PAGBABASA NG UNSEEN

Pamumuhay Tulad ng Supermen
Unveiling Ang Hindi Nakakita
Pagnilayan ang Salita ng Diyos
Naglalakad na Tulad ni Jesus Naglakad
Pag-aaral na Magtalaga I
Pagkatuto Upang Magtalaga II
Siya Na Beleiveth Hath
Bilang Siya ay Ganoon din Kami
Ikaw, Ikaw
Buhay Mula sa Diyos
Marami pang Buhay Mula sa Diyos
Ang Katotohanan ay Nagbabago Totoo
Sabihin kung Ano ang Sinasabi ng Diyos

1. Maraming mga Kristiyano ang hindi lubos na nakikinabang sa buhay na ito mula sa pagiging bahagi ng plano ng Diyos dahil hindi nila alam kung ano ang ginagawa ng Diyos, nais gawin, sa kanilang buhay.
a. Bilang isang resulta, hindi nila alam kung paano makipagtulungan sa Diyos.
b. Gumugugol kami ng ilang oras upang turuan ang ating sarili mula sa salita ng Diyos kung ano ang nais Niyang gawin sa ating buhay upang matalinong makikipagtulungan tayo sa Kanya.
2. Ang tao ay isang bahagi ng pagkatao - espiritu, kaluluwa, at katawan. I Tes 5:23
a. Ang espiritu ay bahagi ng tao na nakikipag-ugnay sa Diyos. Nakikipag-ugnay ang katawan sa pisikal na mundo. Ang kaluluwa ang ating isip, emosyon, at kalooban.
b. Para sa pag-unawa, masasabi natin ito sa ganitong paraan: Ang tao ay isang espiritu na naninirahan sa isang pisikal na katawan at nagtataglay ng isang kaluluwa (isip at damdamin).
3. Kapag ginawa ng isang tao si Cristo na Panginoon ng Kanyang buhay, siya ay muling ipanganak, na ipinanganak mula sa itaas.
Juan 1: 12,13; Juan 3: 3,5; I Juan 5: 1
a. Sa bagong kapanganakan, inilalagay ng Diyos ang Kanyang mismong buhay at kalikasan sa espiritu ng isang tao at pinag-iisa siya kay Cristo. Juan 1: 4; 5:26; 15: 5; I Juan 5: 11,12; II Alagang Hayop 1: 4; Heb 3:14
b. Ang buhay ng Diyos sa taong iyon ay gumagawa sa kanya ng isang literal na anak ng Diyos at sinimulan ang proseso ng pagpapahiya sa kanya sa imahe ni Cristo.
4. Ngayon, sa ating mga espiritu, tayo ay katulad ni Cristo sapagkat mayroon tayong buhay sa atin. Anuman ang nasa kay Cristo, sa Kanyang buhay, ay nasa atin ngayon. I Cor 1:30; Efe 4:24; II Cor 5: 17,18
a. Plano ng Diyos na ang ating espiritu, na mayroon na ngayong buhay at likas na katangian ng Diyos dito, darating upang mangibabaw sa ating kaluluwa at katawan.
b. Dapat nating gawin ang panlabas na mga katangian at pag-uugali ng bagong tao (bagong buhay) sa ating espiritu. Efe 4:24; Col 3:10
c. Nais ng Diyos na itaguyod ang buhay ni Cristo sa atin, espiritu, kaluluwa, at katawan, at sa gayon ay maihahalay tayo sa imahe ni Cristo.
d. Gal 4:19 - Si Kristo na nabuo sa atin ay ang henyo ng Kristiyanismo.
5. Ang pagiging naaayon sa imahe ni Cristo, si Cristo ay nabuo sa atin sa buhay na ito, ay hindi awtomatikong nangyayari. Mayroon kaming isang bahagi upang i-play.
a. Si Cristo ay hindi pa nabuo sa mga Kristiyanong ito sa Galatia. Ang mga Kristiyano sa Corinto ay nabubuhay tulad ng mga kalalakihan lamang sa halip na mga lalaki na puno ng buhay ng Diyos. I Cor 3: 3
b. Dapat nating pakainin ang ating espiritu espiritu na pagkain (ang salita ng Diyos) upang sila ay lumakas, at dapat nating mabago ang ating isipan (gawin silang sumasailalim sa salita ng Diyos, na kasuwato ng bagong tao sa loob). Mat 4: 4; Rom 12: 1,2
6. Ang pagiging naaayon sa imahe ni Jesus sa buhay na ito ay nangangahulugang kumikilos tayo tulad Niya, nakikipag-usap tulad sa Kanya, at mamuhay na katulad Niya sapagkat ang bagong buhay sa loob ay nagbabago sa atin sa labas.
7. Ito ay kalooban ng Diyos na, bilang Kanyang mga anak na lalaki at anak na babae, tumpak nating kinakatawan si Jesus at naghahari sa buhay sa pamamagitan ni Kristo. Juan 14:12; I Juan 2: 6; 4:17; Rom 5:17
a. Tulad ng ipinakita ni Jesus sa Ama (Ang kanyang pagkatao at Kanyang kapangyarihan) sa mundo sa pamamagitan ng mga bagay na sinabi at ginawa niya, gayon ipinakikita natin si Jesus sa mundo (Ang kanyang pagkatao at ang Kanyang kapangyarihan) sa pamamagitan ng mga bagay na sinasabi at ginagawa natin.
b. Tulad ng paghari ni Hesus sa buhay, naghahari tayo sa buhay = may tagumpay sa gitna ng mga problema, maranasan ang lahat na ibinigay ng Krus ni Cristo, maranasan ang kapangyarihan upang tumpak na kumatawan kay Jesus sa buhay na ito.

1. Kung ikaw ay magiging kaayon sa imahe ni Cristo sa buhay na ito sa antas na nais ng Diyos, at kung maghari ka sa buhay, dapat kang maging kamalayan ng espiritu.
2. Ano ang ibig sabihin ng maging kamalayan ng espiritu? Una sa lahat, nangangahulugan itong maging kamalayan ng katotohanan na ikaw ay isang espiritu.
a. Sa iyong espiritu ay ipinanganak ka muli. Sa iyong espiritu ay natanggap mo ang buhay at likas na katangian ng Diyos. Nasa iyong espiritu na naganap ang lahat ng mga kamangha-manghang pagbabago na ito.
b. Sa iyong espiritu ay natanggap mo ang katuwiran at nagawa mong katuwiran ng Diyos kay Cristo. Ang katuwiran na ngayon ay nagbibigay-daan sa iyo upang maghari sa buhay sa pamamagitan ni Kristo. Rom 5:17; II Cor 5:21
c. Kung paunlarin mo ang iyong espiritu at matutong hayaan ang bagong buhay sa iyong espiritu na mangibabaw sa iyo, manghahari ka sa mga pangyayari. Phil 4: 11-13
3. Ang katuwiran ay dapat na gawin tayong mga masters sa buhay na ito.
a. Ang kabutihan ay nagbibigay sa atin ng kakayahang tumayo sa piling ng Ama na tila ang kasalanan ay hindi kailanman umiiral.
b. Ang katuwiran ay nagbibigay sa atin ng kakayahang tumayo sa harap ng satanas, sakit, kakulangan, takot, bilang isang ganap na panginoon, walang takot at tiwala.
4. Bago ka ipanganak muli ay nabuhay ka ng dikta ng iyong kaluluwa (isip at damdamin) at iyong katawan. Ef 2: 3
a. Na kailangang magbago. Ang plano ng Diyos ay ang ating espiritu, na mayroon na ngayong buhay ng Diyos dito, ang namuno sa ating kaluluwa at katawan.
b. Dapat tayong maging pinasiyahan sa espiritu. Hindi iyon nangangahulugang pinasiyahan ng Banal na Espiritu. Ang ating espiritu, na mayroon na ngayong buhay at likas na katangian ng Diyos dito, ay dapat na mangibabaw at kontrolin ang ating kaluluwa at katawan. Gal 5: 16,17; Rom 8: 12,13
c. Bahagi ng pagiging may kamalayan sa espiritu ay napagtatanto ang katotohanan na ito ay dapat mangyari, at pagkatapos ay nagsisimula upang gumana sa paggawa nito.
5. Kung maghahari tayo sa buhay dapat tayong magkaroon ng kamalayan ng espiritu - mulat sa katotohanan na tayo ay mga espiritung nilalang, may kamalayan sa mga pagbabagong naganap sa atin.
a. Ang mga katotohanang iyon ay dapat mangibabaw sa atin. Dapat tayong maging isip-Diyos sa loob.
b. Nangangahulugan ito na dapat nating matutunan tumugon sa buhay batay sa katotohanan na tayo ay mga bagong nilalang na mayroong buhay at likas na katangian ng Diyos sa atin.
6. Upang maging kamalayan ng espiritu, dapat nating suriin ang salamin ng salita ng Diyos at simulang makilala sa sinasabi nito tungkol sa atin ngayon na tayo ay muling ipinanganak. II Cor 5:16
a. Ang iyong pagkakakilanlan ngayon ay ikaw ay isang espiritu na mayroong buhay at kalikasan ng Diyos sa Kanya. At, mabubuhay ka ayon sa hinihiling Niya sa iyo na mabuhay - tulad ni Hesus. Efe 2:10
b. Hindi ba ganito ang pinag-uusapan ng ganito na labis na diin sa amin at hindi sa Diyos? Hindi!! Pinag-uusapan natin ang ginawa ng Diyos sa amin. Kailangan nating malaman ito upang makikipagtulungan tayo sa Kanya. II Cor 3: 5; Gawa 10:15
7. Kung pinag-uusapan natin ang lahat ng ito, pinag-uusapan natin ang mga hindi nakikitang katotohanan. II Cor 4:18
a. Dalawang larangan ang umiiral na magkatabi - nakikita at hindi nakikita.
b. Dalawang mapagkukunan ng impormasyon ay patuloy na magagamit - kaalaman sa pakiramdam (ang impormasyong ibinigay sa amin ng aming pang-pisikal na pandama) at kaalaman sa paghahayag (mga katotohanan tungkol sa hindi nakikitang lupain na naihayag sa amin sa Bibliya).
8. Bahagi ng pagiging kamalayan ng espiritu ay umuunlad hanggang sa kung saan ang hindi nakikitang mga katotohanan ay tunay sa atin tulad ng mga bagay na sinasabi sa amin.
a. Dapat nating marating ang punto kung saan tayo ay may kamalayan sa espirituwal, hindi nakikitang mga katotohanan tulad ng kung ano ang nakikita at madarama natin.
b. Mangyayari lamang ito sa pagsisikap, habang gumugugol tayo ng oras upang magnilay sa salita ng Diyos.
c. Mangyayari lamang iyon kapag natutunan nating umasa sa Isa na naipadala upang ibunyag sa atin ang mga katotohanang espiritwal - ang Banal na Espiritu.

1. Bago bumalik si Jesus sa langit ay nangako siyang magpadala ng Banal na Espiritu upang tulungan ang Kanyang mga tagasunod. Juan 14: 16,17,26; 15:26; 16: 13-15
a. Ang Espiritu ng katotohanan ay ipinadala upang gabayan tayo sa lahat ng katotohanan o katotohanan.
b. Siya ay ipinadala upang gabayan tayo, upang maihayag sa atin, ang mga bagay na sinabi at ginawa ni Jesus. Siya ay napunta upang ibalita ang mga bagay tungkol kay Jesus sa atin. Siya ay dumating upang gabayan tayo sa katotohanan ng mga bagay na espiritwal (hindi nakikita).
2. Narito ang Banal na Espiritu upang gabayan tayo sa ginawa ni Jesus para sa atin sa Krus.
a. Kapag nag-hang si Jesus sa Krus ay marami pang nangyayari kaysa sa nakikita sa mga pisikal na mata.
b. Ang ating mga kasalanan ay inilagay sa Kanya. Ginawa siyang kasalanan sa ating kasalanan. Ang ating mga karamdaman ay inilagay sa Kanya. Ang galit ng Diyos ay ibinuhos sa Kanya. Isa 53: 6,10,12;
II Cor 5:21; Sal 88
3. Habang pinagmamasdan ng mga alagad ang pagpapako sa krus, wala silang mga pahiwatig kung ano ang nangyayari sa likod ng mga eksena. Alam lamang nila kung ano ang maaari nilang makita.
a. Matapos si Jesus ay bumangon mula sa mga patay, kinailangan Niyang ibunyag sa kanila sa pamamagitan ng Bibliya kung ano ang nangyari sa di-nakikitang kaharian - na Siya ay ginawang isang hain ng kasalanan.
Lucas 24: 44-48
b. Nang maglaon, nagpakita si Jesus kay Pablo at ipinakita sa kanya ang katotohanan na hindi lamang siya ang naging ating sakripisyo sa kasalanan, kundi pati na rin ang ating kapalit. Kailangang ipakita ni Jesus kay Pablo ang katotohanan na namatay tayo kasama si Cristo, binuhay kasama Siya, at ngayon ay kaisa sa Kanya. Gawa 26:16; Gal 1: 11,12; Ef 3: 1-6; Mga sulat ni Paul
4. Ang nangyari sa likuran ng mga eksena, kung ano ang nangyayari sa hindi nakikita na kaharian, ay ang nagligtas sa atin, muling nilalanghay, ginawa tayong mga anak ng Diyos.
a. Binigyan tayo ng Diyos ng Kanyang salita upang sabihin sa amin ang tungkol sa mga hindi nakikitang katotohanan.
b. At, ipinadala ng Diyos ang Banal na Espiritu sa amin upang bigyan kami ng pag-unawa sa mga bagay na ito.
5. I Cor 2: 9-16 – Ang Banal na Espiritu ay narito upang gawing totoo ang mga bagay na hindi espiritwal (hindi nakikita) sa ating espiritu tulad ng pang-unawa ng mga pisikal na bagay.
a. Siya ay dumating upang ibunyag ang mga espirituwal na katotohanan upang sila ay maging tunay sa atin bilang mga materyal na bagay.
b. v13 – Ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay narito upang turuan tayo ng mga bagay na espiritwal.
c. v13 – At inilalahad natin ang mga katotohanang ito sa mga salitang hindi itinuro ng karunungan ng tao ngunit itinuro ng (Banal) na Espiritu, na pinagsasama at binibigyang kahulugan ang mga espiritwal na katotohanan sa wikang espiritwal [sa mga nagtataglay ng (Banal) na Espiritung] (Amp)
d. Espirituwal = ng espiritu; natural = di-espiritwal, senswal; carnal = makalupang, materyal.
6. Alalahanin, ang Banal na Espiritu ay ipinadala upang gawin sa atin at sa pamamagitan ng lahat ng ginawa ni Jesus para sa atin sa Krus. Tito 3: 5
a. Sinulat niya ang Bibliya na naghahayag sa atin kung ano ang ginawa ni Jesus sa Krus.
b. Kung gayon, habang pinag-aaralan natin ito, naniniwala ito, at sumasang-ayon dito, binibigyan niya tayo ng pag-unawa tungkol dito at isinasagawa ito sa ating buhay (binibigyan tayo ng karanasan).
7. Narito ang Banal na Espiritu upang tulungan tayong maging malay-tao sa espiritu. Maaari tayong matulungin na makipagtulungan sa Kanya habang ginagawa Niya ang Kanyang gawain.
a. Alalahanin kung bakit Siya ipinadala. Ang Banal na Espiritu ay ipinadala upang gabayan tayo sa lahat ng katotohanan. Tumingin sa Kanya, umaasa sa Kanya, asahan ang Kanyang tulong.
b. Gumugol ng oras sa Kanyang Aklat. Isinulat niya ito upang mabigyan ka ng access sa hindi nakikita na kaharian, sa hindi nakikitang kaharian kung saan ikaw ay bahagi ngayon. Josh 1: 8
c. Kumuha ng mabuti, matatag na pagtuturo sa Bibliya upang matulungan kang mabuo ang iyong espiritu at mabago ang iyong isip. Ef 4: 11-13
d. II Cor 13:14; Filemon 6 – Tandaan, nakikipagtulungan ka sa Banal na Espiritu. at, ang pakikipagsosyo ay magiging epektibo sa iyong pagkilala o pagtatapat sa mga bagay na nasa iyo dahil sa iyong pagsasama kay Cristo.
8. Ipagdasal ang mga panalangin sa Efeso para sa iyong sarili. Efe 1: 16-20; 3: 16-19
a. Tandaan na nananalangin ka para sa kaalaman ng hindi nakikitang mga katotohanan.
b. Sa bawat pagdarasal mo sa kanila, pasalamatan ang Diyos sa pagbukas ng iyong mga mata nang kaunti upang makita ang hindi nakikita.

1. Ang buhay ng Diyos sa ating espiritu ay dapat na mangibabaw sa ating isip, emosyon, at katawan.
a. Hindi iyon mangyayari maliban kung gumugugol tayo ng oras upang magnilay at gawin ang salita ng Diyos.
b. Kung gayon, dahan-dahan ngunit tiyak, ang salita ng Diyos at ang ating muling likas na espiritu ay makakakuha ng pagtaas sa ating kamalayan na pinasiyahan sa isip at katawan.
2. Dapat mong tanggapin ang katotohanan na hanggang at maliban kung na-update mo ang iyong isip, ang bawat piraso ng impormasyon sa iyong isip ay nagmula sa kamalayan ng kamalayan.
a. Ang impormasyong nakukuha mo sa iyong pandama ay hindi masama, o kahit na palaging palaging mali. Ito ay hindi kumpleto.
b. Kung nabubuhay ka lamang ng impormasyong iyon, hindi ka kailanman makalakad sa kapayapaan, kagalakan, at kapangyarihan ng Diyos. Maglalakad ka bilang isang tao lamang.
3. Ang katotohanan na napakaraming mga Kristiyano ang nag-iisip na ang mga ganitong uri ng pag-aaral ay walang kinalaman sa totoong buhay ay nagpapakita kung paano pinangungunahan ng mga pandama.
4. Kung nabubuhay ka ng mga pagdidikta ng iyong mga damdamin at lohika, kung nabubuhay ka ng mga dikta ng iyong katawan, ikaw ay hindi matatag, hindi kaagad, at walang kapangyarihan.
5. Ngunit, kung ikaw ay maging malay sa espiritu sa pamamagitan ng pagmumuni-muni sa salita ng Diyos, kung ikaw ay maging kamalayan ng hindi nakikitang mga katotohanan ng kaharian na kinabibilangan mo ngayon at ng buhay at likas na katangian ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng bagong pagsilang na ikaw ay ang mga bagay na maaari mong makita at madarama, maglakad ka sa tagumpay sa araw-araw.