ANG MGA BANAL NA ESPIRITU SANTO

1. Sa pagbabasa natin sa Aklat ng Mga Gawa, nakikita natin ang dalawang magkakaibang karanasan kasama ng Banal na Espiritu - ang mga hindi naniniwala ay ipinanganak ng Espiritu at ang mga naniniwala ay nabinyagan sa Espiritu. Juan 20: 19-22; Gawa 2: 1-4; 8: 5-25; 9: 1-18; 10: 1-48; 19: 1-7
a. Tinawag ni Jesus ang dalawang karanasan na ito sa loob ng Espiritu at sa espiritu.
John 14: 17; Gawa 1: 8
b. Ang pangalawang karanasan na ito ay sinamahan ng mga supernatural na pagpapakita.
Gawa 2: 4,33,38,39; 10:46; 19: 6; 8: 18,19; 9:17; I Cor 14:18
2. Huling oras, sinimulan nating harapin ang kontrobersya sa ilang mga paraan kung saan ipinakikita ng Banal na Espiritu ang Kanyang Sarili sa pamamagitan ng mga taong nabinyagan sa Banal na Espiritu.
3. Iyon ang nagdudulot ng tanong: Bakit dapat pag-aralan ng mga charismatic ang impormasyong ito?
a. Marami ang may karanasan nang walang kaalaman, at ang pinsala ay ginagawa sa kanilang sarili at sa iba sa pamamagitan ng kamangmangan.
b. Ang salita ng Diyos ay ang tabak ng Banal na Espiritu. Kung pinagsama mo ang kaalaman sa salita sa Banal na Espiritu, naroon ang kapangyarihan. Efe 6:17
4. Bilang karagdagan, maraming mga karismatik ang nakikipaglaban sa tanong: Ano ang aking regalo?
a. Bago natin mapag-usapan kung paano malalaman kung ano ang iyong regalo, dapat muna tayong makakuha ng impormasyon mula sa salita ng Diyos tungkol sa kung ano ang mga regalo at kung paano ito gumagana.
b. Dapat nating ilantad ang maling impormasyon na nakakasagabal sa pakikipagtulungan sa Espiritu.

1. Hindi pinapatunayan ng Bibliya ang pagkakaroon ng mga kahima-himala na pagpapakita. Ipinapalagay ng Bibliya na mayroon sila at pagkatapos ay sinabi sa amin ang tungkol sa kanila.
a. Ang Gawa ay isang paglalarawan sa kasaysayan ng nangyari sa mga unang Kristiyano.
b. Ang mga sulat ay mga liham na isinulat sa kanila. Ang mga taong ito ay nai-save at ang kanilang mga simbahan ay itinatag sa oras at mga pangyayari na inilarawan sa Mga Gawa.
c. Kaya, ang konteksto ng anumang nabasa natin tungkol sa Banal na Espiritu sa mga sulat ay Gawa.
d. Ang mga manunulat ng epistles ay hindi kailangang patunayan ang anumang bagay tungkol sa mga supernatural na paghahayag sa mga taong ito dahil ang mga bagay na nangyayari sa kanila.
2. Ang pinaka detalyadong pagtuturo na mayroon tayo sa mga supernatural na demonstrasyon ng Banal na Espiritu ay matatagpuan sa unang sulat sa mga taga-Corinto.
a. Sa liham, hinarap ni Paul ang mga problema sa kanilang paglilingkod. I Cor 11: 1,2,17,34
b. v3-16 – Hindi angkop na kasuotan sa ulo na isinusuot ng kapwa kalalakihan at kababaihan sa mga serbisyong pampubliko.
c. v17-19 – Mga dibisyon o magkakasalungat na pangkat (sekta) sa simbahan at mga serbisyo.
d. v20-34 –Malasing at masaganang kainan sa hapunan ng Panginoon.
3. Nagkaroon din ng kaguluhan at pagkalito sa kanilang mga pagpupulong dahil sa mga maling paggamit ng mga espirituwal na regalo. Ang Cor 12,13,14 ay tumatalakay sa pagwawasto at pagtuturo sa paggamit ng mga regalo ng Banal na Espiritu.
a. Ito ay isang mahalagang punto. Si Paul ay hindi gumagawa ng isang listahan ng mga patakaran tungkol sa mga espirituwal na regalo para sa lahat ng mga Kristiyano saanman. Tinutuwid niya ang kamalian sa isang partikular na simbahan.
b. Dapat nating makilala sa pagitan ng pagwawasto na ibinigay partikular sa mga taong ito at mga tagubilin na mas pangkalahatan at maaaring mailapat sa amin.
c. Maraming pagkalito ang lumitaw sa paksang ito (lalo na ang mga wika) dahil sa hindi pagkakaunawaan ng ilang mga talata sa mga kabanatang ito.

1. Ang mga salitang regalo ay wala sa orihinal na mga manuskritong Greek. Ipinasok ito ng mga tagasalin para sa paglilinaw. Ngunit, maaari itong maging mapanligaw.
a. Malapit nang talakayin ni Pablo ang higit sa mga regalo ng Banal na Espiritu. Malapit na niyang talakayin ang mga bagay na espiritwal o mga bagay na nauukol at ng Banal na Espiritu.
1. v7-11 – Tinalakay niya ang mga regalo o pagpapakita ng Espiritu.
2. v12-30 – Tinalakay niya kung paano nabuo ng Banal na Espiritu ang katawan ni Cristo.
3. Kabanata 13 – Tinalakay niya ang pag-ibig, na gawain ng Espiritu. Rom 5: 5
4. Kabanata 14 – Ipinaliwanag ni Paul ang kahalagahan ng kaayusan sa kanilang mga pagpupulong kung ang mga espiritung regalo ay gumagana.
b. v2 – Ang mga taga-Corinto ay sumunod sa mga idolo at maling espiritu at nangangailangan ng tagubilin sa paggana ng Banal na Espiritu.
c. v3 – Kung ang isang tao ay nagsasalita ng Banal na Espiritu, ang sinabi niya ay itataas si Jesus. Bakit kailangan sabihin ni Paul ang ganoong bagay? Kung isasaalang-alang natin ang talata, dapat nating ipalagay na ito ay isang problema sa simbahan sa Corinto.
2. v4-6 – Ipinaliwanag ni Paul na ang Banal na Espiritu ay may magkakaiba o magkakaibang paraan ng pagtatrabaho, ngunit ito ay iisang Diyos sa bawat gawa.
a. v4,5,6 – Pagkakaiba-iba, pagkakaiba-iba, pagkakaiba-iba = parehong salita = isang pagkakaiba, pagkakaiba-iba.
b. Regalo = banal na pabor; mga administrasyon = mga ministro; pagpapatakbo = epekto o pagtatrabaho.
3. v7 – Ang mga magkakaibang pagpapakitang ito ng Banal na Espiritu ay tinatawag na pagpapakita = iba't ibang paraan kung saan nagpapakita, gumagalaw, o gumagana ang Banal na Espiritu sa pamamagitan ng mga tao.
a. Upang tawagan silang lahat ng mga regalo ay maaaring maging nakaliligaw nang walang ilang mga pangunahing katotohanan.
b. Sa isang kahulugan, ang lahat mula sa Diyos ay isang regalo. Ngunit, ang mga ito ay hindi mga regalong ibinibigay sa mga indibidwal na nagiging pag-aari ng indibidwal at maaari niyang magamit ang regalo kung kailan at ayon sa gusto niya.
c. Ang mga ito ay mga paraan kung saan gumagana ang Banal na Espiritu sa pamamagitan ng ilang tao sa tiyak na mga oras tulad ng nais Niya para sa ikabubuti ng lahat. v7,11
d. Gayundin, ang mga ito ay hindi natural na mga regalo, sila ay mga supernatural na regalong mula sa Espiritu ng Diyos Salita ng kaalaman ay hindi isang pag-aaral sa kolehiyo; ang mga regalo ng pagpapagaling ay hindi mga doktor.
4. v8-10 – Inilista ni Paul kung ano ang madalas na tinatawag na siyam na regalong (pagpapakita) ng Espiritu.
a. Salita ng kaalaman – Supernatural na paghahayag ng Banal na Espiritu ng ilang mga katotohanan sa isip ng Diyos. Ito ay palaging kasalukuyang panahunan impormasyon. Gawa 5: 3
b. Salita ng karunungan – Supernatural na paghahayag ng Banal na Ghost ng banal na layunin at plano sa isip at kalooban ng Diyos. Ito ay laging hinaharap. Gawa 27: 23-25
c. Pagtuklas sa mga espiritu – Supernatural na pananaw sa daigdig ng mga espiritu na nagbibigay-daan sa iyo upang makita at / o pakinggan ang Diyos, mga anghel (banal o bumagsak), o mga espiritu ng tao. Gawa 16: 16-18
d. Pananampalataya – Espesyal na pananampalataya (Amp); Pinapayagan ng Banal na Espiritu ang isang tao na makatanggap ng isang himala na lampas sa kakayahan ng ordinaryong pananampalataya (muling bubuhayin ang mga patay).
e. Paggawa ng mga himala – Supernatural interbensyon ng Diyos sa ordinaryong kurso ng kalikasan. Ang regalong himala ay nagbibigay-daan sa isang gumawa ng milagro. (Hinahati ni Moises ang Pulang Dagat)
f. Mga regalo ng pagpapagaling – Ang isang tao ay binibigyan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang mangasiwa ng paggaling sa iba sa pamamagitan ng pagpapahid na pagpapahid. Gawa 19: 11,12
g. Propesiya – Supernatural na pagsasalita sa isang kilalang dila. Ito ay nagbibigay-kaalaman, nagpapasigla, at umaaliw. Hindi ito katulad ng katungkulan ng isang propeta na hinulaan ang hinaharap.
h Pagkakaiba-iba ng mga wika - Supernatural na pagsasalita sa isang wikang hindi natutunan ng nagsasalita, o naintindihan ng nagsasalita, o laging naiintindihan ng nakikinig.
ako Pagbibigay kahulugan ng mga wika - Supernatural interpretasyon ng Banal na Espiritu ng kahulugan ng isang pagsasalita sa mga dila. Ito ay hindi isang pagsasalin, ngunit isang interpretasyon.
5. v12-30 – Ipinaliwanag ni Paul kung paano nabuo ang katawan at kung paano ito gawain ng Banal na Espiritu.
a. v13 – Inilagay ng Banal na Espiritu ang bawat isa sa atin sa katawan ni Cristo bilang isang partikular na bahagi.
Nabautismuhan = BAPTIZO = upang maging sanhi ng isang bagay na malubog o ibabad.
b. Si Cristo, ang Kanyang katawan, ay binubuo ng maraming magkakaibang mga bahagi, subalit ang lahat ay kinakailangan, at sa kabila ng iba't ibang mga bahagi, lahat tayo ay isang katawan.
c. Tandaan na si Paul ay sumusulat sa isang makasarili, nahati na pangkat ng mga tao, at pinapayuhan sila na ang bawat bahagi ay tunay na isang bahagi ng katawan at na ang bawat bahagi ay kinakailangan. Ang nakakaapekto sa isang miyembro ay nakakaapekto sa ating lahat.
6. v27-30 – Pagkatapos, nakalista si Paul ng ilan sa mga bahagi ng katawan. Sa konteksto, sinasabi niya na hindi lahat ay isang apostol, isang propeta, o isang guro. Ang isang katawan ay may maraming mga bahagi, ilang kilalang, ilang hindi. Dito, nakita natin ang isang madalas na hindi naiintindihan na talata tungkol sa mga dila. v30
a. Tinukoy ni Pablo ang isa sa mga pagpapakita ng Banal na Espiritu na nakalista sa v10.
b. Ito ay isang pampublikong paghahayag ng mga wika, na sinadya upang sabihin sa katawan, kasama ang isang interpretasyon, upang mapagbago ang katawan. Hindi lahat ng mananampalataya ay ginagamit sa ganitong paraan.
7. Tandaan, mayroong dalawang pangkalahatang kategorya ng mga wika - ang mga iyon ay sinasadya upang magsalita sa publiko sa iba, at ang para sa pribado, personal na paggamit ng indibidwal na mananampalataya.
a. Ang mga pampublikong wika ay hindi para sa lahat, at lagi silang sinamahan ng isang interpretasyon sa wika ng mga tagapakinig. I Cor 12: 7-11; 30
b. Ang mga personal na wika ay para sa bawat mananampalataya at sinasalita sa Diyos. I Cor 14: 2;
Gawa 2: 33,39; I Cor 14: 5
8. I Cor 12: 31-13: 13 – Tinalakay ni Paul ang isa pang gawain ng Banal na Espiritu, pag-ibig. Rom 5: 5
a. v13: 1-3 – Kung mayroon tayong mga espiritwal na regalo, dakilang kaalaman, dakilang pananampalataya, at mga gawaing panrelihiyon, ngunit walang pag-ibig, napalampas namin ang punto. Matt 22: 36-40
b. v4-7 – Nagbibigay si Paul ng isang paglalarawan ng uri ng pagmamahal na dapat nating magkaroon.
c. v8-13 – Darating ang oras (kapag nakita natin nang harapan ang Panginoon) na hindi na natin kakailanganin ang mga hula, dila, o kaalaman. Ngunit ang pag-ibig ay magpapatuloy.

1. Mula sa kabanatang ito, ang mga tao ay nakakakuha ng hindi tumpak na mga ideya tungkol sa mga guro ng wika at kababaihan.
2. Tulad ng dati, mahalaga ang konteksto upang maayos na maunawaan ang kabanatang ito. Hindi namin maaaring tingnan ang mga indibidwal na mga taludtod bukod sa konteksto.
a. Nang sabihin ang lahat ng sinabi niya hanggang sa puntong ito, handa na si Paul na ipaliwanag sa kanyang mga mambabasa ang kahalagahan ng kaayusan sa kanilang mga serbisyo. I Cor 14: 33,40
b. Isaisip ang mga problemang kinakaharap ni Paul. Nalalasing sila at may pagka-ulam sa kanilang mga serbisyo, sila ay makasarili, nahahati sila sa mga pangkat na bawat isa ay hinahanap ng iba. Si Paul ay nagtatrabaho upang iwasto ang lahat ng iyon.
3. Si Paul ay nagbigay ng dalawang pangunahing punto sa kabanata 14 - bukod sa gawin ang mga bagay nang disente at maayos.
a. Ayaw niyang pigilan ang mga ito mula sa paggamit ng mga espirituwal na regalo. I Cor 14: 1,39
b. Ngunit, ang layunin o punto ay na ang mga regalo ay nagpapatatag sa pinakamaraming tao na posible. I Cor 14:12
Ang salitang pag-edit o kita ay ginagamit walong beses sa kabanatang ito.
4. Anong uri ng kaguluhan ang nakuha ng mga taong ito sa kanilang mga serbisyo, bukod sa nabanggit?
a. Nagsasalita sila sa isa't isa sa mga wika nang walang pagpapakahulugan.
b. Nagsasagawa sila ng mga espirituwal na kaloob nang sabay-sabay, sinusubukan nilang makasama ang bawat isa.
c. Ang kanilang mga kababaihan ay nagsasalita nang malakas at nagtatanong ng kanilang mga asawa.
5. Malalampasan natin ang mga problemang ito mula sa mga tagubilin na ibinigay ni Pablo sa kabanatang ito.
a. Huwag magsalita ng ibang wika sa bawat isa nang walang tagasalin sapagkat walang nakakaintindi sa sinasabi mo. I Cor 14: 6-19
b. Kayong lahat ay may mga bagay mula sa Diyos, ngunit hindi lahat ay nag-uusap nang sabay-sabay. Walang makakakuha ng anuman sa iyong sinasabi. I Cor 14: 23-33
c. Babae, maging tahimik, at tanungin ang iyong mga katanungan sa bahay. I Cor 14: 34,35

1. Wala sa mga kabanatang ito upang maipahiwatig ang alinman / o (alinman sa mga wika o hula). Ang nakikita natin ay ang parehong mabuti at pareho ay kinakailangan.
2. Sa konteksto, itinutuwid ni Pablo ang mga taga-Corinto para sa hindi naaangkop na pag-uugali sa kanilang paglilingkod.
a. Sa isang pagpupulong ng pangkat, ang hula (ang supernatural na pagsasalita sa isang kilalang wika) ay higit na mataas sa mga wika na walang interpretasyon. I Cor 14: 18,19
b. Ang dahilan ng propesiya ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa mga wika na walang interpretasyon ay naintindihan ng mga tagapakinig kung ano ang sinabi at sa gayon ay na-edit. I Cor 14: 2-5
c. Kung mayroon kang mga wika at interpretasyon sa publiko, katumbas ito ng hula. I Cor 14: 5
3. Ang isa pang mapagkukunan ng pagkalito sa lugar na ito ay ang ideya na itinuturo ng hula. Hindi ito isang supernatural na pagpapakita ng Banal na Espiritu, ito ay turo ng Bibliya.
a. Dapat nating kilalanin na may pagkakaiba sa pagitan ng simpleng regalo ng propesiya na nagpapasigla, nagpapaganda, at nagbibigay ginhawa, at sa tanggapan ng isang propeta na naghuhula ng mga bagay tungkol sa hinaharap sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. I Cor 14: 3; Gawa 21: 10,11
b. Ang isang tao ay maaaring o hindi maaaring manghula (simpleng regalo) habang nagtuturo. Ang isang tao ay maaaring manghula (simpleng regalo) nang hindi nagtuturo.
c. I Cor 12: 7-11 – Ang propesiya ay ibinibigay ng Banal na Espiritu ayon sa nais Niya. Ito ay higit sa karaniwan. Hindi ito isang degree sa seminary na nagbibigay-daan sa iyo upang magturo ng mga banal na kasulatan.
4. Ang ilan na naniniwala na ang mga wika ay hindi para sa ngayon, hindi para sa lahat, at naniniwala na ang propesiya ay nagtuturo, naniniwala din na ang mga kababaihan ay maaaring hindi magturo o magsalita sa simbahan.
Ngunit, may ilang mga problema sa ideyang iyon.
a. Sa I Cor 11: 5,6 Nagbigay si Paul ng mga tagubilin sa kababaihan kung paano manghula sa publiko.
b. Sa pagsasalita tungkol sa mga resulta ng pagbubuhos ng Banal na Espiritu sa simbahan, sinabi ni Pedro na ang mga lingkod at alipin ng Diyos ay manghuhula. Gawa 2: 17,18
c. Mga Gawa 21: 8,9 – Si Philip na ebanghelista ay mayroong apat na anak na babae na naghula.
5. Ano ang ibig sabihin ni Pablo, na ang kanilang mga kababaihan ay manahimik sa simbahan? Marami pa ang masasabi, ngunit isaalang-alang ang mga puntong ito.
a. Ang konteksto – Si Paul ay sumusulat upang itama at turuan sila kung paano mag-ayos sa kanilang mga serbisyo.
b. Kahit na ang teksto ay hindi sinasabi nang eksakto kung ano ang ginagawa ng mga kababaihan, malinaw na sila ay sa paanuman bahagi ng kaguluhan sa mga serbisyo.