ANG KATOTOHANAN TUNGKOL SA GRASA

download PDF
NAPAKITA mula sa WRATH NG DIYOS
EUNANG PAGPAPAHAYAG
POST-CROSS NA POOT
ANG TUNAY NA TUNGKOL SA GRUPO
GRADO at mga gawa
Maluwalhati ang DIYOS SA IYONG MGA GAWA
ANG BATAS NG PANGINOON
HINDI GINAWA KA NG DIYOS
ANG BATAS AT KRISTIYANO

1. Ang pagbabalik ni Jesus ay lumapit, at nasasaksihan natin ang maling pagpapahayag kay Jesus — kung sino Siya, kung bakit Siya naparito, at ang mensahe na ipinangaral niya - maging sa mga nagsasabing mga Kristiyano.
a. Ang Bagong Tipan ay talaan ng pagdating ni Jesus - ang Kanyang ministeryo, paglansang sa krus, at pagkabuhay na mag-uli.
Isinulat ito (sa ilalim ng inspirasyon ng Banal na Espiritu) ng mga nakasaksi ni Jesus (o malapit na mga kasama ng mga nakasaksi na nakuha ang kanilang impormasyon mula sa mga nakasaksi). Ang mga may-akda nito ay lumakad at nakipag-usap kay Jesus, at nakita Siya na nabuhay mula sa mga patay at nabuhay muli.
b. Pinag-aralan ng mga ahente ng panustos ng pederal ang mga lehitimong panukalang batas upang maging pamilyar sa tunay na sa gayon ay makilala agad nila ang mga pekeng kuwenta. Kaya gumugugol tayo ng oras upang pag-aralan ang tunay: Si Jesus ng Bibliya - kung sino Siya, kung bakit Siya naparito sa mundo, at kung ano ang nagawa niya sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, paglilibing, at pagkabuhay-muli - upang maaari din nating makita agad ang pekeng.
2. Ang mga manunulat ng Bagong Tipan ay maraming sinabi tungkol sa likas na mga hamon sa ebanghelyo ni Jesus bago ang Kanyang pagbabalik. Nakaharap sila ng mga katulad na hamon sa isang mas maliit na scale (parehong diyablo, parehong kasinungalingan).
a. Ang internet ay kinuha ang pagkalat ng mga maling turo sa isang buong bagong antas. Idinagdag sa ito ang katotohanan na bago bumalik si Jesus ang demonyo ay mag-aalok sa mundo ng kanyang pekeng ni Jesus (ang Antikristo) sa isang pagtatangka upang maiwasan ang pangalawang pagdating (mga aralin para sa isa pang araw). Ang mas kaunting mga tao ay nakakaalam tungkol sa totoong Jesus (Jesus of the Bible) na mas bukas sila sa ibang Jesus.
b. Kabilang sa iba pang mga bagay, binalaan ng mga manunulat ng Bagong Tipan ang mga di-makadiyos na kalalakihan sa atin na gagawing biyaya ng Diyos na maging isang dahilan para sa kasalanan. Judas 4; II Alagang Hayop 2: 1-2
1. Sa mga nagdaang taon nagkaroon ng malaking pagsabog sa pagtuturo sa biyaya sa Simbahan. Habang ang ilan sa mga ito ay mabuti, karamihan sa mga ito ay hindi tumpak at humantong sa maling mga konklusyon na nakuha ng mga hindi pamilyar sa mahusay na pagtuturo sa Bibliya. Ito ay naging pangkaraniwan na marinig ang mga pahayag tulad ng:
A. Kami ay nasa ilalim ng biyaya, hindi Batas. Samakatuwid, kung may magsabi sa iyo na dapat kang "gumawa ng isang bagay" bilang isang Kristiyano (tulad ng live na tama, basahin ang Bibliya, manalangin, atbp.), Inilalagay ka nila sa ilalim ng Kautusan. B. Nasa ilalim tayo ng biyaya ngayon. Mahal tayo ng Diyos at nais nating maging maligaya. Hindi niya kailanman sinabi sa amin na huwag gawin ang isang bagay na nais nating gawin, isang bagay na nagpapasaya sa atin. Iyon ang Batas, hindi biyaya.
2. Totoo na tayo ay nasa ilalim ng biyaya, hindi sa Batas, at totoo na mahal tayo ng Diyos at nais nating maging maligaya. Ngunit ang bawat isa sa mga pahayag sa itaas ay salungat sa sinasabi ng Bibliya tungkol sa kung bakit dumating si Jesus.
c. Sa araling ito ay magdaragdag tayo ng biyaya sa ating talakayan habang patuloy nating tinitingnan si Jesus bilang Siya ay ipinahayag sa Bibliya. Juan 1: 17 — Ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo (ESV).

1. Efe 1: 4-5 — nilikha ng Diyos ang mga tao upang maging Kanyang mga anak sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo. Pansinin ang uri ng mga anak na binalak ng Diyos na magkaroon: mga anak na banal at walang masisisi.
a. Ang Banal ay nangangahulugang hiwalay sa lahat ng kasamaan, dalisay, at "nakatuon sa at sa gayon ay nakikibahagi sa kabanalan ng Diyos" (New Englishman's Greek Concordance and Lexicon). Nang walang masisisi ay nangangahulugang walang lugar, hindi tinadtad (Lakas ng Konsiyensya).
b. Ang kasalanan ng tao ay bigo ang plano ng Diyos. Bilang kinahinatnan ng kasalanan, ang mga tao ay naging makasalanan sa likas na katangian (Rom 5:19; Efe 2: 3). Ang Diyos, na banal (hiwalay sa kasamaan) ay hindi magkakaroon ng mga makasalanan bilang mga anak na lalaki at babae.
1. Ang kasalanan ay isang pagkakasala laban sa isang banal na Diyos na matuwid (tama), at makatarungan (gumagawa ng tama). Hindi malilimutan ng Diyos ang kasalanan o hindi tayo papalagpasin. Ang makatarungan at matuwid na parusa para sa kasalanan ay walang hanggan na paghihiwalay sa Diyos. Gayunpaman, kung isasagawa ng Diyos ang parusa, Nawawala niya ang Kanyang pamilya.
2. Ngunit ang Diyos ay lumikha ng isang paraan upang harapin ang ating kasalanan sa pamamagitan ni Jesus at ng Krus, nang hindi tayo nawala. Nagpunta si Hesus sa Krus bilang ating Kapalit (para sa amin, tulad namin) at kinuha ang parusa na dapat na lumusot sa atin. Isa 53: 4-6
3. Sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, nasiyahan ni Jesus ang Banal na Katarungan para sa atin at binuksan ang daan para sa mga makasalanan na maging anak ng Diyos. Juan 1: 12 — Ngunit sa lahat ng tumanggap sa kanya, na naniniwala sa kanyang pangalan (Tagapagligtas at Panginoon), binigyan niya ng karapatang maging mga anak (mga anak) ng Diyos. (ESV) 2. Paano naaangkop dito ang biyaya? Si apostol Pablo ay isang nakasaksi sa muling pagkabuhay na Panginoong Jesus (Gawa 9: 1-6). Si Jesus mismo ang nagturo kay Pablo ng mensahe ng ebanghelyo na ipinangaral niya (Gal 1: 11-12). a. Ang sulat ni Pablo sa mga Romano ay ang kanyang pinaka-sistematikong paglalahad ng kanyang mensahe. Sa Roma, detalyado ni Pablo ang katotohanan na ang lahat ng tao ay nagkasala ng kasalanan at nangangailangan ng kaligtasan mula sa galit ng Diyos laban sa kasalanan.
b. Ipinaliwanag ni Pablo ang plano ng Diyos na gawing tama ang mga tao sa Kaniyang sarili - kung paano ginawa ng Diyos ang kasalanan ng tao sa paraang makatarungan o tama upang tayo ay mabigyan ng katarungan o maging tama sa Kanya:
1. Roma 3: 23-24 — Sapagkat ang lahat ay nagkasala at nahulog sa kaluwalhatian ng Diyos, at nabibigyang katwiran sa pamamagitan ng kanyang biyaya bilang isang regalo, sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Cristo Jesus. (ESV)
2. Sinuri na natin ang bahaging ito ng mensahe ni Pablo sa ilang mga detalye sa mga nakaraang aralin, ngunit napansin ang isang puntong hindi pa natin binibigyang diin. Kami ay nabibigyang katwiran (ipinahayag na matuwid, nagpakawala, ginawa na parang hindi tayo nagkasala) sa biyaya, bilang isang regalo mula sa Diyos.
A. Ang tao ay nagkasala ng kasalanan sa harap ng isang banal na Diyos at wala tayong magagawa tungkol sa atin. Ngunit ang Diyos ay kumilos sa biyaya sa atin. Ang salitang Greek na isinalin na biyaya ay din ay isinalin na pabor. Ang pabor ay isang mabuting pagsasaalang-alang (pagsasaalang-alang) na ipinakita sa iba lalo na ng isang superyor (Diksiyonaryo ng Webster).
B. Ang kasalanan ng tao ay nagbigay ng pagkakataon para sa Diyos na maipakita ang isang bagay na kahanga-hanga at maganda sa Kanyang pagkatao - ibig sabihin, biyaya. Ang biyaya ay ang hindi nabigyan, hindi nararapat na pabor na ipinakita ng Diyos na mailigtas tayo mula sa kasalanan at ang mga kahihinatnan nito sa pamamagitan ng Krus ni Cristo.
C. Efe 2: 5 - [Sapagkat ito ay sa pamamagitan ng biyaya — sa pamamagitan ng Kanyang biyaya at awa na hindi mo nararapat - na maligtas ka (nailigtas mula sa paghuhusga at nakikibahagi sa kaligtasan ni Kristo). (Amp)
3. Ang biyaya ng Diyos ay ipinahayag sa atin - hindi bilang isang "lumabas mula sa bilangguan" na libreng kard, hindi upang buksan ang daan para tayo ay magpatuloy sa pagkakasala - upang maibigay ang kailangan upang lubusang iligtas tayo mula sa kasalanan (ang mga kahihinatnan at mga nito kapangyarihan) at pagkatapos ay ibahin ang anyo sa atin sa uri ng mga anak na lalaki at babae na orihinal na binalak na magkaroon ng Diyos - banal at walang kapintasan.
1. Inatasan ni Pablo si Tito na maayos ang mga simbahan (mga komunidad ng mga naniniwala) na matatagpuan sa isla ng Crete, na matatagpuan sa Dagat ng Mediteraneo sa timog-silangan ng Greece.
a. Isinulat ni Pablo ang liham upang tulungan si Tito sa kanyang mga pagsisikap. Bilang bahagi ng kanyang mga tagubilin, nilinaw ni Pablo kung anong uri ng mga kalalakihan ang dapat italaga ni Tito na maglingkod bilang matatanda, pati na rin kung ano ang mensahe na dapat ituro ng mga lalaking ito. Mula sa kanyang mga salita nakakakuha tayo ng pananaw sa kung bakit dumating si Jesus at kung ano ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ay tungkol sa lahat.
b. Susuriin namin ang ilang mga pangunahing sipi sa ilang mga detalye sa susunod na ilang mga aralin. Sa ngayon, tandaan ang apat na pahayag na ito sa Tito 2: 11-14
1. Tito 2: 11 — Para sa biyaya ng Diyos — Ang di-patumbas na biyaya at pagpapala — ay dumating (lumitaw) para sa paglaya mula sa kasalanan at walang hanggang kaligtasan para sa buong sangkatauhan. (Amp)
2. Tito 2: 12 — At itinuturo sa atin na sabihin na "Hindi" sa di-makadiyos at makamundong pagnanasa, at upang mamuhay ng pagpipigil sa sarili, patayo at makadiyos na buhay sa kasalukuyang panahon. (NIV)
3. Tito 2: 13 — Naghahanap ng mapagpalang pag-asang iyon, at ang maluwalhating pagpapakita ng dakilang Diyos at ating Tagapagligtas na si Jesucristo. (KJV)
4. Tito 2: 14 — Na nagbigay ng sarili para sa atin, upang tayo ay tubusin sa lahat ng kasamaan, at linisin sa kanyang sarili ang isang natatanging bayan, masigasig sa mabubuting gawa. (KJV)
2. Sa ngayon, tingnan ang v14. Sinasabi sa amin na si Jesus ay naparito sa mundong ito at isinuko ang Kanyang sarili sa isang sakripisyo, kapalit na kamatayan sa Krus upang tubusin tayo mula sa lahat ng kasalanan at pagkatapos ay linisin tayo.
a. Ang pagtubos ay mula sa salitang Griyego na nangangahulugang palayain nang walang bayad. Ginagamit ito nang metaphorically ng pagbili ni Jesus ng ating kaligtasan mula sa kasalanan sa pamamagitan ng pagbubo ng Kanyang dugo (I Pet 1: 18-19). Si Jesus ay unang dumating at pinakamahalagang harapin ang ating kasalanan upang tayo ay mapalaya mula sa parusa at kapangyarihan nito.
1. Ngunit namatay din si Jesus upang linisin ang mga naniniwala sa Kanya. Ang paglilinis ay mula sa isang salitang nangangahulugang linisin (linisin ang isang ketongin, Mat 8: 2-3). Kapag ginamit nang makasagisag, nangangahulugan itong linisin sa isang moral na kahulugan mula sa kasalanan o polusyon sa pamamagitan ng isang sakripisyo ng dugo.
2. Ef 5: 25-27 — Ibinigay ni Jesus ang Kanyang Sarili upang linisin at linisin ang simbahan. Ang pagpapabanal ay nangangahulugang linisin at gawing banal. Ang kalinisan ay ang parehong salitang ginamit ni Pablo sa Tito 2: 14 - linisin o linisin.
3. Namatay si Jesus "upang maipakita ka niya ng banal at walang kapintasan at hindi matitinag bago Siya maghanap at tumagos" (Col 1:22, Wuest).
b. Hindi lamang tayo nagkakasala sa kasalanan sa harap ng isang banal na Diyos, ngunit sa pamamagitan ng ating unang pagkapanganak, tayo ay mga makasalanan sa likas na katangian (sa pamamagitan ng likas na produksiyon o salin-salin na lahi) at mga anak (teknon) ng galit - hindi banal at hindi matuwid. Rom 5:19; Ef 2: 3
1. Ang ating problema ay higit pa sa ginagawa natin - ito ang ating ipinanganak. Ginagawa natin ang ginagawa natin dahil sa kung ano tayo. Kailangan nating malinis mula sa kondisyong ito. Kailangan namin ng isang bagong puso o likas na katangian. Sinabi ni Jesus: Mapalad ang dalisay o malinis sa puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mat. 5: 7
A. Sapagkat ang bayad sa kasalanan ay nabayaran, kapag kinikilala ng isang tao si Jesus bilang Panginoon, maaaring pakitunguhan ng Diyos ang taong iyon na kahit kailan hindi sila nagkasala at naninirahan siya sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu at buhay.
B. Tito 3: 5-6 — Ang kanyang presensya sa loob ng bahay ay gumagawa ng isang panloob na pagbabagong-anyo na kilala bilang bagong pagsilang o pagbabagong-buhay (mula sa dalawang salitang Greek na nangangahulugang muli at henerasyon o muling pagsilang).
2. Juan 1: 12 — Ang lahat na tumanggap kay Jesus (naniniwala sa Kanyang pangalan) ay naging mga anak ng Diyos. Mayroong maraming mga salita para sa anak na lalaki sa wikang Greek. Ang salitang ito (teknon) ay nagbibigay ng katanyagan sa katotohanan ng kapanganakan. Ang sinumang naniniwala na si Jesus ang Cristo ay ipinanganak ng Diyos (I Juan 5: 1).
c. Ang paglilinis na ibinibigay ng biyaya ng Diyos para sa atin ay higit pa sa pag-clear ng slate sa pamamagitan ng pag-alis ng tala ng ating mga kasalanan — o pagpapahayag sa atin na matuwid. Ang layunin niya ay kumpletong pagbabagong-anyo sa bawat bahagi ng ating pagkatao - paglilinis at paglilinis ng bawat bahagi ng ating pagkatao upang ganap na maibalik tayo sa ating nilikha na layunin bilang banal na matuwid na anak na lalaki ng Diyos.
3. I Cor 6: 9-11 — Pansinin ang maraming bagay tungkol sa talatang ito na may kaugnayan sa ideya ng pagbabagong-anyo. Sinabi ni Pablo na ang mga hindi matuwid ay hindi ang kaharian ng Diyos.
a. Sa halip na maglista ng mga gawa ng kasalanan, kinikilala niya ang mga tao sa pamamagitan ng pag-uugali: mga makikiapid, mapangalunya, lasing.
1. Pagkatapos ay sinabi niya: Ganyan ang ilan sa inyo. Ngunit ikaw ay hugasan, binalaan, at nabibigyang katwiran sa pangalan ni Jesus sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Nabago ka — ipinahayag na matuwid at malinis. Mayroon kang ibang pagkakakilanlan — anak ng Diyos.
2. Ang salitang isinalin na hugasan ay literal na nangangahulugan na maligo. Ginagamit ito nang metaphorically upang mangahulugan na linisin at linisin mula sa kasalanan. Ang pagpapabanal ay nangangahulugan na linisin o linisin (parehong salita na ginamit sa Efe 5:26).
b. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng paglilinis ng dugo ni Cristo at ang nagbabago na kapangyarihan ng Banal na Espiritu (lahat na posible sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos) ang mga kumikilala kay Jesus bilang Tagapagligtas at Panginoon ay binago sa loob mula sa mga di-makasalanan na makasalanan sa banal, matuwid na mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos.
4. Bumalik sa Tito 2: 14 — Ibinigay ni Jesus ang Kanyang Sarili upang tubusin at linisin tayo at panigurado para sa Kaniyang isang kakaibang tao, masigasig sa mabubuting gawa.
a. Ang Peculiar ay nangangahulugang sariling pagmamay-ari: Peculiarly Kanya-kanyang [[mga taong] sabik at masigasig tungkol sa [pamumuhay ng mabuti, at napuno] ng mga kapaki-pakinabang na gawa (Amp).
b. Si Jesus ay hindi namatay upang gawin itong okay para sa amin na mabuhay pa rin na nais nating mabuhay. May isang pagtatapos ng laro sa paningin — upang maibalik tayo sa ating nilikha na layunin bilang banal, matuwid na mga anak na lalaki at babae ng Diyos, banal sa pagiging at pagkilos, mga anak na tulad niya, mga anak na lalaki at babae na buong luwalhati sa Diyos.
1. I Cor 6: 19-20 — Kami ay binili ng isang presyo. Hindi na tayo kabilang sa ating sarili. Samakatuwid, dapat nating luwalhatiin ang Diyos sa bawat bahagi ng ating pagkatao.
2. II Cor 5: 15 — Si Jesus ay namatay upang baguhin ang pagganyak at direksyon ng ating buhay. Hindi na tayo nabubuhay para sa ating sarili, kundi para sa Kanya. Nabubuhay tayong magdala sa kanya ng karangalan at kaluwalhatian. Nabubuhay tayo upang makilala Siya nang lubusan at ipinapakita Siya nang mas tumpak sa mundo sa ating paligid.
A. Iyon ang tungkol sa pagsisisi. Iyon ang dahilan kung bakit sinimulan ni Jesus ang Kanyang pangangaral ng ebanghelyo sa salitang pagsisisi. Mat 4:17; Marcos 1: 14-15
B. Ang pagsisisi ay binubuo ng dalawang salitang Griyego na nangangahulugang mag-isip nang magkakaiba (muling isaalang-alang, baguhin ang isip, na nagpapahiwatig ng pakiramdam ng pagsisisi, kalungkutan). Ang salita ay nagpapahiwatig ng pagbalik mula sa kasalanan patungo sa Diyos at pamumuhay sa paraang nais Niyang mabuhay.
3. Roma 8: 29-30 — Ang ating pinakahuling kapalaran ay ang pagsunud-sunod sa imahe ni Cristo — na mahuhubog sa imahe ng Kanyang Anak [at makibahagi sa loob ng Kanyang pagkakahawig] (Amp). Hindi ka naging Jesus, ikaw
maging katulad Niya sa katangian at kapangyarihan, kabanalan at pag-ibig. Ikaw ay lubos na nakalulugod sa iyong makalangit na Ama sa bawat pag-iisip, salita, at gawa.
5. Narito ang punto para sa ngayon. Ang paglilinis at pagpapabanal ay isang proseso. Ang aming mga puso (espiritu) ay nalinis at nagbabago sa pamamagitan ng pagbabagong-buhay sa bagong pagsilang. Kami ay naging banal, matuwid na mga anak na lalaki at babae ng Diyos sa pamamagitan ng kapanganakan.
a. Gayunpaman, ang ating kaluluwa (isip at emosyon) at katawan ay hindi direktang naaapektuhan ng panloob na paglilinis at pagbabagong ito. Dapat natin silang dalhin sa ilalim ng kontrol sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa atin Mayroong progresibong paglilinis habang ang panloob na pagbabago ay nagpapakita sa labas. (iba pang mga aralin)
b. Habang isinasagawa ang proseso, dapat mong maunawaan ang pagkakaiba sa pagitan ng posisyon at karanasan. Ang posisyon ay kung ano ka dahil ipinanganak ka ng Diyos. Ang karanasan ay kung paano ka nakatira. Ang dalawa ay hindi palaging tumutugma pa.
1. Natapos tayo na gumagana sa pag-unlad — ganap na banal, matuwid na mga anak na lalaki at babae ng Diyos, ngunit hindi pa ganap na naaayon sa imahe ni Kristo sa bawat bahagi ng ating pagkatao. I Juan 3: 2 (Tandaan na sinasabi ng v3 na ang mga nakakaintindi sa "malaking larawan" na ito, ay naglilinis ng kanilang sarili o nag-aalis ng kasalanan sa kanilang buhay.)
2. Ang iyong ginagawa (karanasan) ay hindi nagbabago kung ano ka (posisyon), ngunit kung ano ang ikaw ay magbabago sa iyong ginagawa. Siya na nagsimula ng isang mabuting gawa sa iyo ay makumpleto ito. Phil 1: 6
A. Habang ang proseso ng paglilinis at pagpapabanal ay isinasagawa, nakatayo ka sa biyaya ng Diyos.
B. Dahil binigyan tayo ng katwiran ng biyaya ng Diyos na natanggap sa pamamagitan ng pananampalataya (kapag naniniwala tayo kay Jesus), may kapayapaan tayo sa Diyos, at "Sa pamamagitan din niya ay mayroon tayong (pagpasok, pagpapakilala) sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito - ito estado ng pagsang-ayon ng Diyos — kung saan tayo [matatag at ligtas] tumayo ”(Roma 5: 2, Amp).
1. Ngunit si Pablo, na personal na nagturo ng mensahe na ipinangaral ni Jesus Christ Mismo mismo ay nagpahayag na ang totoong biyaya ng Diyos ay nagtuturo sa atin upang tanggihan ang diyosidad. Sa parehong daang ito ay nilinaw ni Pablo na namatay si Jesus upang iligtas at linisin tayo mula sa kasalanan. Tito 2: 11-14
2. Ang biyaya ng Diyos ay ipinahayag sa atin sa pamamagitan ng Krus. Ito ay hindi bilang isang "lumabas mula sa bilangguan" na libreng kard na magbubukas ng daan para magpatuloy tayo sa pagkakasala at hindi magtapos sa impiyerno.
a. Sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, sa pamamagitan ng sakripisyo ni Cristo, binigyan tayo ng Diyos ng kinakailangan upang ganap na mailigtas tayo mula sa kasalanan at pagkatapos ay ibahin ang anyo tayo sa uri ng mga anak na lalaki at anak na babae na orihinal na binalak na magkaroon ng mga anak na anak na banal, matuwid at walang kasalanan. Ang paningin niya.
b. Ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang mabuhay ng mga buhay na luwalhati sa Diyos. Iyon ang katotohanan tungkol sa biyaya! Marami pa sa susunod na linggo !!