SI JESUS ​​AY DIYOS

1. Upang malinlang ay nangangahulugang naniniwala sa isang kasinungalingan. Ang Bibliya ang ating proteksyon laban sa panlilinlang. Aw 91: 4
a. Ang Bibliya ang Katotohanan sapagkat ito ang Salita ng Makapangyarihang Diyos na hindi maaaring magsinungaling, at dahil inilalantad nito ang Katotohanan na nagkatawang-ang Panginoong Jesucristo. Juan 17:17; Juan 14: 6; Juan 5:39; Juan 20:31; atbp.
b. Gumugugol tayo ng oras upang tignan si Jesus bilang Siya ay ipinahayag sa Bibliya — Sino Siya, kung bakit Siya dumating, kung ano ang Kanyang ipinangaral, at kung ano ang nagawa niya sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay - upang makilala natin ang mga huwad na christmas at mga propeta. na nangangaral ng mga maling ebanghelyo.
2. Ang Tao at gawain ni Jesus ay lalong pinapabagsak, hindi lamang sa sekular na mundo, kundi sa maraming bahagi ng simbahan. Maraming maling turo ang tumagilid sa sikat na "Christian" na pagtuturo.
a. Malinaw na tinukoy ng Bibliya na sa oras ng pangalawang pagparito ni Kristo ang mundo ay nasa ilalim ng kontrol ng isang pamahalaan ng mundo, ekonomiya at relihiyon na pinamumunuan ng pangwakas na maling krismas, isang tao na karaniwang kilala bilang Antikristo. Rev 13: 1-18; Dan 8:23; atbp.
b. Ang mga kundisyon na mamumulaklak sa isang sistema ng mundo ay umuunlad kahit ngayon. Ang isang apostata (maling Kristiyano) na simbahan ay maayos na. Ito ay inaanyayahan bilang mas "mapagparaya", "kasama", at "mas mababa paghusga"
1. I Tim 4: 1 — Si Pablo na apostol, na personal na nagturo ng ebanghelyo na ipinangaral ni Jesus Mismo (Gal 1: 11-12), ay sumulat na sa mga huling araw (ang mga araw bago ang pagbabalik ni Jesus) ang mga tao ay aalis mula sa pananampalataya, pagbibigay pansin sa pagdaraya ng mga espiritu at doktrina ng mga demonyo.
2. Dapat nating makilala ang mga huwad mula sa tunay upang makilala natin ang mga doktrina ng mga demonyo at pigilan ang mga madlang espiritu.
c. Sa araling ito, patuloy nating susuriin ang tunay na Jesus sa tanging 100% na tumpak, lubos na maaasahang paghahayag na mayroon tayo sa Kanya - ang nakasulat na Salita ng Diyos, ang Bibliya.

1. Ang Bibliya ay progresibong paghahayag. Unti-unting inihayag ng Diyos ang Kanyang sarili sa sangkatauhan sa pamamagitan ng mga pahina ng Banal na Kasulatan. Ang Bibliya ay bubukas sa paglikha ng mga langit at lupa at ang paglikha ng tao.
a. Mabilis itong kumikilos sa pagbagsak ng sangkatauhan sa kasalanan, katiwalian, at kamatayan nang ang unang tao, si Adan, ay sumuway sa Diyos. Mabilis na ipinangako ng Panginoon na ang isang Manunubos (ang Panginoong Jesucristo) ay darating sa isang araw upang iligtas ang mga kalalakihan at kababaihan mula sa kalagayang ito. Gen 3:15
b. Ang natitirang bahagi ng tinatawag nating Lumang Tipan ay pangunahin ang kasaysayan ng pangkat ng mga tao kung saan pinili ng Diyos na dalhin ang Manunubos - ang mga inapo ng isang lalaki na nagngangalang Abraham (ang mga Hebreo, Israel, o mga Hudyo).
c. Ang isa sa mga pangunahing paraan na inihayag ng Diyos ang Kanyang sarili sa mga tao ay sa pamamagitan ng Kanyang iba't ibang mga pangalan na nagpapahiwatig ng Kanyang iba't ibang mga katangian at katangian. Ang Jehova (Yahweh) ay ang pangalan ng Diyos na madalas na ginagamit sa Hebreong Kasulatan (Lumang Tipan).
1. Si Jehova ay nangangahulugang walang hanggan, Walang-sarili. Si Jehova ay hindi kakanyahan o enerhiya. Hindi rin Siya ang Uniberso. Siya ay isang Lumalang na lumikha ng sansinukob.
2. Ang ugat na ideya ng Kanyang pangalan ay ang pagkakaroon ng underived na pag-iral. Siya ay walang hanggan, walang pasimula at walang katapusan. Siya ay, Siya na, at palaging Siya ay magiging. Wala nang ibang katulad niya. Siya ay walang hanggan (walang mga limitasyon ng anumang uri). Jer 23:24; II Cronica 6:18; Aw 90: 2; Aw 102: 25-27
3. Si Jehova ay kung minsan ay pinagsama sa isa pang salita upang mailalarawan nang mas detalyado ang katangian ng Panginoon. Siya ang May-sarili na Isa na naghahayag ng Kanyang Sarili. Gen 22:14; Exo 17:15; atbp.
d. Ang Diyos ay kapwa malalaki at nalalapit. Ang transendendent ay nangangahulugan na hiwalay mula sa o lampas, na lumalagpas. Malapit na nangangahulugang malapit sa kamay. Maraming tungkol sa Kanya na hindi naiintindihan ng ating isipan, gayon pa man Siya ay nakakaalam. Pinili niyang ihayag ang Kanyang sarili sa atin upang makilala natin Siya.
e. Jer 9: 23-24— "Huwag ipagmalaki ng marunong ang kanyang karunungan o ang taong malakas ang ipinagmamalaki ng kanyang lakas o ang mayayaman ay ipinagmamalaki ng kanyang kayamanan, ngunit ang ipinagmamalaki ay ipinagmamalaki tungkol dito: na siya ay naiintindihan at nakakilala sa akin, na ako ang Panginoon, na gumagawa ng kabaitan, katarungan at katuwiran sa mundo, sapagkat sa mga ito ay nalulugod ako, ”ang sabi ng Panginoon (NIV).
2. Ipinakikita ng Bibliya na ang Diyos ay iisang Diyos (iisang Pagkatawang) na sabay na nagpapakita bilang tatlong magkakaibang Persona — Ama, Anak, at Banal na Espiritu. (Maaari naming gawin ang isang buong serye sa aspetong ito ng kalikasan ng Diyos, ngunit hindi. Ginagawa kong sanggunian ito sapagkat may kinalaman ito sa pag-unawa sa Sino si Jesus.)
a. Ang katotohanang ito ay kilala bilang doktrina ng Trinidad. Bagaman ang salitang trinidad ay hindi matatagpuan sa Banal na Kasulatan, ang doktrina ay. (Ang salitang salitang Greek na isinalin na doktrina ay nangangahulugang pagtuturo o pagtuturo). Ang aming salitang trinidad ay nagmula sa dalawang salitang Latin — tri at unis - nangangahulugang tatlo at isa.
1. Ang tatlong Persona na ito - Ama, Anak, at Banal na Espiritu — ay magkakaiba, ngunit hindi hiwalay. Sumasama sila o nagbabahagi ng isang Banal na kalikasan. Ang ibig sabihin ay hindi nabibilang sa likas na katangian.
2. Hindi ito tatlong magkahiwalay na tao (limitado at hiwalay sa iba). Ang mga ito ay mga taong nasa kamalayan ng pagiging may kamalayan sa sarili, nakakaalam at interactive sa bawat isa.
3. Lahat ng tatlong nagtataglay at nagpapakita ng mga katangian, katangian, at kakayahan ng Diyos — Walang Hanggan, Karaniwan, Karaniwan, Karaniwan, pagiging banal. Sa madaling salita, silang lahat ay ginagawa at ginagawa lamang kung ano ang Diyos at magagawa: Ang Ama (Jer 23: 23-24; Rom 11:33; I Pet 1: 5; Apoc. 15: 4); ang Anak (Mat 18:20; Mat. 28:20; Mat 9: 4; Mat. 28:18; Gawa 3:14); ang Banal na Espiritu (Aw 139: 7; I Cor 2:10; Rom 15:19; Juan 16: 7-14).
b. Ang Diyos ay hindi isang Diyos na nagpapakita ng tatlong paraan, kung minsan bilang Ama, minsan bilang Anak, at kung minsan bilang Banal na Espiritu. Hindi ka maaaring magkaroon ng isa nang wala.
1. Kung nasaan ang Ama, gayon din ang Anak at ang Banal na Espiritu. Ang Anak ay ang nakikitang pagkakatawang-tao ng lahat ng Ama. Ang Banal na Espiritu ay ang di-nakikitang pagkakaroon ng lahat ni Hesus.
2. Lahat ng mga pagsisikap na maipaliwanag ang pagkadiyos. Minsan sinusubukan ng mga tao na ilarawan ang likas na katangian ng Diyos bilang isang itlog (o tatlong bahagi sa isa). Hindi ito mali dahil ang pula ng itlog ay hindi ang shell o puti ang itlog, ang shell ay hindi pula ng pula o puti, at ang puti ay hindi ang shell o yolk,
3. Ito ay lampas sa ating pag-unawa sapagkat tayo (may hangganan na mga nilalang na may mga hindi malilimutan na mga limitasyon) ay pinag-uusapan ang Omnipotent (lahat ng makapangyarihan) na Omnipresent (Kasalukuyan saanman sa isa), Omniscient (walang-alam na Diyos) Sino ang hindi nakikita. Maaari lamang nating tanggapin at magalak sa kamangha-mangha ng Makapangyarihang Diyos.
c. Ang tatlong Persona na ito ay nagtutulungan sa bawat isa. Ang lahat ay lumahok sa paglikha at lahat ay may papel sa pagtubos. Ang pagkakaiba sa pag-andar ay hindi nangangahulugang pagkakaiba sa kalikasan.
1. Isaalang-alang ang ilang mga talatang naghahayag ng kani-kanilang mga tungkulin: Ang Ama (Gen 2: 7; Aw 102: 25; Heb 10: 5; Gawa 2:32; Gawa 13:30; Efe 1: 19-20); ang Anak (Juan 1: 3; Col 1:16; Heb 1: 2; Heb 2:14; Juan 2:19; Juan 10: 17-18); ang Banal na Espiritu (Gen 1: 2; Job 33: 4; Aw 104: 30; Lucas 1:35; Rom 1: 4; Rom 8:11).
2. Lahat ay nagmula sa Diyos Ama sa pamamagitan ng Anak sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pinlano ng Ama ang pagtubos. Binili ito ng Anak sa Krus. Ginagawa ito ng Banal na Espiritu o ginagawa kung ano ang ibinibigay ng Ama sa pamamagitan ng Anak na isang katotohanan sa ating karanasan.
3. Napagtanto ko na ito ay tulad ng pagtuturo sa teolohiko para sa mga ministro at hindi nauugnay na mga paksa para sa mga tunay na tao. Ngunit ang impormasyong ito ay mahalaga sa pag-unawa kung Sino si Jesus upang makilala mo ang mga pekeng. a. Narito ang ilang mga tanyag (ngunit hindi totoo) na mga ideya tungkol kay Jesus na pumang-akala sa maraming tao. Si Jesus ay isang nilalang na, isang anghel. Siya ay mas mababa sa Ama. Siya ay isang tao na nakamit ang tunay na kamalayan ni Kristo o natuklasan ang Diyos sa loob. Siya ay isang nakataas na master, oras ng manlalakbay, o isang puwang. b. Kung mayroon mang oras upang malaman ang tunay na Jesus - ang Isa na ipinahayag sa Banal na Kasulatan - ito na ngayon.
Si Jesus ay Diyos - Ang Diyos ay naging tao nang walang tigil na maging Diyos. Habang nasa lupa hindi Siya nabuhay bilang Diyos. Nabuhay siya bilang isang tao na umaasa sa Diyos bilang Kanyang Ama.
1. Si Jesus ay at ang katuparan ng isang hula na ibinigay kay Isaias na ang isang birhen ay mag-aanak ng isang bata na tinawag na Emmanuel o Diyos na kasama natin. Isa 7:14; Mat 1:23
2. Si Emmanuel ay literal na nangangahulugang Diyos-tao. "Ayon sa interpretasyong orthodox ang pangalan ay nangangahulugang pareho ng Diyos-tao (theanthropos) at may sanggunian sa personal na unyon ng kalikasan ng tao at ang banal kay Cristo" (Unger's Bible Dictionary).

1. Sa pamamagitan ng paghahambing ng dalawang salitang Griyego para sa pandiwa ay, malinaw na ipinakita ng Bibliya na si Jesus ay walang pasimula. Palagi siyang umiiral sapagkat Siya ay Diyos.
a. Isang pandiwang Greek ay ang en. Ang panahunan ay nagpapahayag ng tuluy-tuloy na pagkilos sa nakaraan (ibig sabihin, walang pasimulang punto). Ang iba pang salitang Greek ay egeneto. Ang panahunan ay nagpapahiwatig ng isang oras kung kailan nagkaroon ng isang bagay. Sa daang ito, ang en ay ginagamit para sa Salita (Jesus), at ang egeneto ay ginagamit para sa mga nilikha na bagay.
1. Sa madaling salita, sinasabi sa amin ng paggamit ng pandiwa na ito, na sa kaibahan ng mga bagay na may tiyak na pagsisimula, hindi kailanman nagkaroon ng oras na ang Salita (Jesus) ay wala.
2. Juan 1: 1-3 — Sa pasimula ay (en) ang Salita at ang Salita ay (en) kasama ng Diyos at ang Salita ay (en) Diyos. Ang parehong ay (en) sa pasimula sa Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa niya; at kung wala siya ay hindi anumang bagay na ginawa na (egeneto) na ginawa (KJV).
b. Nang hindi pagpunta sa detalye, mahalagang ituro na ang paraan ng nasusulat na daang ito sa Griego, maingat si Juan na huwag gawing palitan ang Diyos at ang Salita. Ang Ama ay hindi ang Salita at ang Salita ay hindi ang Ama. Ang mga ito ay magkatulad na likas, ngunit ang mga ito ay natatanging Persona.
1. Nang magsimula ang lahat ng bagay, ang Salita na. Ang Salita ay tumira sa Diyos, at kung ano ang Diyos, ang Salita. (NEB)
2. Sa pasimula ang Salita ay umiiral. At ang Salita ay nasa pakikisama sa Diyos Ama, at ang Salita ay tungkol sa Kanyang diwa na ganap na diyos. (Pinakapangit)
A. Tandaan na sinasabi ng v3 na ang lahat ng mga bagay ay ginawa (nilikha) ng Salita. Ang lahat ng tatlong Persona ng pagka-Diyos ay mga kalahok sa paglikha ng langit at lupa. Gen 1: 1-2
B. Ang salitang Katawang-Diyos ay ginamit sa Bagong Tipan (Gawa 17:29; Rom 1:20; Col 2: 9). Ang salitang Griyego na isinalin ang Pangadiin ay mula sa salitang theos o Diyos. Ang salita ay ginagamit ng kapangyarihan at kalikasan ng Diyos, ang Banal na kalikasan. Ayon sa Diksyonaryo ng Vine, ang Diyos ay "nagpapahiwatig ng kung ano ang magmula sa Kanyang Sarili".
c. Sinasabi sa atin ng Juan 1:14 na ang Salita ay (egeneto) na gumawa ng laman at nakatira sa gitna natin. Sa isang tiyak na punto sa oras (dalawang libong taon na ang nakakaraan) ang Salita ay naging tao.
1. Kinuha ni Jesus ang isang kalikasan ng tao sa sinapupunan ng Birheng Maria, isang katawan na inihanda ng Ama at ng Espiritu Santo. Jer 31:22; Isa 7:14; Lucas 1:35; Heb 10: 5
2. Si Jesus ang nag-iisang anak ng Ama. Ang salitang Greek (monogenes) ay may ideya ng natatangi. Si Jesus ang nag-iisang Diyos. Siya lamang ang nag-iisang tao bago pa Siya isinilang. Ang kanyang kapanganakan ay hindi minarkahan ang Kanyang pasimula. Siya lamang ang isang kwalipikado na magbayad para sa mga kasalanan ng isang buong lahi dahil Siya ay Diyos at wala siyang mga kasalanan sa Kanyang sarili (mga aralin sa ibang mga araw).
2. Ang ilan ay nagkakamali na naniniwala na dahil si Jesus ay tinawag na Anak ng Diyos, Siya ay mas mababa sa Ama o Siya ay isang nilikha na nilalang. Hindi iyon ang kaso.
a. Sa panahon ng Bibliya, ang pariralang "anak ng" ay kung minsan ay nangangahulugang supling ng, ngunit mas madalas itong nangangahulugang "ng pagkakasunud-sunod ng". Ginamit ng mga matatanda ang parirala upang mangahulugan ng pagkakatulad ng kalikasan at pagkakapantay-pantay ng pagiging. Ginagamit ng Lumang Tipan ang parirala sa ganitong paraan. I Mga Hari 20:35; II Mga Hari 2: 3; 5; 7; 15; Neh 12:28
b. Nang sinabi ni Hesus na Siya ay Anak ng Diyos, sinasabi Niya na Siya ay Diyos. Iyon ay kung paano ang mga tao sa Kanyang panahon (unang-siglo na mga Hudyo) ay maiintindihan ang parirala. Nais ng batayan ng mga Judio na batuhin Siya dahil sa pagsasabi na Siya ang Anak ng Diyos, o katumbas ng Diyos. Sa kanilang mga mata, nakagawa ng kalapastangan si Jesus sa sinabi Niya. Juan 5:18; Juan 10: 31-33; Juan 19: 7; Lev 24:16
3. Juan 1: 1 — Sa pasimula ang Salita at ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos (KJV). a. Ayon kay John, na hindi lamang lumakad at nakipag-usap kay Jesus (sa madaling salita, siya ay isang nakasaksi), at na-inspirasyon ng Banal na Espiritu upang i-record ang mga salitang matatagpuan sa kanyang ebanghelyo, sa oras ng paglikha, si Jesus, Sino ang Ang Diyos, ay mayroong Diyos na Ama at ang Diyos na Espiritu Santo.
1. Ang salitang Griyego na isinalin sa (pros) ay may ideya ng pakikisalamuha, walang putol, pakikisama sa mukha. Bago mayroong anumang bagay ay mayroong Diyos (ang Ama, ang Salita, at ang Banal na Espiritu). Sila ay (at mga) perpekto at perpektong kumpleto — sa mapagmahal na pakikisama sa isa't isa.
2. Inanyayahan tayo sa relasyon na iyon, ang pagsasama. Sa I Cor 13:12, tinukoy ni Pablo ang katotohanan na may darating na araw na makikita natin nang malinaw ang mga bagay, sa paraang hindi natin ngayon (mga aralin para sa isa pang araw). Ngunit ang punto para sa aming kasalukuyang talakayan ay ang mukha-sa-mukha sa Griyego ay ang salitang pros.
b. Si Jesus ay naging tao upang mamatay Siya para sa ating mga kasalanan at dalhin tayo sa Diyos. Heb Heb 2: 14-15; I Pet 3:18
1. Ang kasalanan ay pinutol sa atin mula sa Diyos, na imposible ang pakikipag-ugnay sa Kanya. Sa pamamagitan ng Kanyang pagsasakripisyo at pamalit na kamatayan, binayaran ni Jesus ang halagang dapat nating bayaran sa ating kasalanan.
A. Ginawa niya ito upang tayo ay mabigyan ng katarungan (ipinahayag na hindi nagkasala) at gumawa ng matuwid (naibalik sa tamang pakikipag-ugnayan sa Diyos) kapag tayo ay naniniwala sa Kanya at sa Kanyang sakripisyo. Kapag nabigyan tayo ng katwiran, makatatanggap tayo ng buhay na walang hanggan.
B. Juan 17: 3 — Ngayon ang buhay na walang hanggan: upang makilala ka nila, ang nag-iisang tunay na Diyos, at si Jesucristo, na iyong ipinadala (NIV).
2. Alalahanin na ang Diyos ang May-sarili na Nag-iihayag sa Kanyang sarili. Si Jesus ay naparito sa mundong ito upang ipakita sa atin ang di-nakikitang Diyos upang makilala natin Siya. (Marami pa sa mga darating na aralin)
4. Magagawa natin ang buong aralin tungkol sa kaugnayan na pinlano ng Diyos na magkaroon tayo sa Kanya. Isaalang-alang ang isang daanan mula sa dalangin na ipinagdasal ni Jesus sa gabi bago Siya ipinako sa krus. Nanalangin muna si Jesus para sa Kanyang labindalawang alagad. Pagkatapos ay nanalangin Siya para sa lahat na pupunta sa pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan nila.
a. Juan 17: 20-21 — Hindi lamang para sa kanila ang hiniling ko. Ito rin para sa mga sa pamamagitan ng kanilang mensahe ay naniniwala sa akin. Hayaan silang lahat. Tulad ng sa iyo, Ama, ay nakikipag-isa sa akin at ako ay sumasa iyo, hayaang sila ay magkaisa sa amin, upang ang mundo ay maniwala na itinakda mo ako. (Magandang Balita)
b. Juan 17: 22-23 — Binigyan ko sila ng kaluwalhatian na ibinigay mo sa akin, upang sila ay maging isa na katulad natin, nakikiisa ako sa kanila at sa iyo, upang sila ay maging perpektong magkakaisa, at ang mundo maaaring makilala na ipinadala mo ako at na mahal mo sila tulad ng pagmamahal mo sa akin. (Magandang Balita)

1. Nilikha tayo upang makilala ang Diyos at pagkatapos ay maipakita ang Kanyang kaluwalhatian habang ipinakikita natin Siya sa mundo sa ating paligid. Kung walang tumpak na kaalaman tungkol sa kung sino ang Diyos — sino si Jesus — ayon sa Bibliya, hindi mo matutupad ang iyong nilikha na layunin.
2. Anumang natutunan at alam natin tungkol sa Diyos — tulad ng ipinahayag niya sa pamamagitan at sa pamamagitan ni Jesus — ay magpayaman sa ating buhay dahil pinoprotektahan tayo mula sa kadiliman sa ating paligid. II Alagang Hayop 1: 2