Isang BAGONG VIEW NG REALITY

download PDF
BASAHIN ANG SALITA NG DIYOS
Isang BAGONG VIEW NG REALITY
PAGSUSULIT NG EYEWITNESS
Isang RELIABLE RECORD
ANG SALITA NG DIYOS AY KATOTOHANAN
GUSTO ANG BIBLIYA
GUMAWA NG ISANG FRAMEWORK

1. Ayon kay Jesus, matatakot ang mga tao sa nakikita nilang nangyayari sa kanilang paligid. Ngunit sinabi ni Jesus sa Kanyang mga tagasunod na huwag matakot. Sa halip, sinabi Niya na dapat tayong maghanap dahil malapit na ang pagtubos. Ang ideya sa orihinal na wikang Griego ay galak sa masayang pag-asa. Lucas 21: 25-28
a. Maaari kang tumugon tulad nito kung naiintindihan mo ang nangyayari at kung bakit. Ang pinakamahusay na bagay na maaari mong gawin upang maghanda para sa kung ano ang nasa hinaharap ay naging isang mambabasa ng Bibliya dahil doon ay kung bakit at kung ano ang nahanap.
1. Binalaan ni apostol Pablo ang kanyang anak sa pananampalataya na si Timoteo na ang mas maraming mapanganib na panahon ay darating sa mundong ito bago bumalik ang Panginoon. II Tim 3: 1-5
2. II Tim 3: 13-15 — Pansinin, pinayuhan ni Pablo si Timoteo na habang lumalala ang mga panahon ay dapat siyang magpatuloy sa Salita ng Diyos. Kailangan nating gawin ang parehong.
b. Ang mga mapanganib na oras na ito ay maayos na isinasagawa ngayon, sa maraming kadahilanan. Ang mga pagpigil sa lipunan sa mga pag-uugali ng mga tao ay tinanggal na humantong sa pagtaas ng kaguluhan. At, ang pagdaraya ng demonyo ay tumataas habang sinusubukan ng diyablo na kontrolin ang mundong ito (mga aralin para sa isa pang gabi).
2. Nakalulungkot, kakaunti ang mga Kristiyano na nagbabasa ng Bibliya. Habang ang ilan ay malayang inamin na hindi nila nabasa dahil napapansin nila ito at hindi nauunawaan ang kanilang nabasa, ang iba ay tunay na naniniwala na binabasa nila dahil nabasa nila ang mga taludtod at mga piling talata o debosyon at iba pang mga libro na may mga banal na kasulatan.
a. Ang Bibliya ay hindi isang koleksyon ng mga taludtod. Hindi ito isinulat sa mga kabanata at talata. Ang mga heading na iyon ay idinagdag taon matapos ang Bibliya para makumpleto ang mga layunin. Ang Bibliya ay isang koleksyon ng mga libro at titik, na ang bawat isa ay nangangahulugang basahin tulad ng anumang aklat o liham - mula sa simula hanggang sa katapusan.
b. Sa puntong iyon, hinamon ko kayo na maging isang regular, sistematikong mambabasa ng Bagong Tipan. (Ang Lumang Tipan ay mas madaling maunawaan sa sandaling ikaw ay may kakayahan sa Bago.)
1. Sa pamamagitan ng sistematikong pagbabasa Ibig kong sabihin ay huwag laktawan at basahin ang mga random na sipi. Basahin ang bawat libro at liham mula sa simula hanggang sa matapos. Huwag tumigil upang maghanap ng mga salita o kumonsulta sa mga komentaryo; basahin lang. A. Hindi ito nangangahulugang hindi ka maaaring lumaktaw o maghanap ng mga salita at paksa sa isang diksyonaryo o komentaryo. Ngunit gawin iyon sa ibang oras bukod sa regular, sistematikong oras ng pagbasa. B. Ang layunin ay upang maging pamilyar sa Bagong Tipan sapagkat ang pag-unawa ay may pamilyar, at ang pamilyar ay may madalas, paulit-ulit na pagbabasa.
2. Sa pamamagitan ng regular na pagbasa Ibig kong sabihin: Maglagay ng sampu hanggang dalawampung minuto bawat araw at basahin hangga't maaari. Mag-iwan ng isang marker kung saan ka huminto at kunin kung saan ka tumigil sa susunod na araw. Subukang basahin ang ilan sa mga mas maliit na sulat sa isang nakaupo lamang. Kung nakaligtaan ka ng isang araw o dalawa, huwag mawalan ng pag-asa at ihinto. Kunin mo ulit ito. Gumawa ng regular, sistematikong pagbabasa ng isang pang-habang-buhay na ugali.
A. Ang regular, sistematikong pagbabasa ng Bibliya ay magbabago sa paraang nakikita mo ang mga bagay at bibigyan ka ng isang balangkas kung saan maiintindihan at mabisa ang buhay nang mas epektibo.
B. Habang nagbabago ang iyong pananaw sa reyalidad at nagsisimula kang makakita ng mga bagay sa paraang ayon sa Diyos, magbabago ito kung paano ka namumuhay. Hindi ito ang nakikita mo kung paano mo nakikita ang nakikita mo.
3. Nakikibaka rin ang mga tao sa pagbabasa ng Bibliya sapagkat hindi nila naiintindihan ang layunin ng Bibliya at may maling mga inaasahan tungkol sa gagawin nito para sa kanila.
a. Ang Bibliya ay hindi isang aklat ng mga pangako o isang koleksyon ng mga matalinong kasabihan. Hindi ito isinulat upang matulungan kang mabuhay ng isang matagumpay na buhay o malutas ang iyong agarang krisis. Ang Bibliya ay isinulat upang ibunyag ang Makapangyarihang Diyos at ang Kanyang plano ng pagtubos - ang kaligtasan na ibinigay Niya sa pamamagitan ni Jesus. II Tim 3:15
1. Sama-sama, ang 66 na mga nakasulat sa Bibliya ay nagsasabi ng kwento ng hangarin ng Diyos para sa isang pamilya at ang haba na napuntahan niya, sa pamamagitan ni Jesus, na magkaroon ng Kanyang pamilya. Ang bawat libro at liham ay nagdaragdag o sumusulong sa kuwento sa ilang paraan.
2. Ang Bibliya ay isinulat sa mga tunay na tao ng mga totoong tao (sa ilalim ng inspirasyon ng Banal na Espiritu) upang maihatid ang impormasyon sa kanila. Ang tatlong mga salik na ito ay nagtatakda ng konteksto at makakatulong sa amin na makakuha ng pag-unawa.
b. Para sa susunod na ilang linggo nais kong ibahagi ang impormasyon sa iyo na naglalayong hindi lamang magbigay ng inspirasyon sa iyo upang maging isang regular, sistematikong mambabasa ng Bagong Tipan, ngunit tinulungan kang magtagumpay dito.

1. Nilikha ng Diyos ang mga kalalakihan at kababaihan upang maging Kanyang mga anak na lalaki at babae sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo, at ginawa Niyang lupa ang mundo upang maging tahanan para sa Kanyang sarili at Kanyang pamilya. Ef 1: 4-5; Isa 45:18
a. Nang ang unang tao, si Adan, ay sumuway sa Diyos ang kasalanan at kamatayan ay pumasok sa lahi ng tao at isang sumpa ng katiwalian at kamatayan ang pumasok sa tahanan ng pamilya. Ni ang sangkatauhan o ang lupa ay ayon sa inilaan ng Diyos na sila. Gen 2:17; Gen 3: 17-19; Rom 5:12; Rom 5:19; Rom 8:20; atbp.
1. Ang pag-iikot ng mga pangyayari ay hindi nagulat sa Diyos. Mayroon na siyang plano upang alisin ang mga pinsala na ginawa ng paghihimagsik ng sangkatauhan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo (ang Binhi ng babae). Gen 3:15
2. Si Jesus ay naparito sa mundo sa unang pagkakataon upang magbayad para sa kasalanan at magbukas ng daan para sa lahat na sumasampalataya sa Kanya at sa Kanyang sakripisyo upang mabago mula sa mga makasalanan sa banal, matuwid na mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos.
Siya ay darating muli upang mabago at ibalik ang mundo sa isang angkop na tahanan na walang hanggan para sa Diyos at sa Kanyang pamilya.
b. Kasunod ng pangako ng Diyos ng darating na Manunubos (tagapagluwas), inutusan ng Panginoon ang mga tao na magsimulang mag-ingat ng isang nakasulat na tala habang patuloy na inihayag niya ang higit pa sa Kanyang plano ng pagtubos.
1. Gen 5: 1 - "Ito ang aklat - ang nakasulat na talaan ng mga anak ni Adan" (Amp), ang linya kung saan darating ang Binhi, si Jesus na Manunubos, sa daigdig na ito (Lucas 3: 36-38) .
2. Ang talaang ito ay lumaki sa alam natin bilang Lumang Tipan. Itinala ng Lumang Tipan ang kasaysayan ng pangkat ng mga tao na isinilang ni Jesus, ang mga inapo ni Abraham (ang mga Hudyo). Inatasan din sila sa pag-iipon at pagpapanatili ng nakasulat na tala. Rom 3: 2
A. Ang Bibliya ay muling pagtatapos ng kasaysayan. Hindi nito nakalista ang lahat ng nangyari sa lahat - mga kaganapan at mga tao na nauugnay sa nagbabago na plano ng pagtubos.
B. Ang aksyon at mga kaganapan na naitala sa Bibliya ay naganap sa mga lupain ng Gitnang Silangan, na nakasentro sa modernong-araw na Israel. Marami sa mga sanggunian ang tila kakaiba sa amin dahil hindi kami pamilyar sa heograpiya o kaugalian ng lugar na iyon at ang mga oras ng inilarawan.
2. Dalawang libong taon na ang nakalilipas, ang Manunubos, ang Panginoong Jesucristo, ay pumasok sa oras at puwang at ipinanganak na isang Judio sa bansa ng Israel. Ang mga taong ito ay alam mula sa mga sulatin ng kanilang mga propeta (ang Lumang Tipan) na ang mundong ito ay hindi bilang nilikha ng Diyos na ito ay dahil sa kasalanan.
a. Ngunit alam din nila na ang Manunubos ay darating upang mabago at maibalik ito sa kondisyon ng pre-kasalanan at itatatag ang Kanyang kaharian sa mundo. Dan 2:44; Dan 7:27; Isa 65:17; Isa 51: 3; atbp.
1. Noong unang siglo ay alam ng mga Judio na ang kapanahunang ito — ang oras kung kailan ang mga bagay na hindi ayon sa inilaan ng Diyos na ito ay matatapos, at iyan ay isang magandang bagay. Samakatuwid, nang dumating si Hesus na nangangaral "ang [itinakdang panahon ng] oras ay natapos (at natapos na) at ang kaharian ng Diyos ay malapit na" (Marcos 1:15, Amp), nakuha niya ang pansin ng lahat.
2. Ang mga propeta ng Lumang Tipan ay hindi malinaw na ipinakita na magkakaroon ng dalawang magkakahiwalay na komisyon ng Manunubos. Ang ilan sa kanilang mga hula ay tumutukoy sa una at ikalawang pagdating ni Jesus sa iisang sipi. Isa 9: 6-7
b. Sa loob ng tatlong dagdag na taon na ginugol ni Jesus kasama ng Kanyang labindalawang mga apostol ay ipinahayag niya sa kanila na hindi Siya sa oras na iyon ay magtatatag ng nakikitang kaharian ng Diyos sa mundo, ngunit babalik Siya upang gawin ito.
3. Matapos bumalik si Jesus sa Langit Ang kanyang mga apostol ay lumabas upang mangaral ng ebanghelyo (ang pagkamatay, paglibing, at muling pagkabuhay ni Jesus, I Cor 15: 1-4) na may kamalayan na ito na ang mga huling oras. Ang mga huling araw ay nagsimula sa unang pagdating ni Jesus at magtatapos sa Kanyang ikalawang pagparito.
a. Ang term na mga huling araw (huling oras, mga huling araw, huling oras) ay matatagpuan sa isang lugar sa Luma at Bagong Tipan. Tumutukoy ito sa katapusan ng panahong ito at ang mga taon hanggang sa pagdating ng Panginoon upang maitaguyod ang Kanyang kaharian sa mundo. Job 19:25; Isa 2: 2; Dan 2:28; Dan 8:23; Dan 10:14; Oseas 3: 5; Mikas 4: 1; Gawa 2:17; II Tim 3: 1; Heb 1: 2; Santiago 5: 3; I Alagang Hayop 1: 5; II Alagang Hayop 3: 3; I Juan 2: 8; Judas 18
b. Gumawa si Peter ng isang pahayag sa isa sa kanyang mga unang sermon na nagpapakita sa amin kung paano nila tiningnan ang mga huling araw at pangalawang darating. Ipinahayag ni Pedro na si Jesus ay mananatili sa Langit "hanggang sa oras para sa kumpletong pagpapanumbalik ng lahat ng sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng lahat ng Kanyang mga banal na propeta sa mga panahong nakaraan - mula sa pinakaunang panahon sa memorya ng tao" (Mga Gawa 3:21, Amp).
1. Binawasan namin ang mga oras ng pagtatapos (o mga huling araw) upang pumanig sa mga talakayan tungkol sa pagkakakilanlan ng Antikristo, isang masigasig na debate tungkol sa kung ang pag-agaw ay pre, mid, o post na pagdurusa, at isang argumento tungkol sa kung sino ang pupunta sa rapture.
2. Napaka-focus namin sa mga indibidwal na piraso (mga kaganapan na nauugnay sa pagbabalik ni Kristo) na napalampas namin ang malaking larawan, at natatakot kami. Si Jesus ay babalik upang makumpleto ang plano ng pagtubos ng Diyos! Ang regular, sistematikong pagbabasa ng Bagong Tipan ay makakatulong sa atin na ituwid ang ating pag-iisip.

1. Ang Lumang Tipan ay hindi lamang nagbibigay ng kasaysayan ng mga Hudyo, tumutukoy ito sa darating na Manunubos sa pamamagitan ng maraming mga hula pati na rin ang mga uri at anino (totoong tao at mga kaganapan na naglalarawan ng ilang aspeto ng tao o gawa ni Jesus, tulad ng Paskuwa Kordero, Ex 13; I Cor 5: 7).
a. Kinumpirma ni Jesus na ang Lumang Tipan ay tumuturo sa Kanya. Sa araw ng muling pagkabuhay ay ginamit ni Jesus ang Lumang Tipan upang kumpirmahin ang Kanyang nagawa sa pamamagitan ng Krus. Juan 5:39; Lucas 24: 44-45
b. Ang Lumang Tipan ay mahalaga (ngunit mas maliit) na ilaw at dapat itong basahin sa mas malaking ilaw ng Bagong Tipan. Iyon ang dahilan kung bakit sinisimulan namin ang aming regular, sistematikong pagbasa kasama nito.
c. Heb 1: 1-2 — Noong una, sa maraming beses at sa maraming paraan, nakipag-usap ang Diyos sa ating mga magulang ng mga propeta, ngunit sa mga huling araw na ito ay sinabi niya sa atin ng kanyang anak. (ESV)
2. Ang Bagong Tipan ay tala ng pagdating ng Manunubos at Kanyang pagtubos. Ang lahat ng mga manunulat ay mga saksi ng mata ni Jesus o malapit na mga kasama ng mga saksi sa mata.
a. Nakita nila si Jesus na ipinako sa krus at pagkatapos ay nakita nila Siya na nabuhay mula sa mga patay. Ang lahat ay sumulat nang may kamalayan na ito ay (ay) ang katapusan ng panahon (sa huling oras) at si Jesus ay babalik.
1. Si Mateo, Juan, at Pedro ay kabilang sa labindalawang apostol na sumunod kay Jesus sa panahon ng Kanyang ministeryo sa lupa. Si Marcos at Lucas ay hindi bahagi ng labindalawa ngunit si Marcos ay kasama ni Peter. 2. Si Lucas ay isang kasama ni Pablo na nagbalik-loob nang makatagpo niya si Jesus sa daan ng Damasco. Si James at Jude ay kalahating kapatid ni Jesus. Sila ay naging mga mananampalataya sa Kanya kasunod ng muling pagkabuhay. Mat 10: 2-4; Gawa 12: 5-12; Gawa 20: 5-21; Mat 13:55; Marcos 6: 3
b. Ang mga ebanghelyo ay mga makasaysayang aklat na isinulat upang ipakita si Jesus (kung sino Siya at kung ano ang ginawa niya). Ang Mga Gawa ay isang talaang pangkasaysayan ng mga gawain ng mga apostol habang sila ay lumabas upang ipangaral ang muling pagkabuhay ni Jesus.
c. Ang mga sulat (liham) ay isinulat sa mga naniniwala na nagbalik-loob kay Cristo sa pamamagitan ng mga ministro ng mga apostol sa panahon na inilarawan sa Mga Gawa. Isinulat sila upang ipaliwanag ang doktrina (kung ano ang pinaniniwalaan ng mga Kristiyano) at magbigay ng pagtuturo sa kung paano mabuhay.
1. Ang ilan sa mga pahayag ay tila kakaiba sa amin dahil ang mga manunulat ay kailangang tugunan ang mga isyu na nababahala sa unang henerasyon ng mga mananampalataya ngunit hindi ito isang problema para sa amin ngayon. Dapat bang kumain ang mga Kristiyano ng karne na inaalok sa mga idolo? Ano ang lugar ng Kautusan ni Moises?
2. Ang ilan sa mga ito ay nauukol sa mga tiyak na mga katanungan na lumitaw sa mga pamayanan ng mga naniniwala - ang tunay na mga tao ay sumusulat sa totoong tao tungkol sa mga totoong isyu. Ang ilang mga bahagi ay isinulat upang ipaalala sa mga mambabasa ang itinuro sa kanila ng manunulat nang bumisita siya nang personal.
d. Ang impormasyon sa Aklat ng Pahayag ay ibinigay kay apostol Juan nang si Jesus ay nagpakita sa kanya mga 60 taon pagkatapos ng kanyang pagbabalik sa Langit. Karamihan sa mga libro ay isang ulat ng mga kaganapan sa Langit at sa mundo na mangunguna sa Ikalawang Pagparito ni Jesus, na nagtatapos sa mundo na naibalik at darating ang Diyos na mamuhay kasama ng Kanyang mga tinubos na tao sa tahanan ng pamilya. Rev 21-22
3. Si Jesus ang Salita ng Diyos, ang Salita na ginawa laman (Juan 1: 1; Juan 1:14). Si Jesus, ang Buhay na Salita ng Diyos, ay naghahayag ng Kanyang Sarili sa pamamagitan ng nakasulat na Salita ng Diyos, ang Bibliya.
a. Ang Bibliya ay ang tanging 100% maaasahang larawan na mayroon tayo kay Jesus. Nagpaputok ito ng mga emosyon, pangyayari, at supernatural na pagpapakita. Mahalaga ito lalo na dahil sa mga panahong nakatira tayo.
b. Ang katapusan ng edad ay malapit na. Ang isang maling ebanghelyo ay lumalaki at nag-ugat sa maraming lugar. Matatapos ito sa pag-aalok ni Satanas ng isang maling mesiyas sa mundo (Antikristo). Kung pamilyar tayo kay Hesus ng Bibliya ay makikilala natin ang mga maling pasko at mga maling ebanghelyo. Matt 24: 4-5

1. Sa gayon ang karamihan sa tanyag na pagtuturo sa Simbahan sa pagtatapos ng ika-20 siglo at simula ng ika-21 siglo ay binibigyang diin ang ating layunin at kapalaran. Ang pokus ay ang lahat sa buhay na ito - nakamit ang iyong mga layunin at pangarap. Ngunit walang katulad sa Bagong Tipan.
a. Ang nakikita natin ay mayroon tayong layunin na ibinigay sa atin ng Diyos sa kawalang-hanggan noon, upang matanggap ang Kanyang buhay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo at maging bahagi ng Kanyang pamilya — Kanyang mga anak na lalaki at babae. Bagaman nagsisimula ang aming hangarin sa buhay na ito, mas maibubuhay ito sa buhay na ito. II Tim 1: 9-10; Tito 1: 2-3; Rom 8: 28-30
b. Si apostol Pablo (na itinuro sa ebanghelyo na ipinangaral ni Jesus Mismo, Gal 1: 11-12) ay sumulat ng mga talata sa naunang linya. Isinulat din niya ang sulat (sulat) kay Tito. Sa tatlong mga pahayag binuod ni Pablo kung ano ang hitsura ng Kristiyanismo. Tito 2: 11-13
1. Ang biyaya ng Diyos ay nagdala sa atin ng kaligtasan mula sa kasalanan. Itinuro sa atin ng kanyang biyaya na dapat tayong "tumalikod sa diyos na pamumuhay at makasalanang kasiyahan. Dapat tayong mamuhay sa masamang mundong ito na may pagpipigil sa sarili, wastong pag-uugali, at debosyon sa Diyos ”(NLT).
2. Kailangan nating mabuhay na naghahanap ng ating mapagpalang pag-asa, ang pagdating ng Panginoong Jesucristo upang makumpleto ang plano ng pagtubos.
c. Ibinalik ni apostol Pedro ang damdamin nang isinulat niya na dapat na laging handa tayong ipaliwanag sa iba kung bakit tayo, bilang mga Kristiyano, ay may pag-asa (I Ped 3:15). Nagpunta siya sa pagkamatay ng isang martir na sabik na inaasahan ang pagtatapos ng plano (II Ped 3:13).
2. Regular, sistematikong pagbabasa ng Bagong Tipan ay bubuo ng isang balangkas sa iyong isipan kung saan titingnan ang buhay at kung saan ay mag-uutos ng iyong buhay. Ito ang balangkas na makukuha mo. Kung ito ang magiging pananaw mo sa takot sa katotohanan ay mawawala at ikaw ay magtagumpay sa mga hamon sa buhay.
a. Dadaan lang tayo sa mundong ito tulad nito. Ang mas malaki at mas mahusay na bahagi ng buhay ay nauna. Ang mga bagay na walang hanggan ay mahalaga kaysa sa temporal o pansamantalang mga bagay.
b. Mas interesado ang Diyos sa iyo na pagbuo ng katangiang tulad ni Cristo kaysa Siya ay nasa iyong tinitirhan, kung anong trabaho ang mayroon ka, na ikakasal mo o kung anong ministeryo ka. Ang pinakamahalagang bagay na magagawa mo sa buhay na ito ay lumiwanag ang ilaw ni Hesus habang nabubuhay ka sa pakikipag-ugnay sa Makapangyarihang Diyos.
3. Sinulat din ni Paul ang mga salitang ito: Ang lahat ng banal na kasulatan ay ibinibigay sa pamamagitan ng inspirasyon ng Diyos at kapaki-pakinabang para sa pagtuturo ng pananampalataya at pagwawasto ng kamalian, para sa pag-reset ng direksyon ng buhay ng isang tao at pagsasanay sa mabuting pamumuhay. Ang mga banal na kasulatan ay ang kumpletong kagamitan ng tao ng Diyos, at ganap na angkop sa kanya para sa lahat ng sangay ng kanyang gawain (II Tim 3: 16-17, JB Phillips).