DIYOS ANG ESPIRITU ESPIRITU

Ang Doktrina Ng Ang Trinidad
Karagdagang Tungkol sa Trinity
Diyos Ang Banal na Espiritu
Diyos na Anak
Si Jesus ba ang Diyos?
Si Jesus ay Diyos

1. Nilikha tayo para sa pakikipag-ugnayan sa Diyos batay sa tumpak na kaalaman. Juan 4:24
a. Ang tumpak na kaalaman tungkol sa kung sino ang Diyos ay makakatulong sa atin na maunawaan kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin sa pagtubos, sa kaligtasan. II Alagang Hayop 1: 2
b. Ang tumpak na kaalaman tungkol sa kung sino ang Diyos ay protektahan tayo mula sa panlilinlang. Matt 24: 4,5
2. Ipinakita sa atin ng Bibliya na iisa lamang ang Diyos, ngunit sa loob ng Panguluhang Diyos (Diyos) mayroong tatlong mga banal na persona - ang Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu.
a. Sa Bibliya, nakikita natin na ang lahat ay tatlo at ginagawa kung ano ang Diyos lamang at magagawa.
b. "Sa loob ng Isang Tao na Diyos, mayroong walang hanggan na tatlong coequal at coeternal na mga tao, ibig sabihin, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu." (James R. White)
3. Ang Trinidad ay isang misteryo, lampas sa ating pag-intindi ngayon. I Cor 13:12
a. Ang mga pagtatangka upang ipaliwanag ito ay gumagawa ng malaking kawalan ng katarungan. Hindi ito maipahawak sa isip.
b. Ang magagawa natin, ang kailangan nating gawin, ay nakikita na ang doktrina ng Trinidad ay tiyak na nakasaad sa Bibliya, tinatanggap ito, at humanga at sumamba sa Diyos na Siya rin.
4. Ang mga nagsasabing walang Trinidad sa pangkalahatan ay naiintindihan ang Anak at ang Banal na Espiritu.
a. Ang ilan ay nagsasabi na ang Ama at ang Anak ay iisang tao. Sinasabi ng iba na si Jesus (ang Anak) ay hindi Diyos, ngunit sa halip, isang nilikha na nilalang.
b. Tinalakay namin ang mga isyu sa nakaraang ilang aralin. Sa araling ito, nais nating tingnan ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa Ikatlong Persona ng Trinidad, ang Banal na Espiritu.
c. Gayunpaman, nais naming unang gumawa ng ilang mahahalagang punto tungkol sa Trinidad mismo.
5. Ang ilang mga tao ay nakikibaka sa doktrina ng Trinidad sapagkat walang isang taludtod na nagsasabi: Ang Diyos ay tatlo sa isa. Ngunit, dapat nating maunawaan:
a. Hindi tinangka ng Bibliya na patunayan na mayroon ang Trinity, ipinapalagay ito.
b. Dapat nating tingnan ang kabuuan ng lahat ng mga talata na naglalarawan sa Diyos.
6. Higit pa rito, dapat nating maunawaan na ang pinakamalinaw na paglalahad ng Diyos o paghahayag ng Kanyang sarili bilang tatlong persona sa isang Diyos ay matatagpuan sa ginawa Niya upang iligtas ang tao mula sa kanyang mga kasalanan nang ang Anak, ang Pangalawang Persona ng Trinidad, ay umalis sa langit at dumating sa daigdig
7. Ang mga unang Kristiyano ay hindi kailanman magtanong sa konsepto ng Trinidad.
a. Lumakad sila kasama ang Anak sa mundo sa loob ng tatlong taon. Narinig nila na nagsasalita ang Ama mula sa langit. Mat 3: 16,17
b. Pagkatapos sila ay walang pasensya sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa araw ng Pentekostes. Gawa 2: 1-4

1. Ngunit, nagpasya ang Diyos na lumikha ng tao, upang likhain tayo, at anyayahan tayo sa kahariang iyon, ang pag-ibig na iyon, ang pagsasama sa Kanyang Sarili.
a. Nilikha ng Diyos ang tao na alam nating magkakasala at maging mga bihag sa kasalanan at mga bunga nito, na ginagawa tayong hindi karapat-dapat para sa lupain, pakikisama na tinawag Niya sa atin.
b. Gayunman, nagpatuloy ang Diyos sa paglikha dahil may plano siyang isipin na bilhin tayo mula sa pagkabihag sa kasalanan at gawin nating karapat-dapat na sumali sa Kanya sa pakikisama at pagiging anak.
c. Ang plano na iyon ay tinatawag na pagtubos (tubusin = upang bilhin mula sa pagkabihag) o kaligtasan (iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan).
2. Ang bawat miyembro ng Trinidad ay kumuha ng isang tiyak na papel sa aming pagtubos.
a. Pinlano ito ng Ama at ipinadala ang Anak upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Ef 1: 4,5;
Rom 8: 29,30; Gawa 2:23; Juan 3:16; Isa 53: 6,10
b. Ang Anak ay kusang umalis sa langit at napunta sa mundo (nagkatawang-tao). Siya ay naparito upang ipakita sa atin ang Diyos at kumuha ng ating lugar sa Krus at maparusahan para sa ating mga kasalanan.
Juan 1:18; Col 1:15; Heb 2: 9,14,15; Mat 20:28
c. Nang bumalik si Jesus sa langit, dumating ang Banal na Espiritu at ngayon ay gumagana sa amin ang mga pakinabang ng pagtubos. Inilalapat niya ang kaligtasan. Ginagawa niya ito o isinasagawa ito sa ating buhay. Tito 3: 5
3. Noong gabing bago pumunta si Jesus sa Krus, sinabi Niya ang ilang mga bagay upang ihanda ang mga alagad para sa katotohanan na iniwan Niya sila upang bumalik sa langit. Juan 13: 1-16: 33
4. Ang isa sa mga bagay na sinabi sa kanila ni Jesus ay Siya at ang Ama ay magpapadala ng Espiritu Santo sa kanila. Pansinin ang mga katotohanan tungkol sa Espiritu Santo:
a. Juan 14: 16,17; 26 – Isa pa (ALLOS) = isa pa sa parehong uri. Ang Espiritu Santo ay tulad ni Jesus.
b. Comforter (PARAKLETOS) = lit: tinawag sa isang panig, sa tulong ng isang tao. Nagmumungkahi ng isang kakayahan o kakayahang umangkop para sa pagbibigay ng tulong.
c. Comforter = Tagapayo, Katulong, Intercessor, Tagataguyod, Tagapalakas, Standby (Amp). Juan 14: 16,26; 15:26; 16: 7-15
5. Pumunta si Jesus sa Krus, bumangon mula sa mga patay, at gumugol ng apatnapung higit pang araw sa mundo bago bumalik sa langit.
a. Ang kanyang paghihiwalay ng mga salita sa mga alagad ay dapat silang maghintay sa Jerusalem para sa pangako ng Ama, ang Espiritu Santo. Mga Gawa 1: 1-9
b. Ginawa ng mga alagad ang sinabi ni Jesus, at pagkaraan ng sampung araw, dumating ang Banal na Espiritu at pinuno sila. Gawa 2: 1-4
c. Ang Ghost at Espiritu ay ang parehong salita sa Griyego (PNEUMA). Ang espiritu ay nagmula sa isang salitang Latin. Ang Ghost ay nagmula sa isang salitang Anglo-Saxon.
6. Mula sa puntong iyon, ang mga alagad ay lumabas at nagsimulang ipangaral ang muling pagkabuhay ni Jesus, ipinangangaral ang ebanghelyo, na may magagandang tanda at kababalaghan.
7. Habang binabasa namin ang Aklat ng Mga Gawa, nakikita natin ang isang banal na persona, ang Pangatlong Persona ng Trinidad, na nakikipagtulungan sa mga unang Kristiyanong ito - nakikipag-usap sa kanila, gumagabay sa kanila, nagpapalakas sa kanila, gumagawa ng mga himala sa pamamagitan nila habang ipinangangaral nila ang ebanghelyo.
8. Ang mga hindi nakakaunawa sa Trinity at sa Banal na Espiritu ay nagsasabing Siya ay isang puwersa - banal na espiritu.
a. Ngunit, malinaw na itinuturo ng Bibliya na ang Banal na Espiritu ay isang banal na tao, ang Ikatlong Persona ng Trinidad.
b. Siya ay coequal at coeternal sa Ama at Anak. Coequal = ng parehong kalikasan; Siya ay Diyos. Ang coeternal = ay palaging umiiral, tulad ng Ama at Anak.
c. Dalawang kritikal na isyu tungkol sa Espiritu Santo - Siya ay isang persona at Siya ang Diyos.

1. Nakilala siya kasama ang Ama at Anak sa mga paraan na nagpapahiwatig na Siya ay isang tao. Mat 28:19
a. Ang pangalan ay isahan sa Griego, na nagpapahiwatig ng isang Diyos (pagkakaisa pa tatlong natatanging mga tao).
b. Ang Ama ay isang tao. Ang Anak ay isang tao. Paano maibabahagi ng dalawang tao ang isang solong pangalan sa isang hindi tao, isang puwersa?
2. Siya ay nauugnay sa mga Kristiyano sa mga paraan na nagpapahiwatig na Siya ay isang tao. II Cor 13:14;
Gawa 15:28; Gawa 5:32
3. Ang Anak ay tumutukoy sa Banal na Espiritu bilang isang tao. Juan 14: 16,17,26; 15:26; 15: 7,8; ​​13,14
4. Ang Banal na Espiritu ay tumutukoy sa Kaniyang Sarili bilang isang tao. Gawa 13: 2; 10: 19,20
5. Ipinakita niya ang mga katangian ng isang tao: Mayroon siyang kaisipan (Rom 8: 26,27); Mayroon siyang kaalaman (I Cor 2: 10,11); Siya ay may soberanong kalooban (I Cor 12:11).
6. Gumagawa siya ng mga bagay na ginagawa ng mga tao: Nagtuturo siya (Juan 14:26); Nagpapatotoo siya
(Juan 15:26); Pinapatnubayan niya (Juan 16:13); Gumagawa siya ng pamamagitan (Rom 8:26); Nagmamahal siya (Rom 5: 5; 15:30); Hinanap niya (I Cor 2:10); Nagsasalita siya (Mga Gawa 8:29; 21:11; Rev 2: 7).
7. Maaari siyang mapang-abuso (Mat 12: 31,32), nagsinungaling sa (Gawa 5: 3), nilabanan (Gawa 7:51), nalungkot (Efe 4:30), at ininsulto (Heb 10:29).

1. Mayroon siyang mga banal na katangian - Siya ay mga bagay na ang Diyos lamang ang: Walang Hanggan (Heb 9:14); Sa lahat ng dako (Aw 139: 7); Makapangyarihan sa lahat (Lucas 1:35); Omnisensya (I Cor 2: 10,11;
Juan 14:26; 16:13).
2. Ginagawa niya ang mga bagay na maaari lamang gawin ng Diyos: paglikha (Gen 1: 2; Job 33: 4); ang bagong paglikha
(Juan 3: 5-8; Tito 3: 5); inspirasyon ng mga banal na kasulatan (II Ped 1: 20,21; II Tim 3:16); muling pagkabuhay ni Kristo (Rom 8:11).
3. Ang mga manunulat ng NT ay naglapat ng mga sipi sa Banal na Espiritu na orihinal na isinulat tungkol kay Jehova sa OT. Heb 10: 15-17; Jer 31: 31-34
4. Ang kanyang pangalan ay naka-link sa pangalan ng Diyos. Mat 28:19
5. Tinawag Siya ng Bibliya na Diyos. Gawa 5: 3,4; I Cor 12: 4-6

1. Ang salitang Espiritu ay nangangahulugang hininga o hangin (hindi personal), at, Espiritu, sa Griyego, ay isang salitang neuter (neutral = hindi panlalaki o pambabae), (din hindi personal).
a. Rom 8: 16,26 – Isinalin: ang Espiritu mismo (KJV). Ito ay isang mahinang pagsasalin. Itinama ito ng RSV: mismo = Mismo.
b. Ngunit, si Hesus Mismo, ay ginamit ang pangngalan na Siya (masculine) kasama ang neuter noun na Espiritu. Juan 16: 7,8; 13-15
c. At, sa karamihan ng iba pang mga lugar sa banal na kasulatan, ang pangngalan na Siya ay ginagamit ng Espiritu kapag tinutukoy nito ang Banal na Espiritu.
2. Ang mga simbolong ginamit upang ilarawan ang Banal na Espiritu ay hindi personal - kalapati, langis, tubig, apoy.
a. Ang mga simbolo ay ginagamit upang ilarawan si Jesus (pintuan, bato, tinapay), ngunit walang nagmumungkahi na si Jesus ay hindi isang tao.
b. Ang mga salita ay maaari lamang pumunta sa malayo sa paglalarawan ng isang walang hanggan na Diyos upang tapusin ang mga nilalang.
3. Nagbibigay siya ng mga regalo at kapangyarihan, at gumagawa ng prutas.
a. Minsan ikinalito ng mga tao ang mga bagay na iyon. Hindi siya wika. Siya ay isang banal na tao na nagbibigay-daan sa iyo upang magsalita ng mga bagong wika. Gawa 2: 4
b. Ang mga tao ay nagsasalita tungkol sa pagpapahid na tila ito ay isang puwersa. Ngunit ito ay bunga ng Banal na Espiritu, isang banal na tao, na nagpapakita ng Kanyang sarili sa isang nasasalat na paraan.
4. Sa maraming mga lugar sa Bibliya, ang Banal na Espiritu ay tinawag na Espiritu ni Cristo, ang Espiritu ng Anak, at ang Espiritu ng Ama. Mat 10:20; Lucas 4:18; Gawa 5: 9; Rom 8: 9,11;
I Cor 6:11; Gal 4: 6; Phil 1:19
a. Gayunpaman, ang Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu ay malinaw na ipinakita bilang mga natatanging tao sa maraming mga banal na kasulatan. Mat 3: 16,17; Gawa 10:38
b. I Thess 1: 3-5; II Thess 2:13; I Cor 2: 2-5; I Cor 6:11; I Cor 12: 3; II Cor 1: 21,22;
II Cor 13:14; Rom 14: 17,18; Rom 15:16; Col 1: 6-8; Ef 2:18; Ef 3: 16,17;
Ef 4: 4-6
5. Sinasabi ng ilan na ang Banal na Espiritu ay kailangang maging puwersa o sangkap sapagkat tayo ay nabinyagan sa Espiritu Santo. Mat 3:11
a. Ngunit, tayo ay nabautismuhan kay Cristo (Rom 6: 3; Gal 3:27) - nahuhulog sa o sumali kay Cristo sa bagong pagsilang - at walang nagmumungkahi na nangangahulugan ito na si Jesus ay hindi isang persona.
b. Ang pagiging nabinyagan sa Banal na Espiritu ay hindi nangangahulugang hindi Siya isang tao. Nangangahulugan ito na Siya ay nasa Lahat at Siya ay Espiritu.

1. Pinili din ng Banal na Espiritu ang isang papel ng pagsumite at pagsasakop sa ating pagtubos.
a. Pinayagan Niya ang Kanyang sarili na maipadala ng Ama at ng Anak. Juan 15:26 (prodeedeth = na aalis, mapalabas)
b. Juan 16: 13,14 – Hindi Siya nagsasalita mula sa Kaniyang Sarili. Inilapit niya ang pansin kay Cristo.
2. Ang Banal na Espiritu ay hindi nakakatanggap ng parehong pansin tulad ng Ama at Anak.
a. Sa mga pagbati ng mga sulat, madalas, tanging ang Ama at Anak ang nabanggit. Rom 1: 7; I Cor 1: 3; II Cor 1: 2; atbp.
b. Ang mga talatang tumutukoy sa pakikisama sa Diyos ay binabanggit lamang ang Ama at ang Anak. Juan 17: 3; I Juan 1: 3
3. Ang layunin ng Banal na Espiritu ay hindi upang mailapit ang sarili, kundi kay Jesus, at sa pamamagitan ni Jesus, sa Ama. Ang resulta ay wala Siya sa unahan. Ngunit, tandaan, ang pagkakaiba sa pag-andar ay hindi nangangahulugang kababaan ng kalikasan. I Cor 11: 3
4. Juan 14: 23 – Sinabi ni Jesus na ang Ama at Anak ay tatahan sa mga mananampalataya. Paano? Sa pamamagitan ng Espiritu na kanilang ipapadala bilang kahalili ni Jesus. Ito ang pangunahing punto ng Juan 14 at 16.
a. Sa madaling salita, ang unyon o ugnayan sa pagitan ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu ay ganyan na dapat na hindi mapakali ng Banal na Espiritu ay magkaroon ng paninirahan sa Ama at Anak. Marcos 13:11; Matt 10: 19,20; Lucas 21: 14,15
b. Ang ugnayan sa pagitan nila ay napakalapit na ang Banal na Espiritu ay makatarungang matawag na Espiritu ni Cristo (Rom 8: 9) at ang Espiritu ng Ama (Mat 10:20).

1. Siya ay isang naninirahan na Comforter - Tagapayo, Katulong, Tagapamagitan, Tagapagtaguyod, Patibay, at Standby.
a. Siya ay naparito upang gawing buhay sa atin ang mga katotohanan ng Kristiyanismo at upang maakma tayo sa imahe ni Cristo. I Cor 2:12; Rom 8:29
b. Siya ay dumating upang gawin sa amin at sa pamamagitan ng lahat ng ginawa ni Kristo para sa atin sa Krus.
2. Ang taong banal na ito, ang Banal na Espiritu, ay nais makipag-usap sa iyo. II Cor 13:14
a. Ang pakikipag-isa ay hindi isang hindi malinaw, malabo na salita: KOINONIA = pakikipagtulungan, pakikisama;
sharer, associate, kasama.
b. Marcos 16: 20 – Nang ang mga alagad ay lumabas upang mangaral, ang Panginoon (ang Banal na Espiritu) ay gumana sa kanila sa mga makahimalang pamamaraan. Magtrabaho = upang magtulungan; upang maging isang kapwa manggagawa, isang kasama sa paggawa; makipagtulungan
c. Iyon ang nais ng Diyos na gawin, ginagawa, sa at sa pamamagitan natin. Fil 2:13; Heb 13:21
3. Hindi namin sinabi ang lahat ng dapat sabihin, ngunit isaalang-alang ang mga puntong ito:
a. Napagtanto kung gaano kabisa ang bagong pagsilang sa iyo - ang isang banal na tao ay maaari na ngayong manirahan sa iyo, isang dating anak ng demonyo.
b. Kilalanin ang katiyakan ng iyong tagumpay sa at sa pamamagitan ng Panginoon. Phil 1: 6