ANG DALAWANG PINAKA MAHALAGA NA LALAKI

Ang Krus At Pagkilala
Ang Dalawang Pinakamahalagang Lalaki
Ang Dakilang Palitan
Si Jesus ang ating Kapalit
Karagdagang Tungkol sa Jesue Aming Kapalit
Pamumuhay ng Isang Nabuhay na Buhay
Itinaas si Kristo
Ginawang Mabuhay kay Kristo

1. Ano ang kahulugan ng pangangaral ng Krus?
a. Ginamit ni Apostol Pablo ang salitang Krus at ang salitang ebanghelyo nang salitan. I Cor 1:17
b. I Cor 15: 1-4 – Para kay Paul na nangangaral ng ebanghelyo ay nangangahulugang pangangaral ng kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Hesu-Kristo.
c. Ang Krus ay isang kasamang term na tumutukoy sa kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Jesus.
2. Binibigyan din ng Banal na Espiritu si Pablo na isulat na ang ebanghelyo, o ang pangangaral ng Krus, ay ang kapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan. Rom 1:16
a. Ang salitang kaligtasan (SOTERIA, SOZO) ay nangangahulugang pagliligtas, pangangalaga, kaligtasan, pagpapagaling, wholeness o katinuan.
b. Sa pamamagitan ng Krus ni Kristo - ang kamatayan, libing, at pagkabuhay na mag-uli ni Jesus - Natugunan ng Diyos ang bawat pangangailangan ng tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaligtasan (pagliligtas, pagpapanatili, kaligtasan, paggaling, kabuuan o kabutihan) para sa bawat bahagi ng ating pagkatao - espiritu, kaluluwa, at katawan
3. Upang lubos na makinabang mula sa pangangaral ng Krus dapat mong maunawaan ang pagkakakilanlan.
a. Ang salita mismo ay hindi matatagpuan sa Bibliya, ngunit ang prinsipyo ay nandiyan.
b. Gumagawa ang pagkakakilanlan tulad nito: Wala ako doon, ngunit ang nangyari doon ay nakakaapekto sa akin na parang naroroon ako.
1. Itinuturo ng Bibliya na tayo ay ipinako sa krus kasama si Kristo (Gal 2:20), inilibing kasama ni Cristo (Rom 6: 4), at binuhay tayo kasama si Kristo (Efe 2: 5).
2. Wala tayo roon, ngunit anuman ang nangyari sa Krus, sa kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Hesus, nakakaapekto sa atin na para bang naroroon tayo.
c. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan natin ang pangangaral ng Krus - upang malaman natin kung ano ang nangyari sa atin sa kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Cristo.
4. Kami ay naglalaan ng ilang oras upang pag-aralan ang Krus - ang kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Cristo - upang makaranas tayo ng higit pa sa kapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan sa ating buhay.
a. Sa araling ito nais naming makitungo sa dalawang pinakamahalagang lalaki sa kasaysayan - sina Adan at Hesus.
1. Alalahanin, kahit na si Jesus ay at ganap na Diyos at ganap na tao, noong Siya ay narito sa mundo hindi siya nabuhay bilang Diyos. Phil 2: 6-8; Mat 4: 1; Mat 8:24; Mat 21:18; Heb 2: 9,14
2. Si Jesus ay nabuhay bilang isang tao na kaisa ng Diyos Ama, nabubuhay sa pamamagitan ng buhay ng Diyos sa Kanyang espiritu ng tao. Juan 6:57; 14: 9-11
b. Parehong kalalakihan, sina Adan at Jesus, ay mga kinatawan na lalaki. Ang isang kinatawan ay nakatayo o kumikilos para sa isa pa.
1. Bilang mga kinatawan, ang bawat tao, sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon, nakakaapekto sa buong lahi ng tao.
2. Si Adan, sa pamamagitan ng kanyang pagsuway, nagdala ng kasawian at kamatayan sa lahi. Si Jesus, sa pamamagitan ng Kanyang pagsunod, ay nagdala ng buhay at basbas sa lahi.
c. Nais naming makitungo sa bawat lalaki - kung ano ang ginawa nila at kung paano nakaapekto sa lahi ng tao ang kanilang ginawa.

1. Alalahanin ang motibo ng Diyos sa likod ng paglikha. Ninanais niya ang isang pamilya ng mga anak na lalaki at babae na makaka-relasyon Niya. Isa 45:18; Efe 1: 4,5
a. Ginawa ng Diyos ang tao sa Kaniyang sariling imahe at wangis - tulad ng Kaniyang Sarili bilang isang nilalang ay maaaring maging katulad ng kanyang tagalikha, kaya posible ang ugnayan na iyon. Gen 1:26
b. At, ginawa ng Diyos ang tao na may kakayahang maging katulad ni Hesus, upang maging kaayon sa imahe ni Cristo sa pagkatao at kapangyarihan, sa kanyang espiritu, kaluluwa, at katawan.
c. Nilikha ng Diyos sina Adan at Eba. Ang kanyang plano ay hayaan silang at ang kanilang mga anak na magkaroon ng pribilehiyo na maisagawa ang Kanyang pamilya sa pamamagitan ng mga likas na proseso.
2. Gayunpaman, ang unang tao, si Adan, ay sumuway sa Diyos. Bilang ulo o una sa lahi ng tao, bilang kinatawan ng tao, ang kanyang mga aksyon ay nakakaapekto sa buong lahi dahil lahat tayo ay nasa Adan. Gen 3: 6
a. Rom 5: 12 – Nang magkasala si Adan, ang kasalanan ay pumasok sa buong sangkatauhan. Ang kanyang kasalanan ay kumalat sa kamatayan sa buong mundo, kaya't ang lahat ay nagsimulang tumanda at mamatay, para sa lahat ng nagkasala. (Buhay)
b. Sa pamamagitan ng pagsuway ni Adan, isang pangunahing pagbabago ang naganap sa sangkatauhan.
1. Ang panganay na anak na lalaki ni Adan, si Kain, pinatay ang kanyang kapatid at nagsinungaling tungkol dito. Gen 4: 1-9
2. Ang mga gawa na ginawa sa imahe ng Diyos ay ipinapakita ngayon ang mga katangian ni Satanas. Ang makeup ng kalikasan ng tao ay nagbago. Juan 8:44; I Juan 3:12
c. Ang pangunahing pagbabago sa kalikasan ng tao ay naipasa sa nalalabi na lahi dahil ang bawat bagong henerasyon ay ipinanganak sa mga kalalakihan.
1. Ipinanganak tayo na may likas na kasalanan, at sa sandaling tayo ay may sapat na gulang, kusang-loob tayong naghihimagsik laban sa Diyos. Ef 2: 1-3
2. Ang resulta ng lahat ng ito ay ang kamatayan ay naghahari sa ating buhay. Ang kamatayan ay bunga ng kasalanan.
Rom 6:23; Gen 2:17; Deut 28: 15-68
d. Nakikita natin dito ang prinsipyo ng pagkakakilanlan. Wala ako doon sa Hardin ng Eden kasama si Adan, ngunit ang nangyari doon ay nakakaapekto sa akin na para bang naroroon ako.
3. Makikita natin sa lahat ng ito na ang problema ng tao ay higit pa sa kanyang ginagawa, kung ano siya.
a. Ginagawa niya ang ginagawa niya dahil sa kung ano siya. Siya ay likas na rebelde, isang anak ni Satanas. I Juan 3:10
b. Ang solusyon ng Diyos sa lahat ng ito ay at ang Krus - ang kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Cristo.
c. Sa pamamagitan ng Krus ni Cristo, ang pakikitungo ng Diyos sa kung ano ang tao, kung ano ang ginagawa ng tao, at ang mga kahihinatnan ng dalawa.

1. Nagpunta si Jesus sa Krus bilang huling Adan, bilang kinatawan ng buong lahi ng tao o lahi ni Adan.
a. Pinarusahan ng Diyos ang buong lahi ni Adan sa pamamagitan ng ating kinatawan, sa pamamagitan ng ating kapalit.
b. Ipinako at ipinako ng Diyos ang lahi ni Adan sa pamamagitan ni Cristo.
2. Narito nakikita natin ang prinsipyo ng pagkakakilanlan: Wala ako roon, ngunit ang nangyari doon ay nakakaapekto sa akin na para bang naroroon ako. Ipinako ako sa krus kasama si Kristo. Gal 2:20
a. Gayunpaman, mas malayo ito kaysa sa. Upang matukoy ang talagang nangangahulugang gumawa ng magkapareho sa gayon maaari mong isaalang-alang o tratuhin ang pareho.
b. Sa Krus, kinilala kami ni Jesus. Siya ay naging kung ano tayo. Nagpunta siya sa Krus para sa amin bilang kami. Sa Krus, Siya ay pinagsama sa atin sa ating pagkahulog.
1. II Cor 5: 21 – Nasa kasalanan tayo, kaya't sa Krus, kinuha ni Hesus ang ating kasalanan sa Kaniya. Sa pamamagitan ng pagkakakilanlan, ang taong si Hesus ay ginawang kasalanan.
2. Gal 3: 13 – Nasa ilalim kami ng isang sumpa, kaya sa Krus ay kinilala ni Jesus ang katotohanang tayo ay nasa ilalim ng sumpa. Ginawa siyang sumpa para sa amin.
c. Nang makilala ni Jesus sa amin sa Krus ay dapat pakitunguhan Siya ng Diyos bilang tayo.
1. Ang poot ng Diyos laban sa ating mga kasalanan ay ibinuhos sa Kanya. Nang tiningnan ng Diyos si Jesus Nakita niya kami.
2. Ginawa ng Diyos kay Jesus kung ano ang dapat, dapat, gawin sa atin upang masiyahan ang katarungan.
3. Sinamahan tayo ni Jesus, pinagsama ang Kanyang Sarili sa atin, nakilala ang Kanyang sarili sa atin sa ating kasalanan, kamatayan, at sumpa o bunga ng kasalanan, upang mailabas tayo sa mga bagay na iyon.
a. Sapagkat si Jesus ay at ang Diyos sa parehong oras na Siya ay tao at tao, ang kahalagahan ng Kanyang pagkatao ay tulad nito upang masiyahan niya ang mga pag-aangkin ng banal na hustisya laban sa atin.
b. Kapag ang presyo para sa ating kasalanan ay nabayaran, dahil si Jesus ay walang kasalanan ng Kaniyang sarili, nagawa Niyang lumabas sa kasalanan, kamatayan, at mga bunga nito.
1. Sapagkat pinagsama Niya ang Kanyang Sarili sa atin sa Krus, nakilala ang Kanyang Sarili sa amin, tayo ay nagkakaisa pa rin sa Kanya sa muling pagkabuhay.
2. Nang lumabas Siya mula sa kasalanan, kamatayan, at ang mga bunga nito, ginawa rin natin.
3. Si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay bilang Pangalawang Tao, ang pinuno ng bagong lahi, isang lahi ng mga bagong nilalang.
Col 1:18; II Kulay 5:17
c. Si Jesus ay napunta sa kamatayan, sa pamamagitan ng kamatayan, upang ilabas tayo mula sa kamatayan. Heb 2:14
1. II Cor 5: 21 – Si Jesus ay ginawang kasalanan upang tayo ay gawing matuwid.
2. Gal 3: 13 – Si Jesus ay ginawa ng sumpa upang tayo ay mapagpala.

1. Si Adan, bilang kinatawan ng tao, sa pamamagitan ng kanyang pagsuway, ay nagdala ng paghatol at pagkondena sa
ang lahi.
a. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, dumating ang kamatayan, at lahat ay namatay at naghari ang kamatayan.
b. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, marami ang ginawang makasalanan.
2. Si Jesus, bilang isang kinatawan na tao, sa pamamagitan ng Kanyang pagsunod, ay nagdala ng katwiran sa lahi.
a. Sa pamamagitan ng isang tao, si Jesus, ang nabuhay, at marami ang nabuhay at maaaring maghari sa buhay.
b. Sa pamamagitan ng isang tao, si Jesus, marami ang naging matuwid.
c. v15,17 – Tandaan, ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Krus, sa pamamagitan ng pagkilala, ay higit na lumalaki kaysa sa kasalanan at kamatayan na naghari sa pamamagitan ni Adan.
3. Kung paanong ibinaba ni Adan ang buong sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang pagsuway, pinataas ni Jesus ang buong lahi hanggang sa nilalayong antas at tayo ay mula roon.
a. Ang lahat ng kasamaan dahil sa atin dahil sa ating kasalanan at pagsuway ay napunta kay Jesus upang ang lahat ng kabutihan dahil sa Kanya para sa Kanyang pagsunod ay maaaring dumating sa atin.
b. Ang lahat ng dapat na dumating sa amin kay Adan bilang mga miyembro ng isang bumagsak na lahi ay napunta kay Jesus sa Krus upang ang lahat ng mayroon Siya at maaaring dumating sa amin sa pagkabuhay na mag-uli.
c. Ang lahat ng ito ay magkakabisa sa iyo at sa iyong buhay kapag ipinanganak ka muli.
4. Lahat ng tao ay nasa Adan man o kay Cristo. Sa pamamagitan ng aming unang kapanganakan kami ay nasa Adan. Sa pamamagitan ng ikalawang kapanganakan namin ay inalis si Adan at inilagay kay Cristo. Col 1:13
a. II Cor 6: 14,15 – Sa Adan tayo ay kawalan ng katarungan, kadiliman, at kabilang sa ating espiritwal na ama, si Satanas. Kay Cristo tayo ay matuwid, magaan, at isang partikular na miyembro ng katawan ni Cristo.
b. Sa pamamagitan ng ating unang kapanganakan, isinilang tayo sa isang nahulog na lahi, ang lahi ng tao, at ipinapakita natin ang mga katangiang iyon - pagpatay, pagsisinungaling, atbp.
c. Sa pamamagitan ng ating pangalawang pagsilang ipinanganak tayo sa lahi ng mga bagong nilalang at maipakikita natin ang magkatulad na ugali tulad ng taong si Jesus.
1. I Cor 15: 48,49 – Ngayon ang mga gawa sa alabok ay katulad niya na unang ginawa sa alabok - may pag-iisip sa lupa; at kung paano ang [tao] na mula sa langit, gayon din ang mga mula sa langit, na may pagiisip sa langit. At tulad ng pagdala natin ng imahe ng [tao] ng alikabok, sa gayon tayo ay magdadala din sa imahe ng [tao] ng langit. (Amp)
2. I Cor 15: 49 – Ang kalikasan ng taong ipinanganak sa lupa ay ibinabahagi ng kanyang mga anak na nasa lupa; ang likas na katangian ng langit na ipinanganak na tao, ng kanyang mga anak na langit. (Knox)
5. Ang aming kaugnayan sa Diyos, ang ating paninindigan sa Diyos, ay hindi nakabatay sa anumang nagawa natin, ngunit sa posisyon na ibinigay sa atin kay Cristo.
a. Ang paglalaan ng Diyos para sa atin ay hindi nakabatay sa anumang nagawa natin, ngunit sa posisyon na ibinigay sa atin kay Cristo.
1. Ano ang pag-aari natin sa Adan? Kamatayan, sakit, kahirapan, takot, pagdurusa, pang-aapi, kakulangan, pagkatalo.
2. Ano ang pag-aari sa atin sapagkat tayo ay nasa kay Cristo? Buhay, kapayapaan, kalusugan, kayamanan, paglaya, tagumpay, tagumpay, katwiran, karunungan, katuwiran, kasaganaan.
b. Kapag nasa Adan kami lahat ng mga bagay na nakalista sa itaas ay dumating sa amin. Hindi namin kailangang mag-ayuno para sa kanila, manalangin para sa kanila, ipagtapat para sa kanila, magkaroon ng pananampalataya para sa kanila. Ang mga ito ay atin sapagkat tayo ay kay Adan.
c. Kaya lang, hindi natin kailangang mag-ayuno, manalangin, magtapat, magkaroon ng pananampalataya, upang makuha ang mga bagay kay Kristo na nakalista sa itaas. Ang mga ito ay atin na sapagkat tayo ay kay Cristo. Kailangan lamang nating malaman kung paano lumakad sa realidad nito.

1. Nais ng Diyos na gawin tayong mga anak at tratuhin tayo bilang mga anak ngunit hindi ito magawa dahil sa ating kasalanan at bumagsak na likas na katangian.
a. Kaya, napunta si Jesus sa Krus para sa amin bilang kami, bilang kinatawan namin, bilang aming kapalit. Nang makilala tayo ni Jesus sa Krus ay dapat tratuhin Siya ng Diyos tulad ng pakikitungo niya sa atin. Sa paggawa nito, nagawa ng Diyos ang ating mga kasalanan, kalikasan ng ating kasalanan, at ang bunga ng ating mga kasalanan.
b. Sapagkat unang nakilala tayo ni Jesus at ginawang magkatulad sa atin sa Krus, maaari na nating makilala ngayon sa Kanya sapagkat tayo ay ginawang magkapareho sa taong si Jesus sa Kanyang Pagkabuhay na Mag-uli.
c. Maaari na ngayon at nakikita tayo ngayon ng Diyos at tinatrato tayo bilang si Jesus.
2. Si Jesus ay naging kung ano tayo upang tayo ay maging kung ano Siya. Ano ang ibig sabihin ng maging katulad ng taong si Jesus?
a. Nangangahulugan ito na maging isang literal na anak ng Diyos sa ikalawang pagsilang. Juan 1:12; I Juan 5: 1
b. Nangangahulugan ito na magkaroon ka ng buhay ng Diyos sa iyo upang mabuhay ka ayon sa nais ng Diyos. I Juan 5: 11,12;
II Alagang Hayop 1: 4; I Juan 2: 6
c. Nangangahulugan ito na maging matuwid o tama sa Diyos - sa tamang katayuan sa Diyos. II Cor 5:21; Rom 5: 18,19
d. Nangangahulugan ito na maging malaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa lahat ng mga anyo nito. Rom 6: 8-10
e. Nangangahulugan ito na maging naaayon sa imahe ni Cristo - upang maging katulad Niya sa ugali at kapangyarihan.
3. Kami ay nakilala kasama ni Kristo. Dapat nating malaman ngayon kung paano ito ilalabas sa ating pang-araw-araw na buhay.
a. Dapat nating malaman, tanggapin, sumang-ayon, at kumilos tulad ng kung sino at ano tayo ngayon sa pamamagitan ng bagong pagsilang - mga miyembro ng isang bagong lahi, mga bagong nilalang, na may kakayahang ipakita si Jesus sa mundo sa paligid natin.
b. At lahat ng ito ay dahil sa Krus - ang kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Hesu-Kristo.