GUSTO ANG IYONG KARAPATAN: BAHAGI VI AY MAAARI ANG IYONG IBANG CHEEK?

1. Ang pag-ibig na ito ay nagbibigay ng karapatan upang makakuha ng kahit o makakuha ng paghihiganti; pinatawad ang lahat para sa lahat; tinatrato nito ang mga tao hindi ayon sa nararapat, ngunit tulad ng nais nating tratuhin at tulad ng pagtrato sa atin ng Diyos.
a. Ang pagmamahal na ito ay hindi isang pakiramdam. Ito ay isang aksyon batay sa isang desisyon na iyong ginawa tungkol sa kung paano ka magpapagamot sa isang tao.
b. Bilang mga sanga ng Vine, bilang mga bagong nilalang, ang potensyal ay nandiyan para mahalin mo ito. Rom 5: 5; Juan 15: 5; Gal 5:22
2. Ang pag-ibig na ito ay "nag-iisip" kaysa "nararamdaman" o "tumutugon".
a. Kapag nakikipag-ugnay ka sa mga tao, dapat mong malaman, pag-isipan ang tungkol sa:
1. Bakit mo sinasabi / ginagawa ang iyong ginagawa - ang iyong kabutihan o ang kanila? 2. Paano mo gugustuhin na tratuhin ka sa sitwasyong iyon?
3. Ang kanilang pang-unawa sa sitwasyon at kanilang mga problema ay kasing totoo at wasto sa kanila tulad ng sa iyo ay sa iyo - tama o mali.
b. Pagkatapos ay dapat kang magpasya na tratuhin ang mga ito ayon sa sinabi sa iyo ng Diyos na tratuhin sila.
3. Maaari tayong malaman ang mga pangkalahatang alituntunin mula sa Bibliya na partikular na mailalapat ng Banal na Espiritu.
4. Maaari nating sabihin na ang Bibliya ay nagbibigay sa amin ng isang mahusay na positibo at isang mahusay na negatibo hanggang sa kung paano pakikitunguhan ang mga tao.
a. Positibo = Tratuhin ang mga tao sa paraang nais mong tratuhin. Mat 7:12
b. Negatibo = Huwag ibalik ang kasamaan sa kasamaan. Rom 12:17; I Tes 5:15
5. Sa araling ito nais nating harapin ang ilang mga bagay na sinabi ni Hesus tungkol sa pag-ibig sa Sermon sa Bundok na nagtataas ng mga katanungan para sa mga Kristiyano. Matt 5: 38-48
a. Kailangan bang maging door mat? Dapat ko bang hayaan ang isang tao na matalo ako?
b. Mali bang magkaroon ng pulis, sundalo, o ipaglaban para sa iyong bansa?
c. Kung may humihingi sa akin ng $ 5.00 dapat ko bang bigyan siya ng $ 10.00?
d. Kung may nag-usig sa akin ng $ 10,000 dapat ko bang bigyan siya ng $ 20,000?
e. Kung may humihingi ng lahat ng aking pera dapat ko bang ibigay ito sa kanila? Kahit na alam kong mag-aabuso sila sa mga ibinibigay ko sa kanila?
1. Ang isa sa mga pangunahing bagay na ginagawa ni Jesus sa Sermon sa Bundok ay ang pagsasabi sa mga tao na ang kanilang katuwiran ay dapat lumampas sa mga Fariseo. Mat 5:20
2. Kaya, ang Kanyang mga sinabi ay dapat basahin sa ilaw na iyon - ang mga Pariseo at kung ano ang kanilang ginawa at sinabi ay naiiba sa kung ano talaga ang nais ng Diyos sa atin.
3. Si Jesus ay hindi naglalagay ng listahan ng mga kakaibang patakaran na dapat sundin ng mga Kristiyano, o isang bagong batas, o isang code ng etika.
a. Ito ay hindi isang listahan ng mga dos at donts, ngunit sa halip ito ay isang paglalarawan ng espiritu sa likod ng Kautusan. Mat 5:18
b. Ang mga Pariseo ay nagtatag ng mga patakaran at regulasyon at hindi nakuha ang buong punto ng Kautusan. Mat 23: 23-28
4. Ang isa sa mga bagay na napupunta ni Jesus hanggang sa puntong ito ay naglalarawan kung paano na-mali ng mali ang mga Pariseo at baluktot ang Kautusan.
a. Narinig mo na ang sinabi nito = sinasabi ng mga Pariseo. v21,27,33,38,43
b. Sa bawat oras na itinuwid ni Jesus ang kanilang maling pag-unawa sa Batas ni Moises sa pamamagitan ng paglalarawan ng espiritu sa likod ng Kautusan = kung ano talaga ang nais ng Diyos.
5. Pangunahing layunin ng Diyos ay at ay upang ibaling ang tao mula sa pagtuon sa sarili sa Diyos.
a. Ang problema ng tao ay siya ay nakatuon sa sarili at dumating si Jesus upang baguhin iyon. Isa 53: 6; II Cor 5:15; I Cor 6: 19,20
b. Ang pagtuon sa sarili ay responsable para sa pagbagsak ng lahi ng tao.
c. Inatake ni satanas ang katauhan ng Diyos, ngunit iginuhit din niya si Adan at Kahit na sa sarili - hindi makatarungan ang trato sa iyo. Gen 3: 4,5
d. Ang mga tagasunod ni Cristo ay itanggi ang sarili, hindi na nabubuhay para sa sarili. Mat 16:24
6. Sa v39-42 si Jesus ay nakikipag-usap sa mga saloobin sa sarili.
1. Ang pahayag ng isang mata para sa isang mata ay ibinigay sa Batas ni Moises upang makontrol ang labis. Exo 21:24; Lev 24:20; Deut 19:21
a. Ugali ng tao = sinaktan mo ako, papatayin kita. Ang Batas ay inilaan upang pigilan ang salpok na iyon sa mga tao. Ang parusa ay dapat magkasya sa krimen.
b. Hindi mo kailangang magkaroon ng isang mata para sa bawat mata - huwag lamang lumampas ito.
c. Ang pagtuturo ay inilaan para sa mga hukom, hindi para sa mga indibidwal. Ngunit, ginamit ito ng mga Fariseo bilang isang personal na aplikasyon = kumuha ako ng isang mata.
d. Hindi pinag-uusapan ni Hesus ang tungkol sa kaparusahang parusa - nakikipag-usap siya sa kung paano pakitunguhan ng mga indibidwal ang bawat isa.
2. v39 – Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Jesus kung paano nais ng Diyos na tumugon ang Kanyang mga tao kapag nasaktan o nasugatan. Ang iba pang pisngi ay nangangahulugang bigyan kami ng pagnanais na maghiganti.
a. "Huwag maitaboy ang isa pang pagkagalit sa isa pa." Adam Clarke
b. Si Jesus ay hindi nagse-set up ng isang bagong panuntunan = maging isang mat na pintuan; hayaang bugbugin ka ng mga tao. Siya ay naglalarawan ng diwa sa likod ng batas. Huwag kang maghiganti.
c. I Cor 13: 5 – Ito (pag-ibig) ay hindi mapagmataas - mayabang at napalaki ng yabang; ito ay hindi bastos (hindi pamantayan), at hindi kumikilos ng hindi kanais-nais. Ang pag-ibig [pag-ibig ng Diyos sa atin] ay hindi nagpipilit sa sarili nitong mga karapatan o sa sarili nitong pamamaraan, sapagkat hindi ito pansariling paghahanap; ito ay hindi nakakaantig o nakakabagabag o naiinis; hindi nito isinasaalang-alang ang kasamaan na nagawa rito - hindi binibigyang pansin ang isang nagdusa na mali. (Amp)
d. Oo, ngunit sino ang makakakita na ang hustisya ay nagagawa kung hindi ko pinarusahan ang maling gumagawa nito? Gagawin ng Diyos, dahil sa perpektong pag-ibig, hustisya, at mga katotohanan. Rom 12: 19-21
3. v40 – Si Jesus ay hindi gumagawa ng isang panuntunan kung ang isang tao ay humiling ng mga damit na ibibigay mo ang lahat ng mayroon ka.
a. Ayon sa batas ng Hudyo, ang isang tao ay hindi masasakdal para sa kanyang panlabas na amerikana, ngunit maaari niyang para sa isang panloob. Ngunit, sinabi ni Jesus kung ang isang tao ay nais ng isa, bigyan ang dalawa.
b. Si Hesus ay hindi gumagawa ng panuntunan, naglalarawan Siya ng isang prinsipyo. Paano natin malalaman? Ang ganitong panuntunan ay magiging katawa-tawa. Kung ang aming interpretasyon ng Bibliya ay nakakatawa, hindi ito tama. Ang Diyos ay hindi katawa-tawa.
c. Kami ay may isang pagkahilig upang igiit ang aming mga karapatan = hindi mo magagawa iyon sa akin. Naglalagay ng pagtuon sa sarili.
d. Sinabi ni Jesus na pansinin mo at ng iyong mga karapatan sa pamamagitan ng pagpapakawala nito.
e. I Cor 6: 7 – Upang magkaroon ng gayong mga demanda ay talagang isang pagkatalo para sa iyo bilang mga Kristiyano Bakit hindi na lamang tanggapin ang maling pagtrato at iwanan ito? Mas magiging parangal sa Panginoon na pahintulutan ang inyong sarili sa pamamagitan ng daya. (Buhay)
f. Sino ang magtatanggol sa aking mga karapatan at mag-aalaga sa akin kung ako ay ginulangan? Ang Diyos ni Jacob ay. Niloko ni Laban si Jacob (sinubukan), ngunit pinrotektahan ng Diyos si Jacob at ibinalik sa kanya ang nawala. Gen 31: 4-13; 41,42
4. v41 – Si Hesus ay hindi gumagawa ng isang panuntunan na kailangan mong gawin nang dalawang beses kaysa sa hiniling sa iyo na gawin. Naglalarawan siya ng isang prinsipyo, ang espiritu sa likod ng halimbawa.
a. Sa sinaunang mundo, ang gobyerno ay may karapatang mag-commandeer people. b. Sa pamamagitan ng pagsasabi sa amin na puntahan ang ikalawang milya na sinasabi sa atin ni Jesus na Kanyang mga tao ay gawin ang kanilang tungkulin nang masayang, puspos, at hindi nagrereklamo.
c. Col 3:23 – Magsumikap kayo at magsaya sa lahat ng inyong ginagawa, na para bang nagtatrabaho kayo para sa Panginoon at hindi lamang para sa inyong mga panginoon. (Buhay)
d. Dapat magkaroon tayo ng puso ng isang lingkod - tulad ni Jesus. Matt 20:28; Fil 2: 5-7
e. Gal 5: 13– Para sa, mga kapatid, nabigyan kayo ng kalayaan: hindi kalayaan na gumawa ng mali, ngunit kalayaan na magmahal at maglingkod sa bawat isa. (Buhay)
f. Fil 2: 3,4 – Huwag maging makasarili; huwag mabuhay upang makagawa ng isang mabuting impression sa iba. Maging mapagpakumbaba, iniisip ang iba bilang mas mahusay kaysa sa iyong sarili. Huwag lamang isipin ang tungkol sa iyong sariling mga gawain, ngunit maging interesado ka rin sa iba, at sa kanilang ginagawa. (Buhay)
5. v42 – Si Hesus ay hindi gumagawa ng isang patakaran na kailangan mong ibigay ang lahat sa sinumang humihiling.
a. Nakikipag-ugnayan siya sa mga makasarili at nais na hawakan ang kanilang sarili
1. Ang mga Pariseo (ang "mga matuwid") ay nakatuon sa sarili. Marcos 12: 38-44 2. Sa talinghaga ng mabuting Samaritano, ang mga taong relihiyoso, "matuwid" na tumanggi na tulungan ang lalaking nangangailangan. Lucas 10: 31,32
b. Ang pagkahilig ng tao ay unahin ang sarili at hindi tulungan ang mga tunay na pangangailangan na tunay nating makakatulong. Nagbibigay ang isang Kristiyano kung kaya niya. I Juan 3: 16,17
c. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay para sa ikabubuti ng nangangailangan.
6. Ang punto o tema sa mga talatang ito ay: kung saan ang iyong pokus, ano ang iyong tugon kapag ang isang kahilingan ay ginawa sa sarili? Ano ang iyong saloobin sa sarili?
a. Ito ba ay upang maprotektahan ang sarili, makatipid sa sarili, maghiganti sa sarili?
b. O ang pag-ibig (sumunod) sa Diyos at pag-ibig sa iyong kapwa tulad ng iyong sarili?
c. Tinalikuran tayo ni Jesus mula sa sarili tungo sa iba.
7. Ang pinakadakilang mga utos ay pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa iyong kapwa. Ang Kautusan at ang mga propeta ay naipon sa dalawang puntong ito. Mat 22: 37-40
a. Palagi itong tungkol sa pag-ibig - iyon ang diwa (kahulugan) sa likod ng mga utos at alituntunin. Deut 6: 5; Lev 19:18
b. Sa NT, ang Diyos ay hindi nagbibigay ng isang listahan ng mga patakaran at regulasyon, inilalagay Niya sa atin ang Kanyang pag-ibig at sinasabihan tayong mahalin ang Diyos at ang bawat isa at sa gayo'y tuparin ang Batas = ang diwa ng Batas. Rom 13: 8-10; Gal 5:14
c. Ang bagong batas na ito, ang batas ng pag-ibig ay tinutupad ang lahat ng lumang batas, ang maharlikang batas. I Juan 2: 7; Santiago 2: 8
1. Sa mga Fariseo, ang kapitbahay ay nangangahulugang isang Judio lamang.
a. Itinuro nila na ito ay isang tama, halos isang tungkulin, upang mapoot sa mga di-Judio.
b. Sinasabi sa atin ni Jesus na dapat nating ibigin ang ating mga kaaway at pagkatapos ay sinasabi sa atin kung paano. v44
2. v45 – Gaganap ka bilang totoong mga anak ng iyong Ama sa langit. (Buhay)
a. Si Jesus ay hindi nag-set up ng isang listahan ng mga imposibleng alituntunin - Sinasabi niya sa atin kung paano kumilos tulad ng Diyos, kung paano ipakita ang ating Ama.
b. Iyon ang punto!! Nilikha tayo at muling likhain upang maging mga anak ng Diyos na naaayon sa imahe ni Cristo. Ef 1: 4,5; Rom 8:29; Juan 14: 9
c. Matt 5: 16 – Hayaan mong magliwanag ka sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong kahusayan sa moralidad at ang iyong kapuri-puri, marangal at mabubuting gawa, at kilalanin at igalang at purihin at luwalhatiin ang iyong Ama na nasa langit. (Amp)
3. v45 – Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Jesus na ang Diyos Ama ay kumikilos sa paraang sinabi lamang ni Jesus sa Kanyang mga tagasunod na kumilos. Ang Diyos ay nagbibigay ng ulan at araw sa masama at sa mabuti.
a. Sa madaling salita, hindi Siya nakikitungo sa kanila batay sa kung sino sila, kung ano ang nararapat sa kanila, o kung ano ang nagawa nila sa Kanya.
b. Ang Kanyang kalikasan ng pagmamahal ay nagpapakilos sa Kanya upang maging mabait at maawain sa lahat. Lucas 6: 35,36
1. Mabait = pagkakaroon ng kalooban na gumawa ng mabuti at magdala ng kaligayahan sa iba.
2. Maawain = magpakita ng awa = kabaitan at pagkahabag na hindi pinipigilan ang parusa kapag nararapat.
c. Dapat nating mahalin ang mga tao tulad ng pagmamahal sa atin ng Diyos.
1. Tinatrato tayo ng Diyos batay sa kung sino Siya at kung ano ang nagawa niya, hindi batay sa atin at kung ano ang ating nagawa.
2. Ang pag-aalala ng Diyos ay hindi kung ano ang ginawa ng mga tao sa Kanya ngunit kung ano ang magagawa Niya para sa kanila.
4. Ang paraan ng pakikitungo natin sa mga tao ay isa sa mga paraan na ipinakita natin sa iba sa Diyos.
a. v46,47 – Kung mahal mo lang ang mga nagmamahal sa iyo, ano ang kabutihan nito? Kahit na ang mga tampalasan ay marami ring ginagawa. Kung ikaw ay mapagkaibigan lamang sa iyong mga kaibigan, paano ka naiiba mula sa iba pa? (Buhay)
b. v47 – Kung sumaludo ka sa iyong mga kaibigan, ano ang espesyal dito? (Moffatt)
c. Mayroon bang isang bagay tungkol sa iyo at sa paraan ng pakikitungo mo sa mga tao na hindi namin matatagpuan sa pinakamahusay na hindi naniniwala?
5. Pagkatapos ay isinalin ni Jesus kung ano ang sinabi niya tungkol sa kung paano pakikitunguhan ang ibang tao.
a. v48 – Ikaw, samakatuwid, ay dapat na maging perpekto tulad ng iyong makalangit na Ama ay perpekto [iyon ay, lumago sa ganap na kapanahunan ng kabanalan sa isip at ugali, na nakarating sa tamang taas ng kabutihan at integridad]. (Amp)
b. Naihalintulad mo ba ang iyong Ama sa paraan ng pakikitungo mo sa mga tao?
1. Hindi sinabi sa atin ng Diyos ang mga bagay na ito tungkol sa pagmamahal sa iba na saktan tayo, saktan tayo, paghigpitan, o pahirapan para sa atin. Sinabi Niya sa atin ang mga bagay na ito dahil nais Niya tayong tuparin ang ating nilikha na hangarin, ang ating kapalaran.
2. Nais ng Diyos na alisin mo ang pagtuon sa iyo at ilagay sa Kanya - ang mapagkukunan ng lahat ng kagalakan, kapayapaan, at kahulugan. Mula doon, nais Niyang tumingin ka sa iba.
3. Hilingin sa kanya na ipakita sa iyo ang mga lugar kung saan nakatuon ka sa sarili upang maitama mo ito.
4. Magkaroon ng kamalayan sa kung paano at kung paano mo pakikitunguhan ang mga tao sa paraang ginagawa mo at nagsisimulang isagawa ang iyong natutunan.
a. Huwag gumanti, makabalik, o makaganti.
b. Isipin sa mga tuntunin ng kung paano ka maaaring maging isang pagpapala sa mga tao - kung ano ang makakatulong sa iyo, kung ano ang gusto mo sa kanilang sitwasyon.
c. Huwag pakitunguhan ang mga tao batay sa iyong kalooban (kung paano mo nararamdaman), tratuhin sila sa paraang pakikitungo ng Diyos sa mga tao.
5. Hayaan mong ito ang iyong hangarin - maging perpekto ka rin tulad ng iyong Ama sa langit.