakayan, nais kong bigyan ka ng kahulugan ng isang layko tungkol sa kasalukuyang panahon. Ito ang oras (o edad) kung saan ang mga bagay ay hindi ayon sa inilaan ng Diyos.
1. Ang Diyos ay orihinal na lumikha ng mga tao upang maging Kanyang mga anak na lalaki at anak na babae sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo, at ginawa Niya ang mundo upang maging isang magandang tahanan para sa Kanyang pamilya. Ef 1: 4-5; Isa 45:18
2. Nasira ng kasalanan ang kapwa pamilya at ang pamilya. Nang nagkasala si Adan, isang sumpa ng kamatayan at katiwalian ang nagdulot sa lahi ng tao at ng mundo. Gen 3: 17-19; Rom 5: 12-19; Rom 8:20
2. Di-nagtagal pagkatapos, sinimulan ng Diyos na ipakita ang Kanyang plano upang tubusin o iligtas ang Kaniyang nilikha mula sa pagkaalipin sa kasalanan, katiwalian, at kamatayan at ibalik ang tao at lupa sa kung ano ang lagi Niyang inilaan na sila ay sa pamamagitan ni Jesus.
a. Ang plano na ito ay nasa proseso na at lumilipat patungo sa pinakahuling wakas o pagkumpleto nito. Kami ay bahagi ng isang hindi naglalayag na plano na nagsasangkot ng higit pa sa kasalukuyang buhay na ito at kabilang dito ang marami pang mga tao kaysa sa amin lamang.
b. Ang pamumuhay na may kamalayan na ito ay ginagawang mas madaling harapin ang kasalukuyang buhay dahil alam nating darating ang isang magandang wakas. Ang lahat ay maibabalik sa kung ano ang inilaan ng Diyos.
1. Nabubuhay tayo sa mga huling araw o pagtatapos ng kasalukuyang panahon. Nagsimula ang mga huling araw nang dumating si Jesus sa mundo upang mamatay para sa ating mga kasalanan at magbukas ng daan para sa mga makasalanang lalaki at babae na maging mga anak na lalaki at babae ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo. Gawa 2:17; II Tim 3: 1; I Juan 2:18; atbp 2. Magtatapos sila sa pagtatatag ng walang hanggang kaharian ng Diyos sa mundo na may kaugnayan sa pangalawang pagdating ni Jesus.
3. Binalaan ni Jesus ang Kanyang mga tagasunod na huwag malinlang. Nagugugol kami ng ilang oras upang tingnan kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kung sino si Jesus at kung bakit Siya naparito sa mundo. Ang Bibliya ang tanging ganap na tumpak na paghahayag ni Jesus. a. Si Jesus, ang Buhay na Salita ay ipinahayag sa at sa pamamagitan ng nakasulat na Salita, ang Bibliya. Ang nakasulat na Salita ng Diyos ang ating proteksyon laban sa panlilinlang. Ito ang Katotohanan at inihayag nito ang Katotohanan. Juan 14: 6; Juan 17:17
b. Ang Bibliya ay talaan ng pakikipag-ugnayan ng Diyos sa sangkatauhan habang Siya ay gumagana ay plano ng pagtubos o kaligtasan. II Tim 3:15
1. Lahat ng nasa Bibliya ay isinulat ng isang tao (sa ilalim ng inspirasyon ng Banal na Espiritu) sa isang tao tungkol sa isang bagay.
2. Upang maipakahulugan nang tama ang kahulugan ng banal na kasulatan dapat nating isaalang-alang ang tatlong katotohanang ito: Sino ang sumulat nito? Sino ang sinulat nila at bakit? Anong impormasyon ang nais nilang iparating.
A. Kapag umabot ang paksa ng mga huling araw, dahil napakahirap para sa amin na huwag isipin ito sa mga termino na natutunan namin mula sa mga guro ng propesiya ng ika-20 siglo, ito ay nangyayari tungkol sa: Ano ang kahulugan ng 666? Ang rapture pre, mid, o post trib? Sino ang Antikristo?
B. Kailangan nating i-back up at isaalang-alang ang impormasyon tungkol sa mga huling araw hinggil sa kung ano ang kahulugan nito sa mga tao kung saan unang dumating si Jesus - ang Kanyang mga orihinal na tagasunod.

1. Kilala ito sa buong bansang burol ng Judean na nakapaligid sa Jerusalem na sobrang hindi pangkaraniwang mga pangyayari na nakapaligid sa kapanganakan ni Juan. Lucas 1: 65-66
a. Ang kanyang ina, isang matandang babaeng baog, ay nagbuntis kay Juan kasunod ng pagbisita ng isang anghel sa kanyang asawang si Zacarias. Lucas 1: 5-25; 57-80
b. Nawalan ng kakayahang magsalita si Zacarias hanggang sa araw ng pagtutuli ng bata, nang magsimulang manghula si Zacarias tungkol sa Mesiyas at kanyang sariling anak na si Juan, na sinasabi:
1. Binisita tayo ng Diyos upang tubusin tayo at tinaasan niya ang isang makapangyarihang Tagapagligtas tulad ng ipinangako niya sa pamamagitan ng Kanyang mga propeta noon. Lucas 1: 68-70
2. At ikaw, anak, ay magiging propeta ng kataas-taasan. Ihahanda mo ang kanyang paraan at "sabihin sa mga tao kung paano makahanap ng kaligtasan (NLT)" sa pamamagitan ng pagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. v76-77
2. Marcos 1: 14 — Noong sinimulan ni Jesus ang Kanyang pampublikong ministeryo ay nabigyan niya ng pansin ang lahat sapagkat binigkas niya ang mensahe ni Juan Bautista sa pamamagitan ng pagpapahayag ng ebanghelyo ng kaharian ng Diyos.
a. Pareho sa kanilang mga tagapakinig ay alam mula sa mga propeta ng Lumang Tipan na pagdating ng Mesiyas ay itatatag niya ang kaharian ng Diyos sa mundo. Isaalang-alang ang mga hulang ito tungkol sa Mesiyas.
1. Isa 9: 6-7 — Ito ang magiging kanyang mga pamagat na kaharian: Kahanga-hanga, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. Ang kanyang patuloy na pagpapalawak ng mapayapang pamahalaan ay hindi magtatapos. Maghahari siya magpakailanman mula sa trono ng kanyang ninuno na si David. (NLT)
2. Dan 2: 44 — Sa panahon ng paghahari ng mga (mga haring lupa) ang Diyos ng langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi mawawasak; walang makaka-tagumpay dito. Masisira ang lahat ng mga kaharian na ito sa kawalang-kabuluhan, ngunit tatayo ito magpakailanman. (NLT)
A. Parehong ang salitang Hebreo (Lumang Tipan) at ang salitang Griyego (Bagong Tipan) para sa kaharian ay nagdadala ng ideya ng paghahari o paghahari, ang paggamit ng makapangyarihang kapangyarihan. Mat 4: 17 — Malapit na ang paghahari ng Langit (Moffatt); Marcos 1: 15 — Malapit na ang paghahari ng Diyos (Magandang Balita).
B. Si Jesus ay unang dumating sa isang bansa ng mga taong naghahanap at inaasahan ang Pinahiran ng Panginoon, ang Mesiyas, na darating at itatag ang kaharian o paghahari ng Diyos sa mundo. b. Isaalang-alang ang mga halimbawang ito ng mga totoong tao (tulad mo at ako) na interesado lamang sa "mga oras ng pagtatapos" bilang ikaw at ako. Ngunit hindi nila hinahanap ang Antikristo at ang marka ng hayop. Hinahanap nila ang Mesiyas at ang kaharian ng Diyos ay darating sa mundo.
1. Lucas 2: 25-35 — Nang dumating ang oras para sa paglilinis ni Maria at ang pagtatalaga ng kanyang sanggol (apatnapung araw pagkatapos ng kapanganakan, ayon sa Batas ni Moises) ang pamilya ay umakyat sa Templo sa Jerusalem. Ang isang taong tapat na nagngangalang Simeon ay dinala rin sa Templo nang araw ding iyon. Ipinangako sa kanya ng Diyos na hindi siya mamamatay hanggang makita niya ang Kristo ng Panginoon.
2. Lucas 2: 36-38 — Isang propetang babae na nagngangalang Anna, isang biyuda sa loob ng 84 na taon na nag-ukol sa kanyang buhay sa pag-aayuno at panalangin, sumama siya habang nakikipag-usap si Simeon kay Maria at Jose, at nagsimula siyang purihin ang Diyos. "Pinag-uusapan niya ang tungkol kay Jesus sa lahat na naghihintay para sa ipinangakong Hari na darating at iligtas ang Jerusalem" (v38, NLT).
3. Tinanong si Jesus kung kailan lilitaw ang kaharian (Lucas 17:20), at nakipag-ugnay siya sa mga tao na nag-iisip na ang kaharian ng Diyos ay lilitaw agad (Lucas 19:11).
4. Lucas 23: 51 — Si Jose na taga-Arimatea, na nagbigay ng libingan ni Jesus, naghihintay sa kaharian ng Diyos.
3. Marcos 1: 14-15 — Dumating si Jesus na nagpapahayag ng ebanghelyo ng kaharian. Ang salitang Greek na isinalin na ebanghelyo ay nangangahulugang mabuting mensahe o mabuting balita. Si Jesus ay may mabuting balita mula sa Diyos. Anong mabuting balita?
a. Ang oras ay natutupad at ang kaharian ng Diyos ay malapit na. v15 — Ang [itinakdang panahon ng] oras ay (nakumpleto) na natapos (Amp); ang oras ay dumating sa wakas (JB Phillips). Ang kaharian o paghahari ng Diyos ay malapit nang maibalik.
b. Gen 1: 26 — nilikha ng Diyos ang mga kalalakihan at kababaihan at binigyan tayo ng pamamahala. Ang salitang salitang Hebreong isinalin na kapangyarihan ay nangangahulugan na mamuno, magkaroon ng kapangyarihan, magpapasakop.
1. Ang tao ay magiging pinuno ng Diyos sa ilalim ng lupa. Kami ay nilalayong maghari sa mundo sa ilalim ng Diyos. Kami ay inilaan upang maisakatuparan ang kalooban ng Diyos sa mundo.
2. Ang kaisipang iyon ay ipinahayag sa tinatawag nating panalangin ng Panginoon. Darating ang iyong kaharian; ang iyong kalooban ay gagawin sa mundo tulad ng nasa Langit. Mat 6:10
3. Si Adan, sa pamamagitan ng kanyang kasalanan, ay nagbigay ng awtoridad na ibinigay ng Diyos sa diyablo na noon ay naging diyos (o sa ilalim ng pinuno) ng sanlibutang ito. Lucas 4: 6; II Cor 4: 4; Juan 12:31; Lucas 22:53; atbp.
4. Dahil sa kasalanan ni Adan, ang mga tao ay ipinanganak sa isang bumagsak na mundo at isang kaharian ng kadiliman na pinamumunuan ng prinsipe ng kapangyarihan ng hangin. (mga aralin para sa isa pang araw)
c. Kasunod ng kasalanan ni Adan, dumating ang Diyos ng mabuting balita. Sinimulan ng Diyos na ihayag ang Kanyang plano upang mabawi ang Kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagsira sa hawakan ng diyablo. Ang Gen 3:15 ay tinawag na protoevangel o ang unang ebanghelyo.
1. Ipinangako ng Panginoon na ang Binhi (Jesus) ng babae (Maria) ay tatanggalin ang pinsala na ginawa ng kasalanan ni Adan (at lalaki kay Adan). Ang Binhi ay darating ng isang birhen na babaeng walang kasangkot sa isang lalaki. Maglilihi siya ng isang anak na lalaki sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Lucas 1:35
2. Ang Binhi ay bubugbog ang ulo ng ahas (isang silangang term na kahulugan: sirain ang kanyang kapangyarihan at panginoon sa buong sangkatauhan). Sasaktan ni Satanas ang kanyang sakong. Ang demonyo ay lilitaw na magtagumpay kapag hinahawakan niya ang kanyang plano upang ipako sa krus ang Binhi. Ngunit papatalo siya ng Panginoon sa kanyang sariling laro. Sa pamamagitan ng kamatayan ay masisira niya ang kapangyarihan ng kamatayan. Heb 2: 14-15
d. Sa bawat henerasyon, binigyan ng Diyos ang pagtaas ng paghahayag ng Kanyang plano. Ang ebanghelyo o mabuting balita ay inihayag kay Abraham. Gal 3: 8; Gen 12: 1-3
1. Tinawag ng Diyos si Abraham at ipinahayag na ang Binhi ay darating sa pamamagitan ng kanyang mga inapo. Ang Binhing iyon ay si Cristo. Gen 22:18; Gal 3:16
2. Gen 15: 6 — Pansinin na naniniwala si Abraham sa mabuting balita at ito ay ibinilang sa kanya para sa katuwiran (siya ay ipinahayag na matuwid). Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang mga salitang naniniwala at binibilang (o ipinaisip) ay ginagamit sa mga Banal na Kasulatan. Ito ay makabuluhan. Sinabi rin ni Jesus: Maniwala ka sa ebanghelyo.
4. I Cor 2: 7-8 — Ang plano ng Diyos na naglalahad ay natakpan upang maiwasan ang pagkilala ng demonyo sa Kanyang diskarte. Dahil dito, hindi malinaw na nakita ng mga propeta ng Lumang Tipan na magkakaroon ng dalawang magkahiwalay na pagpasok ng Mesiyas na may dalawang anyo ng kaharian.
a. Lucas 17: 20-21 — Si Jesus ay dumating sa unang pagkakataon upang maitatag ang kaharian o paghahari ng Diyos sa mga puso ng mga tao sa pamamagitan ng bagong pagsilang. Naparito siya upang maging posible para sa mga kalalakihan at kababaihan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya.
1. Binayaran ni Jesus ang halaga ng kasalanan sa Krus, upang kapag ang isang tao ay naniniwala na ang mabuting balita at kinikilala si Jesus bilang Tagapagligtas at Panginoon, ang kanilang mga kasalanan ay maaaring mapawi o mapapawi. Sila ay pinakawalan at ipinahayag na matuwid sa harap ng Diyos. Rom 4: 22-5: 1; Rom 10: 9-10
2. Maaari silang tratuhin ng Diyos na para bang hindi sila nagkasala at naninirahan sila sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu at buhay, ginagawa silang literal na mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos sa pamamagitan ng bagong pagsilang. I Juan 5: 1; Juan 1: 12-13
b. Dumating si Jesus upang sirain ang kapangyarihan ng diyablo sa tao sa pamamagitan ng pagbabayad sa kasalanan na ginawa tayong mga bihag. Dumating Siya upang ilabas tayo mula sa kadiliman sa ilaw, mula sa kamatayan sa buhay. Col 1:13; Gawa 26:18
1. Si Jesus ay hindi napunta sa mundo upang "gawing isang mas mahusay na lugar ang mundong ito". Naparito niya ang pangunahing suliranin nito: ang kasalanan sa puso ng mga tao. Ang lahat ng impiyerno at sakit sa puso sa mundo ay nagmumula sa masasamang puso ng kalalakihan at kababaihan. Iyon ay maaari na ngayong magawa sa mga indibidwal na puso dahil ang kaharian ay dumating.
2. Ang aming bilang isang bayad ngayon ay isulong ang paghahari ng Diyos sa mga puso ng mga tao sa pamamagitan ng bagong pagsilang sa pamamagitan ng pagpapahayag ng ebanghelyo. (mga aralin para sa isa pang araw)
c. Kapag muling dumating si Jesus ay itatatag niya ang Kanyang walang hanggang kaharian o paghahari habang Kinokontrol niya ang mga kaharian sa mundong ito at pinalalabas ang bawat natitirang bakas ng kasalanan, katiwalian, at kamatayan mula sa mundong ito. Rev 11:15

1. Gayunpaman, dahil sa nagawa na ni Jesus para sa atin sa pamamagitan ng Krus, maaari tayong magkaroon ng tagumpay sa gitna ng mga hamon sa buhay.
a. Rom 5: 17 — Dahil natanggap natin ang kaloob ng katuwiran, maaari tayong maghari sa buhay sa pamamagitan ni Jesus. Upang maghari ay nangangahulugang ang paggamit ng kapangyarihan o awtoridad.
1. May kapangyarihan tayo sa mga demonyo at sakit. Iyon ang calling card ng kaharian noong naglibot si Jesus na ipinahayag ito. Mat 4: 23-24; Matt 10: 7-8; Lucas 10: 9; atbp.
2. Ang demonyo ay wala nang awtoridad sa iyo. Mayroon tayong parehong awtoridad na ipinatupad ni Jesus (sa Kanyang sangkatauhan) nang Siya ay narito sa mundo. Ang tanging kapangyarihan lamang ng demonyo sa iyo ay ang panlilinlang - na hinihimok kang maniwala sa kasinungalingan tungkol sa Diyos, sa iyong sarili, at sa iyong mga kalagayan. (mga aralin para sa isa pang araw)
b. Juan 16: 33 — Sa mundong ito ay magkakaroon tayo ng pagdurusa ngunit mapasigla tayo sapagkat tinagumpay ito ni Jesus. Iyon ay isang aralin para sa isa pang araw, ngunit dahil ang kaharian ay dumating sa amin mas marami na tayo ngayon kaysa sa mga mananakop sa pamamagitan ni Jesus at maaari nating gawin ito sa mga hamon sa buhay sa tagumpay.
c. Rom 14: 17 — Ang kaharian ng Diyos sa atin ay katuwiran, kapayapaan, at kagalakan sa Banal na Espiritu.
1. Ang katuwiran ay mula sa isang salitang nangangahulugang katuwiran. Sa pamamagitan ng Krus at ang bagong pagsilang ay tama tayo sa Diyos. At, tayo ay ginawang tama sa ating sarili — espiritu, kaluluwa, at katawan - sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Siya na nagsimula ng isang mahusay na gawain sa amin ay makumpleto ito.
2. Ang kapayapaan at kagalakan ay mga panloob na katangian (kapayapaan ng isip at pag-asa para sa hinaharap). Ang mga nagmumula sa pag-alam na tayo ay bahagi ng isang plano na makumpleto - at ang katapusan ng resulta ay katumbas ng halaga. Ang mga nagmumula sa pag-alam na tatagutin tayo ng Diyos hanggang sa mailabas Niya tayo.
2. Sapagkat ang kaharian ay nasa iyo, ikaw ay nasa kaharian na ngayon na nasa iyong pagkamamamayan
Langit. Bahagi ka ng kaharian ng Diyos. Inalis ka mula sa ilalim ng awtoridad ni Satanas at isinumite ang iyong sarili sa awtoridad ng Diyos. Ang paglalaan ng Diyos ay magagamit sa iyo sa buhay na ito.
a. Mat 6: 25-33 — Nang sabihin ni Jesus sa Kanyang mga tagasunod na hindi tayo dapat mag-alala tungkol sa kung magkakaroon tayo ng mga pangangailangan sa buhay, sinabi niya ito sa konteksto ng kaharian ng Diyos. Kung hahanapin muna natin ang Kanyang kaharian at katuwiran (kung tama ang ating mga priyoridad), magkakaroon tayo ng kung ano ang kailangan nating mabuhay sa buhay na ito.
b. Lucas 12: 31-32 — Ang ulat ni Lucas ay nagbibigay sa amin ng isa pang detalye tungkol sa sinabi ni Jesus. Huwag matakot, maliit na kawan. Ikalulugod ng iyong Ama na ibigay sa iyo ang mga probisyon ng kaharian. Ang Diyos, na ngayon ay iyong Ama, ay nagmamalasakit sa iyo ng maingat at pagmamahal — hanggang sa matapos ang plano at darating ang nakikitang kaharian.

1. Naunawaan ni Pablo na tayo ay bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa ating sarili, isang bagay na magkakaroon ng magandang wakas. Kailangan nating tandaan na bilang mga kaganapan sa huling oras na ito ay naglalaro sa ating paligid.
a. Ef 1: 9-10 - Ang lihim na plano ng Diyos ay ipinahayag sa amin ngayon; ito ay isang plano na nakasentro kay Cristo, na idinisenyo matagal na ayon sa kanyang kasiyahan. At ito ang kanyang plano: Sa tamang panahon ay isasama niya ang lahat sa ilalim ng awtoridad ni Cristo - lahat ng bagay sa langit at sa mundo. (NLT)
b. Efe 1: 9-10-At ito ay kasuwato ng maawain na layunin ng Diyos para sa pamahalaan ng mundo kapag ang mga oras ay hinog na para sa ito - ang layunin na minamahal niya sa Kanyang sariling pag-iisip na ibalik ang buong nilikha upang mahanap ang isa nitong Ulo kay Cristo; Oo mga bagay sa langit at sa mundo, upang mahanap ang kanilang isang Ulo sa Kanya. (Weymouth)
2. Maraming mas sa susunod na linggo !!