ANO ANG TUNGKOL SA OLD TESTAMENTE?

Diyos ay mabuti
Mabuting Kahulugan ng Mabuti
Mabuti pa rin ang Diyos
Ano ang Tungkol sa Lumang Tipan
Ang Diyos ang Potter
Isang Mabuting Diyos At Kasalanan ko
Isang Mabuting Diyos At Kasalanan II
Ano ang Gusto ng Diyos

1. Ngunit, napakalinaw ng Bibliya na ang mga problema ay hindi nagmula sa Diyos. Ang mga ito ay bahagi ng buhay sa isang sinumpa na lupa, isang lupa na apektado ng kasalanan. Narito lang ang mga problema. Juan 16:33; Mat 6:19
a. Sinasabi sa atin ng Bibliya na ang Diyos ay mabuti at mabuti ay nangangahulugang mabuti.
b. Ang tumpak na kaalaman sa katangian ng Diyos ay mahalaga para sa matibay na pananampalataya. Hindi mo lubos na mapagkakatiwalaan ang isang taong pinaniniwalaan mong maaaring makapinsala sa iyo. Aw 9:10; Heb 11:11
2. Sa huling ilang aralin na bigyang-diin namin ang punto na kung nais mong malaman kung ano ang katulad ng Diyos, kung ano ang ginagawa ng Diyos, dapat kang tumingin kay Jesus sapagkat si Jesus ay Diyos.
a. Ang ministeryo sa daigdig ni Jesus ay nagpapakita sa atin ng isang Diyos na mabuti at mahusay na nangangahulugang mabuti.
b Kung ang Diyos ay mabuti at mabuti ay nangangahulugang mabuti, paano mo ito pagsasamahan sa nakikita natin sa Lumang Tipan? Sa araling ito nais nating harapin ang mga kilos ng Diyos sa Lumang Tipan.

1. Ang Bibliya ay progresibong paghahayag. Maraming mga bagay ang hindi ganap na nakasaad sa Lumang Tipan.
a. Wala pa tayong kumpletong larawan ng Diyos na ipinahayag sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo sa Bagong Tipan. Heb 1: 1-3; Juan 14: 9
b. Ang kabutihan, awa, at kalaguyo ng Diyos ay matatagpuan sa buong Lumang Tipan, ngunit kailangan tayong tumingin nang medyo malapit. Hindi malinaw na binabaybay ang mga ito, at sinanay kaming hindi makita ang mga ito.
2. Hindi namin sinisimulan ang iyong pag-aaral ng Diyos sa Lumang Tipan. Nagsisimula tayo sa Bagong Tipan. Sa sandaling mayroon kaming isang malinaw, buong larawan ng Diyos tulad ng Siya ay ipinahayag sa Bagong Tipan, pagkatapos ay sinala natin ang Lumang Tipan sa pamamagitan ng larawang iyon.
a. Nangangahulugan iyon kung mayroon kang sampung talata mula sa Bagong Tipan na malinaw na nagsasabing isang bagay at isang talata mula sa Lumang Tipan na tila salungat sa kanila, nangangahulugan ito na wala ka pang ganap na pagkaunawa sa isang talatang iyon. Huwag itapon ang sampung malinaw na mga talata. Ilagay ang isa na tila sumasalungat sa istante hanggang sa paglaon ng oras na mas may pagkaunawa ka sa isang talata.
b. Nangangahulugan ito na dapat nating alamin kung ano ang sinasabi ng Bagong Tipan tungkol sa mga tiyak na mga kaganapan sa Lumang Tipan. Halimbawa, ang Aklat ng Job ay nakakatakot sa maraming tao.
1. Ngunit, sinasabi sa atin ng Bagong Tipan kung ano ang dapat nating makawala mula kay Job - na ang Diyos ay isang maawain na Diyos na nagliligtas sa Kanyang mga tao mula sa pagkaalipin. Santiago 5:11; Job 42:10
2. Kung hindi mo nakuha iyon mula kay Job, hindi mo ito binasa nang tama.
3. Dapat nating basahin sa konteksto. Ang lahat ng nasa Bibliya ay isinulat ng isang tao sa isang tao tungkol sa isang bagay. Dapat mong matukoy ang mga bagay na iyon bago mo ganap na mailapat ang isang taludtod sa iyong sarili.
a. Pangunahin ang Lumang Tipan sa kasaysayan ng Israel. Karamihan sa kanilang kasaysayan ay malungkot at madilim sapagkat paulit-ulit nilang sinasamba ang mga idolo at maling diyos ng mga taong naninirahan sa kanilang paligid.
b. Hindi ka maaaring kumuha ng isang talata tungkol sa pagkawasak sa mga sumasamba sa idolo na naghain ng mga sanggol sa mga maling diyos, tinatanggihan ang maraming mga babala ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga propeta na magsisi o harapin ang paghuhukom, at ihambing ito sa iyong sarili kapag sumigaw ka ng sobra sa mga bata, nag-iisip ng isang hindi maruming kaisipan, o bigo sa kasal.
4. Sa wikang Hebreo mayroong isang pandiwa na pang-abay na pinahihintulutan sa halip na sanhi.
a. Sinasabi ng Diyos na gawin kung ano ang pinahihintulutan lamang niya. Halimbawa, mababasa natin: Nagdala ang Diyos ng sakit sa mga tao. Sa katunayan ito: pinahintulutan ng Diyos ang sakit sa mga tao.
b. Ang panahunan ay katulad ng isang idyoma sa Ingles. Kunin ang parirala, "Umuulan ng mga pusa at aso". Alam namin na ang parirala ay hindi nangangahulugang ang mga pusa at aso ay nahuhulog mula sa kalangitan, ngunit sa halip, "Malakas ang ulan". Sa parehong paraan, naintindihan ng mga Hebreo ang "ginawa ng Diyos" na nangangahulugang "Pinapayagan ng Diyos".
1. Tandaan kung ano ang sinabi natin tungkol sa pariralang "Pinapayagan ng Diyos". Naririnig natin ito bilang "sapagkat hindi ito pinigilan ng Diyos, nais Niya ito".
2. Ngunit, pinapayagan ng Diyos ang mga tao na magkasala at pumunta sa impiyerno. Hindi siya para dito o sa likuran nito, at hindi rin Niya ito gagawin.
5. Isang bagay na dapat mong malaman upang maunawaan ang ilan sa mga "nakakatakot" na mga sipi ng Lumang Tipan.
a. Nagkaroon ng mga tao, may mga tao, na tanggihan ang alok ng kaligtasan ng Diyos, Lumang Tipan at Bagong Tipan. Bilang isang resulta, sila ay mga kaaway ng Diyos at mga kaaway ng bayan ng Diyos.
b. Ang alok ng kaligtasan ay bukas sa kanila kahit na hindi sila tumugon. Ngunit, protektahan ng Diyos ang Kanyang mga tao, ang Kanyang mga anak, mula sa kanilang mga kaaway. At, sa wakas ay aalisin ng Diyos ang lahat na hindi Niya mula sa Kanyang nilikha - at iyon ay mabuti. Matt 13: 37-43
c. Kapag nakakita ka ng mga nakalulungkot na bagay sa Lumang Tipan, kailangan mong matukoy kung sino ang nakakaranas ng masasamang bagay at bakit. Ito ba ay isang kaaway ng bayan ng Diyos? Kung gayon mabuting sila ay nawasak.

1. Ngunit ang Diyos ay hindi ating pansariling kasiyahan na ipinagkakaloob sa kalangitan. Siya ang Diyos na Makapangyarihang Diyos, Panginoon ng sansinukob, karapat-dapat sa lahat ng aming debosyon, pagsamba, pagpuri, at pagsunod. Hindi Siya nilikha para sa ating kasiyahan, nilikha tayo para sa Kaniyang kasiyahan. Hindi ito tungkol sa atin, tungkol ito sa Kanya. Apoc 4:11
2. Ang buong sangkatauhan - kasama ka at ako - ay naghimagsik laban sa Diyos. Sinasabi namin na "Amin" doon, ngunit, sa susunod na hininga ay sabihin, "Bakit hinayaan ng Diyos na mangyari ito sa akin (sa kanila), ako (sila) ay mas nararapat ?!".
a. Ang kamangha-manghang bagay ay pinili ng Diyos upang iligtas tayo, na Siya sa Kanyang soberanya ay pinili upang magbigay ng kaligtasan para sa lahat ng naniniwala.
b. Nasa likuran namin ito: Tingnan kung gaano kalaki ang nangyayari sa mga tao. Hindi, tingnan kung gaano kalaki ang nangyayari sa mga tao.
1. Ang Diyos ay naging isang tao at namatay para sa atin upang tayo ay maligtas mula sa ating kasalanan at paghihimagsik.
2. Ang Diyos ay mabuti sa lahat. Nagbibigay siya ng ulan sa lahat, ani ng mga panahon sa lahat. Mat. 5: 44,45; Gawa 14: 15-17
c. Ang layunin ng Diyos ay palaging matubos (Lumang Tipan at Bagong Tipan). Gumagawa ang Diyos upang mai-save ang maraming tao hangga't maaari. Dapat mong tingnan ang buhay at ang Lumang Tipan sa ganoong paraan.
3. Titingnan natin ang mga insidente ng Lumang Tipan kung saan sinabi sa Israel na puksain ang lahat (kalalakihan, kababaihan, at mga bata) at sasabihin, "Paano nagagawa iyon ng isang mabuting Diyos"? Ngunit, tiningnan namin ito ng emosyonal. Narito ang mga katotohanan.
a. Walang utang ang Diyos sa sinumang tao. Lahat tayo ay karapat-dapat sa pagkawasak. Ang mga hindi ligtas na kalalakihan, kababaihan, at bata ay mga anak ni satanas at likas na mga bagay ng galit ng Diyos. Efe 2: 1-3; I Juan 3:10
b. I Cor 5: 6 – Ang isang maliit na lebadura ay nagpapalabas ng buong masa. Dapat na alisin ang kasalanan mula sa pangkat dahil mayroon itong masamang impluwensya sa mga nasa paligid nito.
c. Ang mga taong ito ay mga kaaway ng bayan ng Diyos (hindi magandang lugar na mapuntahan) at pinoprotektahan ng Diyos ang Kanyang mga tao.
d. Ang mga taong ito ay maaaring naligtas sa pamamagitan ng pagsusumite ng kanilang sarili sa Panginoon.

1. Nang ilabas ng Diyos ang Israel mula sa Egypt, ang buong mundo ay polytheistic o sumamba sa maraming mga diyos.
a. Ang Israel lamang ang naging monotheistic (sumasamba sa isang Diyos) - at bahagya lamang iyon.
b. Marami sa kanila ang sumamba sa pagsamba sa idolo sa Egypt at bumalik sila sa ilang.
Ezek 20: 6-10; Ex 32: 1-48
c. Kaya sinimulan ng Diyos na ipakita ang Kanyang sarili sa parehong Israel at Egypt bilang Diyos na Makapangyarihan sa lahat, ang nag-iisang Diyos.
2. Nagtataka ang mga tao tungkol sa mga salot ng Egypt. Paano ito magagawa ng isang mabuting Diyos? Isaalang-alang ang mga puntong ito.
a. Ang bawat salot ay hamon sa isang diyos ng Egypt. Naniniwala ang mga taga-Egypt na protektado sila ng thegods.
b. Ang mga salot ay naganap sa loob ng siyam na buwan. Hanggang sa huling huli, ang mga salot ay nakakainis sa mga taga-Ehipto (taliwas sa nakamamatay) - ang tubig ng Nilo ay naging dugo, ang mga palaka ay umabot sa kanayunan, kuto, langaw, isang sakit ang pumatay sa mga hayop, pigsa at sugat, graniso, balang , makapal na kadiliman. Ipinapakita ng Diyos ang Kanyang kapangyarihan na hindi isang bagay na malas sa Kaniyang pagkatao.
1. Kapangyarihang makagawa ng tiwala sa hinaharap nang pumasok ang Israel sa lupang Pangako. Deut 7: 17-19
2. Kapangyarihan sa mga Egypt kaya ang ilan ay magbabalik-loob. Ex 8: 9,10,19; 9: 19-21; 12: 36-38
c. Ang mga Egypt ay maaaring makaligtaan ang alinman sa mga salot sa anumang oras.
1. Bilang isang pangkat kung pinakawalan ni Paraon ang Israel.
2. Bilang mga indibidwal sa pamamagitan ng pagsali sa Israel. Ang Israel ay hindi naapektuhan ng iba't ibang mga salot. Naglagay ng Diyos ang dibisyon sa pagitan nila at ng Egypt. Ang dibisyon ay nangangahulugang pagkakaiba, paglaya, pagtubos.
Ex 8:22,23; 9:4-7; 9:26; 10:23; 11:7; 12:13
d. Kumusta naman ang pangwakas na salot - ang pagkamatay ng panganay? Paano ito papayagan ng isang mabuting Diyos?
1. Ex 4: 22,23 – Sa kauna-unahang pagkakataon na nagsalita si Moises kay Faraon ay sinabi niya sa kanya na kung ang Israel ay hindi napalaya, ang mga panganay na anak ay mamamatay.
2. Si Paraon ay mayroong siyam na buwan ng pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na seryosohin ang babala, pati na rin ang isang panghuling babala. Hal 11: 4
3. Ano ang tungkol sa pagsira sa Diyos ng buong hukbo ni Paraon sa pamamagitan ng pagsasara ng Pulang Dagat sa kanila?
a. Ang pagiging isang kaaway ng bayan ng Diyos ay hindi magandang lugar na puntahan. Iyon ang Egypt.
b. Ang Lupang Pangako ay halos isang linggong paglalakbay mula sa Egypt. Kung nakaligtas ang hukbo, madali nilang hinabol ang Israel at sinalakay sila sa lupain.
c. Ilan ang "mga nakamamatay na pagbabagong loob" sa palagay mo na kabilang sa mga sundalo na nalunod?
4. Ang Diyos ay mabuti at Siya ay pag-ibig. Ngunit ang mga temang ito ay hindi kasing tanyag sa Lumang Tipan.
a. Kung malinaw na naihayag ng Diyos ang Kanyang sarili bilang isang mapagmahal na Ama, maaaring mapagkamalan Siya ng Israel at ng iba pang mga bansa para sa mabuting diyos, ang diyos ng pag-ibig - isa sa maraming mga diyos.
b. Karamihan sa mga bansa na nakapaligid sa Israel ay mayroong diyos ng ilaw, isang diyos ng dilim, isang diyos ng araw, isang diyos ng gabi, isang diyos na mabuti, isang diyos ng kasamaan, atbp.
5. Isa 45: 7 – Sinasabi ng ilan, batay sa talatang ito, na ang Diyos ay lumilikha ng kasamaan, at magagawa Niya ang nais Niyang gawin - mabuti o masama.
a. Ngunit, dapat nating basahin ang talatang ito sa konteksto (v1-25). Ang Diyos ay nakikipag-usap kay Ciro ng Persia, isang paganong hari na naniniwala sa diyos ng ilaw, diyos ng kadiliman, diyos ng mabuti, at ang mabuti ng masama.
b. Nilinaw ng Diyos kay Cyrus, "Ako ay may kumpletong kontrol sa lahat - ilaw, madilim, mabuti, masama, ikaw - sapagkat ako ang Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat". v21-23

1. Dapat nating maunawaan ang kakila-kilabot ng kasalanan - ang isang maliit na lebadura ay nagpapalabas ng buong bukol.
a. Ang Diyos ay minarkahan ng isang matuwid na linya kung saan dadalhin ang Mesiyas (ang mga inapo ni Set), at nasa panganib na mapupuksa ito. Gen 3:15
b. Ang mga anak ng Diyos (mga inapo ni Seth) ay nagsimulang mag-asawa sa mga anak na babae ng mga tao (mga inapo ni Cain). Gen 6: 2
c. Nasisira sila. Ang pamilya lamang ni Noe ang natira. Kailangang mapanatili ng Diyos ang isang matuwid na linya. Lukas 3: 36-38
2. Ano ang ibig sabihin ng nagsisi sa Panginoon, nagpapasubo sa Panginoon, na ginawa Niya ang tao? Gen 6: 6
a. Ang pagsisisi ay nangangahulugang magbuntonghininga, huminga nang malakas, humingi ng paumanhin, maawa. Ang sakit na nangangahulugang nasasaktan
b. Gen 6: 6 – Ikinalulungkot Niya na ginawa Niya sila. Dinurog nito ang Kanyang puso. (Buhay)
c. Hindi nilikha ng Diyos ang tao para sa kaibig-ibig na kalagayang ito. Nagsisisi siya na dumating ito. Siya ay isang nag-aalangan na hukom.
3. Nakikita natin ang mahabang pagdurusa ng Diyos. Ibinigay niya ang buong populasyon ng mundo 120 taon upang magsisi.
a. Sa buong panahon na iyon ay nagtrabaho ang Diyos upang magdala ng mga tao sa pagsisisi, pakiusap sa mga lalaki. Gen 6: 3
b. Si Enoch ay nangaral at nagpropropesiya sa panahong ito (Jud 14) at pagkatapos ay biglang nawala. Hindi ba may magtataka kung saan siya nagpunta? Gen 5: 21-24
c. Ang anak ni Enoch na si Methuselah, ay nabuhay ng mas mahaba kaysa sa iba pa sa Bibliya (969 taon), at ang kanyang pangalan ay nangangahulugang "kasunod niya ang baha".
d. Nakita ng mga tao si Noe na nagtatrabaho sa arka sa loob ng 120 taon. Ang ilan ay nagtrabaho para sa kanya. Nangangaral siya sa buong panahon. II Alagang Hayop 2: 5
e. Ang mga taong nakakilala kina Adan at Eva ay buhay sa buhay ni Noe. Si Methuselah, ang lolo ni Noe, ay buhay sa huling 243 taon ng buhay ni Adan. Ang apo ni Adan na si Enos ay namatay noong si Noe ay 98. Ang ama ni Noe na si Lamech ay buhay sa huling 50 taon ng buhay ni Adan. Marahil ay narinig nila si Adan na pinag-uusapan ang tungkol sa Diyos at sa Halamanan ng Eden.
4. Nang dumating ang baha, gaano karaming mga pagbabagong namamatay ang sa palagay mo ay kabilang sa mga taong kumapit sa mga tuktok ng puno?

1. Si Rahab ay isang patutot na naninirahan sa Jerico at kabilang sa idolo na sumasamba sa mga kaaway ng Israel.
a. Ang mga pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa Ehipto ay nagdulot sa kanya upang mapagtanto ang Siya ay Diyos na Makapangyarihang Diyos. v9-11
b. Bilang isang resulta, pinrotektahan niya ang mga espiya na Hebreo nang sila ay natuklasan sa loob ng Jerico at humiling siya sa kanila ng awa.
c. Ang palatandaan na siya ay mailigtas ay isang pulang kurdon na nakabitin sa kanyang bahay (isang simbolo ng dugo ni Jesus). Siya at ang kanyang pamilya ay nai-save. Josh 2: 18-21; 6: 22,23
2. Kumusta naman ang ibang mga tao sa lungsod ng Jerico?
a. Hindi kinailangan iligtas ng Diyos ang sinuman - kasama na si Rahab. Ang pag-save ng tao ay isang pagpapakita ng soberanya ng Diyos, ng Kanyang biyaya, o ng Kanyang kabaitan.
b. Ang Israel ay naglibot sa Jerico sa loob ng pitong araw. Kahit sino ay maaaring lumabas sa lungsod at humingi ng awa kay Jehova. Kahit sino sa loob ng lungsod ay maaaring humingi ng awa.
3. Sa account na ito nakikita natin:
a. Sinisira ng Diyos ang mga kaaway ng Kanyang mga tao, at mabuti iyon.
b. Inaalis ng Diyos ang mga nasisira - mga sumasamba sa diyus-diyusan sa lupain, at mabuti iyon.
c. Tinatanggap ng Diyos ang mga lumapit sa Kanya para sa kaligtasan, at mabuti iyon.

1. Ang Diyos ay ipinahayag sa amin sa Lumang Tipan ay ang parehong Diyos na ipinahayag sa amin sa Bagong Tipan.
Walang kontradiksyon. Ito ay simpleng usapin lamang kung paano basahin ang Lumang Tipan.
2. Ang Diyos ay mabuting Diyos at ang mabuting ibig sabihin ay mabuti - Lumang Tipan at Bagong Tipan.