IKALAWANG KAPANGYARIHAN NG Kilala

Pamumuhay Ni Hindi Nakikitang mga Katotohanan
Pamumuhay Ni Hindi Nakikitang mga katotohanan II
Mga Tapat ng Diyos
Paano Gumagana ang Mga Hindi Nakikitang Realidad
Ang Kaharian Ngayon
Dalawang Uri ng Kaalaman
Invisble Realities
Inihayag ang Mysteres

1. Ang matalas na kaalaman ay ang impormasyong dumarating sa atin sa pamamagitan ng aming limang pisikal na pandama.
2. Ang kaalaman sa Pahayag ay ang impormasyong ipinahayag sa atin ng Diyos sa Bibliya.
3. Limitado ang kaalaman sa kaalaman. Hindi nito masasabi sa amin ang tungkol sa anumang bagay na higit sa nakikita, naririnig, tikman, amoy, o pakiramdam.
a. Mayroong isang lupain na lampas sa nakikita, naririnig, natitikman, naamoy, o nadarama - isang hindi nakikitang kaharian. Col 1:16; II Cor 4:18
b. Sa pamamagitan ng bagong pagsilang tayo ay naging bahagi ng hindi nakikita, hindi nakikita na kaharian ng Diyos. Col 1:13
c. Kung wala tayong kaalaman sa paghahayag (ang Bibliya), hindi natin malalaman, hindi alam, lahat ng nangyari sa atin sa pamamagitan ng pagiging isilang muli.
4. Mahalagang makuha natin ang larawan ng katotohanan mula sa kaalaman sa paghahayag (ang Bibliya).
a. Ang nakikita natin ay hindi isinasaalang-alang ang hindi nakikitang mga katotohanan ng kaharian na kinabibilangan natin ngayon.
b. Ang lahat ng nakikita natin ay pansamantala at magbabago.
c. Ang lahat ng aming tulong, probisyon, at kapangyarihan sa buhay na ito ay nagmula sa hindi nakikitang lupain. Efe 1: 3; Mat 6:33
5. Ang nakikita na kaharian ay ang gawain ng hindi nakikitang Diyos na nagsalita ng nilikha sa pagkakaroon ng Kanyang salita.
Col 1:15; I Tim 1:17; Heb 11: 3
a. Ang hindi nakikita ay nilikha ng nakita, ay lalabas sa nakita, at mababago ang nakita.
b. Hindi nakikita ay hindi nangangahulugang hindi kaharian. Nangangahulugan ito ng hindi nakikita, hindi materyal, espirituwal.
6. Karamihan sa atin ay pinangungunahan ng kaalamang pandama, ngunit hindi alam ito.
a. Upang mapangibabawan ng kaalamang pandama ay nangangahulugang sa mga kaganapan sa buhay na sumasang-ayon ka, sumabay sa, magsalita, kung ano ang nakikita at nararamdaman. Naglalagay ka ng higit na stock sa iyong nakikita at nadarama kaysa sa sinasabi ng kaalaman sa paghahayag (salita ng Diyos).
b. Kung pinag-uusapan mo ito (o anumang kaugnay na mga pahayag), pinangungunahan ka ng kaalaman sa kahulugan - kahit papaano sa ilang mga lugar.
1. Naniniwala ako sa Bibliya - bawat salita nito mula sa Genesis hanggang Apocalipsis - ngunit, paano ko babayaran ang mga singil na ito?
2. Alam ko kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol doon, ngunit hindi mo maintindihan ang nararamdaman ko.
3. Alam ko ang lahat ng mga bagay na iyon. Alam ko kung ano ang sinasabi ng Bibliya, ngunit hindi lamang ito gumagana para sa akin.
7. Kinakailangan ang oras at pagsisikap upang makakuha ng higit sa pinangungunahan ng iyong mga pandama. I Cor 3: 3
a. Bago ka Kristiyano ay wala kang access sa hindi nakikitang impormasyon at nabuhay ka ng dikta ng iyong laman at walang pag-iisip. I Cor 2:14; Ef 2: 3
b. Ang pattern na iyon ay hindi agad nasisira ng bagong pagsilang. Dapat nating baguhin ang ating isipan ng hindi nakikitang impormasyon mula sa Bibliya sa pamamagitan ng pag-aaral at paggawa ng salita ng Diyos. Rom 12: 1,2
8. Sa araling ito, nais nating patuloy na bigyang-diin ang halaga at katotohanan ng hindi nakikitang impormasyon, ng hindi nakikitang mga katotohanan, at ang kahalagahan ng pag-aaral upang mabuhay ng impormasyong iyon.
a. Nais naming gawin ito sa pamamagitan ng pagtingin sa gitnang kaganapan o aspeto ng Kristiyanismo - ang kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Hesus.
b. Kung ang tanging impormasyon lamang na mayroon tayo tungkol sa kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ni Cristo ay ang kaalamang pang-unawa (kung ano ang maaaring makita) hindi sapat upang mabuhay tayo ng matagumpay sa buhay na ito. Maaaring hindi ito sapat upang mai-save tayo.
c. Nakakagulat iyon, ngunit habang nagpapatuloy ang araling ito, makikita mo kung ano ang ibig sabihin ng mga pahayag na iyon. At, makikita mo ang kahalagahan ng kaalaman sa paghahayag sa aming mga buhay.

1. Nabasa lang natin kung ano ang tunay na naroroon sa mga kaganapang ito ay makikita, narinig, naramdaman, atbp. Ang iba pang tatlong mga ebanghelyo ay bawat isa ay naglalarawan ng mga pangunahing katotohanan na may ilang karagdagang mga detalye.
a. Ano ang maaaring gawin sa alinman sa maaaring makita sa ating buhay, sa ating kapalaran?
b. Kung ang lahat ng impormasyon na mayroon ka tungkol sa kaganapang ito ay impormasyon ng kaalaman sa kaalaman, hindi mo malalaman kung bakit ito nangyari, kung ano ang nagawa, o kung ano ang kahalagahan nito o sa mga taong nakakita nito o sa amin.
c. Si Hesus ay magiging isang martir lamang na pinatay ng isang galit na tao na nabuhay muli. Hindi iyon sapat na impormasyon upang mai-save ka.
2. Ngunit, ang kaalaman sa paghahayag (ang impormasyong ibinigay sa atin sa Bibliya tungkol sa mga hindi nakikitang katotohanan) ay nagsasabi sa atin na ang lahat ng mga uri ng napakahalagang bagay ay nangyayari sa hindi nakikitang kaharian nang si Hesus ay ipinako sa krus - mga bagay na nagbigay sa atin ng kaligtasan mula sa ating mga kasalanan at may buhay na walang hanggan.
a. Isa 53: 4-6,10 – Habang si Hesus ay nabitay sa Krus, inilagay ng Diyos sa Kanya ang ating mga kasalanan at karamdaman.
1. Ginawa ito sa espiritu ni Jesus - ang hindi nakikita na bahagi ng Kanya, hindi ang Kanyang katawan.
2. Paano natin ito malalaman? Ang mga reaksyon ng mga saksi sa mata - walang sinumang banggitin sa Kanya ang nagsimulang gumawa ng sakripisyo para sa kasalanan. Umiiyak sila at nagdadalamhati sa nangyari sa Kanya.
Lucas 23: 27,28; Marcos 16: 10,11
b. Isa 53: 10,11 – Ang Kanyang kaluluwa (ang hindi nakikitang bahagi Niya) ay ginawang alay para sa kasalanan. Naghirap siya sa kaluluwa. Pagdaramdam = pagod; suot na pagsisikap; pag-aalala ng katawan o isipan; pagdurusa; sakit; kalungkutan). Si Jesus ay nakaranas ng espirituwal (hindi nakikita) na pagdurusa gayundin sa pisikal na pagdurusa sa Kanyang pagkapako sa krus.
c. Isa 53: 5 – Kinuha niya ang parusa na nararapat sa atin upang makapagbigay tayo ng kapayapaan sa Diyos.
d. II Cor 5: 21 – Sa Krus, si Jesus ay ginawang kasalanan. Siya ay naging katulad namin at hiwalay sa Ama. Marcos 15:34
e. Rom 6: 6; Gal 2: 20 – Si Hesus ay hindi lamang nagpunta sa Krus para sa atin, nagpunta Siya sa Krus bilang tayo. Kami ay nagkakaisa sa Kanya sa Kanyang kamatayan. Nang Siya ay namatay, namatay tayo.
f. Nang mamatay ang Kanyang katawan at iniwan niya ito, napunta si Jesus sa impiyerno upang magdusa para sa atin bilang tayo. Gawa 2: 24-32; Isa 53:11
g. Efe 2: 5,6 – Nang si Hesus ay nabuhay mula sa mga patay, naibalik sa buhay at relasyon sa Ama, tayo rin.
3. Tandaan, wala sa mga bagay na ito ang nakikita ng mga mata habang nasaksihan ng mga alagad ang pagpapako sa krus.
a. Kung wala tayong impormasyong ibinigay sa atin sa Bibliya (kaalaman sa paghahayag), hindi namin malalaman ang alinman sa mga bagay na nakalista sa itaas.
b. Gayunpaman, sila ay tunay. Totoo talaga ang nangyari. At, ang potensyal ay mayroong para sa mga bagay na ito upang magkaroon ng matinding epekto sa bawat tao.
4. Ano ang nangyari sa kamatayan, libing, at pagkabuhay na mag-uli ni Hesus ay nagkabisa para sa atin at sa atin kapag tayo ay muling ipinanganak. Kung matututo tayong maglakad sa ilaw nito, mabubuhay tayo bilang supermen.
a. Ang parehong buhay na ibinigay pabalik kay Jesus nang Siya ay nabuhay mula sa mga patay ay pumasok sa ating mga espiritu nang tayo ay muling isinilang at nasa atin ngayon.
b. Napabangon tayo kasama si Jesus na lampas sa ugnayan ng kasalanan at karamdaman. Ang kasalanan at sakit ay nawalan ng karapatang mangibabaw sa atin.
c. Natalo na natin ang diyablo sa pamamagitan ni Cristo at higit pa tayo sa mga mananakop sa pamamagitan Niya. Nawalan ng kapangyarihan si Satanas sa atin.
5. Ngunit, hindi natin nakikita o madarama ang mga bagay na ito, at ang ating likas na ugali bilang tao ay pagtanggi sa mga bagay na hindi natin nakikita o nadarama.
a. Kung ipinakita sa amin ang anumang impormasyon na may kahulugan kung saan ang mga hamon o sumasalungat sa mga hindi nakikita na katotohanan, awtomatiko kaming nakikinig sa patotoo ng aming mga pandama.
b. Kailangan ng oras para sa hindi nakikitang mga katotohanan na talagang madaling araw sa amin. Ang pagdinig lamang ng isang beses o dalawang beses ay bihirang sapat na oras para sa tunay na pagrehistro sa amin, upang maging bahagi ng aming kamalayan.

1. Sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad nang maraming beses na Siya ay pupunta sa Krus bago Siya pumunta. Tingnan kung paano pinangungunahan ng kaalaman ang mga tao na tumugon sa mga salita ni Jesus.
a. Matt 16: 21-23 – Sinabi ni Pedro: Hindi kita papayagang gawin ito! Tandaan, natanggap lamang ni Pedro ang kaalaman sa paghahayag sa ibang bagay. v13-17
b. Matt 17: 9 – Oo, nakuha namin ito Lord. Ngayon, magtanong tayo sa isang teolohikal na tanong. v10-13 (Mal 4: 5,6)
Pansinin, pinahintulutan lamang silang makita nang madali ang hindi nakikita. v1-8
c. Matt 17: 22,23 – Humihingi sila ng paumanhin sa sinabi ni Jesus sa kanila.
d. Sinabi sa kanila ni Jesus kung ano ang mangyayari sa Kanya nang maraming beses kung saan ang kanilang mga tugon ay hindi naitala para sa atin. Mat 20: 17-19; 26: 2
e. Matt 26: 30-35 – Sinabi ni Pedro: Ang iba ay maaaring matakot at iwan ka, Panginoon, ngunit hindi ko kailanman ito gagawin. v56
2. Sa Ebanghelyo ni Juan nakakakuha tayo ng higit pang mga detalye tungkol sa mga bagay na sinabi ni Jesus sa mga alagad sa hapunan ng Paskuwa bago Siya pumunta sa Krus. Juan 13: 1-3
a. Juan 13,14,15,16,17 – Itinala ng mga kabanatang ito ang maraming salitang binigkas at inilalarawan ang marami sa mga aktibidad sa Huling Hapunan.
b. Isaalang-alang lamang ang ilan sa mga bagay na sinabi ni Jesus sa Kanyang mga disipulo – 13: 36-38; 14: 1,2,12,16-21,27-29; 16: 1-7,13-16,19,20,26-28,32,33; 17: 14-16,20-26
3. Sa Huling Hapunan, hindi lamang sinabi ni Jesus sa Kanyang mga tagasunod na aalis siya, sinabi niya sa kanila kung saan siya pupunta, pati na rin ang ilang mga katotohanan tungkol sa kung ano ang mangyayari bilang isang resulta. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa hindi nakikitang realties.
4. Sa kabila ng lahat ng impormasyong ito, wala sa mga ito ang tunay na nakarehistro sa mga alagad nang sila ay nahaharap sa kaalaman na hindi sumusuporta sa sinabi ni Jesus. Juan 20: 9
5. Sa pagiging patas sa mga disipulo, kailangan nating ipahiwatig na hindi pa sila ipinanganak muli, kaya't limitado sila sa kung ano ang kanilang maiintindihan tungkol sa hindi nakikita, espirituwal na mga katotohanan. I Cor 2:14; Juan 3: 3
a. Ngunit, may kakayahan silang paniwalaan ang mga banal na kasulatan at sinaway sila ni Jesus sa hindi paggawa nito.
Lucas 24: 25-27
b. Kapag ipinanganak silang muli (Juan 20:22), binuksan ni Jesus ang kanilang pag-unawa upang maunawaan nila ang mga banal na kasulatan. Lucas 24: 44-48
c. Sinabi niya sa kanila kung ano ang dapat nilang labasan at gawin para sa Kanya. Marcos 16: 14-18
d. Sa susunod na apatnapung araw pagkatapos ng pagkabuhay na maguli, itinuro ni Jesus ang mga alagad tungkol sa kaharian ng Diyos. Mga Gawa 1: 1-3
e. Apatnapung araw pagkatapos ng pagkabuhay na maguli, bumalik si Jesus sa langit. At, sampung araw pagkatapos nito, ibinuhos sa kanila ang Banal na Espiritu. Tandaan, Siya ang Espiritu ng Katotohanan na gumagabay sa lahat ng katotohanan. Gawa 2: 1-4
6. Kahit na ito ay tumagal ng sandali, nakuha ito ng mga alagad. Ang kaalaman sa paghahayag ay naging mas tunay sa kanila kaysa sa nakikita, at sila ay lumabas at pinihit ang mundo. Gawa 17: 6

1. Una, nais nating hikayatin ang ating sarili at hikayatin ang ating sarili.
a. Kailangan ng oras at pagsisikap na malampasan ang ating pagkatao na lumakad sa nakikita at nararamdaman.
b. Ngunit maaari itong pagtagumpayan. Ang mga alagad ay patunay nito.
2. Pangalawa, nais nating bigyang-diin ang kahalagahan ng hindi nakikitang impormasyon at ng pag-aaral upang mabuhay ito.
a. Ang puso ng ginawa ni Hesus para sa atin sa Krus ay hindi nakikita - ngunit totoo.
b. Ang bagong kapanganakan at ang bagong paglikha ay hindi nakikita ngunit tunay.
c. Kung hindi natin matutunan na harapin ang mga salungatan sa pagitan ng nararamdaman natin (pakiramdam na kaalaman) at kung ano ang sinabi ng Diyos sa Bibliya (kaalaman sa paghahayag), hindi natin magiging, gagawin, o magkakaroon sa buhay na ito ang lahat ng nilalayon ng Diyos.
3. Pangatlo, sinabihan tayong mamuhay ng mga hindi nakikitang mga katotohanan at itutuon ang ating pansin sa kanila, kaya dapat tayong maglaan ng oras upang pag-aralan ang mga ito. II Cor 5: 7; I Juan 5: 4
a. Heb 11:27 – Si Moises ay nagtiis sa pamamagitan ng pagtingin sa Kanya na hindi nakikita.
b. II Cor 4: 18 – Ang pagtuon sa hindi nakikitang mga katotohanan ay nagpapagaan ng pasan ng buhay na ito.
4. Kung maitatakda mo ang iyong puso na paulit-ulit sa mga hindi nakikitang realidad - pagkatapos gawin ito.
a. Maglaan ng oras upang magnilay-nilay (mutter = mag-isip at sabihin) hindi nakikita ang mga katotohanan.
b. Hilingin sa Panginoon na buksan ang mga banal na kasulatan sa iyo. Efe 1: 16-20
5. Sa lalong madaling panahon o huli, ang mga hindi nakikitang katotohanan na ito ay sisikat sa iyo at baguhin ang iyong buhay. Juan 8: 31,32
a. Ikaw ang sinabi ng Diyos na ikaw - nakikita mo man ito o nararamdaman o hindi.
b. Nasa iyo kung ano ang sinabi ng Diyos na mayroon ka - kung nakikita mo ito o nararamdaman mo o hindi.
c. Maaari mong gawin ang sinabi ng Diyos na kaya mong gawin - nakikita mo man ito o nararamdaman mo o hindi.