MABUTI BA ANG BABAE NG BABAE?

1. Batay sa I Tim 2:12, maraming mga taimtim na Kristiyano ang naniniwala na ang mga kababaihan ay hindi dapat ituro sa Bibliya.
a. Gayunpaman, sa pamamagitan ng maingat na pag-aaral ng konteksto ng I Tim 2:12 nalaman namin na ang taludtod ay hindi isang unibersal, para sa lahat ng oras na pagbabawal laban sa mga kababaihan na nagtuturo ng Bibliya. Tumatalakay ito sa isang partikular na sitwasyon sa
isang tiyak na oras at lugar.
b. Sumulat si apostol Pablo kay Timoteo, na nangangasiwa sa iglesya sa Efeso, na pigilan ang mga kababaihan sa pagtuturo - hindi dahil sa mga kababaihan - ngunit dahil nagtuturo sila ng maling doktrina.
2. Bagaman lubusan naming sinakop ang I Tim 2:12, maraming iba pang mga kaugnay na isyu na nais nating isaalang-alang sa araling ito.
a. I Cor 14: 34,35 – Paano magtuturo ang mga kababaihan kung hindi sila dapat magsalita sa simbahan?
b. Ipinagbabawal ba ang mga kababaihan mula sa mga posisyon sa pamumuno sa simbahan?

1. Mga Gawa 2: 17,18 – Sa unang sermon na ipinangaral ni Apostol Pedro noong araw ng Pentecost, sinipi niya ang Propetang Joel na nagsabi, bukod sa iba pang mga bagay, na ang mga kababaihan ay manghuhula sa mga huling araw.
a. Nagsimula ang mga huling araw nang dumating si Jesus sa mundo sa unang pagkakataon at magtatapos kapag Siya ay bumalik.
b. Ang simpleng paghula ay kinasihang pagsasalita sa isang kilalang wika, isang wikang naintindihan ng nagsasalita at mga nakikinig. Ito ay nagpapagana, nagpapayo, at ginhawa. I Cor 14: 3 (kalalakihan = sangkatauhan sa pangkalahatan)
1. Ang simpleng regalo ng hula ay naiiba sa katungkulan ng isang propeta na naghula sa hinaharap.
2. I Cor 14: 31 – Sa pamamagitan ng propesiya (na maaaring gawin ng lahat) natututo ang mga kalalakihan at kababaihan at naaaliw.
2. I Cor 14: 34,35 at I Tim 2:12 ay hindi nangangahulugang ang kababaihan ay hindi makapagsalita sa simbahan o magturo dahil mayroon tayong mga halimbawa sa NT ng mga kababaihan na parehong nagtuturo at nagsasalita.
a. Mga Gawa 18: 26 – Sa huling aralin nakita namin ang Priscilla, isang babae, nagturo sa isang lalaki, si Apollos.
b. Lucas 1: 46-55 – Si Elizabeth, ang pinsan ni Maria, ay nagprofesiya nang dalawin siya ni Maria.
c. Lucas 2: 36-38 – Si Anna, isang propetang babae, ay nagsalita sa simbahan tungkol sa paksa ng pagtubos.
d. Mga Gawa 1: 13,14; 2: 1-11 – Ang mga kababaihan ay nagsasalita ng ibang mga wika (inspirasyon ng pagsasalita sa isang wikang hindi alam ng nagsasalita) ng mga kamangha-manghang gawa ng Diyos.
1. Sa ilalim ng Bagong Tipan ang iglesya ay hindi isang gusali, ang iglesya ay ang katawan ni Cristo.
2. Kung ang mga kababaihan ay hindi makapagsalita sa simbahan, hindi sila makapagsalita kahit saan. Kung saan dalawa o tatlo ang nagkakasama sa Kanyang pangalan - iyon ang simbahan!
e. Gawa 10: 44-46; Mga Gawa 11: 13,14 – Ang mga kababaihan ay nagsasalita ng mga dila at nagpapalaki sa Diyos sa magkakahalong setting ng kasarian. Isang sermon ang ipinangaral sa pagtitipon. Simbahan yan!
f. Mga Gawa 21: 8,9 – Si Philip na Ebanghelista ay mayroong apat na anak na babae na nanghula.
3. Kung ang mga kababaihan ay dapat na maging tahimik sa simbahan, paano ito naaangkop sa I Cor 11: 4,5? Sa mismong sulat na kung saan sinasabi nito ang mga kababaihan ay maaaring magsalita sa simbahan (I Cor14: 34,35) sinabi nito na ang mga kababaihan ay maaaring manalangin at manghula sa mga serbisyo sa pagsamba sa publiko.

1. Mga Gawa 18: 1-18 – Itinatag ni Apostol Paul ang simbahan sa Corinto. Pagkatapos ay nanatili siya sa Corinto nang labingwalong buwan (AD 50-52) na kapwa nangangaral at nagtuturo sa kanyang mga nagbalik.
a. Parehong mga Hudyo at Hentil ay nagbalik-loob kay Cristo, ngunit, tulad ng madalas na nangyari nang mangaral si Pablo, nagalit siya sa maraming mga Hudyo. Naranasan ni Pablo ang maraming pag-uusig mula sa mga Hudyo sa Corinto.
b. Nagdala sila ng mga paratang laban kay Pablo sa harap ni Gallio, ang proconsul (representante sa pulitikal na Roman) ng Achaia, ang rehiyon kung saan matatagpuan ang Corinto.
2. Pagkaraan ng isang taon at kalahati sa Corinto, umalis si Pablo at sinimulan ang kanyang ikatlong paglalakbay bilang misyonero. Gawa 18: 19-26
a. Sa kalaunan ay nanirahan siya sa Efeso sa loob ng tatlong taon (AD 52-55). Gawa 19: 1-10; 20:31
1. Habang nasa Efeso ay nakatanggap si Pablo ng mga ulat ng mga kaguluhan sa simbahan ng Taga-Corinto.
2. Ang mga miyembro ng sambahayan ni Chloe ay nagdala sa kanya ng isang ulat (I Cor 1:11). Tatlong miyembro ng simbahan ang nagdala sa kanya ng isang pinansiyal na regalo at marahil ay nagdaragdag ng higit pang mga detalye tungkol sa kung ano ang nangyayari
(I Cor 16:17). Ang isa sa mga pangkat na ito ay nagdala kay Paul ng liham mula sa Corinto na may mga katanungan na kinakaharap
na may iba't ibang mga isyu sa moral at doktrina (I Cor 7: 1).
b. Ang unang liham sa mga taga-Corinto ay isinulat upang harapin ang mga problemang ito at mga isyu.
1. Ang Kabanata 1-4 ay tumatalakay sa ulat ni Chloe tungkol sa mga paghihiwalay sa simbahan.
2. Ang mga kabanata 5,6 ay tumatalakay sa mga ulat ng pakikiapid sa simbahan.
3. Ang mga kabanata 7-16 ay tumatalakay sa mga tanong na hiniling ni Pablo sa liham na dinala sa kanya.
c. Ang talata na nagsasabi sa atin na ang mga kababaihan ay huwag magsalita sa simbahan ay matatagpuan sa ikatlong seksyon ng liham kung saan hinarap ni Paul ang mga isyung dinala sa kanya sa isang liham (I Cor 7: 1). Wala kaming kopya ng
ang mga tanong mismo, kaya dapat nating ipagpalagay kung ano ang mga tanong na batay sa kanyang mga sagot.
d. Bilang sagot sa mga tanong na tinalakay ni Pablo tungkol sa mga isyu tungkol sa pag-aasawa (7: 1-24), ang mga birhen (7: 25-40), mga bagay na isinakripisyo sa mga idolo (8: 1-11: 1), mga problema sa pagsamba sa publiko (11: 2 -34), mga espirituwal na regalo
(12: 1–14: 40), ang muling pagkabuhay ng mga patay (15: 1-58); ang koleksyon para sa mga banal (16: 1-4).

1. Itinaas ng mga Gnostiko ang espiritu at pinanghinawa ang laman. Itinuturing nilang kasamaan ang materyal na mundo.
a. Naniniwala sila na kapag sila ay nabautismuhan kay Cristo ay napalaya sila mula sa kanilang mga laman na katawan at maaari nilang masaktan ang kanilang mga katawan o mag-alis sa kanila.
b. Ang ilang mga taga-Gnostikong taga-Corinto ay magkasama at naninirahan sa seksuwal na imoralidad. I Cor 5: 1
2. Naniniwala si Judaizers na si Jesus ang Mesiyas, ngunit sinabi na ang mga lalaki ay dapat na tuli at sundin ang batas upang maligtas. Nais nilang sundin ang mga mananampalataya kay Cristo na sundin ang Batas at kaugalian ng mga Judio.
a. Sa Hudaismo sa oras na iyon ang mga kababaihan ay pinananatiling hiwalay sa mga lalaki at tahimik sa sinagoga at templo, at maging sa bahay.
b. Maaaring mayroong 60,000 mga naniniwala sa Corinto, karamihan sa mga Hentil, ngunit maraming mga Hudyo rin. At, maraming mga babaeng nag-convert na nakakaranas ng mga bagong kalayaan kay Cristo sa simbahan.
c. Napakasama nito sa mga Judaizers sapagkat sumalungat ito sa kanilang mga batas at kaugalian.
3. Sinabi sa I Cor 14: 34,35 na ang mga kababaihan ay dapat na tahimik sa simbahan ayon sa batas. Anong batas?
a. Kapag ang NT ay tumutukoy sa batas sa pangkalahatan ay tumutukoy ito sa unang limang mga libro ng Bibliya, ang Torah o Pentateuch. Kahit saan sa OT ay hindi sinasabi na nakakahiya sa mga kababaihan na magsalita sa publiko o hindi sila maaaring magtanong.
b. Ang batas na tinukoy sa I Cor 14:34 ay ang oral law ng mga Hudyo.
4. Ang mga batas na ito ay binubuo ng mga talakayan, pagpapasya, kasabihan, at pagpapakahulugan ng mga unang rabbi at eskriba tungkol sa Torah.
a. Ang mga regulasyong ito ay ibinigay nang pasalita mula sa isang henerasyon hanggang sa isa pa at sa kalaunan ay isinulat sa dalawang anyo: ang Mishnah, nakasulat sa Hebreo, na isang komentaryo sa Torah
at ang Gemara, na nakasulat sa Aramaic, na isang koleksyon ng mga karagdagang puna sa Mishnah.
b. Sa pagsisimula ni Jesus ng Kanyang pampublikong ministeryo, ang mga tradisyon na ito ay binibigyan ng parehong timbang tulad ng nakasulat na salita, ang Bibliya (ang Torah).
1. Ito ang mga tradisyon na tinukoy ni Jesus sa mga talakayan sa mga Pariseo na sinabi Niyang taliwas sa mga utos ng Diyos. Matt 15: 3; Marcos 7: 3
2. Ito ang mga pabula ng mga Hudyo na nakipaglaban kay Pablo. Tito 1:14
c. Ang batas sa bibig ay maraming dapat sabihin tungkol sa mga kababaihan at kanilang lugar sa lipunan. Sa pagdating ni Jesus sa mundo, ayon sa oral law, ang mga kababaihan ay sinisisi sa pagbagsak ng lalaki, na tinuring na pag-aari, narinig
at nakita nang kaunti hangga't maaari, at hindi pinapayagan na matuto.
5. Lahat ng mga lalaking Judio ay nagdarasal araw-araw: Purihin ang Diyos na hindi niya ako nilikha ng isang Hentil; papuri sa Diyos hindi niya ako nilalang na maging isang babae; papuri sa Diyos hindi niya ako nilalang isang taong walang alam.
a. Ang istoryador ng mga Judio na si Josephus, na isang Fariseo, ay sumulat, "Ang babae, sabi ng batas (ang oral law), ay nasa lahat ng bagay na mas mababa sa isang lalaki. Hayaan siyang maging masunurin ”.
b. Sinabi ng oral law, "Ang mga kababaihan ay sekswal na mapang-akit, mababa sa isip, nakakahiya sa lipunan, at espirituwal na nahihiwalay mula sa batas ni Moises; samakatuwid, tumahimik sila. "
6. Ang mga Judaizers ay nagalit sa mga hindi tuli na lalaki sa simbahan at sa mga kababaihan na nagsasalita at kumuha ng isang pampublikong lugar sa simbahan. Tandaan Priscilla. I Cor 16:19

1. Si Pablo ay malinaw na nakikipag-usap sa isang tiyak na sitwasyon sa simbahan sa Corinto, hindi ginagawa ang lahat ng oras na pamamahala para sa lahat ng kababaihan sa lahat ng dako. Dahil wala tayong mga tiyak na katanungan na tinanong ng simbahan sa Corinto kay Paul, hindi natin masasabi na may katiyakan na 100% eksakto kung ano ang tinutukoy niya sa kanyang pahayag.
2. Ang mga talatang ito ay maaaring maging isang pagpapanumbalik ng tanong na tinanong sa kanya.
a. "Hindi pinapayagan, sila ay iniutos, pati na rin ang sinasabi sa batas, ito ay isang kahihiyan". Iyon ay hindi mga salita ni Paul o mga salita ng OT. Ang mga ito ay sanggunian sa hindi nakasulat sa batas na batas ng mga Hudyo.
b. Marahil ang isa sa mga tanong na hiniling ni Pablo ay mula sa isang Judaizer: Paul, ang mga babaeng narito sa Corinto ay nagdarasal at naghuhula sa publiko. Nagdarasal sila nang malakas ang mga wika. Paul, tumigil ito. Ang batas (Talmud, Mishnah) ay nagsabi na ito ay kahiya-hiya.
3. Sinagot ni Paul noong v36 – Nakikita ba kita na nagtatanong sa aking mga tagubilin? Nagsisimula ka bang isipin na ang salita ng Diyos ay nagmula sa iyong simbahan, o mayroon kang isang monopolyo ng katotohanan ng Diyos? (Phillips)
a. Sinabi sa kanila ni Pablo: Ang iyong bibig sa batas ay hindi pantay sa salita ng Diyos at hindi dapat sundin.
b. Nagtapos siya sa pagsasabing - pagnanais na manghula (na sinabi na niyang ang mga kababaihan ay maaaring gawin sa publiko) at huwag pagbawalan ang sinuman na magsalita ng mga wika.
4. Alam natin mula sa ibang mga bagay na nakasulat sa liham na tinutugunan ni Pablo ang kaguluhan sa kanilang mga serbisyo sa pagsamba sa publiko.
a. Nakipag-usap siya sa mga hindi naaangkop na takip ng ulo sa publiko (I Cor 11: 3-16), mga paghati-hati o magkakasalungat na mga grupo sa simbahan at mga serbisyo (I Cor11: 17-19), kalasingan at masaganang kainan sa Hapunan ng Panginoon
(I Cor 11: 20-34).
b. Nagkaroon din ng kaguluhan at pagkalito sa kanilang mga pagpupulong dahil sa maling paggamit ng mga espirituwal na regalo.
Kulay Ko 12, 13, 14
5. Sa kabanata 14 ipinaliwanag ni Pablo ang kahalagahan ng kaayusan sa kanilang mga serbisyo.
I Cor 14: 33,40
a. Hindi niya nais na panghinaan ng loob ang mga ito mula sa paggamit ng mga espiritwal na regalo (I Cor 14: 1,39), ngunit ang layunin o punto ay ang mga kaloob na nagpapatibay sa karamihan sa mga tao na posible. I Cor 14:12
b. Ang salitang pag-edit ay ginamit pitong beses sa kabanatang ito (v3, 4 (dalawang beses), 5,12,17,26) at ang salitang tubo ay ginamit nang isang beses (v6).
6. Hindi natin alam ang mga tiyak na problema na tinutugunan ni Pablo dahil hindi ito nakasulat.
a. Mula sa mga tugon ni Paul, maaari nating ipagpalagay na nagsasalita sila sa isa't isa sa mga dila nang walang interpretasyon at nagsasagawa sila ng mga espiritung regalo sa parehong oras, na sinusubukang malabasan ang bawat isa.
b. Posible na mayroong mga kababaihan na nagsasalita nang malakas at nagtatanong ng kanilang mga asawa, pagdaragdag sa mga pagkalito at kaguluhan ng mga serbisyo, at tinutukoy ni Pablo ang isyung ito sa kanyang pahayag sa I Cor 14: 34,35.

1. Nabanggit na namin si Priscilla, na katrabaho ni Paul. Sa pagtatapos ng Roma ay binati ni Paul ang 28 katao, sampu sa mga ito ay mga kababaihan (kasama na si Priscilla, Rom 16: 3).
a. Rom 16: 7 – Binabati niya sina Andronicus at Junia bilang kapwa preso at natitirang mga apostol.
b. Si Junia ay isang babae. Mayroong ilang pagkalito sa kasarian dahil ang parehong mga pangalan ay nasa kaso ng akusado. Ngunit, ang mga unang Ama ng Simbahan ay tinutukoy sa kanya bilang isang babae.
2. Rom 16: 1,2 – Si Phoebe ay isang deacon. Ang salitang lingkod sa Griyego ay DIAKONOS na maaaring isalin na tagapaglingkod, ngunit ang parehong salitang isinalin na deacon sa Fil 1: 1; I Tim 3: 8,12.
a. Ang v2 sa KJV ay tumatawag sa kanya na isang tagapagtaguyod ng marami. Ang salitang Griyego ay hindi isinalin nang ganyan kahit saan sa mga teksto ng Griego. Ito ay isang pangkaraniwang salitang klasikal at nangangahulugang isang patroness, proteksyon, isang babae na itinakda sa iba pa.
b. Ito ay isang hinango ng isang salita (PROISTEMI) na nangangahulugang tumayo bago sa ranggo at mamuno. Maaari itong isalin upang maging higit o tuntunin.
c. Ang salitang iyon ay nangangahulugang tagapagtanggol o tagapag-alaga kapag tumutukoy ito sa mga kalalakihan. Ito ang salitang ginamit ni Pablo kapag naglista ng mga kwalipikasyon para sa mga obispo at mga deakono sa I Tim 3: 4,5,12; 5:17. Anuman ang ibig sabihin ng salita para sa isang lalaki ay nangangahulugan ito para sa isang babae.
3. Sa I Tim 3: 1-13 inilista ni Pablo ang mga kwalipikasyon para sa mga obispo at mga diakono, na isinulat sa kapwa lalaki at babae.
a. v1– "Kung isang tao". Ang tao, sa Griyego ay TIS na isang neuter na salita na nangangahulugang lalaki o babae. ANER ang salita para sa tao. Kung sinadya ni Paul ang tao ito ang salitang nais niyang gamitin.
b. Sinasabi sa atin ng kasaysayan ng Simbahan na ang mga kababaihan ay naorden bilang mga deacon sa ika-4 na siglo. Sa unang 250 taon, ang mga ministro, kalalakihan o kababaihan, ay tinawag na mga deakono.
4. I Tim 3: 11 – Ganun din ang (HOSAUTOS) sa Griyego at iniuugnay ang talata sa mga naunang kinakailangan para sa kalalakihan.
a. Ang ilan ay nagsabi na ang talatang ito ay nagsasalita sa mga asawa ng mga obispo at mga diakono, ngunit hindi sinasabi na sa Griego. Walang tiyak na artikulo at hindi ginamit ang posibilidad na kaso.
b. Ang talatang ito ay tumutukoy sa mga kinakailangan para sa mga kababaihan. Walang hiwalay na salita para sa asawa at babae sa Greek (GUNE). GUNAIKAS HOSAUTOS, o, gayon din ang mga kababaihan.

1. Ang mga talatang ito, I Tim 2:12 at I Cor 14: 34,35 ay maaaring maging isang hadlang para sa mga Kristiyano. Kailangan nating limasin iyon.
2. Mahalaga sa ating pag-unawa sa buong Bibliya na malaman na ang lahat ay mayroong konteksto at ang konteksto ay nagtatakda ng mga limitasyon sa kung ano ang maaaring sabihin at hindi maaaring sabihin ng talata.
3. II Tim 3: 16 – Lahat ng banal na kasulatan ay kapaki-pakinabang sa atin habang lumalaki tayo sa Panginoon.
a. Ang ilang mga pagkain ay bumubuo ng aming mga buto. Ang ilang pagkain ay nagbibigay sa amin ng mabilis na pagsabog ng enerhiya. Ang ilang mga pagkain ay masaya lamang kumain.
b. Ang salita ng Diyos ay ganyan. Kailangan natin ang lahat ng ito kung tayo ay magiging matanda, matibay na mga Kristiyano.