ANO ANG AKING GABI?

Makipagtulungan sa Banal na Espiritu
Banal na Espiritu Sa Amin
Banal na Espiritu at Panalangin
Mga Regalo ng Banal na Espiritu
Ano ang Aking Regalo?

1. Sa pangkalahatan, kapag ang mga Kristiyano ay nakikipag-away sa tanong na ito, ang ibig sabihin nila: Saan ako umaangkop sa mga listahan ng mga regalong matatagpuan sa I Cor 12: 4-11 at Rom 12: 4-8?
a. Ang isyung ito ay hindi kailangang maging mapagkukunan ng pagkabigo para sa amin.
b. Ang kaalaman mula sa salita ng Diyos ay makakatulong sa atin na sagutin ang tanong - ano ang aking regalo?
2. Bahagi ng kahirapan sa lugar na ito ay dumating tayo sa paksang ito mula sa maling anggulo.
a. Nagtatanong kami - ano ang regalo ko? Sa pamamagitan ng ibig sabihin namin: Mayroon ba akong regalong hula? Mayroon ba akong regalong payo? Ang regalong paglilingkod, atbp?
b. Ngunit, sa katotohanan, ang Banal na Espiritu ang ating kaloob at ang iba't ibang mga listahan ay mga paraan kung saan Siya gumagana sa pamamagitan natin.
c. Kaya, sa halip na gumastos ng oras na subukan upang malaman kung ano ang aming regalo, kailangan nating tumuon sa pag-aaral kung paano makipagtulungan sa Banal na Espiritu na ating regalo.

1. Matapos makumpleto ni Jesus ang Kanyang gawain sa mundo at bumalik sa langit, Siya at ang Ama ay nagpadala ng Banal na Espiritu. Juan 14: 16,26; 15:26; Gawa 2: 32,33
a. Ang Banal na Espiritu ay regalo ng Diyos Ama o pangako sa Kanyang mga anak. Lucas 24:49; Mga Gawa 1: 4; 2: 33,38,39; Gal 3: 13,14
b. Ang Banal na Espiritu ay nalalapat sa atin at sa atin kung ano ang nagawa ni Jesus para sa atin sa Kanyang kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay. Juan 3: 5; Tito 3: 5
2. Ang Banal na Espiritu ay narito upang gawin sa amin at sa pamamagitan ng lahat ng nagawa ni Kristo para sa atin sa Krus. Nangangahulugan ito ng pangunahing bagay.
a. Sa atin - Siya ay umaayon sa atin sa imahe ni Hesu-Kristo. Rom 8:29; II Cor 3:18
b. Sa pamamagitan natin - ipinapakita Niya si Jesus sa mundo sa pamamagitan natin. I Cor 2: 2-5;
Heb 2: 3,4; Juan 16: 13-15; 14: 9-12; 17-23
3. Gusto ng Banal na Espiritu na ipakita o ipakita si Jesus sa pamamagitan mo sa pamamagitan ng paggawa mo kay Jesus. I Juan 2: 6; 4:17
4. Ang isyu ay hindi: Ano ang aking regalo? Ang isyu ay: Paano ako nakatira sa pakikipagtulungan sa Banal na Espiritu na regalo ng aking Ama sa akin?
a. Ang Banal na Espiritu ay isang banal na tao, ang Ikatlong Persona ng Trinidad. Ipinadala siya upang gumana sa pakikipagtulungan sa atin para sa kaluwalhatian ng Diyos, para sa ating kabutihan, at para sa ikabubuti ng mga nasa paligid natin.
b. II Cor 13: 14 – Komunyon = pakikipagsosyo; naiilawan: pakikilahok; associate, kasama.
c. Tinawag ni Jesus ang Banal na Espiritu na Tagapagtaguyod = Tagapayo, Katulong, Tagapagtaguyod, Tagatagtaguyod, Manlalakas, Patay. (Amp) Juan 14: 16,26; 15:26; 16: 7
d. Narito siya upang maging lahat ng mga bagay na iyon sa iyo at sa pamamagitan mo habang nabubuhay ka para sa Diyos.
5. Bahagi ng kahirapan kapag pinag-uusapan natin ang paksang ito - mga regalo ng Banal na Espiritu; ano ang regalo ko; at iba pa - nagmula sa hindi pagkakaunawaan kung paano ginagamit ang salitang regalo na may kaugnayan sa Banal na Espiritu.
a. Sa isang kahulugan, ang lahat mula sa Diyos ay isang regalo. Ang kanyang biyaya ay malayang naibigay ang lahat para sa atin. Rom 8:32; Efe 1: 3; II Alagang Hayop 1: 3
b. Ngunit, ang karaniwang tinatawag nating mga regalo ng Espiritu ay hindi mga regalong ibinibigay sa mga indibidwal na nagiging pag-aari ng indibidwal at maaari niyang magamit ang mga ito kung kailan at ayon sa gusto niya.
c. I Cor 12: 7,11 – Ang mga ito ay mga paraan kung saan gumaganap o nagpapakita ang Banal na Espiritu sa pamamagitan ng ilang mga tao sa ilang mga oras na nais Niya para sa ikabubuti ng lahat.
d. Walang sinumang mayroong regalo ng hula o regalo ng pagpapagaling o regalo ng pag-unawa. (Walang regalo ng pagkakaunawa. Ito ay kaloob ng pagkilala sa mga espiritu. I Cor 12:10)
6. Ngunit, ang punto ay, ang lahat ng mga paraan kung saan ipinakita o ipinakikita ng Banal na Espiritu si Jesus sa pamamagitan natin.

1. Ang mga regalong nakalista sa I Cor 12: 8-10 ay mga paraan kung saan ipinakikita ng Banal na Espiritu si Jesus sa pamamagitan ng katawan ni Jesus sa mundo.
2. I Cor 12: 1 – Sinabi ng Diyos na hindi Niya nais na maging ignorante tayo sa mga espiritung regalo.
a. Ang "Mga Regalo" ay wala sa orihinal na mga manuskritong Greek. Ito ay idinagdag ng mga tagasalin para sa paglilinaw. Ngunit, maaari itong maging mapanligaw.
b. Tatalakayin ni Paul ang higit pa sa mga regalo ng Banal na Espiritu. Tatalakayin na niya ang mga bagay na espiritwal o bagay na nauugnay sa at ng Banal na Espiritu - isa na rito ang katawan ni Kristo. v12-27
3. Ito ang Banal na Espiritu na bumubuo sa katawan ni Cristo. v13
a. Kapag naniniwala ang isang tao kay Jesus, pinag-iisa siya ng Banal na Espiritu kay Jesus sa pamamagitan ng bagong pagsilang.
b. Inilalagay siya ng Banal na Espiritu sa katawan ni Cristo. Nabautismuhan = BAPTIZO = upang maging sanhi ng paglubog o paglubog.
c. Sa sandaling ipinanganak ka muli, ginagawa ka ng Banal na Espiritu na isang partikular na miyembro o bahagi ng katawan ni Cristo. v18,27
4. Maaari mong sabihin - Hindi yan tulong !! Ngayon, hindi lamang hindi ko alam kung ano ang aking regalo, hindi ko alam kung ano ang aking lugar sa katawan.
a. Oo ginagawa mo !! v27 – Ngayon kayo (sama-sama) ay katawan ni Cristo at (nang paisa-isa) kayo ay mga kasapi nito, bawat bahagi nang hiwalay at magkakaiba - bawat isa ay may kanya-kanyang lugar at tungkulin. (Amp)
b. Maaaring hindi mo pa nakuha ang lahat ng mga detalye, ngunit maaari kang magpahinga sa katotohanan na alam ng Diyos kung anong bahagi ng iyong katawan.
c. Kung ikaw ay isang lubos na nakikita na bahagi ng katawan, o isang hindi gaanong nakikita na bahagi, ikaw ang bahagi na nais ng Diyos na ikaw ay maging.
d. v18 – Ngunit sa totoo lang, inilagay at inayos ng Diyos ang mga limbs at organo sa katawan, bawat isa (partikular na isa) sa kanila tulad ng nais Niya at makita na akma at may pinakamahusay na pagbagay. (Amp)
5. Ang pag-unawa na ikaw ay isang partikular na bahagi ng katawan ni Cristo ay makakatulong sa iyo na maunawaan kung paano gumagana ang mga regalo ng Espiritu.
a. Kapag ang mga regalo ay nagpapatakbo, kahit na hindi ka nila dumaan sa iyo partikular, dumaan sila sa isang bahagi mo. I Cor 12: 25,26
b. Alalahanin, sumulat si Pablo sa isang simbahan na naghahati sa katawan sa pamamagitan ng mga argumento. I Cor 1: 10-13; 3: 3,4; 11:18
c. I Cor 12: 27-30 – Kung paano tayo inilalagay sa katawan, kung paano tayo ginagamit, at kung paano gumagana ang Diyos sa pamamagitan natin ay Kanyang pinili.
6. Dapat nating hinahangad (maging masigasig; masidhing pagnanasa; magkaroon ng init patungo) mga espirituwal na kaloob (mga bagay na nauukol sa Banal na Espiritu) na sila ay gumagana sa katawan ni Cristo.
I Cor 14: 1
a. Nangangahulugan ba ito sa pamamagitan mo ng personal? Iyon ang pinili ng Diyos. Kailangan lang nating maging handa na magamit ng Diyos. Gawa 4: 23-33
b. Kung ginagamit tayo, hindi tayo dapat ipagmalaki. Kung hindi tayo ginagamit, hindi tayo dapat magalit o mainggitin.
c. Ano ang mga pinakamahusay (pinaka-kapaki-pakinabang) na regalo? Ang pinakamagandang regalo ay ang kailangan mo sa oras na kailangan mo ito.
d. Sa kaso ng Iglesia ng Taga-Corinto, ito ay hula (supernatural na pagbibigkas sa isang kilalang wika na nagpapasigla, nagpapasigla, at nagbibigay ginhawa) upang ang kautusan ay maibalik sa kanilang mga pagpupulong, at ang pinakamalaking bilang ng mga tao ay maaaring mabago.
I Cor 14: 1-6; 12,13
7. Kapag tinalakay ang mga regalong ito sa Bibliya, ang diin ay hindi nasa "Ano ang aking regalo?". Ang diin ay sa iyong saloobin sa iyong regalo, patungo sa iyong posisyon sa katawan. I Cor 4: 6,7; 3: 4-6; Rom 12: 3-5
8. I Alaga 4: 10,11 – Ang mga kakayahan na nagmula sa biyaya ng Diyos, at para sa ikabubuti ng iba at sa kaluwalhatian ng Diyos.

1. II Cor 13: 14 – Tandaan, ang Banal na Espiritu ay gumagana sa atin at kasama natin habang tayo ay matalinong nakikipagtulungan sa Kanya. Komunyon = KOINONIA = pakikipagsosyo; naiilawan: pakikilahok; associate, kasama.
2. Ang ating pakikipagsosyo sa Banal na Espiritu ay naging epektibo habang kinikilala natin kung sino at ano ang nasa atin - ang Persona ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang buhay ng Diyos. Filemon 6
a. Komunikasyon = KOINONIA = pakikipagtulungan. Epektibo = ENERGES = aktibo, nagpapatakbo. Pagkilala = EPIGNOSIS = buong pag-unawa, pagkilala.
b. Pinag-aaralan namin ang salita ng Diyos upang makita kung ano ang nangyari sa atin, sa atin, bilang isang resulta ng muling pagsilang at nabinyagan sa Banal na Espiritu. Pagkatapos, sumasang-ayon kami dito - paniwalaan ito at ipahayag ito, at bibigyan kami ng Banal na Espiritu ng karanasan.
3. Ang Banal na Espiritu ay nasa iyo ngayon upang maging kung ano ang kailangan mo upang maging Siya, upang makatrabaho kasama mo habang buhay ka para sa Diyos, upang kaakma mo sa imahen ni Cristo. Pagkatapos, sa pamamagitan mo, ipapakita niya kay Jesus (regalo ng Ama sa mundo) sa mga hindi ligtas sa paligid mo.
a. Kailangan mo ba ng lakas? Ang Banal na Espiritu ay nasa iyo upang palakasin ka. Efe 3:16
b. Kailangan mo ba ng kaalaman sa kalooban ng Diyos para sa iyong buhay at makakatulong na maging mabunga at epektibo para sa Diyos? Ang Banal na Espiritu ay nasa iyo upang tulungan ka. Col 1: 9-11
c. Kailangan mo ba ng paggaling? Ang Banal na Espiritu ay nasa iyo upang pagalingin ang iyong katawan. Rom 8:11
d. Kailangan mo ba ng gabay? Ang Banal na Espiritu ay nasa iyo upang pamunuan at gabayan ka.
Rome 8: 14
e. Kailangan mo ba ng tulong sa pagdarasal? Ang Banal na Espiritu ay nasa iyo upang tulungan kang manalangin.
Rome 8: 26
4. Kung "mayroon kang kaloob na hula", kagaya ng nasa lugar nito, ang kaloob na iyon ay hindi makakatulong sa iyo sa alinman sa mga nasa itaas na kalagayan. At, ang hula ay para sa ibang tao, hindi para sa iyo.
5. Ito ay hindi tungkol sa mga regalo. Tungkol ito sa pakikipag-ugnayan sa isang banal na kasosyo na ibinigay sa iyo ng iyong mapagmahal na makalangit na Ama upang matulungan kang mabuhay ang iyong buhay para sa Kanya.

1. Magpasalamat. Salamat sa Diyos sa kung ano, para sa Sino, ibinigay Niya sa amin.
a. Salamat Ama sa regalo ng Banal na Espiritu.
b. Salamat sa paggawa sa akin ng isang partikular na miyembro ng katawan ni Cristo. I Cor 12:27
c. Salamat sa iyo na ang Banal na Espiritu ay nasa akin upang gabayan ako sa katotohanan at ipakita sa akin ang mga bagay na malayang ibinigay sa akin ng Diyos. Juan 16:13; I Cor 2:12
d. Salamat sa iyo na ang Banal na Espiritu ay nasa akin upang maakma ako sa imahe ni Cristo at maipakita kay Jesus sa pamamagitan ko. Rom 8:29; Juan 14: 12,13
2. Ipagdasal na ang mga senyales at kababalaghan ay magagawa sa pamamagitan ng katawan. Gawa 4: 29,30
a. Maging magagamit. Ang anumang paraan na nais mong gamitin ako o ipakita ang iyong sarili sa pamamagitan ko ay maayos sa akin, Lord !!
b. Kung ginamit ka ng Diyos sa alinman sa mga regalong ito o kung naniniwala ka na sila ay bahagi ng plano ng Diyos para sa iyo, basahin ang mabuting aklat ng mga solidong tao na ginagamit na ng Diyos sa mga regalong ito.
c. Judyo 20 – Gamitin ang iyong wikang pang-panalangin. Manalangin sa ibang mga wika. Pinupukaw ka nito at ginagawang mas may kamalayan ka sa pagkakaroon ng Banal na Espiritu sa iyo.
3. Kilalanin, aminin, kung ano ang ginawa at ginagawa ng Diyos sa iyo.
a. Ako ay isang partikular na miyembro ng katawan ni Cristo. Pinakain ako ng Panginoon at minamahal ako bilang Kanyang katawan. I Cor 12:27; Ef 5: 29,30
b. Ang Dakila ay nasa akin upang mailagay ako sa buhay. Siya ay dakila kaysa sa anumang maaaring lumaban sa akin. Hindi ako maaaring talunin at hindi ako huminto. I Juan 4: 4
c. Ang Diyos ay nasa akin upang gawin at gawin ang Kanyang mabuting kasiyahan. Binibigyan niya ako ng pagnanais at lakas na gawin ang kailangan kong gawin. Phil 2:13
d. Ang Diyos ay gumagawa sa akin ng kung ano ang kaayaaya sa Kanyang paningin. Ginagawa niya akong katulad ni Jesus. Heb 13:21
e. Ang parehong Espiritu na nagbangon kay Cristo mula sa mga patay ay nasa akin at pinapabilis ang aking mortal na katawan (nagbibigay ng kalusugan sa aking katawan). Rom 8:11
f. Ang Banal na Espiritu ay nasa akin upang akayin ako sa lahat ng katotohanan at gabayan ako sa bawat lugar ng aking buhay. Samakatuwid, hindi ako magalit o mag-alala tungkol sa kung ano ang gagawin. Siya ang nangunguna sa akin. Dadalhin niya ako sa tamang lugar sa tamang oras. Rom 8:14; Juan 16:13
4. Ang iyong regalo ay ang Ikatlong Persona ng Trinidad, ang Banal na Espiritu, na dumating upang gawin kang katulad ni Jesus at upang ipakita si Jesus sa mundo sa pamamagitan mo.