ANO ANG GUSTO NG DIYOS?

Diyos ay mabuti
Mabuting Kahulugan ng Mabuti
Mabuti pa rin ang Diyos
Ano ang Tungkol sa Lumang Tipan
Ang Diyos ang Potter
Isang Mabuting Diyos At Kasalanan ko
Isang Mabuting Diyos At Kasalanan II
Ano ang Gusto ng Diyos

1. Napakahalaga na maunawaan mo ang iyong mga problema, pagsubok, pagsubok, hindi nagmula sa Diyos, ay hindi "pinahihintulutan ng Diyos" para sa ilang matay na layunin. Ang Diyos ay hindi sa likod ng iyong mga problema sa anumang paraan.
a. Ang Diyos ay isang mabuting Diyos at mabuti ay nangangahulugang mabuti.
b. Ang mga pagsubok, pagsubok, paghihirap ay narito lamang. Ang mga ito ay bahagi ng buhay sa isang sinumpaang lupa.
2. Maraming mga Kristiyano ang nagpupumilit sa kanilang kaugnayan sa Diyos dahil nagkakamali silang iniisip na Siya ay sa paanuman sa mga kaguluhan na kinakaharap nila.
a. Hindi mo lubos na mapagkakatiwalaan ang isang taong iniisip mong mayroon o makakasira sa iyo. Aw 9:10
b. Ang tumpak na kaalaman sa katangian ng Diyos ay mahalaga para sa matibay na pananampalataya. Heb 11:11
3. Nakipag-usap kami sa tatlong magkakaugnay na aspeto ng katangian ng Diyos: Ang Diyos ay mabuti at mabuti ay nangangahulugang mabuti. Ang Diyos ay isang Ama na mas mahusay kaysa sa pinakamagandang ama sa lupa. Ang Diyos ay tapat - Palagi Niyang naisasakatuparan ang Kanyang salita.
a. Sa mga nakaraang aralin binigyang diin natin ang katotohanang ang Diyos ay mabuti at mabuti ay nangangahulugang mabuti. At, sa paggawa nito, nasagot namin ang marami sa mga "Oo, ngunit paano ang…" mga katanungang darating.
b. Sa araling ito nais nating magsimulang magtuon nang mas partikular sa katotohanan na ang Diyos ay isang Ama.

1. Gumagawa kami ng mga pahayag tulad ng: Dahil ang Diyos ay may kapangyarihan, magagawa niya ang anumang nais Niyang gawin.
Sapagkat Siya ay may kapangyarihan, maaari kang magbigay sa iyo ng cancer o tumanggi na pagalingin ka o kunin ang iyong mahal sa buhay o sunugin ang iyong bahay.
2. Nagkakamali nating isipin na ang katotohanan na ang Diyos ay may soberanya ay nangangahulugang makakagawa siya ng masama sa mga tao kung nais Niyang sapagkat Siya ay Diyos at Siya ang nakakaalam ng higit.
a. Ang katotohanan na ang Diyos ay may soberanya ay nangangahulugang Siya ay lahat na makapangyarihan at nasa kumpletong kontrol.
b. Hindi ito nangangahulugan na magagawa Niya ang anumang nais Niyang gawin kahit na masama ito sapagkat Siya ang may kapangyarihan na Diyos.
1. Ang Diyos ay hindi maaaring salungatin ang Kanyang salita. Hindi Siya maaaring magsinungaling at hindi Siya maaaring kumilos sa isang paraan na taliwas sa Kanyang kalikasan. Heb 6:18; Tito 1: 2; II Tim 2:13
2. Ayaw ng Diyos na gumawa ng masama sa mga tao. Nais niyang gumawa ng mabuti. Isa 64: 4; Jer 29:11; Aw 31:19
3. Aw 35: 27 – Nalulugod ang Diyos sa kaunlaran ng Kanyang bayan. Ang kaunlaran ay SHALOM sa Hebrew na nangangahulugang ligtas, mabuti, masaya. Maaari itong isalin sa kalusugan, kapakanan, kaunlaran, kapayapaan.
c. Sa pag-aaral natin ng Bibliya nakikita natin na ginagamit ng Diyos ang Kanyang soberanya, hindi upang saktan ang mga tao, ngunit upang basbasan ang mga tao at maging mabait sa mga taong hindi karapat-dapat dito. Rom 9:15
3. Maaari nating limasin ang marami sa mga hindi pagkakaunawaan na ito sa pamamagitan lamang ng pagsagot sa tanong: Ano ang nais ng Diyos? Kung ang Diyos ay may kapangyarihan at magagawa ang anumang nais Niya, ano ang nais Niyang gawin?
a. Gusto ng Diyos ang isang pamilya. Ang plano ng Diyos, ang hangarin ng Diyos, ang layunin ng Diyos mula noong bago Niya nilikha ang mundo ay magkaroon ng isang pamilya ng mga anak na lalaki at babae na sumunod sa imahen ni Jesus.
b. Isa 45:18; Efe 1: 4,5; Rom 8: 29 – Nilikha ng Diyos ang tao para sa relasyon, para sa pakikisama, para sa pagiging anak. Nakikita natin sa mga talatang ito ang isang pagnanais na makipag-ugnay sa tao.
c. Ang Diyos ay isang Ama na gumagawa ng isang pamilya para sa Kanyang Sarili, at dahil Siya ay may kapangyarihan (lahat ng makapangyarihan at kumpletong kontrol), maaari Niyang gawin ang lahat na maglingkod sa plano na iyon, ang hangaring iyon. Efe 1:11

1. Gen 1: 26,27; Gen 2: 7 – Kung titingnan natin ang paglikha ng tao, nakikita natin na personal na nilikha ng Diyos si Adan ayon sa Kaniyang imahe upang posible ang ugnayan. Tinawag ng Lucas 3:38 si Adan na Anak ng Diyos.
a. Inilagay ng Diyos si Adan sa hardin na may magagandang mga puno at mabuting bunga upang kainin. Gen 2: 9
b. Ang unang lugar na ang salitang mabuti ay lilitaw sa Bibliya ay kaugnay sa nilikha ng Diyos (Gen 1: 4). Ang salitang mabuti ay ginamit ng pitong beses sa Gen 1.
c. Binigyan ng Diyos si Adan ng gagawin upang gawin, mga hayop na masisiyahan, at isang tulong, si Eva, para sa pakikisama. Hindi nila alam ang takot, gusto, kahinaan, o kamatayan. Gen 2:15; 18-22
2. Gen 3: 6-8 – Ngunit, nagkasala sina Adan at Eba sa pamamagitan ng pagsuway sa Diyos, at pinaghiwalay sila ng kanilang kasalanan sa Diyos. Pansinin ang ginawa ng Diyos. Dumating siya at hinahanap ang mga ito. Hindi Siya lumapit sa kanila sa galit o galit.
a. Gen 3: 9-11 – Tinanong niya sila (Nasaan kayo? Sino ang nagsabi sa iyo? Kumain ka na ba?). Alam na ng Diyos ang lahat ng mga sagot sa mga katanungang iyon. Ang mga katanungan ay mga pagkakataon para sa kanila na lumapit sa Kanya para sa kapatawaran.
b. Gen 3: 14-19 – Sinabi ng Diyos ang mga kahihinatnan ng kanilang nagawa. Ang sumpa ay isang bunga ng kasalanan.
Hindi sila sinumpa ng Diyos.
c. Gen 3: 21 – Ang Diyos ay gumawa ng mga balat ng balat, isang pantakip sa dugo, para sa kanilang kasalanan. Ito ang pinakamataas na awa ng Diyos. 1. Ang takip na ito ng walang dugo na dugo ay nagbigay sa kanila ng patuloy na pag-access sa Diyos.
2. Kahit na umalis sila sa hardin, ang mga sakripisyo ng dugo ng mga hayop ay patuloy na nagbibigay sa kanila at ang kanilang mga anak ng pag-access sa Diyos. Gen 4: 4
d. Panghuli, si Adan at Eba ay pinalayas sa hardin, hindi bilang isang resulta ng galit ng Diyos, ngunit para sa kanilang kabutihan. Gen 3:22
1. Ang pariralang "tao ay naging" sa Hebreo ay literal na "ay" at ito ay nangangahulugan na, hindi. Nagbabago iyon sa buong kahulugan.
2. Ang komentaryo ni Adam Clarke ay nagbibigay sa paraphrase na ito: "At sinabi ng Panginoong Diyos, ang tao na tulad ng isa sa amin sa kadalisayan at karunungan, ngayon ay nahulog at ninakawan ng kanyang kahusayan; siya ay idinagdag sa kaalaman ng mabuti, sa pamamagitan ng kanyang paglabag, ang kaalaman sa kasamaan; at ngayon, baka maunat niya ang kanyang kamay, at kumuha din ng puno ng buhay, at kumain at mabuhay magpakailanman sa ganitong kahabag-habag na kalagayan… ”
3. Iyon ay kung paano sinimulan ng Diyos ang Kanyang ugnayan sa tao. Ngayon, tingnan natin ang plano ng Diyos para sa atin pagkatapos na ang lahat ng mga epekto ng kasalanan ay tinanggal mula sa mundo.
a. Rev 21: 1-7 – Nakikita natin ang ugnayan, pagiging anak, pakikisama, pagpapala.
b. Isa 25: 6-8 – Inilalarawan ni Isaias ang oras na ito, at nakikita natin na ang Diyos ay nagtatrabaho patungo sa isang piknik kasama ang Kanyang mga anak. Maaari nating makita sa lahat ng ito ang pagnanais ng Diyos para sa isang pamilya.
4. Habang binabasa natin ang OT, nakikita natin ang nakakaantig na mga pahiwatig ng pagnanais ng Diyos para sa isang relasyon sa tao.
a. Gen 5: 21-24; Heb 11: 5 – Si Enoc ay lumakad kasama ng Diyos sa isang kalugod-lugod na paraan, dinala siya ng Diyos sa langit nang hindi niya nakikita ang pisikal na kamatayan.
b. Gen 18: 17 – Ang Diyos ay bumaba kay Abraham upang maglakad at makipag-usap sa kanya tungkol sa Sodoma at Gomorrah. Si Abraham ay tinawag na kaibigan ng Diyos sa Santiago 2:23, II Cronica 20: 7, at Isa 41: 8
c. Ex 33: 11 – Ang Diyos ay kinausap si Moises tulad ng isang tao na nakikipag-usap sa kanyang kaibigan.
d. II Sam 12: 24,25 – Nang magkagayo'y inaliw ni David si Batsheba; At nang siya'y makatulog sa kaniya, ay naglihi at nanganak ng isang lalake, at tinawag na Solomon. At minahal ng Panginoon ang sanggol, at nagpadala ng mga pagbati at pagpapala sa pamamagitan ni Nathan na propeta. Binansagan ni David ang batang Jedidiah (nangangahulugang minamahal ni Jehova) dahil sa interes ng Panginoon. (Buhay)

1. Siya ang Ama ng Israel sa kabuuan bilang kanilang Lumikha, Tagapaghatid, at Tagagawa ng Pakikipagtipan. I Mga Cronica 29:10; Mal 2:10
a. Ngunit, walang konsepto ng isang indibidwal na ama, anak na lalaki o anak na babae, na relasyon. Hindi nila tinukoy ang Diyos bilang kanilang ama. Tinawag nila Abraham, Isaac, at Jacob ama.
b. At, hindi sila mga anak ng Diyos sa kamalayan na tayo. Ipinanganak tayo ng Diyos. Mayroon tayong buhay, ang Kanyang Espiritu, ang Kanyang kalikasan sa atin. Juan 1:12; I Juan 5: 1,11,12; II Alagang Hayop 1: 4
2. Si Jesus ay dumating sa mundo, sa bahagi, upang ipakita sa amin ang Diyos, upang ipakita sa amin ang Diyos Ama.
a. Sa pagtatapos ng Kanyang ministeryo sa lupa, noong gabi bago Siya napako sa krus, si Jesus ay nanalangin ng isang panalangin sa Ama sa Juan 17 at malinaw na nakikita natin ang hangarin ni Jesus sa Kanyang ministeryo sa lupa.
1. Juan 17: 6 – Ipinakita ko ang Iyong pangalan - Inihayag ko ang Iyong Sarili, Ang Iyong Tunay na Sarili - sa mga tao na binigyan Mo Ako sa mundo. Sila ay Iyo, at ibinigay Mo sila sa Akin, at sila ay sumunod at tumupad sa Iyong Salita. (Amp)
2. Juan 17: 26 – Ipinakilala ko sa kanila ang Iyong pangalan at isiniwalat ang Iyong ugali at ang Iyong Sarili, at magpapatuloy kong ipakilala sa [Iyo], na ang pag-ibig na ipinagkaloob mo sa Akin ay mapasa kanila - nadama sa kanilang mga puso - at na ako [Ang Aking Sarili] ay mapasa kanila. (Amp)
b. Malinaw na tinukoy ng Bibliya na si Jesus ay ang nakikitang pagpapakita ng Diyos. Juan 1:18; 12:45; 14: 9; II Cor 4: 4; Col 1:15; Heb 1: 1-3
1. Paulit-ulit na sinabi ni Jesus na sinabi Niya ang mga salita ng Kanyang Ama sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ama sa Kanya. Juan 4:34; 5: 19,20,36; 7:16; 8: 28,29; 9: 4; 10:32; 14:10; 17: 4; II Cor 5:19
2. Kung nakita mo si Jesus, nakita mo ang Diyos dahil si Hesus ay Diyos.
c. Nais gawin ng Ama para sa atin ang mga uri ng mga ginawa ni Jesus para sa mga tao sa mundo. Ipinakita sa atin ni Jesus ang Ama. Ang Ama ay Diyos. Si Jesus ay Diyos.
1. Pansinin ang ginawa ni Jesus. Pinagaling ni Jesus ang mga tao. Itinuro niya sa mga tao ang salita ng Diyos. Itinapon niya ang mga demonyo. Nagtaas siya ng mga tao mula sa mga patay. Pinakain niya ang mga tao. Natugunan niya ang mga pangangailangan ng mga tao. Pinasigla niya at inaliw ang mga tao. Naawa siya sa mga tao. Huminto siya sa mga bagyo.
2. Pansinin ang hindi ginawa ni Jesus. Wala siyang ginawa na may sakit, ni tumanggi siyang pagalingin ang sinumang lumapit sa Kanya. Hindi siya nagtakda ng mga pangyayari upang makita kung ano ang gagawin ng mga tao o disiplinahin sila. Tinuruan niya ang mga tao ng Kanyang salita, hindi sa pamamagitan ng pagpapadala ng masamang kalagayan. Dinidisiplina niya ang mga tao sa Kanyang salita hindi sa masamang mga pangyayari. Nagpadala siya ng mga bagyo upang magturo ng mga aralin sa mga tao. Hindi siya nagdulot ng walang pag-crash sa cart ng asno.
d. Ito ang mga gawa ni Jesus, ngunit ito rin ang mga gawa ng Ama sapagkat ipinakita sa atin ni Jesus ang Ama. Ipinakita sa atin ni Jesus kung paano pakikitunguhan ng Diyos ang mga tao sapagkat si Jesus ay Diyos.
1. Kung nais mong malaman kung ano ang katulad ng Diyos, dapat kang tumingin kay Jesus. Si Jesus ang kumpletong paghahayag ng Diyos.
2. Matt 11:27 – Hindi mo lubos na makikilala ang Ama kung wala si Jesus. At, dahil kilala mo si Jesus, makikilala mo ang Ama - na Siya ay mabuti at mabuti ay nangangahulugang mabuti.
3. Isa 9: 6 – Ipinakita sa atin ni Jesus ang isang Walang Hanggan na Ama. Ang Diyos ay mayroong puso ng isang Ama. Palagi Siyang mayroon at palagi Niyang gagawin.
a. Sinasabi sa atin ni Jesus na ang ating Ama ay mas mahusay kaysa sa pinakamagandang ama sa mundo. Ipinakita sa atin ni Jesus kung paano kumilos ang Ama, kung paano tinatrato ng Ama ang Kanyang mga tao. Matt 7: 7-11
b. Tandaan, kapag titingnan natin ang Diyos bago magsimula ang oras at matapos ang oras, nakikita natin ang isang Ama, isang Walang hanggang Ama.
4. Oo, ngunit ano ang tungkol sa lahat ng mga hinihinalang kontradiksyon sa aking buhay? sa buhay ng ibang tao? sa OT?
a. Hindi namin nakukuha ang aming impormasyon tungkol sa Diyos mula sa karanasan ng mga tao - sa amin o sa iba pa. Nakukuha natin ito mula sa Bibliya.
b. Ipinakita sa atin ni Jesus ang Ama at Siya ang lugar upang magsimula kapag makilala ang iyong Ama sa Langit.
c. Kung nakakita ka ng isang tila pagkakasalungatan sa iyong buhay o sa Bibliya, nangangahulugan ito na wala ka pang ganap na pag-unawa sa pagkakasalungatan.
d. Ang iyong karanasan ay napapailalim sa pagbabago. Ang Diyos, sa kabilang banda, ay hindi maaaring magbago.
5. Kung maingat nating tiningnan ang OT, makikita natin ang Diyos Ama na nagtatrabaho na nangangalaga sa Kanyang mga tao, tulad ng ipinakita sa atin ni Jesus sa NT.
a. Karamihan sa OT (mula sa Gen 12 hanggang Malakias 4) ay nagtatala ng pakikitungo ng Diyos sa Israel.
1. Gen 12-50 – Ang Diyos ay pumasok sa isang tipan kay Abraham, ang ama ni Israel, at nangakong gagawin siyang isang malaking bansa at ang kanyang mga inapo. Pinangako niya sa kanya at sa kanyang mga inapo ang lupain ng Canaan, at sinabi na sa pamamagitan niya ay mapapala ang lahat ng mga bansa sa mundo.
2. Sa pamamagitan ng mahabang serye ng mga kaganapan, ang mga inapo ni Abraham ay natapos sa pagkaalipin sa Ehipto. Ngunit, binuhay ng Diyos si Moises upang akayin ang Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto at sa lupang pangako.
b. Sa pag-aaral namin, nalaman natin na ang motibo ng Diyos sa likod ng lahat ng ito - ang Kanyang pinili sa kanila, ang Kanyang pagliligtas sa kanila - ay pag-ibig. Deut 4:37; 7: 6-8
l 1. Tinukoy ng Diyos ang Israel bilang Kanyang panganay na anak na lalaki. Ex 4:22
2. Sa ilang, patungo sa lupang pangako, inalagaan sila ng Diyos tulad ng pag-aalaga ng isang ama sa isang anak na lalaki - kahit na tumanggi silang pumasok sa lupang pangako. Deut 1:31; 2: 7; 32: 10,11; Exo 19: 4; Gawa 13:18
3. Matapos dinala sila ng Diyos sa lupang ipinangakong, ang Kanyang puso ay nananatili pa rin sa kanila kahit na pinabayaan nila Siya na sumamba sa mga maling diyos. Isa 46: 3,4; Isa 63: 7-9; Oseas 11: 1-4
c. Karamihan sa nakikita natin sa OT na nakakagambala sa atin ay paghuhusga laban sa paghihimagsik - partikular na pagsamba sa mga huwad na diyos.
1. Nang dinala ng Diyos ang Israel sa lupain ay binalaan niya sila na kung sasamba sila sa mga maling diyos ay hahayaan niya na lampasan sila ng kanilang mga kaaway. Deut 4: 25-31
2. Ang pagsamba sa idolo ay isang pagtanggi sa Diyos. Tinawag talaga ng Israel ang mga bato ng kanilang ama. Jer 2: 26,27

1. Inilisan nina Adan at Eva ang buong sangkatauhan sa kasalanan at kamatayan. Gen 2:17; 3: 8; Rom 5:12
a. Ang kasalanan ay naghiwalay sa lahi ng tao mula sa Diyos, ngunit ang isip ng Diyos ay may plano upang maibalik tayo sa Kanyang Sarili sa pamamagitan ni Jesus. Rev 13: 8
1. Katulad nina Adan at Eva, nagsimula ang Diyos ng mga sakripisyo ng dugo para sa Israel upang masakop ang kanilang mga kasalanan upang ang ugnayan ay posible hanggang sa dumating si Jesus at mabayaran ang halaga ng kasalanan. Rom 3:25
2. Binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan at tinanggal ang mga ito upang sa sandaling sila ay nawala, maaaring tanggalin ng Diyos ang ating mga kasalanan at pagkatapos ay ilagay ang Kanyang buhay sa atin na ginagawa tayong literal na mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos sa pamamagitan ng pagsilang.
c. Sa pamamagitan ni Jesus nakuha ng Diyos ang Kanyang pamilya. Gal 4: 4-6
2. Kapag ginawa nating Jesus at Tagapagligtas ng ating buhay, binuhay tayo hanggang sa simula.
a. Kami ay naibalik sa pagiging anak, sa pakikipag-ugnay sa Diyos at pumunta kami mula doon. Ef 2: 4-7
b. Ang Diyos, bilang isang Ama, ay nagnanais, nais na makipag-ugnay sa amin, ay nais na ipakita ang Kanyang pagmamahal sa atin at para sa atin bilang Kanyang mga anak. Iyon ang Diyos na may soberanya, na nais ng isang Ama. I Cor 2: 9