ANG KATAPUSANG PANAHON: ANG TRIBULATION

pagpapakilala
Ang malabis na pagkalugod
Pag-agaw / Sino at Kailan
Aming Mapalad na Pag-asa
Ang mga Hudyo
Isreal at Ang Simbahan
Talaan ng Oras ni Daniel
Oras Ng Mga Hentil
Ika-70 Linggo ni Daniel
Ang Anti-Cristo
masaklap na karanasan
Ang Pagdating Second
Pre-Trib Rapture

1. Kami ay nakatuon sa pretrib rapture - ang ideya na aalisin ni Jesus ang Simbahan sa mundo bago pa ang pitong taong pagdurusa.
2. Sa araling ito, nais naming ipagpatuloy ang aming maikling pagtingin sa kung ano ang mangyayari sa sandaling ang Simbahan ay nawala - sa panahon ng kapighatian.
3. Nais naming bigyan ka ng isang pangunahing pag-unawa sa mga pangunahing kaganapan at mga manlalaro ng kapighatian, at alisin ang takot at misteryo mula dito.
4. Natagpuan namin ang pinaka detalyadong paglalarawan ng pagdurusa sa Pahayag.
a. Hindi namin titingnan nang detalyado ang Apocalipsis. Magbibigay kami ng ilang mga alituntunin upang matulungan kang mabasa ito at makita kung paano ito umaangkop sa natitirang bahagi ng Bibliya.
b. Ang Apocalipsis ay hindi ilang malaswang aklat na natigil sa pagtatapos ng Bibliya. Inilalarawan nito ang pagkumpleto ng kung ano ang sinimulan ng Diyos sa Genesis at nagtatrabaho upang maisagawa sa buong siglo.

1. Ang librong ito ay ibinigay kay Apostol Juan noong 95 o 96 AD habang siya ay ipinatapon sa Isle of Patmos sa Dagat Aegean. Rev 1: 9,10
a. Lumitaw si Jesus, nagsalita sa kanya, at ipinakita sa kanya ang ilang mga bagay. Rev 1: 11-18
b. Sinabi ni Jesus kay Juan na isulat kung ano ang nakikita at naririnig.
2. Apoc 1: 1 – Ang librong ito ay ang paghahayag ni Hesu-Kristo - hindi kay Juan, hindi ng Antikristo, atbp. Si Hesus ang tema ng libro.
a. Ang Bibliya, kasama ang Apocalipsis, ay ibinigay upang ipakita si Jesus. Rev 19: 10b
b. Ang layunin ng lahat ng hula at ng lahat na ipinakita ko sa iyo ay upang sabihin tungkol kay Jesus. (lit – ang patotoo kay Jesus ay ang diwa ng propesiya.) (Buhay)
3. Ang paghahayag ay tumutukoy sa pagbabalik ni Jesucristo sa mundo bilang isang mapanakop na hari.
a. Ipinakita ni Jesus kay Juan ang mga kaganapan na hahantong sa Kanyang pagkakaupo bilang Hari sa kaharian na ipinangako kina Abraham at David.
b. Ito ay isang account ng nakasaksi - tulad ng ipinakita kay Juan - ng pitong taong panahon na magaganap bago bumalik si Jesus sa mundo.
4. Ang paghahayag ay hindi isang misteryo na libro na walang malalaman. Ang paghahayag ay nangangahulugang hindi magbubuklod.
a. Pahayag 1: 1 –Nasusulat ito sa mga lingkod ng Diyos. Magbibigay ba sa atin ang Diyos ng mensahe na hindi natin maunawaan?
b. Rev 1: 3 – Isang pagpapala ang ipinangako sa mga makakabasa, makaririnig, at magtatago ng mga salita ng libro. Imposibleng gawin iyon kung hindi maintindihan.
5. Mayroong ilang mga hamon sa Pahayag, ngunit hindi sila masisiguro.
a. Karamihan sa Apocalipsis ay nakasulat sa mga simbolo. Mayroong hindi bababa sa 300 mga simbolo.
1. Ngunit ang 9/10 ng mga ito ay tinukoy alinman sa konteksto sa Pahayag o sa isang lugar sa OT.
2. Pahayag 13: 2 – dragon = satan – Rev 12: 9; Rev 12: 1 – ang babae = Israel – Gen 37: 9,10 – ang araw, buwan, mga bituin ay simbolo nina Jacob, Rachel, at labindalawang anak na lalaki ni Jacob.
b. Inilalarawan ni Juan ang ika-21 siglo ng buhay at teknolohiya sa mga termino ng ika-1 siglo.
c. Ang pagbabasa ng mga bahagi ng Apocalipsis ay tulad ng pagbabasa ng Isaias 53 nang ito ay nakasulat, 700 taon bago ipinako si Kristo sa krus. Pagkatapos ng katotohanan, malinaw kung ano ang ibig sabihin ng Isa 53. Bago kamay, hindi ito. Pareho ito sa Pahayag.

1. Ang mga bagay na iyong nakita: Apoc 1: 1-20 – Si Jesucristo sa lahat ng Kanyang kaluwalhatian.
2. Ang mga bagay na: Apoc 2: 1-3: 22 – Si Juan ay binigyan ng mga mensahe para sa pitong mga iglesya na umiiral sa panahong nagkaroon ng pangitain si Juan.
3. Ang mga bagay na magaganap: Apoc. 4: 1
a. Pahayag 4: 1-5: 14 – Nakita ni Juan ang mga gawain sa langit bago pa man ang pagdurusa.
b. Pahayag 6: 1-19: 6 – Nakita ni Juan ang kapighatian.
c. Rev 19: 7-19: 21 – Nakita ni Juan ang Ikalawang Pagparito ni Jesus.
d. Pahayag 20: 1-15 – Nakita ni Juan ang Milenyo.
e. Pahayag 21: 1-22: 21 – Nakita ni Juan ang walang hanggang kalagayan, ang bagong langit at bagong lupa.

1. Ang pagdurusa ay nagsisimula habang binubuksan ni Jesus ang mga selyo sa isang scroll sa langit. Rev 5: 1-5; 6: 1
a. Nararapat na sinimulan ni Jesus ang mga paghuhukom. Ang pagbubukas ng scroll ay nagpapalabas ng poot ng Kordero. Rev 6: 16,17
b. May kapangyarihan si Jesus na hatulan ang mga tumanggi sa Kanya at ang Kanyang sakripisyo para sa kanilang mga kasalanan. Juan 5: 22; 27
2. Rev 6: 2 – Ang pagsira sa unang selyo ay naglalabas ng Antikristo. Habang binubuksan ni Jesus ang natitirang mga selyo, ang bawat isa ay nagpapalitaw ng isang kaganapan sa mundo.
3. Pahayag 8: 1,2; 6,7 – Kapag binuksan ni Jesus ang ikapitong selyo nag-uudyok ito ng pangalawang hanay ng mga paghuhukom, ang mga paghuhukom sa trompeta. Ang pitong mga anghel, nang paisa-isa, ay pumutok ng pitong mga trumpeta. Ang bawat pagsabog ng trumpeta ay nagpapalitaw ng isang bagay sa mundo.
4. Rev 16: 1,2 – Kapag ang ikapitong trumpeta ay hinipan, ipinakikilala nito ang pangatlong hanay ng mga paghuhukom, ang mga paghuhusga ng mga vial (bowls). Pitong anghel ang lumalabas at nagbuhos ng pitong mangkok ng poot. Ang bawat mangkok ay nagpapalitaw ng isang kaganapan sa mundo. (Tingnan ang tsart)
5. Sa karamihan ng Apocalipsis, ang eksena ay lumilipat sa pagitan ng kung ano ang nangyayari sa langit at kung ano ang nangyayari sa mundo.
a. At, habang ang aksyon at mga kaganapan sa pagdurusa ay inilarawan, ang mga kabanata ng impormasyon ay nakapasok sa iba't ibang mga punto.
b. Ang mga kabanatang ito ay hindi kinakailangan sa pagkakasunud-sunod ng pagkakasunud-sunod. Halimbawa, ang Antikristo ay dumating sa eksena sa Rev 6: 2, ngunit hindi siya inilarawan nang detalyado hanggang sa kabanata 13.
c. Ang mga kabanatang ito ay nagbibigay-kaalaman, ngunit hindi kinakailangang magkakasunod - 7, 10-11: 13; 12, 13, 14, 17, 18-19: 6
6. Mayroong maraming mga hindi nasagot na mga katanungan tungkol sa mga paghatol na ito.
a. Mayroon kaming isang taong unang tao na naglalarawan ng digmaan at teknolohiya ng ika-21 siglo, kaya eksakto kung ano ang pagbubuo ng mga hatol ay hindi malinaw - digmaang nukleyar, kemikal at biyolohikal na pakikidigma, atbp.?!
b. Hindi malinaw kung anong punto sa kapighatian ang nangyayari sa bawat paghuhukom.
c. Isang bagay na alam nating tiyak. Ang mga kaganapang ito ay magaganap kung kailan at kung ano ang dapat nilang mangyari.
7. Ang pitong taong pagdurusa ay isang panahon ng hindi pa naganap na pagdurusa. Joel 2: 1,2
a. Ang huling tatlo at isang kalahating taon ang magiging pinakamasama bahagi nito. Mat 24: 15-21
b. Sa oras ng ika-6 na trumpeta kalahati ng populasyon ng mundo ay mamamatay. Isa 24: 6; Isa 13: 12,13
c. Matt 24: 22 – Kung si Jesus ay hindi mamagitan, ang bawat tao ay mamamatay.

1. Ang pinakamahabang linya ng mga tanong na ito ay ang paniniwala na walang sinumang nararapat na dumaan sa isang bagay tulad ng pagdurusa, at ang takot na kung magagawa ito ng Diyos sa mga taong iyon, ano ang maaaring gawin niya sa akin?
2. Ngunit, nararamdaman natin iyan dahil kulang tayo ng ilang pangunahing kaalaman mula sa salita ng Diyos.
a. Lahat ng tao ay nararapat sa impiyerno. Kami ay nagkasala laban sa isang banal na Diyos.
b. Lahat ng tao ay karapat-dapat sa paghuhukom at poot ng Diyos.
3. Gayunpaman, ang Diyos, dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig para sa amin at sa Kanyang pagnanais para sa isang pamilya, ay pinili na makitungo sa atin, hindi bilang karapat-dapat (sa pamamagitan ng galit at paghatol), ngunit sa pamamagitan ng Kanyang biyaya (hindi karapat-dapat na pabor.
a. Ibinuhos ng Diyos ang Kanyang poot laban sa ating mga kasalanan kay Jesus. Pinarusahan niya ang bawat kasalanan na nagawa natin o kailanman gawin.
b. Hinatulan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng paghatol sa ating kapalit na si Jesus. Pumunta si Jesus sa Krus para sa amin bilang kami.
4. Ang tanging paraan lamang na haharapin ng sinumang tao ang poot ng Diyos ay kung tatanggihan nila si Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Juan 3: 36 – Ang kaligayahan ng Diyos ay nananatili sa kanya; Ang kanyang pagkagalit ay laging nakasabit sa kanya. (Amp)
a. Ang Diyos, sa Kanyang kabutihan, pinipigilan ang galit na iyon. Ang Kanyang awa ay pinipigilan ito, pinipigilan ang mga tao na magdusa ng mga kahihinatnan ng Kanyang poot sa buhay na ito.
b. Siya ay mabait sa lahat, nai-save at hindi ligtas, binigyan Niya sila ng isang patotoo ng Kanyang kabutihan. Mat 5:45; Lucas 6:35, Gawa 14:17
c. Bibigyan ng Diyos ng buhay ang mga tao upang magsisi. Ang oras ay puwang upang magsisi.
5. Kapag hinuhusgahan ng Diyos ang mga tao, hindi Niya ibinababa ang mga kidlat. Inalis Niya ang pagpipigil, tinanggal ang Kanyang kamay ng proteksyon, at pinapayagan ang mga tao na umani ng mga bunga ng kanilang mga kilos. Rom 1: 18-32; Bilang 14: 28,29; Aw 81: 8-12; Isa 3: 9,10 (kanilang pinahamak ang kanilang sarili – Buhay na Bibliya); Jer 2: 17,19; 4:18

1. Kapag nabasag ni Jesus ang unang selyo ay papayagan itong lumabas ang Antikristo.
a. Dahil tinanggihan ng mga tao si Jesus, payagan niya silang paniwalaan ang kasinungalingan na ang Antikristo ay Diyos, at aaniin ang lahat ng mga kahihinatnan. II Thess 2: 8-12
b. Pansinin, ang mga taong ito ay hindi mahal ang katotohanan, ngunit gustung-gusto ang kawalang katarungan. Sinabi ng Diyos: nais mo ito, nakuha mo na.
2. Laging tandaan, ang Diyos ay isang nag-aalangan na Hukom. Hindi nito pinapayagan Siya na pahintulutan ang mga tao na umani ng bunga ng kanilang paghihimagsik. Ngunit, bilang isang matuwid na Diyos, dapat siyang maging tapat sa Kanyang kalikasan. Rev 16: 7
a. Isaias 28: 21 – Binalaan ng propetang si Isaias ang Israel na magkakaroon ng matinding kahihinatnan kung hindi sila babalik sa Diyos. Masasakop sila ng Asiria.
1. Papayagan ito ng Diyos; ito ay magiging paghuhukom para sa kanilang paghihimagsik. Ngunit, sa v21, tinawag ito ni Isaias na kakaibang gawain ng Diyos = dayuhan; dayuhan
2. Hindi nilikha ng Diyos ang tao para sa paghuhukom. Hindi niya itinalaga ang Israel upang parusahan sila, kaya't upang gawin ito ay isang gawaing banyaga.
b. Lam 3: 33 – Sinalita pagkatapos ng panghuling pagkasira. Ang Jerusalem ay sinakop ng Babilonya, nawasak ang templo, at ang mga tao ay dinala na bihag.
3. Habang tinitingnan natin ang serye ng mga paghuhukom sa Apocalipsis makikita natin na sila ay progresibo (banayad hanggang sa malubhang) at may puwang sa pagitan ng bawat serye upang mabigyan ng pagkakataon ang mga tao na magsisi. Ang Diyos ay isang nag-aalangan na hukom.

1. Aalisin ng Diyos ang Kanyang kamay ng proteksyon at papayagan ang mga tao na mag-ani ng mga kahihinatnan ng kanilang kasalanan tulad ng dati.
2. ang kasamaan ni satanas at ang kasamaan sa puso ng tao ay maipakikita na hindi pa dati - digmaan, pagnanasa, kasakiman, pagpatay, pagtataksil, atbp.
a. Rev 12: 12 – ang galit ni satanas ay hindi mapipigilan; siya ay isang mapanirang. Juan 10:10
b. Sa harap ng Diyos, kilalanin ng mga tao si satan at sasambahin ang Antikristo bilang Diyos at tatangging magsisi. Rev 6: 15,16; 9: 20,21; 16: 9,11
c. Sisihin nila ang Diyos at papatayin ang Kanyang mga banal. Rev 11: 7; 12:17; 13: 4-7; 16: 9,11,21; 17: 3
d. Kapag si Jesus ay talagang bumalik sa mundo, lalaban nila Siya. Rev 17:14, 19:19
3. Sa kabila ng lahat ng laganap na kasamaan sa kapighatian, ang biyaya ng Diyos ay maipakikita sa isang makapangyarihang paraan.
a. Bago magkaroon ng malubhang pagkawasak sa mundo, hihiwalay ng Diyos ang 144,000 mga lalaking Judio na mangangaral ng ebanghelyo at karamihan ay maliligtas sa pamamagitan ng kanilang ministeryo. Rev 7: 2-9; Mat 24:14
b. Bibigyan ng Diyos ang kapangyarihang supernatural sa dalawang saksi na lalabanan ang Antikristo at iguhit ang mga tao sa Panginoon. Rev 11: 3-13; Mal 4: 5,6
c. Isang anghel ang mangangaral ng ebanghelyo sa buong mundo. Rev 14: 6,7; Juan 1:29; Mat 3: 2

1. Ibabalot ng Diyos ang Kanyang pakikitungo sa tao sa oras.
a. Gagampanan niya ang lahat ng Kanyang mga pangako (mga hula) sa mga Hudyo.
b. Papayagan niya ang kasalanan at satanas na ipakita ang kanilang tunay na pagkatao sa isang kakila-kilabot na paraan.
c. Ang mga huling tao na nabubuhay sa mundo bago ang pagbabalik ni Jesus ay kailangang pumili sa pagitan ng Diyos at ni satanas. Ang Diyos ay magpapatotoo at pagkakataon kahit na sa gitna ng pinakamasamang pagdurusa na nakita ng mundo.
2. Ang Aklat ng Apocalipsis ay hindi ilang aklat na nakakatakot na naipit sa dulo ng Bibliya. Tulad ng lahat ng iba pang mga libro, ipinapakita nito ang katangian ng Diyos at ang Kanyang master plan.
3. Bakit ito matagal na mula nang si Jesus ay huling narito? Upang magbigay ng maraming tao hangga't maaari upang mai-save at gumastos ng kawalang-hanggan kasama ng Panginoon. II Alagang Hayop 3: 7-9
4. Laging tandaan, kahit na pinapayagan ng Diyos ang kasalanan at satanas na ipakita ang kanilang mga sarili tulad ng hindi kailanman bago sa kapighatian, ang Diyos ay magpapakita ng Kanyang awa at biyaya sa isang mas malakas na paraan.

Ang mga tala:
Ika-1 Selyo – Paglabas ng Antichrist. Apoc 6: 2
Ika-2 Tatak – Nagsimula ang digmaan. Pahayag 6: 3,4
Ika-3 Selyo – Gutom at kakulangan. Pahayag 6: 5,6
4th Seal – Isang ikaapat na bahagi ng populasyon ang napatay. Rev 6: 7,8
Ika-5 Tatak – Ang mga nailigtas mula nang magsimula ang kapighatian ay nagpatay martir. Pahayag 6: 9-11
Ika-6 na Selyo – Mga sakuna sa langit at mundo. Pahayag 6: 12-14
Ika-7 Tatak – Ipinakikilala ang mga paghuhusga sa trompeta. Pahayag 8: 1-6

ANG MGA TRUMPETS:
Ika-1 Trumpeta – Isang katlo ng lahat ng mga puno at damo ang nawasak ng granizo, apoy, at dugo.
Rev 8: 7
Ika-2 Trumpeta – Isang sangkatlo ng dagat at lahat ng mga nilalang dito at isang katlo ng lahat ng mga barko
ay nawasak. Rev 8: 8,9
Ika-3 Trumpeta – Bumagsak ang isang mahusay na bulalakaw at nagsasanhi ng ikatlong bahagi ng inuming tubig
maging mapait (lason) at maraming namatay. Rev 8: 10,11
Ika-4 na Trumpeta – Isang pangatlo na mas mababa ang araw, sikat ng buwan, at mga bituin, na ginagawa ang kadiliman ng
mas mahaba ang gabi. Rev 8:12
Ika-5 Trumpeta – Ang mga nilalang tulad ng mga balang at alakdan ay lalabas mula sa isang walangalimutang hukay.
Dinidikit nila, ngunit huwag pumatay. Ang mga kalalakihan ay humihingi ng kamatayan. Apoc 9: 1-12
Ika-6 na Trumpeta – Dalawang daang milyong mangangabayo ang pumatay sa isa pang ikatlong bahagi ng mga tao
lupa. Rev 9: 13-19
Ika-7 Trumpeta – Paglipat ng mga kaharian sa daigdig kay Cristo. Pahayag 11: 14,15

ANG VALONG:
1st Vial – Giant sores sa mga kumuha ng marka ng hayop. Pahayag 16: 2
2nd Vial – Ang bawat buhay na nilalang sa dagat ay namamatay. Pahayag 16: 3
Ika-3 Vial – Ang lahat ng mapagkukunan ng tubig ay ginawang dugo. Pahayag 16: 4-6
Ika-4 na Vial –Ang init ng Araw ay pinatindi, pinapaso ang mga kalalakihan. Rev 16: 8,9
Ika-5 Vial – Ang kadiliman ay sumasaklaw sa kaharian ng Antichrist. Rev 16: 10,11
Ika-6 na Tuban – Nagpapalabas ng mga namamalaging espiritu ng demonyo na lalabas at iginuhit ang buong mundo
ang Labanan ng Armagedon. Rev 16: 12-16
Ika-7 Vial – Ang buong sistema ng mundo ay nawasak. Nahati ang mga sinturon ng lindol
sabay-sabay. Nangyayari ang mga pagbabagong topograpiko. Mahusay na yelo na tumitimbang
100-125 lbs. nahulog sa lupa. Rev 16: 17-21