KAPAG ANG MOUNTAIN AY HINDI GUMAGAWA: BAHAGI I

1. Pinag-aralan natin ang paksa ng pananampalataya.
2. Sa huling aralin, napag-usapan namin ang tungkol sa paglipat ng pananampalataya sa bundok.
a. Ang pananalig na naniniwala sa puso, nagsasalita sa bundok, at ang bundok ay gumagalaw. Marcos ll: 23
b. Nagbabago ang pananampalataya sa paglipat ng bundok.
3. Sa araling ito, nais naming harapin ang mga oras na hindi gumagalaw ang bundok, kung hindi sinasagot ang iyong mga panalangin.
4. Nang walang paghahayag mula sa Diyos, hindi ko masasabi sa iyo ng partikular kung bakit hindi gumalaw ang iyong bundok - madalas na may mga kadahilanan na kasangkot na ang Diyos lamang ang nakakaalam.
5. Ngunit, may mga pangkalahatang prinsipyo tungkol sa paglipat ng bundok na naniniwala na nakalista para sa amin sa Bibliya.
a. Maaari nating pag-aralan ang mga alituntuning ito.
b. Pagkatapos, marahil maaari mong pag-aralan ang iyong sitwasyon at matukoy kung bakit hindi gumalaw ang iyong bundok.

1. Karaniwang tinanong ng mga alagad ang parehong tanong na tinanong nating lahat - nanalangin kami at hindi ito gumana. Bakit?
a. Sinabi sa kanila ni Jesus na ito ay dahil sa kanilang kawalan ng paniniwala (kawalan ng pananampalataya).
b. Kapag ginamit mo ang pananampalatayang gumagalaw sa bundok, gumagana ito - gumagana ang pananampalataya.
2. Binanggit ni Jesus ang isa pang panahon kung kailan hindi Niya nagawa ang mga gawaing nais Niyang gawin - dahil sa kawalan ng pananampalataya. Marcos 6: 1-6
3. Nakakatawa ang mga tao tungkol sa lugar na ito.
a. Dapat tayong maging bukas sa posibilidad na maaaring may kulang sa ating pananampalataya; iyon ang tanging sagot na isinulat para sa amin sa Bibliya.
b. Kapag sinabi mong: hindi ito gumana at alam kong mayroon akong pananampalataya - huwag mong sabihin sa akin na hindi - isinara mo ang isang buong larangan ng talakayan.
c. Kapag sinabi naming ang problema ay maaaring ang iyong pananampalataya, hindi ito nangangahulugang hindi ka nai-save, taos-puso, o nakatuon; hindi ito nangangahulugang hindi mo mahal ang Diyos o ikaw ay masama o makasalanan
d. Ang paglipat ng pananampalataya sa bundok ay napaka-tiyak at ang ilang mga elemento ay dapat na naroroon upang lumipat ang iyong bundok.
e. Kung ang isa o higit pa sa mga salik na ito ay nawawala, ang bundok ay hindi lilipat. (Nakita natin iyon sa Matt 17.)
4. Sa dalawang aralin na ito, nais nating isaalang-alang ang mga puntong ito:
a. Limang elemento na dapat naroroon upang epektibong magamit ang pananampalataya na gumagalaw sa bundok.
b. Pangkalahatang mga katotohanan tungkol sa paglipat ng pananampalataya ng bundok.
c. Kung ang problema ay sa ating pananampalataya, ano ang ginagawa natin kung sa palagay natin ito ay pananampalataya ngunit hindi?
5. Kung mabisa mong magpapatupad ng pananampalataya na gumagalaw sa bundok, ang mga elementong ito ay dapat na naroroon:
a. Dapat mong malaman kung ano ang pananampalataya.
b. Dapat mong malaman na ang bawat mananampalataya ay may pananalig, ngunit ang iyong pananampalataya ay dapat lumago at bubuo kung ito ay ililipat ang mga bundok.
c. Dapat mong malaman ang kalooban ng Diyos sa / para sa iyong sitwasyon bago mo magamit ang pananampalatayang gumagalaw sa bundok.
d. Dapat mong lubos na hikayatin (ganap na kumbinsido) na ang ipinangako ng Diyos, gagawin niya.
e. Dapat mayroong isang nakaraang panahunan
sumali sa iyong pananampalataya.

1. Ang pananampalataya ay kasunduan sa Diyos.
2. Tatlong bagay ang kinakailangan:
a. Dapat mong malaman kung ano ang sinasabi ng Diyos.
b. Dapat mong paniwalaan ang Kanyang Salita hindi mahalaga kung ano ang iyong nakikita o naramdaman.
c. Dapat mong ipahayag ang iyong kasunduan (paniniwala) sa paraan ng pakikipag-usap at pagkilos mo.
3. Ang pananampalataya ay hindi isang malakas na emosyon.
4. Ang pananampalataya ay hindi lalim ng pangako kay Jesucristo. Marcos 10:28; 4:40
5. Ang pananampalataya ay tiwala sa Diyos, batay sa kaalaman sa Kanyang Salita.
1. Binibigyan tayo ng Diyos ng pananampalataya. Ef 2: 8,9; Rom 10:17; Rom 12: 3 2. Gayunpaman, ang Bibliya ay tumutukoy sa mga antas ng pananampalataya: lumalagong pananampalataya II Thess l: 3; mahina ang pananampalataya Rom 14: 1; malakas na pananampalataya Rom 4:20; puno ng pananampalataya Gawa 6: 5; Perpektong pananampalataya James 2:22; pagtagumpayan ng pananampalataya I Juan 5: 4; malaking pananampalataya Mat 8:10; walang pananampalataya Juan 20:27; maliit na pananampalataya Mat 14:31
3. Sa Juan 20:27 sinabi ni Jesus kay Juan na huwag maging walang pananampalataya, ngunit sumasampalataya.
a. Ang responsibilidad para sa isang pagbabago sa kanyang pananampalataya ay kay Juan.
b. Tinukoy ni Hesus ang pananampalatayang nais Niyang magkaroon ni Juan - ang pananampalatayang naniniwala nang hindi nakikita.
4. Ang pananampalataya ay dapat pakainin at gamitin upang lumago.
a. Pinakain natin ito ng Salita ng Diyos. Rom 10:17; Mat 4: 4
b. Ginagamit natin ito sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa Diyos.
1. Sabihin ang iyong pinaniniwalaan; mabuhay, kumilos na parang totoo ang Bibliya.
2. Gumamit ng kung anong mayroon ka. Lucas 17: 5,6; II Cor 4:13
5. Kung walang kaalaman tungkol sa sinasabi ng Diyos sa Kanyang Salita, hindi ka maaaring gumamit ng pananampalataya na gumagalaw sa bundok.
a. Ang dami mong nalalaman at naniniwala sa Salita ng Diyos, mas malaki ang iyong pananampalataya.
b. Rom 10:14 - Kung hindi mo alam na ang pagpapagaling ay kalooban ng Diyos para sa iyo sa iyong sitwasyon, hindi ka maaaring gumamit ng pananampalatayang gumagalaw sa bundok.
6. May kahanay sa pagitan ng likas na paglaki at espirituwal na paglago.
a. Ang mga bagong panganak ay nangangailangan ng gatas. I Alagang Hayop 2: 2
b. Ang mga Kristiyano ay lumalaki hanggang sa kapanahunan sa pamamagitan ng paggamit ng mayroon sila, na isinasagawa ang kanilang nalalaman. Heb 5: 13,14
1. Iyon ay, para sa mga sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay ay maingat na sinanay ang kanilang mga espiritwal na kasanayan. (Weymouth)
2. Iyon ay, para sa taong nabuo sa pamamagitan ng karanasan ng kanyang kapangyarihan (Phillips)
7. Ang isang kadahilanan kung bakit hindi laging gumagana ang pananampalataya ay dahil ang mga tao ay sumusubok na gumamit ng $ 1,000,000 na pananampalataya kung mayroon lamang silang $ 1.00 na pananampalataya.
a. Sinusubukan nilang maniwala na lampas sa kapasidad ng kanilang pananampalataya sa kanilang partikular na estado ng pag-unlad.
b. Minsan sinusubukan ng mga tao na maniwala para sa kumpletong pagpapagaling kung ang kanilang pananampalataya ay nasa lamang - ligtas akong makakarating sa operasyon.
c. Minsan sinusubukan ng mga tao na maniwala para sa kumpletong paggaling mula sa isang terminal na sakit kung ang kanilang pananampalataya ay lamang - magkakaroon ako ng mapayapang kamatayan.
8. Marcos 8: 22-26 Pansinin, kinakailangan na magdasal nang dalawang beses para sa taong ito.
a. Kulang ba ang kapangyarihan ng Diyos sa araw na iyon? Napatay ba si Jesus sa araw na iyon? Binago ba ng Diyos ang Kanyang isipan tungkol sa pagalingin ang lalaki?
b. Kailangan itong maging isang bagay sa kung paano natanggap ng lalaki na nagpigil sa kanya mula sa pagkuha ng buong dosis sa unang pagkakataon.
9. Kinuha ang oras ng pananampalataya ni Abraham upang lumago at umunlad; kung mayroon siyang sakit sa terminal, maaaring hindi niya ito nagawa.
a. Lubos na nahikayat si Abraham na ang ipinangako ng Diyos, ay gagawin niya. Rom 4:21
b. Kailangan ng oras upang ganap na mahikayat.
10. Sinabi ni Jesus na ang nakakarinig at gumagawa ng Kanyang Salita ay nagtayo ng kanyang bahay sa solidong bato at tatayo siya ng bagyo. Mat 7: 24-27
a. Pansinin ang mga puntong ito:
1. Ang pagtatayo ng bahay ay nagpapahiwatig ng paglipas ng oras.
2. Pakinggan = pakainin ang iyong pananampalataya; gawin = gamitin ang iyong pananampalataya.
b. Marami ang naghihintay hanggang sa subukan ang bagyo upang maitaguyod ang kanilang bahay, at napakahirap noon.
c. Iyon ay isa pang kadahilanan na ang paglipat ng pananampalataya ng bundok ay hindi gagana para sa ilan.

1. Sa ugat ng pananampalataya ay ang pagtitiwala sa Diyos.
a. Tiwala na gagawin Niya ang ipinangako Niya.
b. Heb 11: 1 - sangkap = ground o kumpiyansa
c. I Juan 5: 14,15 Maaari tayong lumapit sa Diyos nang may kumpiyansa sa kadahilanang ito. Kung gumawa tayo ng mga kahilingan na alinsunod sa Kanyang kalooban, Siya ay nakikinig sa atin; at kung alam natin na naririnig ang ating mga kahilingan, alam natin ang mga bagay na hinihiling natin ay atin. (NEB)
2. Dapat kang magkaroon ng banal na kasulatan para sa nais mong baguhin. Rom 10:17
a. Sinusubukan ng mga tao ang pananampalataya sa mga bagay na hindi ipinangako ng Diyos.
b. Ang pananampalataya ay hindi gagana kung hindi ipinangako ng Diyos.
c. O, sinubukan nilang magpakita ng pananampalataya kung hindi nila sigurado kung ito ba ang Kanyang kalooban o hindi.
3. Marami sa atin ang may ideya na palagi tayong lumalapit sa Diyos sa panalangin na may pariralang "Kung ito ang iyong kalooban".
a. May mga oras na naaangkop iyon, ngunit may mga oras na hindi ito angkop. b. Ang nag-iisa lamang na pagdarasal ni Jesus ng "Kung ito ay kalooban mo" ay nasa hardin. Matt 26: 39-42
1. Ang Kanyang hangarin ay hindi baguhin ang anumang bagay, ngunit upang itaguyod ang Kanyang sarili sa kalooban ng Ama.
2. Nang manalangin si Jesus na baguhin ang mga bagay, hindi Siya kailanman nanalangin ng "Kung kalooban Mo". Alam niya ang kalooban ng Ama at kinausap ito alinsunod dito.
3. Samakatuwid, mapagkakatiwalaan niya na magaganap ito.
c. Ang punto ay upang makita ang kalooban ng Diyos na nagawa sa mundo. Matt 6:10
4. Pansinin ang dalawang magkakaibang diskarte kay Jesus para sa paggaling sa Mat.
a. v1-4 Nang lumapit ang ketongin kay Jesus, humingi siya ng paggaling - kung ito ay kalooban ng Panginoon.
1. Pansinin, itinama ng Panginoon ang kanyang pag-iisip - kalooban ko ito - bago niya Siya pinagaling.
2. Inihayag ni Jesus ang Kanyang kalooban bago Siya pinagaling, hindi sa pamamagitan ng pagalingin niya.
b. v5-13 Lumapit ang senturion kay Jesus nang may lubos na kumpiyansa.
1. Hindi ko kailangang makakita ng anuman - Kailangan ko lang ang iyong salita. Kung nasa akin ang iyong salita, tapos na.
2. May awtoridad kang gumaling, at naiintindihan ko kung paano gumagana ang awtoridad - sabihin mo lang ito at magiging gayon.

1. Ang Santiago 1: 5-8 ay nagsasalita tungkol sa pananampalataya at pag-aalinlangan.
2. Dobleng pag-iisip = kalahating-puso; sa dalawang pag-iisip; pagduduwal sa pagitan ng pagpunta sa dalawang magkakaibang paraan; isang tao na may dalawang pag-iisip - nag-aalangan, nag-aalinlangan, hindi mapagpaliban.
a. Hindi siya lubos na kumbinsido na darating ang Diyos.
b. Ang resulta? Hindi niya mamanahin ang pangako ng Diyos.
3. Kung nabuhay mo ang iyong buong buhay na nakabatay sa kung ano ang pinaniniwalaan mo sa iyong nakikita at nararamdaman (at mayroon ka - hindi bababa sa hanggang sa ikaw ay naging isang Kristiyano, at marahil kahit pagkatapos nito) ang ugali na iyon ay hindi mawawala sa magdamag.
4. Tumagal si Abraham ng isang panahon upang makarating sa puntong Siya ay ganap na umaasa sa Salita ng Diyos. Heb 11: 17-19
5. Paano mo malalaman kung lubos mong nahikayat?
a. Ano ang lumalabas sa iyong bibig - hindi sa simbahan, ngunit sa krisis?
b. Sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Mat 12:34; II Cor 4:13
1. Naniniwala akong tutulungan ako ng Diyos. Hindi, teka! Naniniwala ako na tinutulungan Niya ako - o kung anuman ang dapat kong sabihin.
2. Hindi ka ganap na kumbinsido sa Salita ng Diyos; umaasa kang makakatulong sa iyo ang isang pormula.
1. Ang Diyos ay nagsalita; samakatuwid ito ay kasing ganda ng nagawa.
a. Sa gayon ay maaari kong magsalita tungkol sa kung ano ang hindi pa nakikita ng pisikal na mata na parang narito na.
b. Tandaan ang loterya.
2. Ipinaliwanag ni Jesus na sa Marcos ll: 24 - dapat kang maniwala na natatanggap mo kapag nagdarasal ka.
a. Nangangahulugan ito: maunawaan na ang iyong kahilingan (sabi ng pagpapagaling) ay naibigay na sa pamamagitan ng Krus ni Cristo. Sinabi ng Diyos na oo.
b. Ngayon ay isang kaso mo na tinatanggap ang Kanyang Salita (naniniwala ito), at pagkatapos ay isakatuparan niya ito sa iyong buhay.
c. Kaya, tinanggap mo ang Kanyang Salita na ang pagpapagaling ay sa iyo, at pagkatapos ay magpapahinga ka sa tiwala na tutuparin ng Diyos ang Kanyang Salita at pagagalingin ka = mararamdaman mo ito.
1. Dapat kang maniwala na mayroon ka nito bago mo makuha - sapagkat mayroon kang Kanyang Salita.
2. May Salita ka muna ng Diyos, kung gayon, sapagkat naniniwala ka sa Kaniyang Salita, tinutupad ito ng Diyos sa iyong buhay = mas maganda ang pakiramdam mo.
3. May isang kahulugan kung saan maaari mong sabihin:
a. Napagaling ako = Inalagaan na ni Jesus ito sa Krus.
b. Ako ay gumaling = Sapagkat ang Diyos ay nagsalita, ito ay kasing ganda ng nagawa; Tinawag ng Diyos kung ano ang hindi para sa kung kaya ito ay magiging.
c. Gagaling ako = makikita at madarama ko ang mga resulta ng ginawa at sinabi ng Diyos.
4. Naniniwala ako na pagagalingin ako ng Diyos balang araw ay hindi pag-unlad ng pananampalataya sa bundok sapagkat ito ay sa hinaharap.
a. Hindi ito naglalaman ng isang nakaraang panahunan na elemento.
b. Paano mo malalaman na gumaling ka?
1. Kapag mas maganda ang pakiramdam ko.
2. Iyon ay paglalakad sa pamamagitan ng paningin, at hindi iyon pananampalataya.
5. Pag-isipan ito: paano kung may sinabi, "Alam kong ililigtas ako ng Panginoon balang araw".
a. Kung hindi niya binago ang kanyang paniniwala, pag-iisip, at pagsasalita, makakaligtas pa ba siya?
b. Dapat niyang tanggapin ang nagawa na ng Diyos para sa kanya; kung gayon gagawin ito ng Diyos.

1. Ang panalangin ng pananampalataya (bundok na paglipat ng pananampalataya) ay batay sa pagtitiwala.
a. Malalaman mo ang kalooban ng Diyos bago ka manalangin.
b. Hindi ka nagdarasal upang makita kung ano ang mangyayari; nagdasal ka dahil alam mo kung ano ang mangyayari.
2. Naniniwala si Abraham na ang ipinangako ng Diyos, gagawin niya. Rom 4:21
a. Ang pangako ng Diyos ay - Ginawa kitang ama ng maraming mga bansa. Gen 17: 5
b. Tinatawag itong malakas na pananampalataya. Rom 4:20
3. Ang senturion sa Matt 8 ay nagsabi:
a. Kapag nakuha ko ang iyong Salita, Panginoon, naayos na ito.
b. Hindi mo kailangang pumunta sa aking bahay; tapos na at makikita ko ang mga resulta. Na tinatawag na dakilang pananampalataya. Mat 8:10
4. Hindi mahalaga kung gaano ka tapat, kahit gaano ka kagaya sa Panginoong ikaw, kung ang isa sa mga elementong ito ay nawawala sa iyong pananampalataya, ang bundok ay hindi lilipat.