GUSTO ANG IYONG KARAPATAN: BAHAGI AY MABUTI ANG PARAAN NG DIYOS

1. Sinabi ni Jesus na ang pinakadakilang utos ay ang pag-ibig sa Diyos ng iyong puso, isip, at kaluluwa, at pag-ibig sa iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Mat 22: 37-40
a. Ang Kautusan at ang mga propeta ay nasa kabuuan ng dalawang utos na ito.
b. Kung gagawin mo ang dalawang bagay na ito, gagawin mo ang mga nais ng Diyos.
c. Ang kasalanan ay ang hakbang sa labas ng pag-ibig.
2. Gumugol kami ng ilang linggo sa pag-uusap tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig sa Diyos.
a. Mahal natin Siya sapagkat una Niyang mahal tayo. I Juan 4:19
b. Ang pagmamahal natin sa Kanya ay isang tugon sa nalalaman natin tungkol sa Kanyang pagmamahal sa atin.
3. Ang Kristiyanismo ay hindi tungkol sa pagsunod ng isang listahan ng mga patakaran at regulasyon; ito ay tungkol sa pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa iyong kapwa dahil unang minahal ka ng Diyos.
4. Sa araling ito, nais nating simulan ang pakikitungo sa ibig sabihin ng pag-ibig sa iyong kapwa tulad ng iyong sarili.
a. Ang bawat tao'y marahil ay may tukoy na mga sitwasyon o mga relasyon na nakikipag-usap sila - at magiging madali lamang ang pagtuon sa sitwasyong iyon. Ngunit, makinig para sa pangkalahatang mga prinsipyo. Makakakuha ka ng ilaw para sa mga detalye mula sa pangkalahatan, at makakatulong ka rin sa mga pangyayari sa hinaharap.
b. Huwag isipin ang tungkol sa - Alam ko ang isang tao na talagang kailangang marinig ito. Ilapat ito sa iyong sarili.

1. Ang tema ng Bibliya ay ang pagnanais ng Diyos para sa isang pamilya at ang labis na haba na pinuntahan Niya upang makamit ang isa sa pamamagitan ni Jesucristo. Efe 1: 4-6
a. Ang plano ng Diyos ay ang Kanyang mga anak na lalaki na sumunod sa larawan ni Jesus. Rom 8:29 b. Hinubog sa imahe ng Kanyang Anak [at ibahagi sa loob ang Kanyang wangis]. Amp)
2. Nais ng Diyos na mahalin ang Kanyang pamilya. Siya ay isang Ama na natutuwa sa Kanyang mga anak.
a. Ngunit, nais din Niya na ipakita ang Kanyang Sarili sa pamamagitan ng Kanyang mga anak - ang Kaniyang katangian at Kanyang kapangyarihan.
b. Efe 3: 10– [Ang layunin ay] sa pamamagitan ng Iglesya ang kumplikado, maraming panig na karunungan ng Diyos sa lahat ng walang katapusang pagkakaiba-iba at hindi mabilang na mga aspeto ay maaaring ipakilala sa mga anghel na pinuno at awtoridad (punong-puno at kapangyarihan) sa makalangit globo (Amp)
c. Efe 2: 7 – At ngayon ay laging maituturo sa atin ng Diyos bilang mga halimbawa ng kung gaano, napaka-mayaman ng kanyang kabaitan, tulad ng ipinakita sa lahat ng kanyang ginawa para sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. (Buhay)
3. Tandaan, ang pamantayan para sa pag-uugali ng Kristiyano ay hindi isang listahan ng mga patakaran at regulasyon, ito ay isang tao - Hesu-Kristo. I Juan 2: 6
a. Si Jesus ay kumilos tulad ng Kanyang Ama = ipinakita ang katangian at kapangyarihan ng Kanyang Ama sa pamamagitan ng paraan ng pag-uusap at pag-arte. Juan 14: 9,10
b. Nagkaroon ng pagkakahawig ng pamilya, at dapat magkaroon ng isa sa amin. Matt 5:48 c. Ang isa sa mga paraan na ipinapakita namin ang pagkakahawig ng pamilya ay sa pamamagitan ng kung paano namin tinatrato ang ibang mga tao - iyon ang konteksto ng Matt 5:48
4. Malalaman nila na tayo ay mga Kristiyano sa pamamagitan ng ating pag-ibig. Juan 13: 34,35
a. Hindi ito isang cliche. Dapat nating ipakita ang parehong pag-ibig sa mundo na ipinakita sa atin ng Diyos na Ama, sa pamamagitan ni Jesus.
b. Rom 2: 4 – Ang kabutihan ng Diyos ay humantong sa atin sa pagsisisi. Jer 31: 3 – Ginuhit niya tayo ng may kagandahang-loob.
c. Guguhit niya ang iba sa pamamagitan ng Kanyang pagmamahal na nakikita sa atin. Juan 12:32; 17:23
5. Ang pag-ibig na mayroon ang Diyos at may pag-ibig sa agape.
a. Wala sa bagay ng pagmamahal na iyon ay nararapat o nararapat sa pag-ibig na iyon.
b. Ang pag-ibig na iyon ay lumabas sa pagpili, likas na katangian ng isang gumagawa ng mapagmahal.
c. Nais ng pag-ibig na iyon ang mabuti, ang kapakanan ng bagay ng pag-ibig na iyon.
6. Ang Diyos ay hindi nakipag-ugnay sa amin o itinuring sa atin batay sa kung sino tayo at kung ano ang ating nagawa, ngunit batay sa kung sino Siya at kung ano ang nagawa.
a. Hindi siya nakipag-usap sa amin ayon sa nararapat sa atin. Hindi namin nararapat ang pag-ibig Niya.
b. Dumating ito sa amin sa kabila ng sa atin dahil sa Kanya at sa Kaniyang katangian. Iyon ang pag-ibig na dapat nating mahalin ang iba.
7. Narito ang ilang mga pangkalahatang katangian ng pag-ibig na dapat nating gawin para sa iba.
a. Matt 22: 39 – Dapat nating mahalin ang ating kapwa tulad ng pag-ibig natin sa ating sarili.
b. Lucas 6: 32-34 – Dapat nating mahalin ang mga hindi maaaring / hindi ito maibalik.
c. Lucas 6:31; Matt 7: 12 – Dapat nating tratuhin ang iba ayon sa gusto nating tratuhin.
d. Lucas 6:35; Matt 5: 44 – Dapat nating mahalin ang ating mga kaaway.
e. Rom 12: 19-21 – Hindi tayo dapat gumanti o maghiganti.
f. Efe 4: 32 – Dapat tayong magpatawad sa iba.
g. Juan 13:34: 15: 12 – Dapat nating mahalin ang bawat isa tulad ng pagmamahal sa atin ni Cristo.
1. Efe 5: 2; Juan 15: 13 – Sa Kanyang pag-ibig, ibinigay ni Cristo ang Kanyang sarili para sa atin.
2. Si Hesus ay dumating bilang isang lingkod. Marcos 10: 45 – Sapagkat kahit na ang Anak ng Tao ay hindi naparito upang maglingkod sa Kanya, ngunit upang maglingkod, at ibigay ang Kanyang buhay bilang pantubos para sa (sa halip) ng marami. (Amp)
8. Ang pag-ibig na ito ay dapat nating mahalin sa:
a. Nagbibigay ng karapatan upang makaganti o makakuha kahit na.
b. Patawad sa lahat para sa lahat.
c. Tinatrato ang mga tao hindi ayon sa nararapat, ngunit tulad ng nais nating tratuhin at tulad ng pagtrato sa atin ng Diyos.
d. Nais ng kabutihan ng iba higit sa sarili.
9. Pansinin ang karaniwang elemento sa bawat isa sa mga katangiang ito – ito ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin.
a. May karapatang gantimpalaan tayo ng Diyos sa uri para sa bawat kasalanan na nagawa natin. Sa halip, pinarusahan Niya si Jesus bilang kapalit natin. Isa 53: 4,5
b. Pinatawad tayo ng Diyos sa lahat ng ating nagawa o magagawa. Heb 8:12 c. Nararapat kaming impiyerno; Binigyan niya kami ng langit. Kami ay mga kaaway; Ginawa niya tayong mga anak. Rom 5:10
d. Sa malaking halaga sa kanilang sarili, nakuha ng ating Ama at Anak ang ating kaligtasan.
10. Ang nasa ibaba ay nais ng Diyos na mahalin natin ang iba tulad ng pag-ibig Niya sa atin.
11. Bilang mga anak ng Diyos, sumasalamin tayo sa ating Ama. Bilang mga Kristiyano, naglalakad tayo tulad ng paglakad ni Jesus.

1. Dapat mong malaman na ikaw ay lubos na may kakayahang lumakad sa ganitong uri ng pag-ibig.
a. Ikaw ay isang bagong nilalang na may buhay ng Diyos sa iyo. II Cor 5:17; Gal 5:22
b. Rom 5: 5 – Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na ibinigay sa atin. (Amp)
c. Dapat mong piliin na paniwalaan ito at sabihin ito (sumasang-ayon ang pananampalataya sa Diyos). Maaari kong mahalin ang mga tao sa paraang nais ng Diyos sa pag-ibig na inilagay niya sa aking puso.
2. Dapat mong malaman na ang iyong paninindigan sa Diyos (ang iyong kaugnayan sa Kanya) ay hindi apektado ng iyong mga tagumpay o pagkabigo sa lugar na ito.
a. Iniligtas ka ng biyaya at tumayo sa biyaya ng Diyos. Efe 2: 8,9; Rom 5: 1,2 b. Ang tagumpay sa pagmamahal sa mga tao ay hindi nakakuha sa iyo ng pag-apruba at pagpapala ng Diyos. c. Ang pagkabigo sa pagmamahal sa tao ay hindi mawawala sa iyo ang pag-apruba at pagpapala ng Diyos.
d. Tandaan, ang iyong posisyon ay ibinigay sa iyo kay Cristo, at ang iyong karanasan ay hindi nagbabago sa iyong posisyon.
e. Natututo tayo kung paano hayaan ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga puso na mangibabaw sa ating isip, emosyon, at kilos. Phil 1: 6
3. Dapat mong maunawaan kung ano ang pag-ibig at hindi.
a. Ang pag-ibig ay hindi isang "pakiramdam" o isang "kagaya". Ito ay isang aksyon batay sa isang desisyon na gagawin tungkol sa kung paano mo pakitunguhan ang isang tao.
b. Hindi kami tinawag na gusto ng lahat. Ang "kagaya" ay batay sa kapwa interes, personalidad, bagay na nahanap naming kanais-nais sa ibang tao, atbp.
c. Ang mga Kristiyano minsan ay nasisiyahan dahil wala silang mainit na damdamin sa isang partikular na tao.
1. Iyon talaga ang hindi isyu. Ang isyu ay: paano mo pakitunguhan ang taong iyon? 2. Ginagamot mo ba sila sa paraang sinabi sa iyo ng Bibliya na pakitunguhan sila o pakitunguhan mo sila batay sa nararamdaman mo?
4. Dapat mong maunawaan ang ilang mga bagay tungkol sa emosyon at kung paano sila gumagana.
a. Kapag ang isang tao ay nasaktan, nabigo tayo, natural na masaktan o magalit.
1. Ang damdamin ay mga tugon ng kaluluwa sa nangyayari sa ating paligid. 2. Ang tanong ay: Ano ang gagawin mo sa mga emosyong iyon? Pinahihintulutan mo ba silang matukoy ang iyong mga aksyon at maging sanhi ka sa hakbang sa labas ng pag-ibig?
3. Paano mo malalaman kung humakbang ka sa labas ng pag-ibig? Nais mo bang gawin sa iyo ang ginawa mo sa taong iyon?
b. Maaari mong kontrolin ang iyong emosyon.
1. Nagsisimula sa isang pagpapasyang huwag tumugon batay sa emosyon. Efe 4:26 2. Kung gayon, simulan mong baguhin ang iyong damdamin sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong mga iniisip.
c. Kapag ang isang tao ay nagkamali sa amin sa ilang paraan (nasasaktan tayo, nakakasakit sa amin, hindi pinapabagsak sa amin, atbp.) Agad nating sinimulang makipag-usap sa ating sarili.
d. Ang sasabihin natin sa ating sarili ay magiging gasolina o ating kalmado.
1. Paano nila ito magagawa sa akin? Sino sa palagay nila ang mga ito? Wala silang karapatang gawin iyon sa akin !!
2. O, Hindi nila alam na sinasaktan nila ako; wala silang ibang alam.
3. Maaaring hindi nila kilala si Jesus, kaya mas masahol pa sila kaysa sa akin na may nasasaktan na damdamin.
4. Tulad din nila ako, nangangailangan ng awa, nakasalalay sa biyaya ng Diyos.
e. Sa pamamagitan ng pagpapalit ng iyong iniisip at sinasabi tungkol sa sitwasyon, makakatulong ito sa iyo na kontrolin ang iyong damdamin at panatilihin ka mula sa paglalakad sa labas ng pag-ibig.
5. Dapat mong maunawaan kung ano ang kahulugan ng pagpapatawad.
a. Nangangahulugan ito na ibigay mo ang iyong karapatan upang makakuha ng kahit na, upang makakuha ng paghihiganti.
b. Ang pagpapatawad ay hindi pakiramdam. Ito ay isang desisyon na gagawin mo tungkol sa kung paano ka magpapagamot sa isang tao.

1. Ang ginawa kay Jesus ng mga taong nagpako sa Kanya ay isang masamang gawa na kinasihan ni satanas. Lucas 22: 3; Gawa 2:23; I Cor 2: 8
a. Wala silang karapatang kunin ang inosenteng Anak ng Diyos at ipako siya sa krus.
b. Siya ay ipinagkanulo ng isang kaibigan at tinanggihan ng mismong mga tao na pinadala sa kanya.
2. Siya ay may karapatan at kapangyarihan upang makaganti. Ngunit sa Krus, ang isa sa mga huling bagay na Kanyang ginawa ay pinatawad ang Kanyang mga tagapagtawad at pagpatay. Mat 26: 53-56; Lucas 23:34
a. Tingnan ang sinabi Niya - hindi nila alam kung ano ang ginagawa nila.
b. Hindi natin iniisip ang posibilidad na ito, ngunit paano kung sinabi Niya sa Kanyang sarili: Paano sila naglakas-loob? Wala silang karapatang gawin ito sa akin !! Pagkatapos ng lahat ng nagawa ko !!
c. Kailangang pumili si Hesus na makita at sabihin ang mga bagay ayon sa dati talaga - hindi sa paraang iminungkahi ng Kanyang emosyon at mga tukso ni satanas.
3. Ito ay kung paano tayo dapat tumugon:
a. Pinatawad ko sila, hindi nila namalayan ang ginagawa nila.
b. Maaari nilang malaman ang mga aksyon na kanilang ginagawa, maaari nilang mapagtanto na sinasaktan nila ako, ngunit hindi nila napagtanto na sila ay naglalabas ng mga kahihinatnan sa kanilang sariling buhay. Gal 6: 7,8
4. I Alagang Hayop 2: 21-23 partikular na sinasabi sa amin na si Jesus ang aming halimbawa kung paano tutugon kapag mali ang itinuturing ng mga tao sa amin.
a. Guil = mapanlinlang; bastos = sa napapailalim sa pandiwang pang-aabuso.
b. Sundin ang Kanyang mga hakbang; Siya ay hindi kailanman nagkasala, hindi nagsasabi ng kasinungalingan, hindi sumagot pabalik kapag nainsulto; kapag siya ay nagdusa hindi siya nagbabanta upang makakuha ng kahit na; iniwan niya ang kanyang kaso sa mga kamay ng Diyos na palaging naghuhusga nang patas. (Buhay)
c. Malalaman natin dito kung ano ang sinabi Niya sa Kanyang sarili tungkol sa Kanyang sitwasyon: Natutupad ko ang banal na kasulatan. Sinusunod ko ang Aking Ama; Siya ang may kontrol. Gagawin niya ito.
5. Si Jesus ang ating halimbawa. Maaari tayong tumugon sa mga nakakasakit na tao, pang-iinsulto, kawalang-katarungan, atbp, tulad nito. Hindi kailanman sinasabi sa atin ng Diyos ang isang bagay na hindi Niya binigyan tayo ng kapangyarihang gawin.
a. Nakasasama tayo kay Cristo. Kami ay mga sanga ng Vine.
b. Nakasunod tayo sa imahen ni Jesus - iyon ang ating walang hanggang kapalaran.

1. Ngunit, tandaan ang mga saloobin na ito.
a. Maaari nating tratuhin ang iba sa paraang gusto ng Diyos sa atin - sa pamamagitan ng Kanyang biyaya.
1. Kami ay mga bagong nilalang na may Kanyang pagmamahal sa ating mga puso.
2. Binigyan niya tayo ng Kanyang Aklat na nagbibigay sa amin ng mga tagubilin at halimbawa tungkol sa kung paano gawin ito.
b. Habang natututo at lumalaki tayo sa lugar na ito, naninindigan tayo sa Kanyang biyaya, kaya't hindi tayo dapat matakot sa mga pagkabigo o mabuhay sa ilalim ng pagkondena.
c. Kailangan lang nating magpatuloy sa paglalakad sa direksyon ng pag-ibig.
2. Dahil sa pagmamahal na ipinakita niya sa atin, mahal natin Siya at maaari na nating mahalin ngayon