ANG MAGANDANG BALITA

download PDF
ANG MALAKING LARAWAN
ANG PANAHON AY Natapos
ANG GOSPEL AY SUPERNATURAL
ANG MAGANDANG BALITA

1. Nagbibigay sa atin ang Bibliya ng maraming impormasyon tungkol sa kung ano ang magiging kalagayan ng mundo kapag bumalik ang Panginoon. Inilalarawan nito ang isang pandaigdigang sistema ng pamahalaan, ekonomiya, at relihiyon na pinamumunuan ng isang pinuno sa mundo na hinirang at binigyan ng kapangyarihan ni Satanas — ang kanyang Anti (o sa lugar ng) si Kristo. Rev 13; II Thess 2: 3-10
a. Upang mapaunlad ang mga kondisyong ito, bukod sa iba pang mga bagay, ang mga tao ay dapat na handang tumanggap ng isang maling Kristo. Ang isang huwad na Kristiyanismo ay dapat umunlad - isa na tatanggapin ang Anti o kapalit ni Cristo.
b. Nangangahulugan ito na ang tunay na Kristo — si Jesus, na ipinahayag sa pamamagitan at sa pamamagitan ng Bibliya - ay dapat na masiraan ng loob. Ang prosesong iyon ay maayos na.
1. Ang Tao ni Jesus (sino Siya) at ang Kanyang gawain (kung bakit Siya dumating) ay ipinagpapahayag na hindi tulad ng dati - hindi lamang sa mga hindi naniniwala, kundi sa marami na nagsasabing mga Kristiyano.
2. Samakatuwid, gumugugol tayo ng oras upang tignan kung sino si Jesus at kung bakit Siya dumating - ayon sa Bibliya. Ang tumpak na kaalaman mula sa Bibliya ay ating proteksyon laban sa panlilinlang. Aw 91: 4
c. Inilarawan ng Rom 1: 18-32 ang pagbaba ng pag-uugali ng tao kapag tinanggihan nila ang Makapangyarihang Diyos - kasama na ang Kanyang matuwid na galit sa kanilang kasalanan (mga aralin para sa isa pang araw). Pansinin ang isang punto para sa ngayon. Ang kanilang pagtanggi sa Kanya ay nagsisimula sa pagtanggi ng katotohanan.
1. "Ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang galit mula sa langit laban sa lahat ng mga makasalanang, masasamang tao na itinutulak ang katotohanan sa kanilang sarili (o pinipigilan ang katotohanan na hindi makilala) ... Sa halip na paniwalaan ang alam nila na katotohanan tungkol sa Diyos, sadyang pinili nilang maniwala ng kasinungalingan. ”(V18; v25, NLT)
2. Habang ang mundo ay lalong tumatalikod sa Diyos, tinatanggihan nila ang katotohanan dahil ang Diyos ang Katotohanan. Siya ang pamantayan kung saan ang lahat ay dapat hatulan. Si Jesus-Sino ang Diyos na nagkatawang-tao ay ang Katotohanan. Juan 14: 6
2. Ang ganap na katotohanan bilang isang konsepto ay higit na itinapon sa ating kultura. Ang isang ganap na katotohanan ay isang bagay na walang mga pagbubukod o kwalipikasyon. Dalawa kasama ang dalawang katumbas ng apat ay isang ganap na katotohanan. Hindi mahalaga kung paano mo ayusin ang mga numero o kung anong kulay tinta ang ginagamit mo kapag isinulat mo ang pormula, ang dalawa kasama ang dalawa ay palaging katumbas ng apat.
a. Nakatira kami ngayon sa isang kultura na nakakakuha ng impormasyon tungkol sa katotohanan (katotohanan) mula sa nararamdaman ng mga tao. Ang layunin ng katotohanan ay hindi nauugnay: Ang katibayan ng layunin ay hindi nauugnay. Ang isyu ay: Ano ang pakiramdam ko tungkol dito? Ang mga bagay ay totoo kung naramdaman kong totoo ang mga ito: Nararamdaman ko lang na dalawa kasama ang dalawa ay lima. Ang katotohanan, para sa taong iyon, ay naging subjective (at samakatuwid ay hindi na ganap).
1. Ang layunin ay nangangahulugang umiiral ito sa labas ng at independiyente ng isip. (Ang isang bagay ay totoo sapagkat ito ay ganap — malaya sa akin.) Ang paksang tumutukoy ay nagmula sa sarili o isipan ng isang tao.
2. Gumawa kami ng maraming henerasyon ng kabataan na hindi mahalaga ang mga layunin ng katotohanan, na naniniwala na walang mga pagpapatawad. Lahat ay kamag-anak (hindi ganap o independente). Hindi pangkaraniwan na marinig ang sinasabi ng mga tao: Iyon ang iyong katotohanan, hindi ang aking katotohanan.
A. Bawat taon ang Oxford Dictionary ay pipili ng isang pang-internasyonal na salita ng taon. Ginagawa nila ito upang ipakita ang mga paraan kung paano nagbabago ang aming wika bilang tugon sa mga kasalukuyang kaganapan. Ang salitang "post-katotohanan" ay pang-internasyonal na salita ng taon ng taon
B. Ang post-katotohanan ay tinukoy bilang: na may kaugnayan o nagpapahiwatig ng mga pangyayari kung saan ang mga layunin na katotohanan ay hindi gaanong impluwensya sa paghubog ng opinyon ng publiko kaysa sa mga apela sa emosyon at personal na paniniwala.
C. Isipin ang mga botohan na nakikita mo sa mga balita na nagtatanong sa mga tao: Sa palagay mo ba ay nagkasala o walang kasalanan ang taong ito. Hinihiling nila sa mga tao na gawin ang pagpapasiya na ito, hindi batay sa mga katotohanan sa kaso, ngunit batay sa kung ano ang nararamdaman nila tungkol dito.
b. Ang nasabing pag-iisip ay nagpabagsak sa mga Kristiyanong bilog. Nagiging mas karaniwan na marinig ang mga taong nagsasabing Kristiyano ay gumagawa ng mga pahayag na tulad nito: Nararamdaman ko lamang na ang isang mapagmahal na Diyos ay hindi magpapadala ng sinumang impiyerno. Alam kong sinasabi ng Bibliya na hindi ko dapat gawin ito, ngunit ito ay nagpapasaya sa akin. Ipinagdasal ko ito, at naramdaman kong nais ng Diyos na maging masaya ako, kaya gagawin ko rin ito, kasama ang Kanyang pagpapala.
1. Ito ang mga halimbawa ng pag-abandona sa katotohanan sa pabor sa isang kasinungalingan. Ito ang mga halimbawa ng mga taong bukas sa pagtanggap ng isang huwad na Kristo at isang maling ebanghelyo. Iniisip namin ang mga taong mahuhulog para sa isang huwad na Kristo bilang "mga baliw". Ngunit ang mga ito ay mga tao na tumalikod sa katotohanan ng Salita ng Diyos, alinman sa walang alam (sa pamamagitan ng kakulangan ng o hindi tamang impormasyon) o sinasadya.
2. Kapag kinuha mo ang mga "mas maliit na hakbang" mula sa Salita ng Diyos (pagtanggi sa hindi mo gusto o pakiramdam ng mabuti), mas madali itong gawin ang pangwakas na "malaking hakbang" sa isang maling mesiyas.
3. Sa pag-iisip ng mga saloobin na ito, patuloy nating susuriin kung ano ang isinisiwalat ng Bibliya tungkol sa kung sino si Jesus, kung bakit Siya naparito sa mundo, at kung bakit Siya babalik sa lalong madaling panahon.

1. Ang salitang kasalanan ay ginagamit ng maraming paraan sa Bibliya. Ito ay kapwa isang aksyon at isang panloob na elemento sa bumagsak na sangkatauhan. Ang salitang Griyego na isinalin na kasalanan ay nangangahulugang mawawala ang marka; upang lumipat mula sa paraan.
a. Lahat ng tao ay may obligasyong moral na sundin ang kanilang Lumikha. Eclesiastes 12: 13 — Ang wakas ng bagay ay, Takot ang Diyos (alamin na Siya ay, sumamba at sumamba sa Kanya-at sundin ang kanyang mga utos: sapagkat ito ang buong (tungkulin) ng tao, [ang buong orihinal na layunin ng kanyang nilikha, ang bagay ng patunay ng Diyos, ang ugat ng pagkatao, ang pundasyon ng lahat ng kaligayahan] (Amp)
1. Hindi lamang ang Diyos ang pamantayan ng katotohanan, Siya ang pamantayan sa kung ano ang tama. I Pet 1: 16 — Maging banal kayo sapagkat ako ay banal. Ang Banal ay tinukoy bilang malinis sa moral, patayo, walang kapintasan sa puso at buhay.
2. Nilalayong mamuhay tayo ng mga banal na buhay. Doon matatagpuan ang totoong kaligayahan (mga aralin para sa isa pang araw).
b. Ang aming punto para sa ngayon ay ito: Lahat ay nabigo sa kanilang moral na obligasyong sumunod sa kanilang tagalikha. Kahit na isinasaalang-alang natin ang ating sarili at / o iba pa na maging mabubuting tao, ang pamantayan ay hindi natin itinakda. Rom 3:23 — Sapagkat lahat ay nagkasala; lahat ay nababagabag sa maluwalhating pamantayan ng Diyos (NLT). Ito ang katotohanan.
2. Roma 6: 23 — Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayan ay higit pa sa pisikal na kamatayan. Ang kamatayan ng katawan ay isang kinahinatnan o pag-agos ng isa pang kategorya ng kamatayan — ang paghihiwalay sa Diyos na Buhay.
a. Gen 2: 17 — Binalaan ng Diyos sina Adan at Eva na kung susuwayin nila Siya ay mamamatay sila. Nabasa ng Hebreo: Sa pagkamatay ay mamamatay ka. Nang nagkasala sina Adan at Eba, hindi namatay ang kanilang mga katawan. 1. Narito ang nangyari. Gen 3: 7 — Sa sandaling iyon, nabuksan ang kanilang mga mata at bigla silang nakaramdam ng kahihiyan sa kanilang kahubaran (NLT). Ang una ay nakakaapekto sa kasalanan at kamatayan ay kahihiyan at takot, na humahantong sa kanila na magtago mula sa Diyos (Gen 3: 8-10).
2. Gen 3: 22-24 — Pagkatapos ay pinutol sila mula sa pag-access sa buhay ng Diyos. Ang puno ng buhay ay isang tunay na punungkahoy, ngunit ito ay sagisag din ng walang hanggang buhay sa Diyos Mismo. Hangarin ng Diyos na ang tao ay malayang pumili na makiisa sa buhay sa Kanya. Ang pinakahuling pagpapahayag ng kamatayan ay walang hanggang paghihiwalay mula sa Diyos, kung minsan ay tinutukoy bilang espirituwal na kamatayan. (maraming mga aralin para sa isa pang araw)
3. Bilang pinuno ng lahi ng tao, naapektuhan ng kilos ni Adan ang lahi na naninirahan sa kanya. Rom 5: 12— Nang nagkasala si Adan, ang kasalanan ay pumasok sa buong lahi ng tao. Ang kasalanan ni Adan ay nagdala ng kamatayan, kaya't ang pagkalat ng kamatayan sa lahat dahil sa lahat ay nagkasala (NLT).
b. Si Jesus ay dumating upang malunasan ang kondisyong ito sa pamamagitan ng pagharap sa bagay na nagbigay ng pamamahala sa kamatayan sa sangkatauhan (ating kasalanan) at ginagawang posible tayong magkaisa sa buhay na walang hanggan, ang buhay sa Diyos.
1. II Tim 1: 10— [Ito ay ang layunin at biyaya] na Kanyang ipinakilala ngayon at ganap na isiniwalat at ginawang tunay [sa amin] sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating Tagapagligtas na si Jesucristo na nagpawalang-bisa ng kamatayan at ginawang walang epekto , at nagdala ng buhay at imortalidad - iyon ay, kaligtasan sa sakit mula sa walang hanggang kamatayan - sa ilaw sa pamamagitan ng Ebanghelyo. (Amp)
A. Rom 3: 24 — Ngunit ngayon sa Diyos sa kanyang mabait na kabaitan ay nagpapahayag sa atin na hindi nagkasala. Ginawa niya ito sa pamamagitan ni Cristo Jesus, na nagpalaya sa atin sa pamamagitan ng pag-aalis ng ating mga kasalanan. (NLT)
B. Rom 3: 25 — Para ipinadala ng Diyos si Jesus upang tanggapin ang parusa sa ating mga kasalanan at upang masiyahan ang galit ng Diyos laban sa atin. Tayo ay ginawang tama sa Diyos kapag naniniwala tayo na nagbuhos ng dugo si Jesus, isinakripisyo ang kanyang buhay para sa atin. (NLT)
2. Juan 3: 16 — Ang Diyos, sa pag-ibig, ay nagbigay ng Kanyang bugtong (natatangi) na Anak (ang Diyos-tao) upang ihain para sa kasalanan (v14-15) upang ang sinumang naniniwala sa Kanya ay hindi mapahamak ngunit magkaroon ng buhay na walang hanggan.
A. Ang Perish ay nagmula sa isang salitang nangangahulugang wasakin ang ganap, mapahamak o mawala (kumpara sa pagkalipol). Ginagamit ito ng pisikal na kamatayan, ngunit din sa walang hanggang kamatayan na walang hanggan na pagbubukod mula sa kaharian ng Diyos (na kilala rin bilang pangalawang kamatayan, Apoc. 20: 6; 10).
B. Dumating si Jesus upang iligtas ang mga kalalakihan at kababaihan, una sa lahat mula sa walang hanggang kamatayan. Juan 3: 17-18 — Sapagka't hindi ipinadala ng Diyos ang Anak sa mundo upang hatulan - upang tanggihan, upang hatulan, upang hatulan ang parusa sa mundo; ngunit upang ang mundo ay makahanap ng kaligtasan at maging ligtas at maayos sa pamamagitan Niya. Siya na naniniwala sa Kanya ... ay hindi hinuhusgahan ... hindi lalabas para sa paghatol, sapagkat walang pagtanggi, walang paghatol, (hindi siya sinumpaang parusa). (Amp)
3. Lucas 19: 10 — Si Jesus ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Nawala ang parehong salita na isinalin bilang pagkawasak sa Juan 3:16. Sa pamamagitan ng ating kasalanan ay nawala tayo sa ating nilikha na layunin na maging banal, matuwid na mga anak na lalaki at babae ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo. Ef 1: 4-5; Rom 8:29
3. Karamihan sa Kristiyanismo na popular ngayon ay naiimpluwensyahan ng kulturang Amerikano ng ika-20 siglo at ibang-iba sa na ipinakita sa Bagong Tipan. (Iyon ang dahilan kung bakit hinihiling ko sa iyo na maging regular, sistematikong mambabasa ng Bagong Tipan - basahin araw-araw, at basahin ang lahat).
a. Dahil dito, ang mga talatang tulad ng Juan 10:10 ay na-maling na kahulugan upang sabihin na si Jesus ay dumating upang bigyan tayo ng isang masaganang buhay — nangangahulugang isang kahanga-hanga, maunlad na buhay sa buhay na ito. Hindi ko sinasabi na ang Diyos ay tutol sa atin na may isang mahusay na buhay sa buhay na ito, ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit namatay si Jesus para sa atin.
1. Kapag binabasa natin ang Juan 10:10 sa konteksto ng lahat ng sinabi niya hanggang sa Kanyang pahayag, nalaman natin na tinutukoy ni Jesus ang pagbibigay sa atin ng maraming buhay na walang hanggan.
2. Maaari nating suriin ang konteksto mula dito sa Juan 3 habang ito ay sumusulong sa mga sumusunod na mga kabanata (Juan 4: 13-14; 5:24; 6: 35,40,47; 7: 37-38; atbp.) Juan 10:10. Sa tuwing tinukoy ni Jesus ang buhay na Kanyang darating upang dalhin, malinaw na nangangahulugan Siya ng buhay na walang hanggan - kasama ang Juan 10:28.
b. Sigurado ako na marami sa mga tao na nagtuturo na si Jesus ay dumating upang bigyan tayo ng isang mahusay na buhay ay taos-puso. Ngunit marami sa sinasabi nila ay hindi wasto at samakatuwid ay hindi tumpak. Ang hindi maliwanag ay isa pang salita para sa maling. Dahil sa mga panahong nabubuhay tayo, ang pagkakamali ay maaaring at maging maling pananaw. Dahil sa lumalagong panlilinlang sa mundo, hindi na ito oras upang maging hindi wasto sa Kasulatan.
4. I Juan 4: 9-10 — Ipinakita ng Diyos ang Kanyang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng pagtagumpay sa ating pinakamaraming pangangailangan sa pamamagitan ni Jesus. Si Jesus ay napunta sa mundo upang mamatay para sa atin. Sa Krus Sinamahan niya tayo sa kamatayan upang dalhin tayo sa pamamagitan ng kamatayan ilabas tayo mula sa kamatayan. Siya ay pinarusahan sa ating lugar para sa ating mga kasalanan. Heb 2: 14-15; Isa 53: 3-5
a. Si Hesus ang pagpapahiwatig para sa ating mga kasalanan. Ang isang pakikiisa ay isang sakripisyo na nagbibigay-kasiyahan sa galit at nagdudulot ng pagkakasundo sa isang taong may dahilan upang magalit.
1. Bago tayo naligtas, hindi lamang tayo ay namatay sa ating mga kasalanan o pinutol mula sa Diyos (Ef 2: 1), ang ating kasalanan ay naging ating mga kaaway ng Diyos (Rom 5:10). Kami ay "sa pamamagitan ng likas na mga anak ng galit ng [Diyos] at tagapagmana ng [Kanyang] pagkagalit, tulad ng iba pang sangkatauhan" (Efe 2: 3, Amp).
2. Ang kamatayan ni Jesus na kapalit ay nasiyahan ang banal na hustisya laban sa atin para sa ating mga kasalanan at binuksan ang daan para tayo ay maging banal, matuwid na mga anak na lalaki at babae ng Diyos. Rom 8:30
3. Roma 8: 1-2 — Samakatuwid [wala na ngayon ang paghatol — walang paghatol na may kasalanan - para sa mga nasa kay Cristo Jesus ... Para sa batas ng Espiritu ng buhay [na] kay Cristo Jesus [ang batas ng ating bagong pagkatao], pinalaya ako sa batas ng kasalanan at kamatayan. (Amp)
b. Ipinakita sa atin ng Makapangyarihang Diyos ang Kanyang pag-ibig, hindi sa pamamagitan ng pagsabi sa amin na gawin ang anumang nagpapasaya sa atin, ngunit sa pamamagitan ng pagpapadala ng Kanyang Anak, ang Panginoong Jesucristo, upang malutas ang ating pinakamaraming pangangailangan sa pamamagitan ng pagkamatay para sa ating mga kasalanan.
1. Kung mahal ka niya at tinulungan ka ng iyong pinakamaraming pangangailangan noong ikaw ay Kanyang kaaway, bakit hindi ka niya tutulungan ngayon? Rom 8:32
2. Ito ang layunin na katotohanan. Ito ay ganap na katotohanan. Hindi nakasalalay sa kung ano ang iyong naramdaman o kung ano ang iniisip mo. Ito ay nakasalalay sa isang makatotohanang katotohanan na katotohanan - si Hesus ay nabuhay mula sa mga patay, sinira ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa atin. I Cor 15: 55-57
c. Karaniwan na sa ngayon ang pakinggan kahit ang mga taong nagsasabing Kristiyano ay nagsasabi na maraming mga landas sa Diyos, at hangga't ikaw ay taos-puso ay hindi talaga mahalaga kung ano ang iyong pinaniniwalaan. Hindi iyan totoo o katotohanan !! Sinabi mismo ni Jesus: Ako ang Daan, ang Katotohanan, at ang Buhay. Walang taong lumapit sa Ama kundi sa pamamagitan ng (sa pamamagitan) Ako. Juan 14: 6
1. Kapag naiintindihan mo ang ginawa ni Jesus sa pamamagitan ng Krus, ang Kanyang pahayag ay ginagawang perpekto. Ang lahat ng mga tao ay nagkasala ng kasalanan at walang maaaring lumapit sa Diyos nang walang isang nagbabayad-salang sakripisyo o isang sakripisyo na nagdudulot ng pagkakasundo sa pagitan ng Diyos at ng tao.
2. Si Jesus ang nag-iisang kwalipikado na gawin ang hain na iyon - at ginawa Niya ito, ngunit dapat mo itong tanggapin (mga aralin para sa ibang araw).

1. Marcos 1: 14-15 — Ipinahayag ni Jesus na Siya ay dumating na nangangaral (nagpapahayag) ng ebanghelyo (mabuting balita) ng kaharian (paghahari) ng Diyos. Upang pahalagahan ang mabuting balita dapat mong maunawaan ang masamang balita.
a. Ang lahat ng mga tao ay nagkasala ng kasalanan sa harap ng isang banal na Diyos at karapat-dapat sa paghuhusga at poot (sa susunod na mga aralin). Nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng kasalanan, si Satanas, at kamatayan na walang paraan. Ang lupa na ito ay hindi tulad ng nararapat dahil sa kasalanan ng tao. Ito ay na-infuse ng tiwali at kamatayan. Gen 3: 17-19; Rom 5: 12-19; atbp b. Si Jesus ay napunta sa mundong ito dalawang libong taon na ang nakalilipas upang harapin ang kasalanan sa Krus at buksan ang daan para sa pagpapanumbalik sa pagitan ng Diyos at ng tao upang magsimula.
1. Ang kanyang sakripisyo ay nagawang posible upang malinis ang mga tao sa kasalanan at ang paghahari ng Diyos ay maitatag sa puso ng mga tao sa pamamagitan ng bagong pagsilang. Ang bagong kapanganakan ay isang supernatural na pagbabagong-anyo na nagiging mga makasalanan na maging banal, matuwid na mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos. Juan 3: 3-5; Lucas 17: 20-21
2. Ang pagpapanumbalik ng paghahari ng Diyos ay makumpleto may kaugnayan sa ikalawang pagdating ni Jesus, kapag itinatag Niya ang nakikita, walang hanggang kaharian ng Diyos sa mundong ito, na bago. Rev 11:15; Gawa 3:21; II Alagang Hayop 3:13; atbp.
c. Ipinahayag ni Jesus na ang oras ay natutupad at ang kaharian ay malapit na. Hinimok niya ang mga kalalakihan na magsisi at maniwala sa ebanghelyo. Kapag nauunawaan mo ang totoong ebanghelyo — si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan at nabuhay mula sa mga patay, na nagpapatunay na sila ay binabayaran (I Cor 15: 1-4) - makikita mo kung bakit ito ay mabuting balita.
2. Dahil sa ginawa ni Jesus, may kapayapaan tayo sa Diyos — naibalik ang relasyon at may access tayo sa Diyos. Rom 5: 1-2
a. Maaari na tayong mamuhay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu at buhay — tayo ay naging tirahan ng Diyos (I Cor 6: 19-20). Ang isang proseso ng supernatural na pagbabagong-anyo ay nagsimula na sa wakas ay makakapagtugma sa atin ng ganap sa imahe ni Cristo - gawing katulad natin si Jesus sa pagkatao at kapangyarihan (Rom 8:29; Fil 1: 6).
b. Magandang balita yan. Ngunit marami rin itong mga aralin para sa isa pang araw. Marami pang susunod na linggo!