BUHAY NG UNSEEN REALITIES

1. Ang buhay na natanggap natin sa bagong kapanganakan ay gumawa sa atin ng mga tagumpay - tagumpay, mananakop, ang mga mananaig. I Juan 5: 4
a. Maraming mga Kristiyano ang hindi nabubuhay bilang mga overcomer na sila. Sa halip, ang mga paghihirap sa buhay ay nagtagumpay sa kanila.
b. Kailangan nating malaman kung paano maglakad sa katotohanan ng kung ano tayo dahil ipinanganak tayo muli.
2. I Juan 5: 4 ay nagsasabi sa atin na ang mga nagwagi ay nadadaig ng kanilang pananampalataya.
a. Ang pananampalataya ay nabubuhay sa pamamagitan ng hindi nakikitang mga katotohanan. II Cor 5: 7
b. Sa araling ito, nais nating harapin kung paano mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng hindi nakikitang mga katotohanan, upang maranasan natin ang katotohanan na tayo ay nagwagi sa pamamagitan ng bagong pagsilang.

1. Gen 1:26; Juan 4: 24 – Ang Diyos ay isang Espiritu, at tayo ay nilikha sa wangis at wangis ng Diyos. Ibig sabihin:
a. Nasa iisang klase tayo ng Diyos. Hindi ibig sabihin na tayo ay Diyos. Nangangahulugan ito na tayo ay ginawa sa paraang maaaring panatilihin tayo ng Diyos at pakikisama sa atin.
b. Kami ay walang hanggang mga nilalang. Ngayong umiiral na tayo, mabubuhay tayo magpakailanman.
c. Maaari at mabubuhay tayo nang independyente sa ating mga katawan.
2. Hindi ka isip. Hindi ka emosyon. Hindi ka katawan.
a. Ikaw ay isang espiritu na nakatira sa isang katawan at nagtataglay ng isang kaluluwa (isip at damdamin).
b. Dapat mong mangibabaw ang iyong kaluluwa at katawan. (I = ang espiritung tao. Fil 1: 22-24; 4:13; I Cor 9:27;
II Cor 5: 6)
3. Kapag isinilang ka muli, ang buhay at likas na katangian ng Diyos ay dumating sa iyo. I Juan 5: 11,12; II Alagang Hayop 1: 4
a. Ang pagkakakilanlan mo ngayon ay ikaw ay isang espiritu na mayroong buhay at likas na katangian ng Diyos sa kanya.
John 3: 3-6
b. Ipinanganak ka mula sa itaas (I Juan 3: 5). Ipinanganak ka ng Diyos (I Juan 5: 1). Kayo ay sa Diyos
(I Juan 4: 4).
4. II Cor 5: 16 – Dapat mong malaman na makita ang iyong sarili mula sa pananaw na iyon. Dapat kang maging multo sa espiritu.
a. Dapat kang magkaroon ng kamalayan ng katotohanan na ikaw ay isang espiritu na may buhay ng Diyos sa kanya, na may Banal na Espiritu na nakatira sa kanya.
b. Nangangahulugan ito na isinasabuhay mo ang iyong buhay sa kamalayan na mayroon kang buhay ng Diyos sa iyo, na ang Diyos ay nananahan sa iyo.
1. Ngayon nakikipag-usap ang Diyos sa iyo batay sa mga katotohanang ito - ikaw ay Kanyang literal na anak na lalaki o anak na babae.
2. Maaari ka na ngayong makipag-ugnay sa Kanya batay sa mga katotohanang ito - Siya ang iyong Ama, ikaw ay Kanyang anak, at malaya ka, may kumpiyansang lumapit sa Kanya para sa relasyon, para sa tulong.
3. Maaari mo nang harapin ang buhay at ang mga problema nito batay sa mga katotohanang ito - higit ka sa isang mananakop sapagkat ikaw ay ipinanganak ng Diyos. Ang Dakilang Isa (ang Banal na Espiritu) ay naninirahan sa iyo ngayon.
5. Ang isang tala ng paliwanag ay kinakailangan sa puntong ito. Kung mayroon akong buhay ng Diyos sa akin, bakit ko kailangan ang Banal na Espiritu sa akin?
a. Sinabi ni Jesus na ang mga ipinanganak ng Espiritu ay kinakailangang mapilitan din ng Banal na Espiritu.
Juan 4:14; 7: 37-39; 14:17; 20:22; Gawa 1: 4
b. Sa Aklat ng Mga Gawa, nakikita nating malinaw ang dalawang magkakaibang karanasan sa Banal na Espiritu - ang mga hindi naniniwala ay ipinanganak ng Espiritu at ang mga mananampalataya ay napuno ng Espiritu.
c. Tandaan na inilalarawan namin ang mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng isang walang-katapusang Diyos at may hangganan na mga nilalang, kaya't ang mga salita ng paliwanag ay nahulog. Ngunit, narito ang ilang mga pagkakaiba upang isaalang-alang:
1. Ang buhay ng Diyos ay nagbabalik sa iyo at ginagawa kang isang literal na anak ng Diyos na may parehong buhay sa iyo na si Jesus ay naglalakad sa Kanyang mundo.
2. Ang buhay na iyon ay gumagawa ka ng matuwid, banal, at walang kapintasan - isang angkop na templo para tumira sa Diyos ang Banal na Ghost.
3. Ang Banal na Espiritu (isang Banal na Tao na nakikipagtulungan sa iyo sa buhay na ito) ay nasa iyo ngayon upang ipakita ang mga katotohanan ni Hesus at ang Kanyang gawain sa Krus sa iyo, at dalhin ang buhay ng Ama nang buo sa iyong isip at katawan. Juan 16: 13,14; Ef 3: 16,19
6. Nakukuha namin ang aming impormasyon tungkol sa kung ano kami ngayon na ipinanganak tayo muli mula sa Bibliya.
a. Ang Bibliya ay gumaganap bilang salamin na nagpapakita sa atin kung paano tayo nakikita ng Diyos, na nagpapakita sa atin kung ano tayo ngayon na ipinanganak muli.
b. Mayroong higit sa 130 mga taludtod (karamihan sa mga sulat) na nagsasabi sa atin kung ano tayo dahil ipinanganak tayo muli.
7. Ang lahat ng ito ay humahantong sa pangalawang susi na kailangan nating mabuhay bilang mga overcomer sa buhay na ito.

1. Ang nakikita na kaharian ay ang gawain ng hindi nakikitang Diyos na nagsalita ng nilikha sa pagkakaroon ng Kanyang salita.
I Tim 1:17; Heb 11: 3
a. Hindi nakikita ay hindi nangangahulugang hindi totoo. Nangangahulugan ito ng hindi nakikita, espiritwal, hindi materyal.
b. Gen 1: 1 – Sa simula ng oras, nilikha ng hindi nakikita ang lahat ng nakikita natin.
c. Ang hindi nakikita ay nilikha ng nakita, ay lalabas sa nakita, at mababago ang nakita.
2. Sa pamamagitan ng bagong kapanganakan, ikaw at ako ay naging bahagi ng hindi nakikita na kaharian o kaharian.
a. Col 1: 13 – Nasa ngayon tayo sa hindi nakikitang kaharian ng Diyos.
b. Ang kaharian ng Diyos ay ang di-nakikitang lupain kung saan ang tirahan ng Diyos.
1. Ito ay isang kaharian ng ilaw at buhay sapagkat ang Diyos ay ilaw at buhay.
2. Ang kanyang ilaw at buhay ay dumating sa atin (ating mga espiritu) sa bagong pagsilang. Ang kanyang kaharian ay pumapasok sa atin, na nagkokonekta sa amin ng hindi nakikita na lupain sa ating paligid. Ef 5: 8
c. Lucas 17: 20,21 – Ang kaharian ng Diyos sa loob natin ay ang bagong pagsilang. Pagmamasid = ocular na ebidensya (nakuhang ebidensya o napansin ng paningin); sa loob = loob.
3. Paano tayo magiging bahagi ng isang di-nakikitang kaharian?
a. Ang parehong buhay at kapangyarihan na naghahari sa hindi nakikita na kaharian ay nasa atin ngayon dahil sa bagong pagsilang.
b. Efe 1: 3 –Nagkaloob na sa atin ng Diyos ang bawat hindi nakikitang pagpapala na tinatamasa ng kaharian ng langit.
c. Malinaw, hindi natin lubos na mauunawaan ang lahat ng kung ano ang ibig sabihin nito sa puntong ito ng ating pag-iral. Ngunit, hindi namin kailangang maunawaan ang kuryente upang magamit ito. Tinatanggap lang namin ito at nakikipagtulungan dito. Gayundin sa hindi nakikitang larangan kung saan tayo ay bahagi na ngayon.
4. Kung makalabas ka sa iyong katawan ngayon, makikita mo na ang kaharian na iyon. II Cor 5: 8
a. Makikita mo ang katotohanan nito, at makikita mo ang pagkadilim, pansamantala, mabilis na kalikasan ng buhay na ito at ang lahat ng nakikita natin sa aming mga mata.
b. O kaya, kung biglang hinila ng Diyos ang belo at pinayagan ang hindi nakikita na nakikita ng aming mga mata, makikita natin kung gaano katindi ang hindi nakikitang kaharian. Lucas 2: 8-15
5. Dahil hindi natin malalaman ang kaharian sa ating pisikal na pandama, dapat tayong magkaroon ng isa pang paraan upang makakuha ng impormasyon tungkol sa hindi nakikita na kaharian.
a. Binigyan tayo ng Diyos ng pag-access sa impormasyong ito sa Bibliya. Sa pamamagitan ng Bibliya, inihahayag ng Diyos ang hindi nakikitang kaharian sa atin.
b. Ang Bibliya lamang ang aming isang daang porsyento na maaasahang mapagkukunan ng impormasyon tungkol sa hindi nakikita na kaharian.
6. Ang hindi nakikita na kaharian na ito ay totoo kung naniniwala tayo o hindi. Ang mga pagbabagong naganap sa hindi nakikitang bahagi sa atin ay totoo kung naniniwala tayo sa kanila o hindi.
a. Ngunit, kung matututunan nating mabuhay, maglakad, sa ilaw ng hindi nakikitang mga katotohanang ito, mababago nila ang nakikita at nadarama natin.
b. Ano ang ibig sabihin ng lumakad sa ilaw ng isang bagay? Naglalakad kami sa ilaw ng telepono.
1. Nabubuhay tayo sa buhay na wari’y mayroon talagang mga telepono. Nag-uusap kami at kumikilos tulad ng umiiral na.
2. Inaasahan naming gawin nila ang ilang mga bagay, umaasa sa kanila na magtrabaho para sa amin, na makasama doon kapag kailangan natin sila.
c. Dapat itong maging normal at natural para sa atin na mamuhay sa ilaw ng mga hindi nakikitang mga katotohanan na ito ay para sa atin na manirahan sa ilaw ng telepono kung tayo ay mabubuhay bilang mga overcomer na tayo.
7. II Mga Hari 6: 13-23 – Si Eliseo ay namuhay sa mga hindi nakikitang realidad. Paunawa:
a. v16 – Hindi niya nakita bilang pangwakas na salita sa kanyang sitwasyon. Kinuha niya ang kaalaman sa paghahayag (salita ng Diyos) bilang huling salita. Aw 34: 7; 68:17; 91:11
b. v17 – Ang mga hindi nakikitang mga katulong ay hindi gaanong totoo kapag hindi sila nakikita, at hindi rin sila totoong totoo nang makita sila.
c. v18 – Pansinin kung paano ikinonekta ni Eliseo ang kapangyarihan ng hindi nakikitang kaharian sa kanyang mga pangyayari - sa kanyang mga salita. Saan nakuha ni Eliseo ang ideya na bulagin ang hukbo ng Syria upang protektahan ang kanyang sarili at manalo ng tagumpay? Mula sa salita ng Diyos. Gen 19: 1-11
d. Nang babasagin ng mga kalalakihan ng Sodoma ang pintuan ni Lot upang kunin ang dalawang bisita (mga anghel) nang lakas, binulag sila ng mga anghel upang hindi nila makita ang pintuan.
8. Ang Heb 11 ay kung minsan ay tinawag na faith hall ng katanyagan. Inililista nito ang maraming mga santo ng OT na pinuri sa kanilang pananampalataya.
a. Heb 11: 1 – Ang tema ng kabanatang ito ay pananampalataya. Ang pananampalataya ay nabubuhay ng hindi nakikitang mga katotohanan.
b. Habang binabasa namin ang kabanata, nakikita natin na ang mga taong ito ay batay sa kanilang mga aksyon hindi sa kung ano ang kanilang nakikita at nadarama, ngunit sa hindi nakikitang mga katotohanan na ipinahayag sa kanila ng salita ng Diyos.
Heb 11: 7,8,11,17-19,22,27
c. Heb 11: 13 – Pansinin, inamin nila kung sino at ano sila, hindi ayon sa paningin, ngunit ayon sa salita ng Diyos.

1. Ang nakikita mo ay hindi isinasaalang-alang ang hindi nakikitang mga katotohanan ng kaharian na kinabibilangan natin ngayon.
Ang nakikita mo ay pansamantala at napapailalim sa pagbabago.
a. Hindi namin sinasabi na dapat mong tanggihan ang iyong nakikita. Ito ay tunay. Ito ay totoo. Ngunit, napapailalim sa pagbabago.
b. Mayroong isang mas mataas, hindi nakikita, katotohanan na isiniwalat sa atin sa salita ng Diyos - ang katotohanan.
John 17: 17; 8: 31,32
c. Ang katotohanan ng Diyos ay magbabago kung ano ang totoo sa iyong buhay kung kakampi ka rito, kung lalakad ka sa ilaw nito.
2. Ito ang katotohanan:
a. May plano at layunin ang Diyos para sa aking buhay. Ef 1: 4,5; Rom 8:29; Jer 29:11
b. Iniuutos ng Diyos ang aking mga yapak at itinuro ang aking landas. Aw 37:23; Prov 3: 6
c. Ang Diyos ay gumagawa sa akin ng kung ano ang kaayaaya sa Kanyang paningin. Heb 13:21
d. Ang Diyos ay nagtatrabaho sa akin kapwa sa kagustuhan at gawin ang Kanyang mabuting kasiyahan. Phil 2:13
e. Ginagawa ng Diyos na magtulungan ang lahat ng mga bagay para sa mabuti para sa akin. Rom 8:28
f. Ang Diyos ay para sa akin at walang makakarating laban sa akin na maaaring talunin ako. Rom 8:31; Isa 54:17
g. Natugunan ng Diyos ang lahat ng aking kailangan ayon sa Kanyang kayamanan sa kaluwalhatian. Phil 4:19
h. Ako ay nagkakaisa kay Cristo bilang tunay na sangang isang sanga ay sumali sa isang puno ng ubas, at nakikita ako ng Diyos Ama at nakikipag-ugnay sa akin batay sa unyon. Juan 15: 5; I Cor 6:17
ako. Tinubos ako, kinuha mula sa pagkabihag kay Satanas, kasalanan, at karamdaman. Ang mga bagay na iyon ay nawala ang kanilang kapangyarihan sa akin at hindi na ako maaaring mangibabaw sa akin. Col 1:13; Rom 6: 6-14; I Pet 2:24
j. Ang Banal na Espiritu ay nasa akin upang buhayin ang aking laman, upang mabigyan ng buhay sa aking mortal na katawan. Pinapabilis niya ako ngayon. Rom 8:11
3. Kung maaari mong umalis sa iyong katawan ngayon, makikita mo na ang lahat ng ito ay totoo. Ito ay gayon. Kapag iniwan mo ang iyong katawan sa kamatayan, makikita mo na ganoon.
a. Hindi na magiging totoo kung gayon. Ito ay hindi mas mababa real ngayon. Ito ay totoo. Ito ay gayon.
b. Ang mga bagay na ito ay totoo ngayon, at maaari nilang maapektuhan ang iyong buhay ngayon, baguhin ang iyong buhay ngayon, kung matututo kang mamuhay sa ilaw ng mga ito.
4. Dapat mong malaman na tingnan ang iyong sarili at ang iyong buhay sa ganitong paraan. Dapat kang magsalita ng ganito - hindi lamang sa simbahan, ngunit sa lahat ng oras.
a. Kung nakikipag-usap ka o kumilos ka salungat sa alinman sa mga puntong nakalista sa amin, hindi ka naglalakad sa pamamagitan ng pananampalataya (hindi nakikitang mga katotohanan) sa lugar na iyon.
b. Naglalakad ka sa pamamagitan ng paningin sa lugar na iyon at hindi magtagumpay sa lugar na iyon - kahit na ikaw ay isang overcomer.
5. Paano tayo maging malay ng espiritu, may malay-tao sa hindi nakikitang lupain, hanggang sa makarating tayo sa puntong pinangangasiwaan ito sa atin, kung saan tayo nakatira sa ilaw nito?
a. Kilalanin na nangangailangan ng oras at pagsisikap. Binabaligtad mo ang paraan ng iyong pamumuhay mula "sa pamamagitan ng paningin" hanggang sa "sa mga hindi nakikitang realidad na inihayag sa salita ng Diyos". (artikulo sa pahayagan)
b. Kailangan mong maglaan ng oras upang pag-aralan ang salita ng Diyos at pagnilayan ito. Josh 1: 8
c. Dapat mong patuloy na ipagtapat ang salita ng Diyos (sabihin kung ano ang sinabi ng Diyos) hanggang sa ang realidad nito ay dumating sa iyo.