ANG MGA KROSS: MABUTING MABUTI NG BAD

1. Sa pangangaral ng Krus ay nahanap natin ang kapangyarihan ng Diyos.

a. Ang Krus ay isang inclusive term para sa kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay ni Hesukristo. I Cor 15: 1-4

b. Ang pangangaral ng Krus ay nangangahulugan na ipangaral at ituro ang nagawa ni Jesucristo sa Kanyang kamatayan, paglilibing, at pagkabuhay na mag-uli.

2. Ano ang nagawa ni Jesus sa pamamagitan ng Krus?

a. Pinalaya niya tayo mula sa parusa at kapangyarihan ng kasalanan.

b. Binigyan niya tayo ng buhay para sa kamatayan sa bawat lugar ng ating buhay.

c. Ginawa niya tayong mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos na may lahat ng mga karapatan at pribilehiyo sa pagiging anak.

d. Binigyan niya tayo ng isang mana na nakakatugon sa bawat pangangailangan sa buhay na ito at sa darating na buhay.

3. Kapag ang katotohanan ng Krus at kung ano ang ibinigay nito ay ipinangaral sa mga tao at pinaniniwalaan nila ito, kung ano ang nangyari sa Krus ay magkakabisa sa kanilang buhay. Iyon ang paraan kung paano tayo nai-save. Rom 10: 9,10

a. Gayunpaman, hindi lamang ang Krus ay nakikipag-usap sa ating walang hanggang kapalaran, sa pamamagitan ng Krus na ginawa ng Diyos ang paglalaan para sa atin sa buhay na ito.

b. Mahalaga na kahit na maligtas tayo, patuloy nating pag-aralan ang nagawa sa Krus, upang makatanggap tayo ng kapangyarihan at pagkakaloob na magagamit sa atin sa buhay na ito sa pamamagitan ng Krus.

c. Sa pamamagitan ng pag-aaral kung ano ang nagawa sa Krus sa pamamagitan ng kamatayan, paglibing, at muling pagkabuhay ni Kristo at pag-aaral na ipangaral ito sa ating sarili sa ating pang-araw-araw na buhay, makakapaglakad tayo sa lahat ng inilaan ng Diyos para sa atin.

d. Tiningnan namin nang maayos ang proseso na iyon sa huling ilang aralin.

4. Sa araling ito nais nating tingnan ang isa pang aspeto ng Krus at pag-usapan kung paano natin ito inilalapat sa ating pang-araw-araw na buhay.

a. Ang isa sa mga kadahilanan kung bakit ang mga Kristiyano ay maaaring lumakad nang walang takot sa anuman sa buhay na ito ay ang pangako ng Diyos sa atin na kaya Niya at kukuha ng anumang tunay na kasamaan na darating sa atin at maglabas ng tunay na kabutihan mula rito. Rom 8:28

b. Ang Krus ni Cristo ay ang pinaka kamangha-manghang halimbawa ng Diyos na naglalabas ng napakagandang kabutihan sa matinding kasamaan.

c. Sa pamamagitan ng pagtingin sa aspetong ito ng Krus at pag-aaral na lumakad sa ilaw nito, maaari tayong maging inspirasyon at mahikayat sa mga pakikibaka ng buhay na ating kinakaharap.

1. Ipinangako ng Diyos na kumuha ng tunay na kasamaan at maglabas ng tunay na kabutihan mula dito at magagawa itong maglingkod sa Kanyang mga layunin.

a. Alam natin na ang Diyos ay laging gumagawa para sa ikabubuti ng bawat nagmamahal sa kanya. Sila ang mga pinili ng Diyos para sa kanyang layunin. (Cont. Eng.)

b. Sa iyong pagdurusa isaalang-alang din ito: Kapag mahal natin ang Diyos maaasahan nating gagawin ng Diyos ang lahat ng ating naranasan upang matupad ang kanyang layunin para sa atin. (Johnson)

2. Kailangan nating gumawa ng maraming pangunahing punto tungkol sa talatang ito.

a. Ang layunin ng Diyos para sa atin ay tayo ay maging mga anak na lalaki at babae na sumunod sa imahe ni Hesukristo, na nagreresulta sa pinakamataas na kaluwalhatian sa Kanya at pinakamataas na kabutihan sa atin. Efe 1: 4,5; Rom 8:29

b. Ang Rom 8:28 ay isa sa mga pinaka hindi pagkakaunawaan na mga talata sa Bibliya.

1. Maling ginamit ito ng mga tao bilang paliwanag sa kasamaan. Sinabi nila na dinala ito ng Diyos sa iyong buhay dahil gagamitin niya ito para sa iyong ikabubuti. Hindi!! Narito ang kasamaan sapagkat narito ang kasalanan.

2. Ang mga tao ay nagkakamali na gumagamit ng talatang ito upang subukang malaman ang mga pangyayari.

a. Sinabi nila dahil nangyari ito, dapat kalooban ng Diyos para sa aking buhay. b. Pagkatapos, pasibo silang tumutugon sa halip na labanan si satanas.

c. Ang talatang ito ay talagang isang pangako mula sa Diyos na magagawa at kukuha siya ng tunay na kasamaan na nasa mundong ito dahil sa kasalanan at satanas, at ilalabas ang kabutihan mula dito dahil ginagawa niya itong maglingkod sa Kanyang layunin sa ating buhay.

3. Ito ay isang buong aralin sa sarili nito, ngunit gumawa tayo ng ilang mga puna tungkol sa kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang kasamaan at pagdurusa sa lupa.

a. Ang ibig sabihin talaga ay may malayang kalooban at ang sangkatauhan ay pinili ang kalayaan mula sa Diyos ang lahat ng mga kahihinatnan na bunga.

b. Ang lahat ng pagdurusa sa mundo ay bunga ng makasalanang pagpili ng tao.

c. Kapag ang kasaysayan ng tao ay sa wakas ay nakabalot sa pagbabalik ni Jesus, ang kasaysayan ng tao sa mundo ay magiging isang bantayog para sa buong kawalang-hanggan sa kung ano ang mangyayari kapag pinili ng tao ang kalayaan mula sa Diyos.

4. Hindi ba mapigilan ng Diyos ang lahat ng kasamaan at pagdurusa ngayon? Tiyak na kaya Niya. Siya ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat. Ngunit isaalang-alang ang mga puntong ito:

a. Pipigilan niya ito kapag bumalik si Jesus sa mundo, at, sa mga tuntunin ng kawalang-hanggan, 6,000 taon ng kasaysayan ng tao ay napakaliit na oras.

b. Ang Diyos ay gumawa ng paglalaan para sa Kanyang sariling sa pamamagitan ng Krus upang maiwasan ang ilang mga paghihirap sa buhay, at ang mga hindi maiiwasan, gumawa Siya ng paglalaan upang tayo ay makarating sa isang matagumpay bilang mga mananakop.

c. Ang Diyos, na lahat ng nakakaalam (lahat ng kaalaman) at lahat ng makapangyarihang (makapangyarihan sa lahat) ay makakakuha ng masama, sa kasamaan, sa pagdurusa, at magdulot nito upang maglingkod sa Kanyang walang hanggang mga hangarin - nagdadala ng pinakamataas na kaluwalhatian sa Kanyang sarili at maximum na kabutihan sa atin.

5. Ang Krus ni Cristo ay isang nakamamanghang halimbawa ng huling puntong ito.

a. Itinuturo ng Bibliya na ang ginawa kay Jesus ay isang masamang gawa na isinagawa ng masasamang tao na kinasihan ng satanas. Lucas 22: 3; Gawa 2:28; I Cor 2: 8

b. Samakatuwid, alam natin na ito ay hindi naisya o inatasan ng Diyos. Mayroong dalawang mga susi na dapat tandaan.

1. Ang Diyos at ang diablo ay hindi kasosyo o katrabaho - Diyos mabuti, masama ang diyablo. Juan 10:10; Matt 12: 24-26

2. Pinahihintulutan ng Diyos, pinapayagan ng Diyos na nangangahulugang hindi ito pipigilan ng Diyos. Hindi nangangahulugang nais Niya ito o nasa likod nito sa anumang paraan. I Alaga 3: 9

c. Ang Diyos, sapagkat alam Niya lahat, alam, bago Niya nilikha ang mundo, kung ano ang bibigyan ng inspirasyon ni satanas na si Hudas at ang galit na nagkakagulong mga tao na gawin kay Jesus - at sinamantala ito ng Diyos. Pahayag 13: 8

1. Inilagay ng Diyos ang mga kasalanan ng mundo kay Jesus sa Krus at bumili ng kaligtasan para sa tao.

2. I Cor 2: 7,8 – Ngunit kung ano ang inilalabas natin ay isang karunungan ng Diyos na dating nakatago [mula sa pagkaunawa ng tao] at ngayon ay ipinahayag sa atin ng Diyos; [ang karunungan] na nilikha ng Diyos at itinakda bago ang mga panahon para sa ating kaluwalhatian [iyon ay, upang maiangat tayo sa kaluwalhatian ng Kanyang presensya]. Wala sa mga pinuno ng panahon o mundong ito ang nakilala at kinilala at naunawaan ito; sapagkat kung mayroon sila, hindi nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. (Amp)

d. Ang Diyos ay nagdulot ng isang tunay na masamang gawa, ang pagpatay sa inosenteng Anak ng Diyos, na magreresulta sa tunay na kabutihan.

1. Ang kwento ni Jose. Gen 37-50 Ipinagbili siya ng mga kapatid na naiinggit ni Jose bilang pagkaalipin, ngunit nagtapos siya sa pangalawa sa utos sa Ehipto, at iniligtas ang kanilang buhay at ang buhay ng marami pa sa panahon ng taggutom.

b. Ang ginawa ng mga kapatid ni Jose ay totoong masama (tangkang pagpatay at kasinungalingan), ngunit ang Diyos ang naglabas ng tunay na kabutihan mula rito. Gen 50:20

c. Hindi sanhi o ipinadala ng Diyos ang kaguluhan ni Jose. Iyon ay magiging isang paglabag sa prinsipyo na hinati sa bahay. Matt 12: 24-26

1. Mga Gawa 7: 8,9 – Ang nangyari kay Jose ay tinatawag na paghihirap.

2. Itinuturo ng Bibliya na ang pagdurusa ay nagmula kay satanas at inililigtas ng Diyos ang Kanyang mga tao sa pagdurusa. Marcos 4: 14-17; I Alagang Hayop 5: 8,9; Aw 34:19

3. Nang sinabi ni Jose na pinadala ako ng Diyos (Gen 45: 5,7) na ang ibig sabihin niya: Ang Diyos ay nasa kumpletong kontrol sa sitwasyon, para bang pinadala niya ako.

d. Gen 50: 20 – Kung tungkol sa akin ay naging mabuti ang Diyos kung ano ang ibig mong sabihin para sa kasamaan, sapagkat dinala Niya ako sa mataas na katungkulang mayroon ako ngayon upang mailigtas ko ang buhay ng maraming tao. (Buhay)

e. At, ang Diyos ay kasama ni Jose sa buong paghihirap niya, na tinutulungan siya. Gen 39: 2-5; 21-23; 41: 39-45; 51,52

2. Ang mga Anak ni Israel sa Dagat na Pula.

a. Pinangunahan sila ng Diyos sa ilang, ang Peninsula ng Sinai (tuyo, bulubundukin) patungo sa lupang ipinangako.

b. Mayroong dalawang paraan upang makagawa ng paglalakbay. Ang dalawa ay mahirap, ngunit kinuha sila ng Diyos ng pinakamahusay na paraan. Ex 13: 17,18; 14: 1-3

c. Nang makarating sila sa Dagat na Pula ay na-trap sila ni Paraon at ng kanyang mga hukbo = tunay na kasamaan.

1. Ngunit, ginawa ito ng Diyos na tunay na kabutihan - pinaghiwalay ang Dagat na Pula at winasak ang kanilang mga kalaban.

2. Ang Dagat na Pula, ang tila malaking balakid na ito, ang mismong bagay na ginamit ng Diyos upang magdala ng tagumpay sa Israel.

3. Ginamit ni David ang sariling espada ni Goliath upang putulin ang kanyang ulo. I Sam 17:51

4. Sa Mga Awit at Kawikaan nang paulit-ulit, nakikita natin ang ideya na ang mga balakyot ay nahuhulog sa hukay na kanilang hinukay para sa mga matuwid. Aw 7: 15,16; 9: 15,16; 35: 8; 57: 6; 94:23; Kaw 5:22: 22: 8; 26:27

5. Fil 1: 12 – Si Paul ay maaaring magalak tungkol sa pagiging sa bilangguan (iyon ay masama) dahil ang Diyos gumawa ng mabuti mula sa mga ito (ang ebanghelyo ay ipinangaral).

1. Tingnan kung ano ang ibig sabihin ng Krus para sa amin hanggang sa paglabas ng tunay na kabutihan sa tunay na kasamaan sa iyong buhay.

2. Ikaw, isang anak ni satanas, ay naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng Krus.

a. Pumunta ka mula sa pagiging isang bagay ng poot ng Diyos hanggang sa malugod na pagtanggap sa Kanya presensya. Efe 2: 3; Heb 4:14

b. Pumunta ka mula sa pagiging isang bagay ng poot ng Diyos hanggang sa nakatayo sa Kanyang biyaya at pabor, banal at matuwid. Rom 5: 1,2; II Cor 5:20; Efe 4:24

3. Ikaw ay tunay na kasamaan, ngunit dahil sa Krus, ikaw ay tunay na mabuti.

a. Efe 2: 3 – Lahat tayo ay dating tulad din nito, ang ating buhay na nagpapahayag ng kasamaan sa loob natin, ginagawa ang bawat masasamang bagay na maaaring maakay sa atin ng ating mga hilig o masasamang pagiisip. Nagsimula kaming masama, ipinanganak na may masasamang kalikasan, at nasa ilalim ng galit ng Diyos tulad ng lahat. (Buhay)

b. II Cor 5: 21 – Para sa Diyos na kinuha ang walang kasalanan na Kristo at ibinuhos sa kanya ang ating mga kasalanan. Pagkatapos, bilang kapalit, ibinuhos niya sa atin ang kabutihan ng Diyos. (Buhay)

c. I Cor 1:30 – Sapagkat mula sa Diyos lamang na mayroon kang buhay sa pamamagitan ni Cristo Jesus. Ipinakita Niya sa atin ang plano ng kaligtasan ng Diyos; Siya ang gumawa sa amin na katanggap-tanggap sa Diyos; ginawa niya tayong dalisay at banal at ibinigay ang kanyang sarili upang bumili ng ating kaligtasan. (Buhay)

4. Makinig sa patotoo ni Paul tungkol sa kanyang sarili. I Tim 1: 12-16

a. Nagpunta si Pablo mula sa isang mapanirang-puri at pumatay sa isang mangangaral ng ebanghelyo.

b. Nawala ang kanyang nakaraan at hindi siya nasaktan. II Cor 5:17; Phil 3:13; II Tim 1: 3; I Thess 2:10

c. Pansinin, siya ang pattern ng ginawa ng Diyos para sa ating lahat.

5. Rom 8: 31 – Kung ang Diyos ay para sa atin (at Siya ay), walang maaaring labanan sa atin.

a. v28-30 – Pansinin ang konteksto ng talatang ito: kung ano ang nagawa ng Diyos sa pamamagitan ng Krus.

b. Ang plano ng Diyos bago Niya nilikha ang mundo, ang Kanyang plano sa paglikha ng tao, ay magkaroon ng mga anak na lalaki at babae na sumunod sa imahe ni Cristo.

1. Tinukso ni satanas sina Adan at Eba, at sa kanilang kabiguan, ang buong lahi ng tao ay naging isang lahi ng mga makasalanan - kasamaan na lumalabag sa plano ng Diyos. Rom 5: 12-18

2. binigyan ng inspirasyon ni satanas ang mga masasamang tao upang ipako sa krus ang Tagapagligtas ng sangkatauhan - kasamaan na darating laban sa plano ng Diyos.

3. Ngunit, sa parehong mga kaso, pinalo ng Diyos ang diyablo at ang kasamaan sa sarili nitong laro at nagdala ng matinding kabutihan sa tunay na kasamaan sa pamamagitan ng Krus.

c. Ngayon, may isang bagay na maaaring dumating laban sa atin upang hadlangan ang plano at layunin ng Diyos para sa ating buhay, ngunit kung ang ating kasalanan at pagkabihag kay satanas at kamatayan ay hindi mapigilan ang layunin ng Diyos, wala nang iba pa.

d. v33-39 – Hindi alintana kung ano ang hitsura nito, maaari at ipasasagawa ng Diyos na maglingkod ang lahat sa Kanyang mga layunin at maglabas ng tunay na kabutihan mula sa tunay na kasamaan sa ating buhay.

e. v31 – Ano ang sasabihin natin sa mga bagay na ito? Sa ilaw ng halimbawa ng Krus, paano natin pag-uusapan ang kasamaan na nakikita nating darating sa atin sa ating buhay? Sa lahat ng mga bagay na ito tayo ay higit pa sa mga mananakop sa pamamagitan Niya.

1. At, mayroon na siyang plano sa pag-iisip na mapalampas ang masamang hangarin sa bawat kahirapan at gawin itong gumana para sa iyo sa halip na laban sa iyo, na magreresulta sa mabuti sa halip na kasamaan.

2. Alalahanin na habang hinaharap mo ang mga paghihirap sa buhay. Isulti ito sa harap ng salungat na katibayan sa pisikal.

3. Hayaan ang Krus ni Cristo na maging isang palaging pampatibay-loob sa iyo na walang anumang maaaring dumating laban sa iyo na mas dakila kaysa sa Diyos at kung ano ang ginawa Niya para sa atin sa pamamagitan ng kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Hesu-Kristo - ang pinakadakilang halimbawa ng mabuting paglabas ng masama.