PAGSUSULIT AT TRIBULATION

Dapat Magdusa ang mga Kristiyano
Higit Pa Tungkol sa Pagdurusa
Mga Pagsubok at Tribulasyon
Marami Pa Tungkol sa Mga Pagsubok at Tribulasyon
Ang Dicipline ng Diyos
Ang Diyos ay Soberanong
Paano Tungkol kay Job?
Karagdagang Tungkol sa Trabaho

1. Ang ating tema ay: Ang Diyos ay mabuti at mahusay na nangangahulugang mabuti.
2. Ibinase namin ang pahayag na iyon kay Jesucristo.
a. Si Jesus ang kumpletong paghahayag ng Diyos. Juan 14: 9; Heb 1: 1-3
1. Sinabi niya na ang Diyos ay mabuti. Mat 19:17
2. Mabuti ang tinukoy bilang ginawa ni Jesus. Gawa 10:38
b. Sa Kanyang ministeryo sa lupa, pinapagaling ni Jesus ang mga tao, pinalaya ang mga tao mula sa pagkaalipin, tinuruan ang mga tao ng Salita ng Diyos, pinalayas ang mga demonyo, pinalaki ang mga tao mula sa mga patay, pinapakain ang mga tao, natagpuan ang mga pangangailangan ng mga tao, hinikayat at pinalugod ang mga tao, naawa sa mga tao , tumigil sa mga bagyo mula sa galit.
c. Wala siyang ginawa na may sakit, o tumanggi na pagalingin ang sinuman, hindi nagtakda ng mga kalagayan upang makita kung ano ang gagawin ng mga tao, tinuruan ang mga tao na may Kanyang Salita (hindi sa pamamagitan ng pagpapadala ng masamang mga pangyayari), hindi nagpadala ng mga bagyo, nagdulot ng mga pag-crash ng cart ng asno.
d. Paulit-ulit na sinabi ni Jesus na ginawa niya ang mga gawa ng Kanyang Ama. Juan 14:10
3. Ito ay nagdudulot ng maraming mga maliwanag na pagkakasalungatan. Kumusta naman ang pagdurusa?
a. Hindi ba iyan ay bahagi ng buhay Kristiyano na ipinadala ng Diyos upang magpakumbaba sa atin / gawing ganap tayo, atbp?
b. Paano pinahihintulutan ng isang mabuting Diyos ang lahat ng pagdurusa sa mundo?
c. Kumusta naman si Job? Kumusta naman ang Diyos ng OT?
4. Walang pagkakasalungatan. Ang problema ay:
a. Kulang tayo ng kaalaman sa sinasabi ng Bibliya at / o hindi natin mabasa ang konteksto.
b. Ibinabase natin kung ano ang pinaniniwalaan natin sa karanasan (sa atin o sa ibang tao).
c. Pinagsasama namin ang mga mansanas at dalandan = mali ang nag-apply ng banal na kasulatan.
5. Sa seryeng ito, inaayos namin ang lahat.
a. Sa nakaraang dalawang aralin, pinag-usapan natin kung paano naghirap si Cristo ng ilang mga bagay para sa atin upang hindi natin ito pahirapan - ang parusa at kahihinatnan ng kasalanan. Isa 53: 4-6; Gal 3:13; Deut 28
b. Tinawag kami ²are na magdusa kasama si Kristo at para kay Cristo. Phil 1:29; Rom 8:17
1. Ang tanging bagay na maaari nating paghihirap at kasama ni Kristo ay pag-uusig at anumang kakulangan sa ginhawa o gastos na konektado sa paglilingkod sa Kanya.
2. Kahit na mayroon tayong tagumpay. Rom 8: 35-37
c. Ang pagdurusa para kay Cristo ay hindi kasama ang sakit, mga wrecks ng kotse, pagkawala ng trabaho, atbp.
6. Sa araling ito, nais nating harapin ang mga pagsubok at kapighatian - sila ba ay ipinadala o pinapayagan ng Diyos na turuan tayo, subukin tayo, disiplinahin tayo, pinuhin tayo, atbp.
7. Sa pag-aaral natin, makikita natin na ang mga pagsubok at pagdurusa ay hindi nagmula sa Diyos.
a. Pinagpapagaling tayo ng Diyos, sinusuri tayo, nililinis tayo, atbp sa Kanyang Salita at Kanyang Espiritu.
b. Ang mga pagsubok at pagdurusa ay bunga ng pamumuhay sa isang sinumpa na lupa na pinamamahalaan ni satanas.

1. Ang mga pagsubok at pagdurusa (ang mga paghihirap sa buhay) ay nasa mundo dahil sa kasalanan.
a. Dapat nating pang-araw-araw na harapin ang mga bunga ng kasalanan at ang mga epekto nito sa mundo at sa lahi ng tao.
1. Naninirahan tayo sa isang daigdig na sinumpa ng kasalanan = mga bagyo ng pumatay, mga damo, kalawang, mga ansero. Gen 3: 17-19
2. Mayroon tayong mga katawan na mortal = napapailalim sa sakit, katandaan, at kamatayan. Rom 5:12
3. Nakikipag-ugnay kami sa mga taong hindi ligtas na pinamamahalaan ni satanas. Ef 2: 2,3
4. Nakikipag-ugnay tayo sa mga Kristiyano na mga makatao at walang pag-iisip. Rom 12: 1,2
5. Mayroon tayong isang kaaway na naghahangad na sirain tayo. I Alagang Hayop 5: 8; Juan 10:10
b. Sa huling aralin, napag-usapan namin kung paano ang aming sariling mga mahihirap na pagpipilian ay nagdudulot ng pagdurusa sa aming buhay (anihin ang aming inihahandog)
c. Sinabi sa atin ni Jesus na sa buhay na ito ay magkakaroon tayo ng pagdurusa = maraming gulo, pagdurusa, at pagdurusa = buhay sa isang sinumpa na lupa. Juan 16:33
d. Sumasang-ayon iyon sa Santiago 1: 2 - nahuhulog tayo sa mga tukso (nakatagpo, nakilala, napapaligiran).
e. Sa paglalakad natin sa buhay, nakakaranas tayo ng mga paghihirap - alalahanin ang Israel na tumatawid sa peninsula ng Sinai.
1. Ito ay isang mabundok, disyerto na rehiyon dahil sa isang sinumpaang lupa.
2. Ang kanilang sariling mga hangal na pagpipilian ay nagpalala ng paglalakbay.
2. Kailangan nating malaman na ang mga pagsubok at pagdurusa ay hindi nagmula sa Diyos.
a. Hindi siya nagdadala ng masamang kalagayan upang subukan tayo, disiplinahin tayo, o perpekto tayo.
b. Alam ko na nagdadala ng ilang mga tanong na "Oo, ngunit ...". Makakarating kami sa kanila.
c. Si Satanas ay sa wakas ay nasa likod ng lahat ng mga pagsubok at kahirapan sapagkat silang lahat ay alinman sa isang direkta o hindi direktang produkto ng kasalanan at ng kanyang kaharian.
3. Ang mga paghihirap sa buhay ay sumubok sa ating pananampalataya ayon sa Santiago 1: 3.
a. Pananampalataya = tiwala o pagtitiwala sa Diyos na nagmula sa iyong nalalaman tungkol sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang Salita.
1. Ang tiwala na iyon, ang kumpiyansa na iyon ay pagkatapos ay ipinahayag o ipinakita ng mga bagay na sinasabi at ginagawa natin.
2. Pananampalataya = kasunduan sa Diyos = kaalaman sa Kanyang Salita at paniniwala sa Kanyang Salita na ipinapahayag sa pamamagitan ng salita at kilos.
b. Sinabi sa atin ng Diyos ang ilang mga tiyak na bagay tungkol sa pag-ibig Niya sa atin, sa Kanyang pag-aalaga sa atin, sa Kanyang palaging tulong.
1. Ang isang mahirap na sitwasyon ay may potensyal na iling ang iyong tiwala sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa sa Kanya na mukhang hindi maaasahan, hindi makatarungan, hindi mapagmahal, atbp.
2. Mga kahirapan, problema, gawing hindi totoo ang mga pangakong iyon - Hindi niya ako tinutulungan! Hindi niya ako naririnig! Wala siyang pakialam sa akin!
c. Ang pagsubok sa sitwasyon ay: sasang-ayon ka ba sa pangyayari at kung ano ang tila sasabihin tungkol sa Diyos, o sasang-ayon ka ba sa sinabi ng Kanyang Salita?
4. Sa isang tunay na kahulugan, sinubukan ka ng Diyos araw-araw, 24 na oras sa isang araw! Ang pagsubok ay: maniniwala ka ba sa Kanyang Salita?
a. Ang masamang pangyayari ay hindi pagsubok ng Diyos - Ang Salita ng Diyos sa pangyayari ay ang pagsubok.
b. Tingnan natin ang ilang mga halimbawa sa pagsusulit sa Bibliya.
1. Israel sa ilang. Ex 15:25; 16: 4; 20: 18-26
2. Jose - Ang Salita ng Diyos ay ang pagsubok sa kanyang mga pagsubok. Aw 105: 19
3. Abraham - ang pagsubok ay ang Salita. Magkaroon ng 11:17; Gen 22: 1-18
4. Jesus - ang pagsubok na ibinigay Niya ay ang Kanyang Salita. Juan 6: 6
5. Tandaan, may posibilidad nating paghaluin ang mga mansanas at dalandan.
a. Sinabi namin na ang mga pagsubok ay mga pagsubok mula o pinahihintulutan ng Diyos bilang bahagi ng mga nagdurusa na dumadaan sa mga Kristiyano para sa perpekto, disiplina, atbp.
b. Tandaan ang isa sa aming mga linya ng gabay - Pinapayagan ng Diyos ang mga tao na magkasala at pumunta sa impiyerno.
c. Ang Alagang Hayop 4:16 ay nagsasalita tungkol sa pagdurusa bilang isang Kristiyano. Ang mga hindi naniniwala ay may mga pagsubok.
1. Ang pag-uusig at gastos upang mabuhay para kay Cristo ay ang tanging pagdurusa na maaari nating maranasan na hindi kayang gawin ng mundo.
2. Iyon ang konteksto ng sulat - pagdurusa.
d. Ang mga pagsubok at pagsubok ay hindi "pagdurusa ng mga Kristiyano" - narito lang sila!
e. Ang mga Kristiyano at hindi - mga Kristiyano ay kapwa pinahihirapan sila.

1. Ang Diyos ay gumagana sa atin, hindi sa atin - iyon ang isang pangunahing punto!
a. Kung naniniwala kami na gumagana ang Diyos sa amin, ang aming ebidensya ay mga pangyayari.
b. Kung naniniwala tayo na ang Diyos ay gumagawa sa atin, ang ating ebidensya ay ang Kanyang Salita.
2. Sinabi ng NT na ang Diyos ay gumagana sa amin, hindi sa amin! Efe 3:16; Phil 1: 6; 2:13; Heb 13:21
3. Kung sa palagay mo nakikipag-usap ang Diyos sa iyo sa mahihirap na kalagayan, titingnan mo ang mga pangyayari upang subukang malaman kung ano ang nangyayari sa halip na:
a. Ang pagtingin sa Kanyang Salita at pagsunod sa pangunguna ng Banal na Espiritu.
b. James 1: 5 - "At kung ang sinuman sa inyo ay hindi alam kung paano makamit ang anumang partikular na problema, siya lamang ang magtanong sa Diyos." (Phillips)
4. Wala sa Bibliya ang mga pangyayari (mabuti o masama) na tinawag na ating guro.
a. Ang Banal na Espiritu ay tinawag na Guro, at ang Salita ay tinawag na guro. II Tim 3:16; Juan 14:26; 16:13
b. Hindi mo malalaman ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagtingin sa mga pangyayari.
1. Si Satanas ay lubos na may kakayahang mag-orkestra ng mga pangyayari.
2. Alalahanin noong kinagat ng ahas si Pablo sa Mga Gawa 28: 1-6
5. Ang mga kahirapan sa buhay ay wala rito upang linisin tayo, linisin, o gawing perpekto tayo - ginagawa iyon ng Salita ng Diyos.
a. II Tim 3:17 - Maayos na inayos = perpekto (sa Griyego)
b. Sinasabi sa amin ng Ef 4:12 na ang mga regalo sa ministeryo ay ibinigay upang maperpekto ang mga banal. Col 1:28
c. Juan 15: 2,3; Ef 5:26 = parehong salitang Griyego = maglinis (ginamit din sa Heb
9:14; I John1: 7,9)
d. Ito ay may perpektong kahulugan kung pag-iisipan natin ito.
1. Inihahayag ng Bibliya kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo at kung paano maglakad sa loob nito. Heb 10:14; II Tim 2:21
2. Inilahad ni Pablo ang katanungang ito sa mga taga-Galacia (3: 3) - nagsimula ka sa Espiritu; ikaw ba ay ginawang perpekto ng laman?
3. Bakit / paano magiging kumpleto at panloob na gawain ang mga panlabas na kalagayan?
6. Pansinin ang koneksyon sa pagitan ng Bibliya at mga pagsubok.
a. Natanggap ng mga taga-Tesalonica ang Salita sa pagdurusa (parehong salita tulad ng Juan 16:33) I Te Tes 1: 6; 3:10
1. Kung ang pagdurusa ang guro, bakit nila kailangan ang Salita?
2. Kung ang mga pagsubok ay perpekto ng ating pananampalataya, bakit pinadalhan ni Pablo si Timoteo sa Tesalonica ng Salita upang maperpekto ang kanilang pananampalataya sa gitna ng isang pagsubok?
b. II Tim 3:12 - Ang makadiyos ay dumaranas ng pag-uusig. Walang isang salita ang binanggit tungkol sa pag-uusig na nagtuturo sa atin. Gayunpaman, ang Salita ay tinawag na aming guro. v16
c. Sa mismong kabanata kung saan tinalakay ang mga pagsubok, sinasabi sa atin ng Santiago 1:21 na ang Salita ang nagliligtas sa ating kaluluwa = gumagana ang mga bahid ng character.
7. Kinilala ng Bibliya si satanas bilang mapagkukunan ng mga pagsubok, pagdurusa, pagdurusa, atbp.
a. Si Satanas ay tinawag na panunukso (Mat. 4: 1-3; I Tes 3: 3-5), at ang mga pagsubok ay tinatawag na mga tukso. Santiago 1: 2,3; 12
b. Pagdurusa, pag-uusig, pagsubok: aktibidad ni satanas. Marcos 4: 15; 17; I Alagang Hayop 4:12; 5: 8,9
8. Sinasabi ng mga tao na ang ilang mga pagsubok ay mula kay satanas, ngunit ang ilan ay mula sa Diyos.
a. Ngunit sinabi sa atin ng Santiago 1:13 na hindi tinutukso ng Diyos ang sinoman na magkasala.
b. Ang hindi paniniwala ay kasalanan. Kung ang pagpipilian sa pangyayari ay hindi pananampalataya (kasalanan), ang pangyayari ay hindi maaaring magmula sa Diyos.
9. Bagaman ang Diyos ay hindi nagpapadala ng mga pagsubok, nais Niyang gumana sa mga ito.
a. Nais niyang aliwin tayo = magpalakas at magsaya. II Cor 1: 3,4
1. Kung ang Diyos ay nagpapadala ng mga pagsubok lamang upang lumingon at aliwin tayo sa mga ito, hindi ba't ang isang bahay ay nahahati? Matt 12: 25-27
2. Paano ang tungkol sa "Hindi ka Niya bibigyan ng higit sa kaya mong tiisin?" I Cor 10:13
a. Kung babasahin natin ang taludtod sa konteksto, ang tukso na tinukoy ay isang tukso sa kasalanan.
b. Hindi ka pa tinukso na magkasala sa anumang ibang paraan kaysa sa ibang tao. Ang Diyos ay tapat. Hindi ka niya papayagan na matukso nang higit pa sa magagawa mo. Ngunit kapag tinukso ka, gagawa Siya ng paraan para hindi ka mapunta sa kasalanan. (Bagong buhay)
b. Nais ng Diyos na ilabas ang tunay na mabuti sa masama. Rom 8:28
c. Nais ng Diyos na iligtas tayo! Aw 34: 17; 19; II Tim 3:11; II Alagang Hayop 2: 9

1. Hindi mo maaaring ganap na maglingkod / mangako sa isang taong hindi mo pinagkakatiwalaan. Aw 9:10
a. Mahal natin Siya dahil una Niyang mahal tayo. I Juan 4:19
b. Ang lalim ng iyong relasyon sa Diyos ay konektado sa kung gaano mo nalalaman ang pag-ibig mo para sa iyo.
2. Ang kakulangan ng kaalaman sa katangian ng Diyos ay maaaring gawing passive ka = tanggapin ang lahat sa iyong buhay ayon sa kagustuhan ng Diyos.
a. Ang isang passive Christian ay karaniwang isang natalo na Kristiyano.
b. Sinabihan tayong magpasakop sa Diyos at labanan si satanas. Hindi mo magagawa iyon kung hindi mo alam kung ano ang galing sa kanino! Santiago 4: 7; I Alaga 5: 9; Efe 4:27; 6:11
3. Ang kakulangan ng kaalaman sa mga bagay na ito ay maaaring maging sanhi sa iyo na tumugon nang hindi naaangkop at gumawa ng mga kritikal na pagkakamali sa mga pagsubok.
a. Sinusubukan mong malaman kung ano ang ginagawa ng Diyos sa halip na tumingin sa Kanyang Salita at Espiritu upang malaman kung ano ang gagawin.
b. Hindi mo mabibilang ang lahat ng kagalakan at lumalaban kay satanas.
c. Naging mapait ka at sinisisi ang Diyos.

1. Hindi namin nasagot ang bawat tanong tungkol sa mga pagsubok at pagdurusa, marami pa rin tayong dapat sakupin.
2. Ngunit, habang ginagawa natin, dapat nating alalahanin ang ating alituntunin sa paggabay - ano ang ipinakita sa atin ni Jesus tungkol sa Diyos, mga pagsubok, at paghihirap?
a. Hindi sila pinadalhan ng Diyos - Inaaliw niya tayo at hinahatid.
b. Ipinakita sa atin ni Jesus: Ang Diyos ay mabuti at mabuti ay nangangahulugang mabuti.