ANG TUNAY NA GOSPEL

download PDF
SI JESUS ​​AY DIYOS
ANG DIYOS-MAN
SI JESUS, ANG IMEKTO NG DIYOS
GINAGAWA ni JESUS ​​ANG MGA KAPANGYARIHAN NG AMA
Protektahan ang IYONG SARILI
SUPERNATURAL HINDI NATURAL
ANG TUNAY NA GOSPEL

1. Sa mga huling aralin, isinasaalang-alang natin ang isang kalakaran na nakikita natin, hindi lamang sa mga hindi naniniwala, kundi sa mga nagsasabing mga Kristiyano.
a. Ito ay nagiging pangkaraniwan na maririnig ang mga tao na idiin ang ideya na ang tunay na Kristiyanismo ay tungkol sa pag-aayos ng lipunan sa pamamagitan ng pagtatrabaho upang wakasan ang kahirapan at tulungan ang mga marginalis habang tinatanggal natin ang kawalang-katarungang panlipunan sa mundo. Pagkatapos ng lahat, sabi nila, lahat tayo ay mga anak ng Diyos. Ang ilan ay nagsasabi na responsibilidad natin bilang mga Kristiyano na maitaguyod ang kaharian ng Diyos sa mundo.
b. Ang mga nagpahayag ng mga ideyang ito ay gumagamit ng mga talata ng Bibliya (ang ilan kahit na sinasalita ni Jesus) upang suportahan ang kanilang punto ng pananaw. Ngunit ang mga talatang iyon ay inalis sa konteksto.
1. Ang Bibliya ay hindi isang koleksyon ng mga malayang talata. Ito ay isang koleksyon ng animnapu't anim na mga libro na magkasama ay nagsasabi sa kwento ng hangarin ng Diyos para sa isang pamilya at ang haba na pinuntahan Niya upang makuha ang Kanyang pamilya sa pamamagitan ni Jesus.
2. Ang bawat taludtod ay may isang konteksto sa kasaysayan. Nangangahulugan ito na ang bawat linya ay isinulat ng isang tao, sa ilalim ng inspirasyon ng Banal na Espiritu, sa isang tao tungkol sa isang bagay. Upang maayos na bigyang-kahulugan at maunawaan ang isang taludtod dapat nating isaalang-alang ang tatlong mga salik na iyon.
2. Kung titingnan natin si Jesus sa makasaysayang konteksto at isasaalang-alang kung ano ang sinabi niya, kung sino ang Kausap niya, at kung anong puntong Kanyang ginagawa, napakalinaw na hindi dumating si Jesus upang ayusin ang lipunan.
a. Naparito si Jesus sa mundo upang mamatay bilang isang sakripisyo para sa mga kasalanan ng mga tao upang ang lahat na sumasampalataya sa Kanya ay mababago mula sa mga makasalanan sa banal, matuwid na mga anak na lalaki ng anak na babae ng Diyos.
1. Marcos 10: 45- (sinabi ni Jesus) Para kahit ako, ang Anak ng Tao, ay napunta rito hindi upang ihatid ngunit maglingkod sa iba, at ibigay ang aking buhay bilang pantubos para sa marami. (NLT)
2. Tito 2: 14 — Ibinigay niya (Jesus) ang kanyang buhay upang palayain tayo mula sa lahat ng uri ng kasalanan, upang linisin tayo, at gawin tayong kanyang sariling bayan, na lubos na nakatuon sa paggawa ng tama. (NLT)
3. Juan 1: 12 — Ngunit sa lahat ng sumampalataya sa kanya (Jesus) at tinanggap siya, binigyan niya ng karapatang maging mga anak (literal, mga anak) ng Diyos. (NLT)
b. Ang ebanghelyo ay hindi isang mensahe sa lipunan na naglalayong baguhin ang lipunan sa pamamagitan ng mga programa sa relihiyon o gobyerno. Ito ay supernatural. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo at sa Kanyang gawain sa Krus, ang makasalanang mga kalalakihan at kababaihan ay binago sa mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos.
3. Noong nakaraang linggo sinimulan nating suriin ang makasaysayang konteksto kung saan ipinanganak si Jesus upang matulungan kaming makita nang malinaw kung bakit Siya naparito sa mundo pati na rin kung anong mensahe (o ebanghelyo) na ipinangaral niya. Nagpapatuloy tayo sa araling ito.
a. Ang pangkat ng mga tao na unang dumating si Jesus (ang mga Hudyo) ay naunawaan sa pamamagitan ng mga sulat ng kanilang mga propeta (sa alam natin bilang Lumang Tipan) na ang Mesiyas (ang Manunubos, ang ipinangakong Binhi ng Gen 3:15) ay magtatag ng kaharian ng Diyos sa mundo. Dan 2:44; Dan 7:27; atbp.
1. Noong unang siglo ay alam din ng mga Judio mula sa kanilang mga propeta na ang mga matuwid lamang ang maaaring maging bahagi ng kaharian ng Diyos, at inaasahan na ang Mesiyas ay makikitungo sa kasalanan. Isa 40: 1-3; Dan 9: 24-27
2. Ipinakita namin noong nakaraang linggo na si Jesus ay nakakuha ng atensyon ng lahat nang dumating Siya sa pangangaral: Magsisi at maniwala ka sa mabuting balita na malapit na ang kaharian. Mat 4:17; Marcos 1: 14-15
b. Ang tatlong taon ni Jesus kasama ang ministeryo sa lupa ay isang oras ng paglipat. Nakikipag-ugnayan siya sa mga Hudyo sa Lumang Tipan na nabuhay sa ilalim ng Batas ni Moises. Ngunit ang lahat ay malapit nang magbago.
1. Sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ay magtatag si Jesus ng isang bagong ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Sa pamamagitan ng pagbabayad ng kasalanan ay gagawing posible para sa mga kalalakihan at kababaihan na maging anak ng Diyos.
2. Ang mga Judio ay walang konsepto ng isang indibidwal na kaugnayan sa Ama-anak sa pagitan ng Diyos at ng tao. Itinuturing ng mga Fariseo na ito ay paglapastangan nang tinukoy ni Jesus ang Diyos bilang Kanyang Ama. Juan 10: 29-33 3. Gayunpaman, habang inihanda Niya ang mga tao, gumawa si Jesus ng maraming matapang na pahayag tungkol sa mga kalalakihan na anak ng Diyos, kasama ang mga pahayag tungkol sa Diyos bilang isang Ama sa Kanyang mga anak. Mat 5:16; Mat 6: 25-33; atbp.

1. Sinabi ni Jesus sa kanya ang mga salitang ito: Humayo ka sa aking mga kapatid (aking mga alagad) na sumampa ako (umakyat) sa Aking Ama at iyong Ama, Aking Diyos at iyong Diyos. v17
a. Tandaan na hindi lamang tinawag ni Jesus ang Diyos na Kanyang Ama, ngunit tinukoy din ang Diyos bilang kanilang Ama. Ito ay isang rebolusyonaryong pahayag. Ginawa ni Maria ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon at ibinigay sa kanila ang mensahe. v18 b. Wala pa sa mga alagad ang may ganap na pag-unawa sa kung ano ang ibig sabihin ng mga salita ni Jesus, ngunit ginugol niya ang apatnapung higit pang araw bago bumalik sa Langit, nagturo sa kanila tungkol sa kaharian ng Diyos. Gawa 1: 3
2. Nang maglaon ding araw na iyon (araw ng pagkabuhay na mag-uli), napunta si Jesus upang makita ang Kanyang mga orihinal na alagad (mga apostol). Lucas 24: 36-48
a. Sa una ay natatakot sila, iniisip na nakakakita sila ng multo. Hinawakan ni Jesus ang Kanyang mga kamay at paa at sinabi sa kanila na hawakan Siya. Halos hindi nila ito paniwalaan, ngunit ang kanilang takot ay naging ligaya at pagtataka.
1. Kumain si Jesus ng pagkain at pagkatapos ay pinasa ang Batas ni Moises, ang mga propeta, at ang Mga Awit (Lumang Tipan) at ipinaliwanag kung paano niya nagawa ang isinulat tungkol sa Kanya.
2. Pagkatapos ay binuksan Niya ang kanilang mga kaisipan upang maunawaan nila ang mga Banal na Kasulatan, pagtatapos sa katotohanan na ang kapatawaran (o pagwawasak) ng kasalanan ay maaari nang ipangaral sa mga bansa. Ito ang ebanghelyo na ipinadala sila ni Jesus upang ipahayag. Marcos 16:15
b. Ang Juan 20: 19-23 ay nagbibigay ng maraming higit pang mga detalye tungkol sa nangyari sa unang pagkataong muling pagkabuhay sa pagitan ni Jesus at ng Kanyang mga apostol.
1. v23 — Tulad ng pagpapadala sa akin ng aking Ama, gayon dinadalhan kita upang ipahayag ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan. Kung may kumikilala sa akin at sa aking hain, masisiguro mo sa kanila na ang kanilang mga kasalanan ay natatanggal o inalis. Kung hindi nila ako kinikilala, masisiguro mo sa kanila na mananatili ang kanilang mga kasalanan.
2. Bumalik sa v22. Pansinin na huminga si Jesus sa kanila at sinabing: Tumanggap ng Espiritu Santo. (Hindi ito Gawa 2: 1-4, ang Araw ng Pentekostes, nang silang lahat ay napuno ng Espiritu Santo. Iyon ang kanilang pangalawang pakikipagtagpo sa Espiritu Santo - at isang aralin para sa isa pang araw.)
3. Tatlong araw lang ang nakaraan, sa Huling Hapunan, nakausap ni Jesus ang Kanyang mga apostol tungkol sa Banal na Espiritu. (Ang Ghost at Espiritu ay magkaparehong salita sa wikang Griyego.) Naitala ni Juan ang isang mahabang sipi tungkol sa sinabi ni Jesus habang inihanda niya sila para sa katotohanan na malapit na Siya iiwan. Juan 13: 33-36; Juan 14: 1-3
a. Sinabi sa kanila ni Jesus na hindi Niya iiwan ang mga walang magawa. Padalhan Siya at ang Kanyang Ama ng Banal na Espiritu sa kanila, na tinawag Niya ng isa pang Mangangaliw. Ang salitang Griyego na isinalin sa isa pang paraan ay isa pang magkatulad na uri (isa pang katulad ko). Juan 14: 16-17; 26; Juan 16: 7
b. Tandaan, ang Diyos ay iisang Diyos (iisang Pagkatao) na sabay-sabay na nagpapakita ng tatlong magkakaibang Persona - ang Ama, ang Salita (o ang Anak), at ang Banal na Espiritu. Ang Anak (Jesus) ay ang nakikitang pagpapakita ng di-nakikitang Diyos. Ang Banal na Espiritu ay ang di-nakikitang pagkakaroon ng lahat ni Hesus.
1. Ang tatlong Persona na ito ay naiiba, ngunit hindi hiwalay. Sumasama sila o nagbabahagi ng isang Banal na kalikasan. Sila ang mga Tao sa kahulugan ng pagiging may kamalayan sa sarili, at may kamalayan at pakikisalamuha sa bawat isa.
A. Ito ang misteryo ng pagka-Diyos (ang Banal na kalikasan). Ito ay lampas sa ating pag-intindi dahil pinag-uusapan natin ang tungkol sa Walang-hanggan na Diyos (Siya ay walang hanggan at walang mga limitasyon) at tayo ay may hangganan o limitadong mga nilalang. Lahat ng mga pagtatangka upang ipaliwanag ang likas na katangian ng Diyos.
B. Paano mabibigyan o ipadala ang Walang-hanggan, Makapangyarihan-sa-lahat, Walang-hanggang Diyos (ang Banal na Espiritu)? Ito ay lampas sa ating pag-unawa. Tinatanggap lamang natin, naniniwala, at nagalak.
2. Ang tatlong Persona na ito ay nagtatrabaho sa pakikipagtulungan sa isa't isa, kabilang ang plano ng pagtubos, ang plano ng Diyos na iligtas ang mga tao mula sa parusa at kapangyarihan ng kasalanan. Bilang pagtubos, ang lahat ay nagmula sa Diyos Ama sa pamamagitan ng Diyos na Anak sa pamamagitan ng Diyos na Espiritu Santo.
A. Pinlano ng Ama ang pagtubos. Binili ito ng Anak sa Krus. Ginagawa ito ng Banal na Espiritu o ginagawa kung ano ang ibinigay ng Ama sa pamamagitan ni Jesus na isang katotohanan sa ating buhay.
B. Gumagana ang Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng Kanyang Salita. Inihayag ng Bibliya ang plano ng Ama at sinabi sa atin ang nagawa ni Jesus. Isinasagawa ito ng Banal na Espiritu kapag naniniwala tayo sa Salita ng Diyos tungkol sa kung ano ang inilaan ng Ama sa pamamagitan ni Jesus. Jer 1:12
c. Juan 14: 17 — Pansinin na sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad na ang Banal na Espiritu ay nakasama nila, ngunit kapag binigyan Siya ng Ama at Siya ay darating, Siya ay nasa iyo.
1. Ang Diyos kasama ang Israel ay isang pamilyar na konsepto. Bahagi ng pagiging natatangi ng Israel bilang mga tao ng Diyos sa Lumang Tipan ay ang pagkakaroon ng Diyos ay kasama nila. Ang Templo sa Jerusalem ay nagpatotoo sa katotohanang iyon. Ngunit ang likas na katangian ng relasyon sa pagitan ng Diyos at ng tao ay malapit nang magbabago.
2. Pinili ng Walang-hanggan na Diyos na makipag-ugnay sa may hangganang nilalang sa pamamagitan ng pag-indayog sa atin. Nilikha Niya tayo na may kakayahang matanggap ang Kanyang Espiritu sa ating pagkatao at maging Kanyang tirahan. I Cor 6:19
A. Sa Juan 3: 3-5 Inihayag ni Jesus na maliban kung ang isang tao ay muling ipanganak (lit: ipinanganak mula sa itaas) ay hindi niya makita o makapasok sa kaharian ng Diyos. Malinaw na tinukoy ng Juan 3: 6 na tinutukoy ni Jesus ang isang kilos na isinagawa sa isang tao ng Espiritu Santo.
B. Ang bagong pagsilang ay isang panloob na pagbabago ng immaterial na bahagi ng isang tao, na isinagawa ng Espiritu ng Diyos. Kapag naniniwala kami kay Jesus, ang Banal na Espiritu ay nagbigay ng buhay na walang hanggan (ang buhay ng Diyos) sa atin at binago tayo mula sa mga makasalanan sa mga anak na lalaki at babae.
3. Bumalik sa Juan 20: 22 — Ginamit ni Jesus ang mga Banal na Kasulatan upang maipangaral ang ebanghelyo sa Kanyang mga disipulo, na ipinakita sa kanila na nagbayad na siya para sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng sakripisyo ng Kanyang sarili at maaari na silang makatanggap ngayon ng kapatawaran (pagpupunas) ng mga kasalanan. Naniniwala sila sa Kanyang Salita, huminga Siya sa kanila, at sila ay ipinanganak ng Espiritu.
A. Juan 1: 12-13 — Ngunit sa lahat ng sumampalataya sa kanya at tumanggap sa kanya, binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay muling ipinanganak! Hindi ito isang panganganak na pisikal na bunga ng pagnanasa o plano ng tao - ang pagsilang na ito ay nagmula sa Diyos. (NLT)
B. Tulad ng paghinga ng Diyos kay Adan sa unang nilalang, sinimulan ni Jesus ang bagong nilikha, isang lahi ng mga anak na ipinanganak ng Diyos — mga anak na magiging at magiging mas umaayon sa imahe ni Cristo, ang Perpektong Anak. Gen 2: 7; II Cor 5:17; Rom 8: 29-30
4. Si apostol Pablo ay naging isang mananampalataya kay Cristo nang makilala niya ang nabuhay na mag-uli sa Panginoon sa daan patungo sa Damasco, Syria mga dalawang taon pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli (32 AD). Ilang beses na nagpakita si Jesus kay Paul at personal na itinuro kay Pablo ang ebanghelyo na ipinangaral niya. Gawa 9: 1-5; Gawa 26:16; Gal 1: 11-12
a. Efe 1: 4-5 — Iniulat ni Pablo na, bago nilikha ng Diyos ang langit at lupa, pinili Niya ang mga kalalakihan at kababaihan na maging Kanyang mga anak na lalaki at babae sa pamamagitan ng gagawin ni Jesus para sa atin. Ang kanyang plano, na nag-udyok ng pag-ibig, ay maging banal tayo at walang masisisi sa harap Niya (sa Kanyang piling).
1. Pinili tayo ng Diyos para sa pag-aampon bilang mga bata (sa Griego, ang salita ay mga anak-huios). Ang adoption ay nangangahulugang maglagay bilang isang anak na may sapat na gulang. Ang salitang larawan na ito ay nagbibigay ng isang mahalagang punto.
A. Kabilang sa mga Hebreo at Romano, ang pag-aampon ay kasangkot sa isang may sapat na gulang na lalaki na naging anak ng isa pang lalaki para sa layunin ng mana (Gen 15: 3; Gen 48: 6). Sa ilalim ng batas ng Roma, ang pinagtibay ay naging, sa mata ng batas, isang bagong nilalang. Siya ay ipinanganak muli sa isang bagong pamilya (Unger's Bible Dictionary).
B. Ang kasalanan ay hindi kwalipikado ang sangkatauhan para sa mga anak na lalaki dahil ang mga tao ay naging makasalanan sa likas na katangian - mga anak (mga anak) ng diyablo (Rom 5:19; Efe 2: 3; Juan 8:44; I Juan 3:10; atbp.) Ngunit sa pamamagitan ng Krus ni Cristo at ng gawain ng Banal na Espiritu tayo ay inilagay bilang mga anak sa pamilya ng Diyos. Binago namin ang mga pamilya sa pamamagitan ng bagong pagsilang.
C. I Cor 15: 1-4 — Ganito ang kahulugan ni Pablo ng ebanghelyo: Si Jesucristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, inilibing, at binuhay mula sa mga patay ayon sa Kasulatan. Ang kanyang sakripisyo ay nagbabayad para sa ating kasalanan at nagbukas ng daan para tayo ay maging mga anak sa pamamagitan ng bagong pagsilang.
2. Gal 4: 4-6; Roma 8: 15 — Karagdagang isinulat ni Pablo na natanggap natin ang Espiritu ng Anak ng Diyos at ang Espiritu ng pag-aampon Na nagpapahintulot sa atin na umiyak kay Abba Ama. Ang Banal na Espiritu ay ang Espiritu na iyon.
Si A. Abba ay isang term na ginamit ng mga bata para sa kanilang ama. Ipinagbabawal ang mga alipin na talakayin ang pinuno ng pamilya bilang Abba. Sa Bagong Tipan si Abba ay sinamahan ng salitang Ama.
B. Ipinapahiwatig ni Abba ang hindi makatwirang pagtitiwala sa mga bata para sa kanilang ama. Nagpahayag ang tatay ng matalinong pag-unawa sa relasyon. Sama-sama (Abba Ama), ipinahayag nila ang pag-ibig at matalinong pagtitiwala ng isang bata (Diksyonaryo ng Vine).
C. Ang kapangyarihan sa term ay hindi ang emosyonal na aspeto (ibig sabihin maaari nating tawagan ang Diyos Abba o Papa). Ito ay nasa ligal at mahalagang relasyon na itinatag sa pamamagitan ng Krus at bagong pagsilang.
b. Tito 3: 4-6 — Ipinakita ng Diyos na Ama ang Kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagpapadala kay Jesus para mamatay para sa atin na nagbukas ng daan upang muling mabuo at mabago ang Banal na Espiritu — tatlo sa Isang nagtutulungan upang mailigtas ang mga kalalakihan at kababaihan mula sa kasalanan at ibahin ang mga ito sa banal, matuwid na mga anak na lalaki at babae.
1. Ang pagbabagong-buhay ay binubuo ng dalawang salitang Greek, palin (muli) genesis (pagsilang). Ito ay supernatural. 2. Ang pagpapanibago ay nagmula sa isang salitang nangangahulugang magpabago ng husay. Ito ay isang pag-renew o pagkukumpuni na gumagawa ng isang tao naiiba kaysa sa nakaraan. Ito ay supernatural.
5. Bago natin isara ang araling ito, talakayin natin ang isa pang punto. Kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa Ama, sa Anak, at ng Espiritu Santo, kung minsan ay humahantong sa tanong na: Sino tayo, bilang mga Kristiyano, na nagdarasal? Maaari naming gawin ang isang buong aralin bilang sagot sa tanong na iyon, ngunit isaalang-alang ang mga puntong ito.
a. Sa Huling Hapunan, habang inihanda ni Jesus ang Kanyang mga apostol para sa katotohanan na malapit na siyang umalis, sinabi niya sa kanila na kahit na lumapit sila sa Kanya para sa kanilang mga pangangailangan nitong nakaraang tatlong taon, makakapunta sila sa Ama sa Kanyang pangalan. Juan 16:23
1. Sa pamamagitan ng pagbabayad ng kasalanan sa Krus si Jesus ay magbubukas ng daan sa Diyos para sa mga taong ito (at para sa atin). Malapit na ang Diyos na maging kanilang Ama at makakapunta sila nang diretso sa Kanya sa pangalan ni Jesus (o dahil sa gagawin ni Jesus para sa kanila at para sa atin).
2. Ginugol ni Jesus ang huling tatlong taon sa paghahanda sa kanila para sa isang kaugnayan sa pamamagitan ng pagpapakita ng Diyos bilang isang Ama (Mat. 6: 25-33; Mat. 7: 9-11; atbp.). Titiyak nilang ang kanilang mapagmahal na makalangit na Ama ay mag-aalaga sa kanila sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na nagtatrabaho at sa kanila.
b. Walang mga patakaran, walang tama o maling sagot, sa tanong na ito. Tungkol ito sa pamumuhay na may kamalayan na dahil si Jesus ang iyong Tagapagligtas, ang Diyos ngayon ang iyong Ama, at ikaw ay naging tirahan ng Espiritu ng Diyos. Tungkol sa pamumuhay na may kumpiyansa na ibinigay ng Ama sa pamamagitan ng Anak sa Krus, ang Banal na Espiritu ay gagawa ng tunay sa iyong karanasan.
1. Ang Ama ay Diyos. Si Jesus ay Diyos. Ang Banal na Espiritu ay Diyos. Kapag nakikipag-usap ka sa isa, kinakausap mo silang lahat dahil lahat ay Diyos. Ito ay lampas sa ating pag-unawa.
2. Habang nabubuhay ka sa pakikipag-ugnay sa Panginoon ang iyong pakikipag-ugnay ay magiging inspirasyon ng ugnayang iyon. Minsan tatawagin mo ang Ama, kung minsan ang Anak, at kung minsan ang Banal na Espiritu.

1. Ang Kristiyanismo ay nagsasangkot ng supernatural na pagbabagong-anyo sa pamamagitan ng walang-hanggang Banal na Espiritu na nagbabagong buhay at nagbago sa atin, na nagpapanumbalik sa atin sa ating nilikha na layunin bilang banal na matuwid na anak na lalaki ng Diyos.
a. Posible ang pagbabagong ito dahil binayaran ni Jesus ang halaga ng kasalanan at lahat ng kumilala sa Kanya bilang Tagapagligtas at Panginoon ay maaaring maging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya.
b. Ang Diyos ay isang Ama lamang sa mga Kanyang pinasok ng Kanyang Espiritu. Kung ang sinumang wala ay ang Espiritu ni Cristo, wala Siya sa Kanya. Ang Espiritu ni Cristo ay ang Banal na Espiritu. Rom 8: 9
2. Ang makasaysayang konteksto ng buhay, ministeryo, paglansang sa krus, at muling pagkabuhay ay malinaw na ang ebanghelyo ay hindi isang pang-sosyal na ebanghelyo. Ito ay supernatural. Hindi ito tungkol sa pagbabago ng lipunan. Tungkol ito sa pagpapalit ng mga kalalakihan at kababaihan na maging mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos Ama sa pamamagitan ng walang-hanggang kapangyarihan ng Banal na Espiritu - nagawa sa pamamagitan ng kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Iyon ang totoong ebanghelyo!