MAHALIN ANG IYONG KAPWA: BAHAGI IIINKINK, HUWAG MAGreact

1. Dapat nating ibigin ang ating kapwa (mahalin ang iba) na may parehong pag-ibig na ipinakita sa atin ng Diyos. Juan 13: 34,35
a. Hindi natin karapat-dapat ang Kanyang pagmamahal, subalit ibinigay Niya ito.
b. Ang kanyang pag-ibig ay nagpigil sa amin na makuha ang nararapat.
c. Ang kanyang pag-ibig ay nakatuon sa atin at nais ang ating kabutihan. Ito ay hindi makasarili.
2. Ang pagmamahal na ito ay hindi gumaganti o gumaganti. Nagpapatawad. Mahal nito ang mga hindi maibabalik o hindi maibabalik ang pag-ibig. Mahal nito ang mga kaaway nito. Tinatrato nito ang iba sa paraang gusto nitong tratuhin.
3. Sa huling aralin ay napag-usapan natin ang katotohanan na ang lahat ng tao ay nakatuon sa sarili, nakatuon sa sarili, nakasarili, makasarili. Isa 53: 6
a. Namatay si Hesus upang tayo ay lumayo mula sa sarili - patungo sa Diyos at sa iba pa. II Cor 5:15 b. Kapag lumapit ka sa Panginoon, nagsisisi ka = lumipat mula sa pamumuhay para sa sarili patungo sa pamumuhay para sa Diyos. Matt 16:24
1. Ang pagtanggi sa sarili ay nangangahulugang pagbibigay ng iyong kalooban para sa kalooban ng Diyos.
2. Nangangahulugan ito ng paggawa ng isang malay-tao na pagpapasyang malaman ang kalooban ng Diyos, alalahanin ito, at gawin ito (sundin ito) sa pang-araw-araw na mga kaganapan sa buhay.
c. Ang ating isipan, damdamin, at katawan ay hindi direktang maaapektuhan ng bagong pagsilang - nagsasanay pa rin sila at ganap na nakatuon sa sarili.
1. Dapat nating baguhin ang ating isipan at dalhin ang ating emosyon at katawan alinsunod sa salita ng Diyos. Rom 12: 1,2
2. Dapat nating ilantad ang mga lugar kung saan inuuna natin ang ating sarili - sa harap ng Diyos at ng ating kapwa at gumawa ng isang may malay na desisyon na tumalikod sa mga aksyon, ugali, atbp.
4. Dapat nating matutunan na tumuon sa Diyos at sa iba pa.
a. Paano ka nakatuon sa iba? Sa pamamagitan ng paggamot sa mga tao sa paraang nais mong tratuhin. Mat 7:12; Lucas 6:31
b. Paano mo nais magamot kapag ginawa mo ito nang tama, kapag ginawa mo itong mali, kapag may problema ka?
5. Kapag ang sarili ay hindi nakakakuha ng paraan ay tumutugon ito. Nasasaktan tayo, at gumaganti tayo (panandalian) o naghihiganti (pangmatagalan).
a. Sinasabi sa atin ng Bibliya kung paano pakitunguhan ang mga tao - hindi upang mag-set up ng mga imposibleng pamantayan na aalisin ang kasiyahan sa buhay - ngunit upang hindi tayo makagawa ng kasalanan kapag tayo ay nasaktan o nasaktan ng mga tao.
b. Lumiko ang iba pang pisngi (Mat. 5:39); manalangin para sa at pagpalain ang mga nasaktan ka (Mat. 5:44); patawarin ang mga tao (Efe 4:32).
6. Kailangan nating gumawa ng isang pangunahing punto bago tayo lumayo. Habang pinag-aaralan natin ang paksa ng pagmamahal sa kapwa tulad ng ating sarili, na tinutuon ang pansin at isasailalim sa iba, walang awtomatikong magbabago.
a. Sa madaling salita, ang isang kampanilya ay hindi biglang umalis ngayon sa mga sitwasyon kung saan nakatuon ka sa sarili.
b. Mararamdaman mo pa rin na ang tanga ng problema niya.
1. Bakit hindi na lang niya ito harapin at manahimik tungkol dito?
2. Tiyak na nakikita niya kung gaano katanga ang isyu na ikinagagalit niya.
7. Kailangan mong magkaroon ng kamalayan ng ibang mga tao, at pagkatapos ay pumili upang tratuhin ang mga tao sa paraang nais mong tratuhin.
8. Sa araling ito nais nating tumuon sa pagiging malaman kung paano natin pakikitunguhan ang mga tao

1. I Cor 13: 1 – Kung makapagsalita ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, ngunit wala akong pag-ibig [na pangangatuwiran, sinasadya, espiritwal na debosyon tulad ng inspirasyon ng pag-ibig ng Diyos para sa at sa atin] , Maingay lang ako o isang clanging cymbal. (Amp)
a. Pansinin ang pag-ibig na ito ay sadyang = isang gawa ng kalooban; isang pagpipilian.
b. Pansinin ang pag-ibig na ito ay may katuwiran; nagsasangkot ito ng pag-iisip, hindi reaksyon.
2. Kailangan nating magkaroon ng kamalayan tungkol sa kung paano at kung bakit namin tinatrato ang iba kung maayos ang mga bagay (tinatrato nila kami ng maayos; walang salungatan), at kung hindi sila (kapag may hidwaan).
a. Madaling maging mabait sa mga taong mabait sa atin o hindi manakit sa atin o hamunin tayo sa anumang paraan. Matt 5: 46,47
b. Gayunpaman, kahit na, dapat nating isaalang-alang ang ating mga motibo.
3. Bakit mo ginagawa ang ginagawa mo? Para sa kanilang kabutihan o iyong mabuti? Ang iyong pokus ba sa kanila?
4. Kapag nakikipag-usap ka sa mga tao, nagsusumikap ka ba talagang makinig o naghihintay ka bang huminga ng hininga upang makapag-usap ka?
a. Hindi mahalaga kung ano ang sinasabi nila, iikot mo ba ito sa isang bagay tungkol sa iyo?
b. Pinagtutuunan mo ba ang mga tao dahil hindi ka interesado? Ganyan ba ang gusto mong pagtrato?
c. Ginagawa mo ba ang mga tao na biro ng mga biro o pagbawas ng mga pangungusap - at lahat ay may isang "magandang pagtawa"?
5. Kahit na hindi ka nakikipaglaban sa isang tao, kahit na ang lahat ay mukhang kaaya-aya, hindi ito nangangahulugang lumalakad ka sa pag-ibig - ang pag-ibig na hindi nakatuon sa sarili.
a. Marahil ang isa lamang na nakakaalam na nakatuon sa iyo ay ikaw at ang Diyos.
b. Siguro ang sinabi mo ay hindi naging sanhi ng away, ngunit bakit mo nasabi ito?
1. Upang mapatunayan na tama ka?
2. Upang maging maganda ang iyong sarili at o iba ay mukhang masama?
3. Upang maging mabuti ang iyong sarili at masama ang pakiramdam nila?
4. Upang makontrol?
5. Upang makita ng mga tao?
6. Upang magkaroon ng huling salita?
7. Upang magkaroon ng kasiyahan sa pagsabi sa kanila?
c. Pansinin, ang pokus sa lahat ng ito ay ang sarili.
d. Kaw 12: 18 – Ang ilang mga tao ay nais na magbawas ng mga pangungusap, ngunit ang mga salita ng pantas ay makapagpapaginhawa at makapagpapagaling. (Buhay)
6. I Cor 13: 5– (Ang Pag-ibig) ay hindi mapagmataas - mayabang at napalaki ng yabang; ito ay hindi bastos (hindi pamantayan), at hindi kumikilos ng hindi kanais-nais. Ang pag-ibig [pag-ibig ng Diyos sa atin] ay hindi nagpipilit sa sarili nitong mga karapatan o sa sarili nitong pamamaraan, sapagkat hindi ito hinahanap ng sarili; (Amp)
7. Fil 2: 3,4 – Huwag maging makasarili; huwag mabuhay upang makagawa ng isang mabuting impression sa iba. Maging mapagpakumbaba, iniisip ang iba bilang mas mahusay kaysa sa iyong sarili. Huwag lamang isipin ang tungkol sa iyong sariling mga gawain, ngunit maging interesado ka rin sa iba, at sa kanilang ginagawa. (Buhay)
8. Lahat ng ito ay nag-iisip; mapag-isipan = mag-isip bago ka magsalita o kumilos.
a. Kaw 15: 28 – Ang isang mabuting tao ay nag-iisip bago siya magsalita; ang masamang tao ay nagbubuhos ng kanyang masasamang salita nang walang pag-iisip. (Buhay)
b. Kailangan mong mag-isip bago ka kumilos o magsalita. Santiago 1: 19,20
1. Ang pokus ba sa akin at ang aking mabuti? Bakit ko ito ginagawa?
2. Paano ko nais na tratuhin? Ano ang gusto kong sabihin sa akin?
9. I Alaga 3: 7 – Sinabihan ang mga asawa na manirahan kasama ng mga asawa alinsunod sa kaalaman.
a. Ang relasyon sa kasal ay dapat na larawan ng paraan ng pag-ibig ni Kristo sa Simbahan. Dapat tayong magmahal tulad ng pag-ibig ni Kristo.
b. Sinabihan ang mga asawang lalaki na pansinin ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kaalaman (pag-alam ng mga bagay) tungkol sa kanilang mga asawa.
c. I Alaga 3: 7 – Kayong mga asawang lalaki ay dapat mag-ingat sa inyong mga asawa, alalahanin ang kanilang mga pangangailangan at igalang ang mga ito bilang mas mahina na kasarian. (Buhay)
d. Ang isa sa mga paraan na mahal tayo ni Cristo at dapat nating mahalin ang iba ay ang pag-alam sa mga pangangailangan ng iba. Mat 10:30; 6:32

1. Sinabihan tayong magmahal ng parehong paraan. I Juan 3:16
a. Iniisip namin iyan sa mga term na ito: kukuha ako ng bala para sa iyo, lalaki.
b. Ngunit, handa ka bang hindi pag-usapan ang iyong problema ngayon upang mapag-usapan niya ang tungkol sa kanyang? O handa ka bang huwag gawin ang lahat na maging kahabag-habag dahil ikaw ay nasa isang masamang kalagayan?
c. v17 – Tinutukoy ang pagbubuwis ng iyong buhay. Ang isang kapatid ay may pangangailangan na maaari mong matugunan at natutugunan mo ito.
2. Kapag nagsalita tayo ng ganito, agad itong naglalabas ng mga katanungan tulad ng: Hindi ba ako magsasawa sa pamamagitan ng pagtugon sa mga pangangailangan ng iba? Kumusta naman ako at ang aking mga pangangailangan? Ang aking mga hangganan? Hindi ba ako mapapakinabangan? Hindi ka ba makagpasok sa pagiging mabuti sa mga tao?
a. Lahat tayo ay sinamantala sa ilang mga punto o iba pa kung nagmamahal tayo o hindi. Iyon ang buhay sa isang sinumpaang lupa.
b. Iyon ang dahilan kung bakit hindi kami makakagawa ng isang listahan ng mga "dos" at "donts" hanggang sa kung paano makitungo sa mga tao. Malalaman lamang natin ang pangkalahatang prinsipyo.
1. Napagtanto na ikaw ay natural na nakatuon sa sarili at dapat mong piliin na lumayo sa iyong sarili sa iba.
2. Dapat mong isipin ang tungkol sa kanilang mga pangangailangan at pagkatapos ay tratuhin ang mga ito sa paraang nais mong tratuhin.
c. Oo, ngunit walang sinuman ang nagbabalik nito. Ako ang gumagawa ng lahat ng pagbibigay.
1. Malamang hindi totoo iyan. Nag-set up ka ng mga hindi makatotohanang inaasahan na hindi pa natutugunan ng mga tao (maaaring hindi nila alam o hindi magawa), at tinatanaw mo ang nagawa nila.
2. Kung totoo ito, iyon ang problema ng Diyos at ang kanilang problema.
3. Ang Bibliya ay hindi nakasulat upang sabihin sa kanila kung paano ka gagamutin, bagkus sabihin sa iyo kung paano mo sila tratuhin.
d. Maaari mong ibigay ang lahat ng mayroon ka at wala pa ring pag-ibig. Hindi ito ang pagbibigay, kung bakit ka nagbibigay. I Cor 13: 3
3. Karamihan sa mga tao na overdue sa lugar ng pagbibigay (oras, pagsisikap, atbp.), Hindi ito dahil hindi sila makasarili, ngunit sa halip makasarili.
a. Nais nilang gusto ng mga tao, aprubahan
sa kanila Nais nilang pagpalain sila ng Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit ginagawa nila ang ginagawa.
b. Ang kanilang motibo ay kanilang sariling kabutihan, hindi ang kabutihan ng iba.
4. Sa sandaling muli, maaari nating tingnan si Marta at ang pagbibigay niya sa Lucas 10: 38-42
a. Walang alinlangan, bahagi ng kanyang ginawa ay upang maging kapaki-pakinabang, ngunit may halong doon ay isang pagnanais para sa pagkilala (pagtuon sa sarili). Alam natin na dahil sa kanyang reaksyon nang hindi niya nakuha ang gusto niya.
b. Pinuri ni Jesus si Maria - ang isa na walang ginagawa para sa sinuman. Ngunit, ang kanyang pagtuon ay sa kanyang sarili at kay Hesus. v42
5. Si Jesus ay naggugol ng oras upang mapag-isa kasama ang Kanyang Ama - gayon pa man kailangan pang matugunan. Marcos 1:35
6. Ang mabuting Samaritano ay isang halimbawa ng pagbibigay. Lucas 10: 25-37
a. Ang isang abogado (teologo) ay tinukso si Jesus at sinubukan na bigyang-katwiran ang kanyang sarili. v25-29
b. Bilang sagot, sinabi ni Jesus ang talinghaga ng mabuting Samaritano. v30-35
c. Ang kapitbahay ay isang nangangailangan, na ang alam ko ay alam, at may kakayahang matugunan. Ang kapitbahay ay isa ring nagpapakita ng awa.
d. Pansinin, ginawa ng Samaritano ang kaya niya para sa lalaki at nagpunta na. Hindi niya ibinigay ang lahat ng kanyang pera, kanyang karera, kanyang buhay, atbp para sa nasugatang lalaki.
7. Ito ay tungkol sa motibo. Maaari kang magpakita na maging mapagbigay at kapaki-pakinabang, ngunit ang iyong buong pagtuon ay nasa sarili.

1. Kailangang pumili na isentro ang ating pansin at ilagay ito sa iba. Kailangan nating mag-isip sa mga salitang ito:
a. Ang buhay, oras, pangangailangan, problema ng taong ito ay kasing totoo at mahalaga sa kanya tulad ng sa akin ay mahalaga sa akin. Mayroon bang paraan na makakatulong ako upang matugunan ang kanyang pangangailangan?
b. Paano ko nais na tratuhin kung ako sila, sa sitwasyong iyon?
2. Ito ang sinabi ng Diyos:
a. Fil 2: 3,4 – Ang bawat isa sa inyo ay dapat magkaroon ng kababaang-loob na isipin ang iba na mas mahusay na kalalakihan kaysa sa kanyang sarili, at pag-aralan ang kapakanan ng iba, hindi ang kanya. (Knox)
b. Col 3: 12,13 – Ikaw ay piniling bayan ng Diyos, banal at minamahal; ang pananamit na isinusuot mo ay dapat na maging malumanay na pagkahabag, kabaitan, kababaang-loob, kahinahunan at pasensya. Dapat kayong magtiis sa mga kamalian ng isa't isa, maging mapagbigay sa bawat isa, kung saan ang isang tao ay nagbigay ng mga batayan para sa reklamo; ang pagkamapagbigay ng Panginoon sa iyo ay dapat na maging modelo sa iyo. (Knox)
c. Efe 4: 32 – At maging kapaki-pakinabang at kapaki-pakinabang at mabait sa isa't isa, malambing ang puso (mahabagin, maunawain, maibigin sa puso), na mapagpatawad sa isa't isa [kaagad at malayang] pinatawad kayo ng Diyos kay Cristo. (Amp)
d. Gal 5: 13 – Para sa inyo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan; lamang [huwag hayaang ang inyong] kalayaan ay maging isang insentibo sa inyong laman at isang pagkakataon o dahilan [para sa pagkamakasarili], ngunit sa pamamagitan ng pag-ibig dapat kayong maglingkod sa isa't isa. (Amp)
3. Paano mo masasagot ang mga argumento ng sarili? Sino ang mag-aalaga sa akin? Paano matutugunan ang aking mga pangangailangan?
a. Kung matutunan mong lumakad sa ganitong uri ng pag-ibig, susunurin mo ang Diyos.
b. Hindi ka makakakuha ng maikling pagsunod sa Kanya.