ANG KATOTOHANAN AY NAGBABAGO TUNAY

Pamumuhay Tulad ng Supermen
Unveiling Ang Hindi Nakakita
Pagnilayan ang Salita ng Diyos
Naglalakad na Tulad ni Jesus Naglakad
Pag-aaral na Magtalaga I
Pagkatuto Upang Magtalaga II
Siya Na Beleiveth Hath
Bilang Siya ay Ganoon din Kami
Ikaw, Ikaw
Buhay Mula sa Diyos
Marami pang Buhay Mula sa Diyos
Ang Katotohanan ay Nagbabago Totoo
Sabihin kung Ano ang Sinasabi ng Diyos
1. Natupad ng Diyos ang Kanyang plano sa pamamagitan ng Krus ni Cristo. Gal 4: 4-6
a. Sa pamamagitan ng Krus, binayaran ni Jesus ang presyo na ating inutang para sa ating mga kasalanan at tinanggal Niya ang mga ito.
b. Ang kanyang sakripisyo ay ginagawang ligal na posible para sa Diyos na kumuha ng mga makasalanan at gawing mga anak.
2. Ginagawa ng Diyos ang Kanyang plano na gawin tayong mga anak na lalaki at babae sa pamamagitan ng bagong pagsilang.
a. Kapag naniniwala ang isang tao ng mga katotohanan ng ebanghelyo (namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan ayon sa
ang mga banal na kasulatan, inilibing, at muling bumangon sa ikatlong araw), at ipinagtapat si Jesus bilang Kanyang Tagapagligtas at Panginoon, ipinanganak siya muli. I Cor 15: 1-4; Rom 10: 9,10
b. Sa bagong kapanganakan, inilalagay ng Diyos sa atin ang Kanyang buhay at likas na katangian, na ginagawa tayong literal na mga anak na lalaki at babae. Juan 5:26; I Juan 5: 11,12; II Alagang Hayop 1: 4
3. Kapag naniniwala ka kay Jesus, talagang kaisa ka kay Jesus, at ang Kaniyang buhay ay pumasok sa iyo.
a. Juan 3: 16 – Ang pariralang maniwala sa Kanya, sa Griyego, ay literal na naniniwala sa Kanya.
b. Gumagamit ang Bibliya ng maraming mga larawan ng salita upang ilarawan ang aming kaugnayan sa Panginoon, na ang lahat ay naglalarawan ng pagsasama at pagbabahagi ng buhay - Sangay at Ubas (Juan 15: 5); Ulo at Katawan (Efe 1: 22,23); Asawa at Asawa (Efe 5: 28-32).
c. I Cor 6: 17– Ang isang tao na nakikiisa sa Panginoon ay isang kasama niya sa espiritu. (Ika-20 Siglo)
4. Ang pagkakaisa na iyon kay Cristo ay gumawa ka ng isang bagong nilalang sa loob, sa iyong espiritu.
a. II Cor 5: 17 – Samakatuwid kung ang sinumang tao ay (naka-embed) kay Cristo, ang Mesiyas, siya ay (isang bagong nilalang,) isang bagong nilikha; ang luma (dating kalagayang moral at espiritwal) ay pumanaw na. Narito ang sariwa at bago ay dumating! (Amp)
b. Anumang nasa buhay na iyon, ang buhay na kay Hesus, ay nasa iyo ngayon, sapagkat ang buhay na iyon ay nasa iyo. I Cor 1:30; Gal 5: 22,23
1. I Cor 1: 30 – Ngunit ikaw, ngunit ang iyong pagsasama kay Cristo Jesus, ay mga anak ng Diyos; at si Cristo, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, ay naging hindi lamang sa ating Karunungan, kundi maging sa ating Pagkamatuwid, ating Kabanalan, ating Pagkaligtas. (Ika-20 Siglo)
2. Juan 16: 33 – Sinabi ko sa iyo ang mga bagay na ito, upang ikaw sa pamamagitan ng pagsasama ko ay magkaroon ng kapayapaan. (Williams)
c. Ang ating paninindigan kasama ang Ama at ang ating kakayahang mamuhay sa buhay na ito ay eksaktong kung ano ang mayroon si Jesus noong Siya ay nabuhay sa mundong ito dahil mayroon tayong parehong buhay sa atin na mayroon Siya. Juan 5:26; 6:57; I Juan 5: 11,12
1. Efe 3: 12 – At sa pagkakaisa kay Cristo, at sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa kanya, nakakakita tayo ng lakas ng loob na lumapit sa Diyos nang may kumpiyansa. (Ika-20 Siglo)
2. I Juan 4: 17 – Sapagkat napagtanto natin na ang ating buhay sa mundong ito ay ang kanyang buhay ay nanirahan sa atin. (Phillips)
3. Rom 8: 17 – At kung tayo ay [Kanyang] mga anak, sa gayon tayo ay [Kanyang] tagapagmana din: mga tagapagmana ng Diyos at kapwa tagapagmana kasama ni Kristo - na ibinabahagi ang Kanyang mana sa Kanya. (Amp)
5. I Juan 2: 6; Juan 14: 12 – Tinawag tayong mabuhay na katulad ni Hesus sa buhay na ito, na ipinapakita ang Kaniyang katangian at Kanyang kapangyarihan. Posible iyon sapagkat nasa atin ang Kanyang buhay at kalikasan.
6. Ito ang mga kahanga-hangang bagay na pag-uusapan sa simbahan, ngunit posible bang mabuhay nang ganito?
a. Para sa marami sa atin, ang paraan ng pamumuhay at pakiramdam natin ay ibang-iba sa napag-usapan natin hanggang ngayon.
b. Iyon ang dahilan kung bakit gumugugol kami ng oras upang pag-aralan ang Bibliya at malaman kung ano ang nangyari sa amin nang tayo ay muling isinilang, at pagkatapos ay matutong mamuhay sa ilaw nito.
c. Nais naming magpatuloy sa aming pag-aaral sa araling ito.
1. Ang NT, lalo na ang mga sulat, ay naglilista ng halos 130 mga bagay na nasa atin, ay totoo tungkol sa atin, sapagkat tayo ay mga bagong nilalang - katuwiran, kapayapaan, pasensya, kagalakan, tagumpay, awtoridad, paggaling, atbp.
2. Na nagtataas ng ilang mga paghihirap. Paano ako magiging isang bagong nilalang at makaramdam ng ganito? Hindi ko kayang tratuhin ang mga tao tulad ng ginawa ni Jesus. Hindi ako naiinip. Paano ako gagaling? Nasasaktan parin ako! atbp, atbp, atbp.
3. Sa huling aralin, sinabi namin, dapat mong maunawaan, kapag nakikipag-usap ka tulad nito, pinag-uusapan mo ang impormasyon tungkol sa kahulugan.
a. Nagbibigay ka ng patotoo ng iyong mga pandama. Ito ay tumpak hangga't pupunta ito. Ngunit, may higit pa sa kwento kaysa sa nakikita at naramdaman mo.
b. II Cor 4: 18 – Mayroong talagang dalawang mapagkukunan ng impormasyon na magagamit sa amin, nakikita at hindi nakikita.
c. Ang hindi nakikita ay higit na totoo kaysa sa nakikita sapagkat lumikha ito at lalampas sa nakikitang –at babaguhin nito ang nakikita kung kakampi ka rito.
d. Dahil hindi mo makita ang bagong nilikha na iyong naging at ang buhay ng Diyos sa iyo ay hindi nangangahulugang hindi ito totoo.
4. Masasabi natin ito sa ganitong paraan: May totoo at mayroong katotohanan. Magkaiba ang dalawa.
a. Totoo ang iyong nakikita at nararamdaman (impormasyon ng kahulugan). Bagaman totoo ito, maaari itong magbago.
b. Ang katotohanan ay sinasabi ng Diyos sa Kanyang salita, ang Bibliya (kaalaman sa paghahayag). Hindi ito maaaring magbago. Mat 24:35
c. At, ang katotohanan ng Diyos ay maaaring magbago ng iyong totoo kung makikisundo ka rito. Juan 8: 31,32
5. Sumasang-ayon ka sa (makampi sa) katotohanan (salita ng Diyos) sa pamamagitan ng pagsabi nito at sa paggawa nito.
C. Sa pamamagitan ng bagong pagsilang, ginawa tayo ng Diyos na mga panginoon na maaaring maghari sa buhay ng mga salita. Rom 5:17;
I Juan 5: 4; Rev 12:11
1. Dapat nating matutunan na sabihin ang salita ng Diyos tungkol sa ating sarili at sa ating sitwasyon sa kabila ng nakikita o nararamdaman natin.
2. Ang Banal na Espiritu ay narito upang gawin sa pamamagitan ng lahat ng ginawa ni Cristo para sa atin sa Krus.
a. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kapag nalaman natin mula sa Bibliya kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng Krus ni Cristo at ang bagong pagsilang at panig na kasama nito (sabihin ito, gawin ito), ginagawang mabuti ng Banal na Espiritu ang salitang iyon sa ating karanasan.
b. Rom 10: 9,10 – Ang salitang pagtatapat ay HOMOLOGIA na nangangahulugang sabihin ang parehong bagay bilang. Nang aminin mo si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas, sinabi mo kung ano ang sinabi ng Diyos, at iniligtas ka niya.
3. Ang pagsasabi ng parehong bagay na sinasabi ng Diyos ay isang mahalagang bahagi ng buhay na Kristiyano. Heb 4:14; 10:23; 13: 5,6
4. Nabubuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, nadaig ng pananampalataya - at nagsasalita ang pananampalataya. II Cor 4:13
a. Ang pananampalataya ay ang kilos na ginagawa mo sa harap ng katibayan na walang katibayan. Sinasabi mo ang sinasabi ng Diyos sa kabila ng iyong nakikita o naramdaman.
b. Kapag sinalita mo ang sinabi ng Diyos tungkol sa iyo at sa iyong sitwasyon sa kabila ng nakikita at nadarama, inilalapat mo ang katotohanan sa totoo - at ang katotohanan ang magpapabago ng totoo.
5. I Juan 5: 4 –Magtatagumpay (na tayo) ay napagtagumpayan ng pananampalataya. Masasabi natin ito sa ganitong paraan - nadaig namin ang Dugo ng Kordero at ang salita ng aming patotoo. Pahayag 12:11
a. Ang Dugo ng Cordero (sakripisyo ni Kristo sa Krus) ay naging posible para sa atin na makatanggap ng buhay at kalikasan ng Diyos sa pamamagitan ng bagong pagsilang na siya namang naging bagong nilalang.
b. Patotoo = ibinigay na katibayan. Nagtagumpay tayo sa pamamagitan ng pagsasalita ng salita ng Diyos tungkol sa kung ano ang ginawa sa atin ng Dugo. Nagbibigay kami ng katibayan (magsalita ng salita ng Diyos) para sa mga bagay na ginawa sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng bagong pagsilang.
c. Ang tala ng Diyos ay binigyan Niya tayo ng buhay na walang hanggan. I Juan 5: 9-11 (parehong salitang Griyego) –At ang patotoo na ito ay binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay ibinibigay sa pamamagitan ng Kanyang Anak. (Williams)
d. Nagbibigay tayo ng patotoo (sabihin) na ang buhay ng Diyos ay nasa atin at na tayo ang sinasabi ng Diyos na tayo ay, mayroong kung ano ang sinabi niya na mayroon tayo, at magagawa ang sinabi niya na magagawa natin.
6. Ganoon ang pamumuhay ni Jesus noong Siya ay nasa mundo. Maglalakad tayo tulad ng paglakad Niya. I Juan 2: 6
a. Sinabi ni Jesus ang katotohanan sa harap ng totoo. Totoo = Siya ay isang karpinterong Judio. Katotohanan = Ako ang ilaw ng mundo. Juan 8:12
b. Si Hesus ay, ay, ang ilaw ng mundo. Wala lang siyang kamukha. Paano Siya kumilos tulad ng kung ano Siya? Sinabi Niya na Siya ang ilaw ng mundo.
c. Juan 5: 36-39 – Si Hesus ay mayroong patotoo (salita) ng Kanyang Ama tungkol sa kung sino Siya at sinabi Niya ito. Pinagtapat niya ito.
d. Efe 5: 8 – Ikaw ay kadiliman. Ngayon, sa pamamagitan ng bagong pagsilang, ikaw ay magaan. Paano ka kumikilos tulad nito? Sabihin mo.
7. Ito ay isang buong aralin para sa ibang oras, ngunit isaalang-alang: ginawa ni Jesus ang mga bagay sa mga salita.
a. Itinuro niya sa amin ang halaga ng mga salita - ang awtoridad at kapangyarihan sa mga salita. Nagsalita siya ng mga salita ng Kanyang Ama.
b. Sa pamamagitan ng mga salita, pinagaling niya ang mga tao, binuhay ang mga patay, naging tubig ang alak, pinataas ang tinapay, pinalalakas na bagyo.
c. Ang Kanyang salita sa ating mga labi ay gagawin kung ano ang sinabi ng Ama sa Kanyang mga labi. Bilang Siya ay nasa mundong ito, gayon din tayo, sa pamamagitan ng bagong pagsilang. I Juan 4:17

1. Gen 1:26; Juan 4: 24 – Nilikha tayo sa wangis at wangis ng Diyos. Ibig sabihin:
a. Nasa iisang klase tayo ng Diyos. Hindi ibig sabihin na tayo ay Diyos. Nangangahulugan ito na tayo ay ginawa sa paraang maaaring panatilihin tayo ng Diyos at pakikisama sa atin.
b. Kami ay walang hanggang mga nilalang. Ngayong umiiral na tayo, mabubuhay tayo magpakailanman.
c. Maaari tayong mabuhay nang malaya sa ating mga katawan.
2. Naiintindihan ni Pablo na siya ay isang espiritung nilalang na manghahari sa kanyang kaluluwa at katawan.
a. Ako = ang taong espiritu. Phil 1: 22-24; 4:13; I Cor 9:27; II Cor 5: 6; II Cor 4: 7-11
b. Ang lahat ng ito ay nagpahintulot kay Paul na mabuhay nang independiyente sa mga kalagayan. Phil 4:11 Para sa, gayunpaman, ako ay inilagay, ako, kahit papaano, ay natutong maging independiyenteng
mga pangyayari. (Ika-20 Siglo)
c. Ang independiyenteng mga pangyayari ay isa pang paraan ng pagsasabi na naghahari sa buhay.
3. Ang pagkakakilanlan mo ngayon ay ikaw ay isang espiritu na mayroong buhay at likas na katangian ng Diyos sa kanya.
a. Juan 3: 3-6 – Ang ipinanganak sa Espiritu ay espiritu. Ikaw ay isang espiritu.
b. Ipinanganak ka mula sa itaas (Juan 3: 5). Ipinanganak ka ng Diyos (I Juan 5: 1). Ikaw ay mula sa Diyos (I Juan 4: 4).
c. Dapat mong malaman upang makita ang iyong sarili mula sa pananaw na iyon. II Cor 5: 16 – Dahil dito, mula ngayon ay tinatantiya namin at hindi pinapansin ang sinuman mula sa isang [pulos] pananaw ng tao - sa mga tuntunin ng natural na pamantayan ng halaga. [Hindi] kahit na dati nating natantya si Cristo mula sa pananaw ng tao at bilang isang tao, ngunit ngayon [mayroon kaming gayong kaalaman tungkol sa Kanya na] hindi na natin Siya kilala [sa mga tuntunin ng laman]. (Amp)
d. Ganyan ka nakikita ng Diyos. Kapag tiningnan ka niya, nakikita Niya ang Kanyang sariling kalikasan. Inilagay niya doon !! Nais niyang makita mo ang iyong sarili sa ganoong paraan.
4. Upang maging malay sa espiritu ay talagang nangangahulugang maging pag-iisip sa loob ng Diyos.
a. Nabubuhay mo ang iyong buhay sa kamalayan na mayroon kang buhay ng Diyos sa iyo, na ang Diyos ay nananahan sa iyo.
b. Alam mo na ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa iyo batay sa mga katotohanang ito. Alam mo na maaari mong maiugnay sa Kanya batay sa mga katotohanang ito.
c. Maaari mong harapin ang buhay at mga problema nito batay sa mga katotohanang ito - ang Mahusay ay nasa iyo. I Juan 4: 4
5. Ang problema sa ito ay higit na nalalaman natin ang nakikita at naramdaman kaysa sa mga espiritwal na katotohanan. Hindi iyon magbabago dahil ipinanganak tayo muli.

1. Hindi ito isang katanungan ng pagkuha mula sa Diyos, ito ay isang katanungan ng pag-alam kung ano tayo at mayroon sa pamamagitan ng bagong pagsilang at pagkatapos ay lumakad sa ilaw nito.
a. Paano kung umiyak si Jesus at nanalangin sa Ama - Gawin mo akong ilaw ng mundo !?
b. O, paano kung Siya ay paulit-ulit na nagtapat - Naniniwala akong ako ang ilaw ng mundo. Naniniwala akong natatanggap ko ang ilaw ng mundo.
c. Hindi, SIYA at ANG ilaw ng mundo. Ang kailangan lang Niyang gawin ay kumilos tulad nito - kumilos sa salita ng Kanyang Ama, kumilos tulad ng kung ano Siya.
2. Isaalang-alang ang isa pang halimbawa - Ako ay isang babaeng tao sa aking unang kapanganakan.
a. Alam ko man o maniwala ito, iyon ako. Ako ay isang babaeng tao, hindi dahil sa pinaniniwalaan ko ito, ngunit dahil ipinanganak ako.
b. Hindi ako maaaring maging, hindi kailanman magiging, mas babae o mas maraming tao kaysa sa ako ay sa sandaling ipinanganak ako, kaysa sa ngayon.
c. Maaari akong lumaki sa aking kamalayan ng pagiging isang babaeng tao, at sa aking kakayahang lumakad sa ilaw nito.
d. At, kung mayroon akong salungat na ebidensya sa buong buhay ko (pinalaki ako ng aking mga magulang bilang isang batang lalaki), maaaring maglaan ako ng ilang oras, paulit-ulit na ang mga katotohanan ng kung ano ako talaga, hanggang sa ang mga katotohanang iyon ay sumikat sa akin at naging walang malay ko , awtomatikong reaksyon sa buhay.
e. Hindi kinakailangan na aminin ang daan-daang beses na ako ay isang babae upang gawin ito.Hindi ko dapat paniwalaan na natanggap ko ang pagkababae. Babae ako.
f. Kailangang simulan kong kilalanin kung ano ako, at paulit-ulit na sinasabi hanggang sa mawalan ng katotohanan ang sinasabi ko, at ang katotohanan ay nangingibabaw sa akin.
3. Ang pagtatapat ng salita (sinasabi ang parehong bagay na sinabi ng Diyos) ay nagpapatibay sa iyong espiritu - ang bagong nilalang - hanggang sa mangibabaw ang bahaging iyon. I Juan 2:14; I Alaga 2: 2; Col 3:16
1. Naniniwala ang mga naniniwala dahil sila ay naniniwala, hindi dahil sa naniniwala sila na mayroon sila. Nakuha nila ito nang maniwala sila sa pagkakaisa kay Cristo.
2. Ngayon ay dapat tayong lumakad sa ilaw ng kung ano tayo at magkaroon sa pamamagitan ng pagkakaisa kay Cristo. Sasabihin ko ang tungkol sa aking sarili kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa akin.
a. Kapag ginawa ko iyon, sinasabi ko na ang sinasabi ng Diyos ay sa kabila ng nakikita ko o nararamdaman.
b. Ang Bibliya ay ang Diyos na nakikipag-usap sa akin ngayon. Ang Kanyang integridad ay nasa likod ng sinasabi niya.
c. Ang Banal na Espiritu ay nasa akin upang gawing mabuti ang salitang iyon sa aking karanasan tulad ng ginawa niya noong inamin ko si Jesus bilang Tagapagligtas at Panginoon. Tito 3: 5
3. Ako ngayon ay humawak nang mahigpit sa aking propesyon ng pananampalataya (propesyon ng katotohanan) sapagkat ang Diyos ay tapat.
a. Kapag ginawa ko iyon, inilalapat ko ang katotohanan ng Diyos sa totoo - at ang aking karanasan, damdamin, katawan, ay magbabago.
b. Ako ang sinasabi ng Diyos na ako. Mayroon akong kung ano ang sinasabi ng Diyos na mayroon ako. Maaari kong gawin ang sinabi ng Diyos na magagawa ko.
4. Ang mga puwersang kumakalaban sa akin ay nasa larangan ng kahulugan - totoo ang mga ito.
a. Ngunit, ang kapangyarihan na nasa akin ay ang buhay at likas na katangian ng Diyos (Zoe). Kaisa ako sa kapangyarihan at kakayahan ng Diyos (DUNAMIS). Ang Banal na Espiritu ay nasa loob ko.
b. Ang mga espiritwal na puwersa (ang katotohanan) ay mas malaki kaysa sa mga puwersa sa kamalayan (totoo).
c. Pinananatili ko (pinanghahawakang mabuti) ang aking pagtatapat ng hindi nakikitang mga espiritwal na katotohanan na naihayag sa akin ng salita ng Diyos (ang Bibliya) - sa harap ng pagkakaintindi ng kaalaman - at nagbabago ang mga bagay. Ang katotohanan ay nagbabago ng totoo.