BAKIT AT ANO

1. Upang magkaroon ng kapayapaan at kagalakan sa gitna ng dumaraming kaguluhan kailangan nating malaman ang nangyayari
at bakit. Gumagawa kami ng oras upang matugunan ang mga isyung ito upang harapin namin ang mga susunod na taon nang walang takot.
a. Binibigyang diin namin ang katotohanan na kailangan nating maunawaan ang pangalawang pagparito ni Hesus sa mga termino
ng malaking larawan. Babalik si Jesus upang makumpleto ang plano ng Diyos para sa isang pamilya.
b. Si Jesus ay dumating sa mundo sa kauna-unahang pagkakataon upang magbayad para sa kasalanan sa Krus at buksan ang daan para maging mga makasalanan
mga anak na lalaki at babae ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Siya ay muling darating upang ibalik ang mundo sa isang akma
magpakailanman tahanan para sa Diyos at sa Kanyang pamilya.
2. Maraming nagkamali na iniisip na ang kapighatian sa mga taong ito ay nagmula sa isang galit na Diyos na nagkaroon ng sapat
ng makasalanang pag-uugali ng sangkatauhan at sa wakas ay hinahayaan ang mundo na magkaroon nito.
a. Ngunit hindi iyon naaayon sa Bibliya. Isinasagawa ng Diyos ang Kanyang plano para sa isang pamilya na mabubuhay Niya
na may magpakailanman. Ang Bibliya ay nagsisimula at nagtatapos sa Diyos sa mundo kasama ang Kanyang pamilya. Gen 2-3; Pahayag 21: 1-5
1. Kapag nabasa natin ang Bagong Tipan nakita natin na ang mga unang Kristiyano ay masigasig na inaasahan
Ang pagbabalik ni Hesus. Hindi sila natatakot sa kung ano ang Kanyang gagawin - inaabangan nila ito.
2. Mayroong poot at paghatol na nauugnay sa ikalawang pagparito. Ngunit ang mga unang Kristiyano
nauunawaan ito sa mga tuntunin ng kung ano ang kanilang nalalaman mula sa kanilang sariling kasaysayan. Ang ibig sabihin ng paghuhusga at poot
Maliligtas sila ng Diyos mula sa pagkaalipin sa pamamagitan ng paghusga sa kanilang mga kaaway. Gen 15:14; Ex 6: 6; Hal 15: 7
b. Ang kapahamakan at kaguluhan ng huling panahon ng kasaysayan ng tao bago ang pagbabalik ng Panginoon ay hindi dumating
galing sa Diyos. Ito ang bunga ng pag-uugali ng tao na hiwalay sa Diyos.
1. Nang nilikha ng Diyos ang sangkatauhan binigyan Niya ang sangkatauhan ng kapangyarihan ng pagpili o malayang pagpapasya. Gayunpaman,
na may malayang kalooban ay dumating hindi lamang pagpipilian ngunit ang mga kahihinatnan ng mga napiling pagpipilian.
2. Ang pagpili ng tao ay responsable para sa karamihan ng impiyerno at sakit ng puso sa mundong ito, hanggang sa ang layo
bumalik sa paunang kilos ng paghihimagsik ni Adan. Ang kanyang pagpili na sumuway sa Diyos ay nakakaapekto sa ating buhay araw-araw.
A. Dahil sa kanyang pagsuway ay naapektuhan ang kalikasan ng tao - ang mga tao ay likas na makasalanan.
At ang daigdig ay binigyan ng sumpa ng katiwalian at kamatayan Gen 2:17; Gen 3: 17-19;
Rom 5:12; Rom 5:19; Rom 8:20; atbp.
B. Para sa isang detalyadong talakayan sa paksang ito basahin ang aking mga libro: Ang Diyos ay Mabuti at Mahusay na Ibig
Mabuti at Bakit Ito Nangyari? Ano ang Ginagawa ng Diyos? Parehong magagamit sa Amazon.
c. Nilinaw ng Bibliya na ang Diyos ay napakalaki at napakahusay na kaya Niya na magamit ang pagpipilian ng tao (kahit
yaong hindi Niya inaprubahan) at gawin ito para sa kabutihan sapagkat ginagawa Niya ito upang maglingkod sa Kanyang pangwakas na layunin ng
pagtitipon ng isang pamilya (maraming mga aralin para sa ibang araw).
3. Sa araling ito tatalakayin natin kung bakit ang lahat ng kapighatian bago ang pagbabalik ng Panginoon ay nagaganap at
suriin kung paano ito gagamitin ng Diyos upang maisulong ang Kanyang plano para sa isang pamilya.

1. Bagaman ang lalaking ito sa una ay tila may mga sagot sa mga problema sa mundo, sa kalaunan ay magdadala siya
ang mundo upang labanan sa isang kampanya na kilala bilang Armageddon (WW III). Magkakaroon ng nuclear, biological,
at digmaang kemikal at milyun-milyon ang maghirap at mamamatay. Pahayag 16: 12-16
a. Bago ang pagbabalik ng Panginoon ay mag-alok si satanas sa mundo ng isang huwad na Kristo (Antikristo). Sa pamamagitan nito
tao, akitin ni satanas ang sanlibutan na magpasakop at sambahin siya sa pagtatangkang hawakan ang kanyang kapangyarihan
sa lupa. II Cor 4: 4; Lucas 4: 6; Juan 12:31; Juan 14:30; Efe 2: 2; Efe 6:12; atbp.

TCC — 1095
2
b. Inalerto ni Hesus ang Kanyang mga tagasunod sa kaunlaran na ito, binalaan na mauuna ang malaking pandaraya sa relihiyon
Ang kanyang pagbabalik sa mundo (Mat 24: 4-5; 11; 24). Kahit na ngayon ay nasasaksihan natin ang pagbuo ng isang hindi totoo
Ang Kristiyanismo, isang tumalikod na simbahan na tatanggapin ang huling pinuno ng mundo. Ang ibig sabihin ng apostate ay isa iyan
ay gumagawa ng pagtalikod o pagtanggi (talikdan) ang pananampalataya.
1. Ang umuunlad na iglesya na ito ay tinanggihan ang pangunahing mga doktrina ng pananampalatayang Kristiyano. Nakasaad na hindi
mahalaga kung ano ang paniniwala mo o kung paano mo isinasabuhay ang iyong buhay hangga't ikaw ay taos-puso at nagsisikap na maging
mabuting tao. Kung sabagay, kasama ang Diyos at maraming mga landas patungo sa Diyos.
2. Sa konteksto ng mga araw bago ang pagbabalik ng Panginoon, isinulat ni Paul na: Ang (Tao) ay kikilos na parang
sila ay relihiyoso, ngunit tatanggihan nila ang kapangyarihang maaaring gawin silang maka-Diyos (II Tim 3: 5, NLT).
3. Sumulat pa si Paul na ang mga nanliligaw na espiritu ay ilalabas sa mundo na kukuha ng mga tao
malayo sa totoong pananampalataya (I Tim 4: 1). Ang mga tumalikod na ito ay hindi magiging ligaw na mata na mga kalalakihan at
mga kababaihan, ngunit nakakaakit ng mga taong may mga mapanlinlang na doktrina.
2. Si Hesus mismo ang nagturo kay Paul ng mensahe ng ebanghelyo na kanyang ipinangaral (Gal 1: 11-12). Bahagi ng mensahe ni Paul
ay ang Panginoon ay babalik (I Tes 1: 9-10). Nakakakuha kami ng ilang mahalagang impormasyon mula sa dalawa
mga sulat na isinulat ni Paul sa isang pangkat ng mga mananampalataya na nanirahan sa lungsod ng Tesalonica sa hilagang Greece.
a. Ang simbahan ay nakatanggap ng ilang maling impormasyon na mayroon ang araw ng Panginoon (pagbalik ni Kristo)
nagsimula na Tandaan, ang katagang araw ng Panginoon ay ang pangalan ng Lumang Tipan para sa tinatawag natin
ang ikalawang pagparito ni Jesus upang linisin ang mundo ng kasalanan, katiwalian, at kamatayan.
b. II Tesa 2: 3-4 — Ipinaalala ni Paul sa kanyang mga mambabasa na dalawang bagay ang dapat mangyari bago ang oras ng paghuhukom na ito
nagsisimula Magkakaroon ng pagkahulog at ang tao ng kasalanan (panghuling pinuno ng mundo) ay ihahayag.
1. Ang salitang Griyego na isinalin na lumalayo ay ang apostasia na nangangahulugang umalis. Ang salita
ay ginagamit dito, at isang iba pang oras, para sa mga nag-abandona sa Batas ni Moises. Gawa 21:21
A. Sa II Thess 2: 8 tinukoy ni Paul ang pangwakas na pinuno na ito bilang isang Masama. Ang salitang Griyego na ginamit ni Paul
nangangahulugang kawalan ng batas o kawalan ng batas. Ginamit ni Jesus ang parehong salitang ito nang babalaan Niya ang tungkol sa mga palatandaan na
mauuna ang Kanyang pagbabalik. Sinabi Niya na lalaganap ang kasamaan o kawalan ng batas. Matt 24:12
B. Ang pangwakas na anyo ng kawalan ng batas ay ang pagtanggi sa Makapangyarihang Diyos dahil Siya ang
pangwakas na awtoridad.
2. Ipinaliwanag ni Paul na ang misteryo ng kasamaan (parehong salitang Griyego, kawalan ng batas) ay gumana
mula nang pagkahulog ng tao, ngunit mayroong isang pagpipigil dito na aalisin sa huli.
A. Ang misteryo ng kawalan ng batas - ang nakatagong prinsipyo ng pag-aalsa laban sa binubuo na awtoridad
—Tatrabaho na sa mundo, [ngunit pinipigilan ito hanggang sa ang pipigil dito
hakbang sa labas ng paraan. Kung magkagayon ang isang kawalan ng batas ay ihahayag (II Tesa 2: 7-8, Amp).
B. Ang pagpipigil na iyon ay dumating sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga makadiyos na kalalakihan at kababaihan at ang ministeryo ng
ang Banal na Espiritu na gumagana sa at sa pamamagitan ng mga ito. Bilang impluwensyang Kristiyano at Judeo-Christian
bumaba ang etika at moralidad, partikular sa kanlurang mundo, nakikita natin ang isang
walang uliran pagdagsa ng relihiyosong panlilinlang at kawalan ng batas.
c. Ang pangwakas na hampas sa mga pagpigil ay ang pagtanggal ng simbahan. Tandaan na si Paul dati
itinuro sa mga taga-Tesalonica na ang Panginoon ay darating sa mga ulap at aalisin ang mga naniniwala sa mundo.
1. Ang ugat ng salitang Griyego na isinalin na pagkahulog sa II Tesa 2: 3 ay ginamit nang 15 beses sa Bago
Tipan at 12 beses nangangahulugan ito ng pag-alis mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Isang bilang ng mga Bibliya
isalin ang talata sa ganitong paraan: maliban kung ang nabanggit na pag-alis [ng Simbahan sa langit] ay mauna (Wuest, Tyndale, Amplified in a marginal note). Ang ideya ay hindi magagawa ni Antikristo
dumating sa eksena hanggang ang simbahan ay umalis para sa Langit kasama ang Panginoon.
2. Ang lahat ng mga argumento na mayroon kami tungkol sa isang pre, mid, o post trib rapture na binuo mga siglo na ang lumipas.
Pansinin ang quote na ito mula sa isang Eastern Orthodox Church Father na nagngangalang Efraim na Syrian ay sumulat sa
AD 373: Ang lahat ng mga banal at ang hinirang ng Diyos ay titipunin bago ang kapighatian,
at dinala sa Panginoon, upang hindi nila makita sa anumang oras ang pagkalito na

TCC — 1095
3
binabalot ang mundo dahil sa ating kasalanan.
3. Mayroong mga seryosong kahihinatnan sa pag-abandona sa Diyos. Hindi mo lang nararanasan ang mga resulta na nauugnay
sa iyong mga pagpipilian, mayroon itong isang progresibong mapanirang nakakaapekto sa lipunan (maraming mga aralin para sa ibang araw).
a. Sa Rom 1: 18-32 inilarawan ni Paul ang pababang pag-ikot na nangyayari kapag sinadya ng mga tao na iwan ang
Lord. Ito ay humahantong sa unting nabubulok na pag-uugali at sa huli ay nagreresulta sa isang itinakwil na isip.
1. Ang isang itinakwil na kaisipan ay isang isip na hindi makagagawa ng mga pagpapasya sa sarili nitong pinakamahusay na interes. Ang kasalanan ay mayroong
nagdidilim, nakaka-agos na epekto sa pag-iisip (II Tim 3: 8; Heb 3:13; atbp.). Pagtalikod at kawalan ng batas
magkaroon ng katuturan sa itinakwil na kaisipan.
2. Sinabi pa ni Paul na kapag pinili ng mga tao ang landas na ito ng sadyang pagtanggi sa katotohanan ng Diyos, ang
Ibinibigay sila ni Lord sa kanilang mga pagpipilian at sa mga kahihinatnan na kahihinatnan. Rom 1:24; 26; 28
b. Kapag ang pangwakas na pinuno ay dumating sa entablado ng mundo, tatanggihan ng buong planeta ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat
ng Antikristo. At bibigyan sila ng Diyos sa kanilang napili at lahat ng kasunod na mga kahihinatnan. Ikaw
ayaw mo Ako? Gusto mo ng peke ni satanas? Nakuha mo ito, kasama ang lahat ng kasama niya.
1. Ang mga kahihinatnan ng kanilang napili ay hindi magiging katulad ng anumang nakita sa mundo. Sa lahat
nawala ang mga puwersang pumipigil, ang kasamaan ni Satanas at mga puso ng tao na hiwalay sa Diyos ay magkakaroon
ipinakita bilang hindi kailanman bago. Kung si Hesus ay hindi bumalik, ang bawat tao ay mamamatay.
2. Ang Aklat ng Pahayag ay pangunahing paglalarawan ng katatakutan na ito. Sa librong ito ay inilalarawan ni Juan
sakuna ng digmaan sa ika-21 siglo sa mga unang termino at simbolo ng ika-1 siglo (panitikang apokaliptiko).
c. Sa kanyang pangitain nakita ni Juan na binubuksan ni Jesus ang pitong mga selyo sa isang scroll. Nang buksan ni Jesus ang unang selyo, isang tao
sa isang puting kabayo (nakilala sa ibang lugar bilang tao ng kawalan ng batas) ay lumalabas at sinisimulan ang kanyang
mapanirang gawain. Pahayag 6: 1-14
1. Hindi dinala ni Jesus ang taong ito sa kapangyarihan — Si satanas ay (II Tesa 2: 9). Ang paglitaw ng
Antichrist at ang mga kakila-kilabot na kaganapan na kasunod (digmaan, gutom, sakit, kamatayan, at napakalaking
pinsala sa mundo) ay isang direktang resulta ng kanilang pagtanggi sa Panginoong Jesucristo.
2. Ang mga pangyayari sa mundo ay konektado kay Jesus upang linawin na ang kalamidad ang mga tao sa mundo
ang karanasan sa panahong ito ay isang direktang resulta ng kanilang pagtanggi sa Kanya upang yakapin ang isang huwad na Kristo.
4. Ang mga layunin ng Diyos ay palaging matubos. Naghahanap siya upang mai-save (hindi sirain) ang maraming mga tao hangga't maaari.
Ito ay magiging totoo sa huling panahon ng kagipitan. Kung ang puso ng Diyos ay dapat sirain ang mga makasalanan, kaagad
pagkatapos ng pag-agaw ay magiging perpektong oras dahil walang magiging mga naniniwala sa mundo ngayon.
a. Ang oras ng kagipitan na ito ay naiiba mula sa anumang iba pang panahon sa kasaysayan ng tao. Kapag nagsimula na ito, sa
pitong taon lamang, ang kasalukuyang panahon na ito ay magtatapos dahil isang bagong panahon, ang oras ng pagpapanumbalik
ng lahat ng mga bagay, ay malapit na. Gawa 3:21
b. Bilyun-milyong mga tao na nabubuhay sa mundo pagkatapos ay magkakaroon lamang ng pitong taon upang makagawa ng isang tiyak na pagpipilian
para o laban sa Panginoon. Kinakailangan ang radikal na aksyon upang mai-save ang hangga't maaari.
1. Hindi lamang ipapakita ang kasamaan na hindi pa dati, magkakaroon din ng higit na higit sa karaniwan
mga palatandaan ng katotohanan ng Diyos na ibinigay sa panahon ng pagdurusa kaysa sa dati sa kasaysayan ng tao.
Sila ay magiging katulad ng mga salot ng Egypt - mga pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na dinisenyo upang akitin ang mga tao
sa Kanya sa pamamagitan ng pagpapakita na Siya lamang ang Diyos. Halimbawa:
A. Dalawang saksi na may supernatural power ang tutulan sa Antichrist sa loob ng tatlong taon. Gagawin niya
patayin sila, ngunit bubuhayin sila ng Diyos mula sa mga patay sa harap ng buong mundo. Apoc 11: 3-12
B. Isang anghel ang mangangaral ng ebanghelyo. Maririnig siya ng buong mundo. Ito lang ang oras sa
kasaysayan ng tao na nangyari ang ganoong bagay. Apoc 14: 6-7
2. Ang resulta? Magkakaroon ng isang mahusay na pag-aani ng mga kaluluwa mula sa kapighatian. Marami ang magiging
naligtas sa pamamagitan ng pagkilala kay Hesu-Kristo bilang Tagapagligtas at Panginoon. Apoc 7: 9-14; Matt 24:14
A. Gisingin nila ang kabutihan ng Diyos at ang kasamaan ni Satanas at sisigaw sila
awa Ang iba ay titigas at patuloy na tatanggihan ang Panginoon. Apoc 11:13; Apoc 9: 20-21
B. Ang parehong araw na natutunaw na waks ay nagpapatigas din ng luad. Ang pagkakaiba ay wala sa araw, ngunit sa

TCC — 1095
4
waks at luwad at ang paraan ng pagtugon nila sa araw.

1. Hindi lamang ang isang tumalikod na iglesya ay mahusay na nagaganap na may bumulusok na moralidad sa pangalan ng pagkakaiba-iba at
pagpapaubaya, nakikita natin ang mga tao na nagiging higit pa at higit na tumatanggap ng kawalan ng batas sa ngalan ng hustisya sa lipunan.
Ang lahat ng ito ay ginagawang mas magulo at potensyal na mapanganib ang lipunan.
2. Mayroong paglipat patungo sa globalisasyon (hindi lamang sa ating sariling bansa ngunit sa buong mundo), at gagawin ito
magpatuloy Ang sinumang bansa na tutol sa globalismo ay sa isang oras ay kailangang sumakay — kasama na ang
Estados Unidos. Kasalukuyan kaming ang pinakamalaking roadblock sa globalism.
a. Dahil mahal namin ang ating bansa (at ang ating mga kalayaan at antas ng pamumuhay) lahat tayo ay nakadarama ng presyurong subukan
upang mapanatili kung ano ang mayroon tayo. Walang mali diyan. Ngunit dapat nating tandaan na ito
ang mundo na ito ay, sa bumagsak na kalagayan nito, ay magtatapos sa ilang mga punto. At mabuting bagay iyon!
1. Sa lahat ng paraan, bumoto sa darating na halalan. Tiyak na balak ko. Ngunit tandaan na ang aming
ang pag-asa ay wala sa isang pampulitika na partido o pinuno. Ang aming pag-asa ay kay Hesus.
2. Maraming nag-iisip na kung ang "aming tao" ay hindi nagwagi sa halalan, ang pagtatapos ng Amerika na alam nating malapit na
sundan Dapat mong maunawaan, darating ang araw na iyon, alinman sa ikot ng halalan na ito o sa susunod.
c. Huwag kalimutan na ang kasalukuyang mundo ay hindi ang ating huling hantungan. Ang ating kapalaran ay ang mundong ito na nabago at
naibalik kapag bumalik si Jesus. Huwag kalimutan na ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang pagyakap ng mga tao
ang iyong panitikang pananaw, ngunit ang mga tao ay nakarating sa pag-save ng kaalaman tungkol kay Jesus.
2. Bilang mga Kristiyano, ano ang responsibilidad natin sa ating gobyerno? May mga nagsasabing nasa sa atin ito
iligtas ang ating bansa sa pamamagitan ng pagdarasal at pag-aayuno. Hindi ako tutol sa pagdarasal at pag-aayuno para sa bansa. Ako
nais na magpatuloy ang ating pamantayan sa pamumuhay hanggang sa umalis tayo. Ngunit dapat nating maunawaan ang ilang mga pangunahing punto.
a. Si Hesus ay hindi namatay upang mai-save at mapanatili ang Amerika. Namatay siya upang mailigtas ang mga tao sa bawat bansa,
dila, at tribo. At babalik Siya upang maibalik ang buong mundo para sa lahat ng Kanyang pamilya.
b. Ang Amerika ay hindi isang bansa ng tipan. Napagtanto kong itinatag ng aming mga ama ang gobyerno sa gobyerno
mga alituntunin sa tipan sa harap ng Diyos, at marami sa mga konsepto na isinasama nila sa aming pagtatatag
ang mga dokumento ay batay sa mga alituntunin sa Bibliya.
1. Ngunit ang Diyos ay nakipagtipan sa iisang bansa lamang - ang mga inapo ni Abraham (Israel)
(Gen 12: 1-3; Gen 15: 1-21). Ginawa niya ito para sa hangaring dalhin ang Manunubos ng sangkatauhan
ang mundo sa pamamagitan ng pangkat ng mga tao. (maraming aralin para sa ibang araw)
2. Hindi ito nangangahulugang hindi tayo maaaring manalangin para sa Amerika. Ngunit dapat nating makilala na ang wakas ay
darating at ang Amerika ay lilipas sa tanawin bilang pangunahing demokrasya ng kapitalista. Kung "aming tao"
panalo, mayroon kaming ilang silid sa paghinga. Kung natalo ang "ating" tao, ang pagbabalik ni Hesus ay mas malapit sa naisip namin.
3. I Tim 2: 1-4 — Ang Roman Empire ay nangangailangan ng pagdarasal at pagsasakripisyo para sa emperor. Ang una
Ang mga Kristiyano ay nag-alok ng publiko para sa emperador ng Roma na ipakita ang katapatan sa kanilang sekular na pinuno
sa pag-asang makakatulong ito sa ebanghelyo na malayang kumalat.
c. Personal kong naniniwala na ang mga araw ng pambansang muling pagkabuhay na may pagdarasal at ang Bibliya ay ibinalik sa
tapos na ang mga paaralan. Gumawa kami ng maraming henerasyon ng kabataan na naniniwala na ang Amerika ang
pinakapangit na bansa sa mundo at ang Kristiyanismo ay isang bigote, hindi napapanahong relihiyon.
1. Hindi ito nangangahulugan na hindi magkakaroon ng muling pagkabuhay sa mga puso ng mga indibidwal at umunlad na labi
mga pangkat sa buong bansa — sapagkat mayroon at magpapatuloy na.
2. Ang aming pangunahing pokus ay dapat na makita ang mga tao na makarating sa pag-save ng kaalaman tungkol kay Jesus. Ang aming panalangin
dapat ay: Ang iyong kaharian ay darating, ang iyong kalooban ay magagawa sa lupa tulad ng sa Langit. Matt 6:10