GUSTO NAMIN NG SALITA

1. Ikaw ay naging isang literal na anak ng Diyos kapag ipinanganak ka muli. Gayunpaman, ang pagiging ganap na naaayon sa imahe ni Cristo ay isang proseso. I Juan 5: 1; 3: 2
a. Kapag ipinanganak ka muli, ginagawa ka ng Diyos na katulad ni Jesus sa iyong espiritu sa pamamagitan ng paglalagay ng Kanyang buhay sa iyo.
I Juan 5: 11,12; II Alagang Hayop 1: 4
b. Sa rapture ng Simbahan, gagawin ni Jesus ang iyong katawan tulad ng Kanyang niluwalhating katawan. Phil 3:21
c. Habang nakatira ka dito sa mundo, kalooban ng Diyos na ang bagong buhay sa iyong espiritu ay mamuno sa iyo - iyon ay, baguhin ang paraan ng iyong iniisip, nadarama, at kumilos, upang mabuhay ka tulad ng pamumuhay ni Hesus noong Siya ay narito sa lupa .
2. Habang narito tayo sa mundong ito, dapat tayong kumilos tulad ni Jesus, na nagpapakita ng Kanyang pagkatao at Kanyang kapangyarihan.
I Juan 2: 6; Juan 14:12
a. Posible na ngayon, dahil nakikiisa tayo kay Cristo at mayroon tayong buhay sa atin.
b. Nangangahulugan ito na ang Kanyang kakayahan ay nasa atin upang paganahin tayong mabuhay ayon sa nais ng Diyos na mabuhay. Ef 2:10;
Phil 4: 13
3. Sa huling aralin, tiningnan natin ang ilang mga katotohanan tungkol sa kung paano nabuhay si Jesus noong Siya ay narito sa mundo.
a. Habang nasa lupa, hindi tumigil si Jesus na Diyos, ngunit, hindi Siya nabuhay bilang Diyos. Isinantabi niya ang Kanyang mga karapatan at pribilehiyo bilang Diyos. Siya ay nagtakip ng Kanyang diyos. Phil 2: 6-8
b. Habang nasa lupa, si Jesus ay nabuhay bilang isang tao na puno ng buhay ng Ama, na nagkakaisa sa Ama, at pinahiran ng Banal na Espiritu. Juan 5:26; 6:57; 14:10; Gawa 10:38
4. Kapag sinuri natin ang buhay ni Hesus sa mga Ebanghelyo, makikita natin na alam ni Jesus kung sino at ano Siya (ayon sa patotoo ng Diyos), sinabi kung sino at ano Siya, at pagkatapos ay kumilos tulad ng kung sino at ano Siya.
a. Ang pangunahing kadahilanan sa paraan ng pamumuhay ni Jesus sa mundo ay ang salita ng Diyos.
b. Alam ni Jesus kung ano ang sinabi ng Kanyang Ama tungkol sa Kanya. Tinanggap Niya ang patotoo ng Kanyang Ama tungkol sa Kaniyang Sarili - sa kabila ng salungat na katibayan.
c. Pagkatapos, nagsalita Siya at kumilos na sang-ayon sa mga salita ng Kanyang Ama.
d. Dapat nating malaman na gawin ang parehong bagay kung lalakad tayo tulad ng paglakad ni Jesus.
5. Sa araling ito, nais nating magpatuloy na pag-usapan ang kahalagahan ng pag-alam sa sinasabi ng Diyos at pagkatapos ay sabihin din ito.

1. Sa lupa, gumamit si Jesus ng mga salita upang gumawa ng mga bagay - pagalingin ang mga may sakit, pagbuhayin ang mga patay, kalmado ng mga bagyo, pag-multiply ng tinapay at mga isda.
a. Paulit-ulit na sinabi ni Jesus na sinabi Niya ang mga salita ng Ama at ginawa ang mga gawa ng Ama. Juan 5:19; 7:16; 8:28; 12:49; 14:10
b. Ang salita ni Hesus ay ang salita ng Ama. Si Jesus ang nagsalita nito, namuhay dito, kumilos - at ito ang naging buhay na bagay sa Kaniyang karanasan.
2. Iyon ang dapat nating gawin sa ating buhay. Sinasalita natin ang salita ng Diyos at pinapasa Niya ang katotohanan sa ating buhay (binibigyan tayo ng karanasan).
3. Ang kaligtasan, pagtubos, ay nagiging isang katotohanan sa ating buhay kapag sinasalita natin ito. Rom 10: 9,10
4. Tinawag tayong mamuhay at lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang mga salita ay isang mahalagang bahagi ng pananampalataya.
a. Ipinapahayag ng Diyos ang Kanyang pananampalataya kapag nagsasalita Siya. Naniniwala siya kung ano ang Kanyang sinasalita, at naniniwala Siya na gagawin nito ang sinasabi Niya. Isa 55: 10,11
b. Jer 1: 12 – Ang ibig sabihin ng pagmamadali ay maging alerto, ie walang tulog; upang maging alerto
1. Ang isang puno ng almendras ang unang namumulaklak sa rehiyon na iyon (noong Enero), at ito ang una na nagbunga ng bunga (sa Marso) kung ang ibang mga puno ay nagsisimula pa lamang mamulak.
2. Ito ay isang simbolo ng pagiging madali (sa pagiging maagap) ng Diyos na tumutupad ng Kanyang salita.
c. Marcos 11: 12-23 –Naniwala si Hesus na ang sinabi Niya ay mangyayari.
d. II Cor 4: 13 – Naniniwala kami, samakatuwid ay nagsasalita kami. Ang pananampalataya ay ipinahayag sa pamamagitan ng mga salita.
e. Ang paglaban ng pananampalataya ay paglaban ng mga salita. Nanalo kami ng mga salita. Rev 12:11
5. Sinabi ni Pablo kay Timoteo na ipaglaban ang magandang labanan ng pananampalataya. I Tim 6:12
a. Sa paglaban ng pananampalataya, gumawa si Timoteo ng isang propesyon ng buhay na walang hanggan sa marami. Anong ginawa niya?
b. Walang pag-aalinlangan, ipinangaral niya ang ebanghelyo. Ngunit, may higit pa rito kaysa sa pangangaral ng ebanghelyo.
6. I Tim 6: 13 – Sinabi sa atin ni Paul na si Jesus ay gumawa rin ng isang mahusay na pagtatapat (tulad ng ginawa ni Timoteo).
a. Ano ang ipinagtapat ni Jesus sa harap ni Pilato? Ipinagtapat niya ang mga hindi nakikitang katotohanan tungkol sa kung sino at kung ano Siya. Juan 18: 33-37
b. Ang pag-amin ay nangangahulugang sabihin ang parehong bagay na sinasabi ng Diyos (Greek = HOMOLOGIA).
7. Ang Heb 11 ay naglista ng mga OT santo na pinuri sa pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya.
a. v13-16 – Sinasabi sa atin na sila ay namuhay sa mga hindi nakikitang katotohanang inihayag sa kanila ng Diyos.
b. Ipinagtapat nila (sinabi ang parehong bagay na sinabi ng Diyos) kung sino at kung ano sila ayon sa hindi nakikitang mga katotohanan.
8. Ang mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya ay nangangahulugang mabuhay sa mga hindi nakikitang katotohanan na naihayag sa atin sa salita ng Diyos.
a. Ano ang ibig sabihin ng mabuhay ng hindi nakikitang mga katotohanan? Nangangahulugan ito na ibase mo ang iyong mga salita at ang iyong mga aksyon sa hindi nakikitang impormasyon.
b. Ang pakikipaglaban sa pananampalataya ay humahawak nang mahigpit sa iyong pinaniniwalaan ng pananampalataya - sinasabi ang parehong bagay na sinabi ng Diyos sa kabila ng salungat na katibayan. Heb 4:14; 10:23
9. Heb 13: 5,6 – Sinabi ng Diyos ang ilang mga bagay upang masabi natin ang mga bagay na iyon. Bakit? Upang maibigay Niya sa atin ang karanasan.
a. Ang pananampalataya ay kumikilos ayon sa salita ng Diyos nang walang anumang katibayan.
b. Ang pananampalataya ay ang kilos na iyong ginagawa, batay sa sinabi ng Diyos, sa harap ng katibayan.
c. Ang pananampalataya ay ang salita ng Diyos na nanaig sa ibabaw ng katibayan sa iyong buhay.
10. Iyon ay kung paano gumagana ang Diyos sa ating buhay. Sabi niya. Naniniwala kami at nagsasalita. Ginagawa niya ito. Ginagawa niyang nakikita ang mga resulta (natatanto sa pandama).

1. Ang mga naniniwala ay may pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pagkakaisa kay Cristo. Rom 12: 3; Marcos 11:22 (pananampalataya ng Diyos)
a. Ngayon, ang pananampalatayang iyon ay dapat paunlarin. Ang pag-unlad ng ating pananampalataya ay nagmumula sa pagpapakain sa salita ng Diyos. Rom 10:17
b. Ang integridad ng salita ng Diyos ay nagpapakain sa ating pananampalataya. Ang Bibliya ay ang Diyos na nakikipag-usap sa akin ngayon. Siya ay bumalik, sa likuran, bawat salita na Kanyang sinasalita.
2. Ang iyong pananampalataya ay nabuo din kapag kumilos ka dito - sundin ito at sabihin ito at aminin ito.
a. Ang pagsasabi kung ano ang sinabi ng Diyos (pagtatapat sa salita ng Diyos) ay tumutulong sa katotohanan ng salitang Diyos na bukang-liwayway sa iyo.
b. Ang pagsasabi kung ano ang sinabi ng Diyos (pagtatapat sa salita ng Diyos) ay magdadala sa iyo sa punto kung saan nawala ang hindi katotohanan ng salita (ang hindi nakikitang kaharian) at ang katotohanan ay nangingibabaw sa iyo at sa iyong sitwasyon.
3. Ang pagtatapat ng iyong mga labi na lumago mula sa pananalig sa iyong puso ay talunin ang diyablo sa bawat labanan. Nanalo kami ng mga salita.
4. Dapat mong kontrolin ang iyong bibig at sabihin ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo at sa iyong sitwasyon. Mayroong dalawang mga aspeto sa na.
a. Kailangan mo ng mga espesyal na oras ng pagkumpisal kung saan maingat mong ulitin ang sinasabi ng Diyos (o, pagninilay ang Kanyang salita). Josh 1: 8
b. Ang mga oras ng pagtatapat ay hindi makakabuti kung, sa iyong pang-araw-araw na pag-uusap, ang iyong mga salita ay salungat sa salita ng Diyos.
c. Alam ko kung ano ang sinasabi ng Bibliya, ngunit = Alam ko ang isang mapagkukunan ng impormasyon na mas maaasahan kaysa sa salita ng Diyos.
5. Ang pagkontrol sa ating bibig ay napakahirap para sa maraming mga kadahilanan.
a. Mahirap makilala ang salungat na pag-uusap sa ating sarili - palagi tayong may magagandang dahilan para sabihin ang sinasabi.
b. Ang aming pagsasalita ay isang ugali sa buhay, at, sa maraming mga kaso, hindi namin alam ang kung gaano kami negatibo, kung gaano kabaligtaran sa salita ng Diyos ang aming mga saloobin at pagsasalita.
6. Tingnan natin ang ilang mga halimbawa ng ilang "Oo, ngunit" sa Bibliya upang matulungan kaming makilala ang mga lugar sa ating sariling buhay kung saan inilalagay natin ang katibayan ng katibayan na higit sa salita ng Diyos.
a. Bilang 13: 26-33 – Oo, Panginoon, ngunit may mga higante at may pader na lunsod sa lupain.
b. Matt 18: 22-35 – Oo, Panginoon, ngunit patuloy niya akong ikinagagalit.
c. Lucas 5: 1-7 – Oo, Panginoon, ngunit buong gabi kaming nagtrabaho.
d. Juan 6: 5-14 – Oo, Panginoon, ngunit walang sapat na pagkain upang mapakain ang lahat.
e. Juan 11: 1-45 – Oo, Panginoon, ngunit mabaho siya.
7. Hindi namin pinag-uusapan ang paggawa ng isang listahan ng mga patakaran sa pagtatapat. MAAARI mong sabihin ito, HINDI MO MAAARI yan!
a. Hinihiling ko sa iyo na isaalang-alang ang puntong ito: Ano ang binibigyan mo ng patotoo o katibayan sa iyong buhay kapag pinag-uusapan mo - ang nakikita o hindi nakikita?
b. Pagod na ako; Hindi maganda ang pakiramdam ko; sumasakit ang aking ulo = nakukuha mo ang lahat ng iyong impormasyon mula sa kaharian at binubuo mo ito sa iyong kamalayan.
c. O - kung ano ang isang haltak; tulala ka; nakita mo ba ang ginawa niya sa akin ?; wala siyang karapatang gawin iyon; paano mangahas siya = nakukuha mo ang lahat ng iyong impormasyon mula sa kaharian ng kahulugan at itinatayo mo ito sa iyong kamalayan.
d. O - wala na ring tama para sa akin; ito ay walang pag-asa; ang lahat ay laban sa akin; Palagi akong nakakapunta sa mabagal na linya = nakukuha mo ang lahat ng iyong impormasyon mula sa kaharian at binubuo mo ito sa iyong kamalayan.
8. Ang nais mong gawin, kailangang gawin, ay bumuo ng isang kamalayan sa mga hindi nakikitang katotohanan mula sa salita ng Diyos patungo sa iyong kamalayan. Ginagawa mo iyon sa pamamagitan ng pagsasalita sa kanila.

1. Dahil ang pagpatay sa mga puno ng igos ay hindi isang napakahalagang pagpuna para sa karamihan sa atin, ano ang kaugnayan nito sa totoong buhay?
2. Ang pangyayaring ito ay ipinapakita sa atin ang kapangyarihan ng mga salitang binigkas ng isang taong pinahintulutan na magsalita ng salita ng Diyos - tulad ng dati at dati.
3. Ang pagpatay sa mga puno ng igos na may mga salita ay hindi isang bagay na maaari mong i-off at i-on kapag kailangan mo ito. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ito gumagana para sa karamihan ng mga tao.
a. Lumilitaw ang isang pangangailangan kung saan bigla kaming kumilos batay sa hindi nakikitang impormasyon. Ngunit, nakagawian nating mabuhay lamang sa pamamagitan ng nakikita o pinaghalong nakikita at hindi nakikita. Napakahirap ilipat bigla ang mga gears, lalo na sa ilalim ng emosyonal na pagpipilit.
b. Dumadaan tayo sa mga galaw (gumawa ng tamang pagkumpisal) ngunit, ang hindi nakikita ay hindi katotohanan sa amin. At, ang aming mga pagsisikap ay isang desperadong pagtatangka upang mapalipat ang Diyos para sa atin kaysa sa pananampalataya.
4. Santiago 3: 2-4 – Dapat nating kontrolin, makontrol natin, ang mga salitang lumalabas sa ating bibig. Narito ang ilang mga mungkahi.
a. Kilalanin na kailangan natin at maaaring mapabuti sa lugar na ito.
b. Maging kamalayan sa kung paano ka nakikipag-usap. Ang aming mga salita ay katanggap-tanggap sa amin dahil mayroon kaming magagandang dahilan sa pagsabi ng sinasabi. Ngunit, ang aming salungat na mga salita ay hindi na tama kaysa kung sinabi ng iba.
c. Kung mayroon kang isang lugar na may problema, isang lugar kung saan ka nagpupumilit, simulang magsalita ng salita ng Diyos sa at sa lugar na iyon.
d. Kung gumagamit ka ng mga salitang tulad ng: hindi, kailanman, palagi, atbp. (Paglalahat) - maliban kung sumipi ka ng mga banal na kasulatan - marahil ay nagsasabi ka ng isang bagay na hindi mo dapat sinabi.
e. Huwag pag-usapan ang tungkol sa nakikita at nararamdaman. Pag-usapan ang sinasabi ng Diyos.
1. Hindi nangangahulugang hindi tayo maaaring makipag-usap tungkol sa mga problema. Kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa mga problema. Ngunit, para sa karamihan sa atin, kung pinutol natin ang pag-uusap na iyon sa kalahati, marahil ay napapag-uusapan pa rin natin ang tungkol sa problema.
2. Kapag pinag-uusapan mo ang tungkol sa mga paghihirap, pag-usapan ang mga salita ng Diyos.
5. Sinabi ni Jesus na magkakaroon tayo ng sinasabi kung naniniwala tayo dito sa ating puso at hindi alinlangan. Marcos 11:23
a. Ang maniwala nang may puso ay nangangahulugang naniniwala na walang independiyenteng impormasyon.
b. Ang pag-alinlangan sa iyong puso ay nangangahulugang tanggapin ang impormasyon ng kahulugan kaysa sa sinabi ng Diyos.
6. Kapag natututo kang makipag-usap sa linya kasama ang hindi nakikitang mga katotohanan bilang isang ugali, binubuo mo ang salita ng Diyos sa iyong espiritu, ang iyong kamalayan.
a. At, sa huli, umabot ka sa isang punto kung saan ang hindi nakikita ay totoong totoo sa iyo, hindi mahalaga kung ano ang iyong nakikita o nararamdaman.
b. Naabot mo ang punto kung saan nagsisimulang mamatay ang mga puno ng igos. Nanalo ka sa laban ng pananampalataya sa mga salita. Nanalo kami sa mga salita - kaya't magsalita sila !!