PAGSUSULIT NG EYEWITNESS

1. Lucas 21: 28 — Sinabi ni Jesus sa Kanyang mga tagasunod na kapag nakikita natin ang mga kaguluhang ito na dumarating sa mundo ay dapat nating masarap ang masayang pag-asa. Magagawa mo lamang ito kung nauunawaan mo kung ano ang nangyayari at kung bakit, at kung alam mo na makukuha ka ng Diyos sa anumang mangyayari. Binibigyan tayo ng Bibliya ng "kung ano" at ang "bakit" kasama ang tiwala at karunungan na kakailanganin natin sa mga araw at taon na darating.
a. Ang pinakamahusay na bagay na maaari mong gawin upang maghanda para sa kung ano ang nauna ay ang maging isang mambabasa ng Bibliya. Dahil ang pagbabasa ng Bibliya ay isang hamon para sa maraming taimtim na mga Kristiyano, nag-uusap kami ng ilang linggo upang pag-usapan kung paano basahin ito at tinatalakay namin ang impormasyon na makakatulong sa iyo habang binabasa.
b. Labis ang pagbabasa ng Bibliya dahil hindi alam ng mga tao kung paano ito lalapit. Kaya, binibigyan kita ng isang epektibong paraan upang mabasa ang Bibliya. Magsimula sa Bagong Tipan at maging isang regular, sistematikong mambabasa. (Ang Lumang Tipan ay mas madaling maunawaan pagkatapos na ikaw ay may kakayahan sa Bago.)
1. Sa pamamagitan ng sistematikong pagbabasa Ibig kong sabihin ay huwag laktawan at basahin ang mga random na sipi. Basahin ang bawat libro at liham mula sa simula hanggang sa matapos. Huwag tumigil upang maghanap ng mga salita o kumonsulta sa mga komentaryo; basahin lang. A. Hindi ito nangangahulugang hindi ka maaaring lumaktaw o maghanap ng mga salita at paksa sa isang diksyonaryo o komentaryo. Ngunit gawin iyon sa ibang oras bukod sa regular, sistematikong oras ng pagbasa. B. Ang layunin ay upang maging pamilyar sa Bagong Tipan sapagkat ang pag-unawa ay nagmumula sa pamilyar at pamilyar ay may madalas, paulit-ulit na pagbabasa.
2. Sa pamamagitan ng regular na pagbasa Ibig kong sabihin: Maglagay ng sampu hanggang dalawampung minuto bawat araw at basahin hangga't maaari. Mag-iwan ng isang marker kung saan ka huminto at, sa susunod na araw, kunin kung saan ka huminto. Subukang basahin ang ilan sa mga mas maliit na sulat sa isang nakaupo lamang. Kung makaligtaan ka ng isang araw o dalawa (o higit pa) huwag mawalan ng pag-asa at ihinto ang pagbasa. Simulan muli. Gumawa ng regular, sistematikong pagbabasa ng isang pang-habang-buhay na ugali.
2. Bago tayo mapunta sa paksa ngayong gabi, hayaan akong gumawa ng dalawang kapaki-pakinabang na mga puna tungkol sa regular, sistematikong pagbabasa. a. Una, hindi ako nagbibigay ng mga patakaran para sa pagbabasa na dapat sundin sa liham. Maaari mong baguhin ang mga bagay. Ang hangarin ko ay mabigyan ka ng basahin ang buong mga libro at liham ng Bagong Tipan sa isang maikling panahon.
1. Bilang isang bagong Kristiyano, matapos kong basahin nang ilang beses ang Bagong Tipan, binago ko ang aking pagbabasa. Magbasa ako ng isang ebanghelyo at pagkatapos ang lahat ng mga sulat, paulit-ulit sa bawat ebanghelyo at pagkatapos Gawa. 2. Hindi ko na muling nabasa ang Apocalipsis nang maraming taon. Hindi ko pa naririnig ang pangalawang darating bago ako maging isang tapat na Kristiyano at Pahayag ay ganap na nasa aking ulo sa puntong iyon.
b. Pangalawa, ang layunin ng ganitong uri ng pagbasa ay upang maging pamilyar sa Bagong Tipan - at tatagal ito ng ilang oras. Ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi ka maaaring makakuha ng tulong hanggang sa pamilyar ka sa Bibliya dahil ang Diyos ay makakatagpo at sasalubungin ka kung nasaan ka.
3. Para sa maraming mga Kristiyano, mahirap makita ang Bibliya bilang iba pa kaysa sa isang libro ng mga kwento sa paaralan sa Linggo. Ito ay nagpapahirap sa pagbabasa ng Bibliya sapagkat tila hindi nauugnay sa kanilang buhay. Sa araling ito tatalakayin natin ang isyung ito sa pamamagitan ng pagsisimula upang tingnan kung paano nagsimula ang Bagong Tipan.

1. Ginawa namin ang punto sa mga nakaraang aralin na ipinanganak si Jesus sa isang grupo ng mga tao na, batay sa mga sulat ng kanilang mga propeta, ay umaasa sa isang Manunubos (Mesiyas) na darating sa mundong ito, ibabalik ito sa mga kondisyon ng pre-kasalanan. , at itinatag ang kaharian ng Diyos sa mundo. Dan 2:44; Dan 7:27; Isa 65:17; Isa 51: 3
a. Ang mga unang tagasunod ni Jesus (ang labindalawang apostol) ay nakakumbinsi na Siya ang ipinangakong Mesiyas. Tatlong taon silang gumugol sa Kanya na nakikinig sa Kanya nagtuturo at nanonood sa Kaniya na patunayan ang Kanyang mensahe na may mga himala. Ang kanilang oras kasama si Jesus ay nagtapos sa Kanya na namamatay sa pamamagitan ng pagpapako sa krus at inilibing sa isang kalapit na libingan. Pagkaraan ng tatlong araw, bumangon Siya mula sa mga patay.
1. Lucas 24: 44-48 — Sa araw ng pagkabuhay na muli Si Jesus ay nagpakita sa Kanyang mga apostol at sinimulang ipaliwanag kung ano ang nangyari sa nakaraang tatlong araw.
2. Ipinahayag ni Jesus na ang Kanyang dugo ay isang beses para sa lahat, panghuling sakripisyo para sa kasalanan at ang Kanyang muling pagkabuhay ay patunay na ang kasalanan ay binabayaran. Ang muling pagkakasundo sa pagitan ng Diyos at tao ay magagamit na ngayon sa lahat ng naniniwala at nagbibigay ng kanilang buhay sa Kanya. Rom 4:25; Rom 5: 1-2
b. Pansinin na sa araw ng muling pagkabuhay ay paalalahanan ni Jesus ang Kanyang mga apostol na sila ay mga saksi ng Kanyang pagkamatay at pagkabuhay na mag-uli. (v48 — Ikaw ay mga nakasaksi, JB Phillips).
1. Ang saksi ay isang taong makakapagpatotoo sa katotohanan ng kanyang nakita, narinig, at alam. Ang salitang Griego na sinulat na saksi ay martus. Ang salitang salitang martir ay nagmula rito. Ang isang martir ay isang taong nagpapatotoo o nagpapatotoo sa katotohanan ng kanyang pinaniniwalaan at sinasabi sa pamamagitan ng kanyang kamatayan.
2. Lahat ng mga kalalakihan na kinausap ni Jesus (maliban kay Juan) ay kalaunan ay mamatay ang isang martir. Napakahikayat sila sa kanilang nasaksihan na hindi nila ito tatanggihan kahit na sa harap ng kamatayan.
c. Si Jesus ay nanatili sa mga apostol sa loob ng apatnapung araw at pagkatapos ay bumalik sa Langit. Bago Siya umalis ay sinabi niya sa kanila na maghintay sa Jerusalem kung saan darating sa kanila ang Banal na Espiritu, at sila ay magiging Kanyang mga saksi hanggang sa mga dulo ng mundo. Gawa 1: 4-8
1. Ang Aklat ng Mga Gawa ay isang talaan ng mga ginawa ng mga apostol kasunod ng pagbabalik ni Jesus sa Langit. Inihayag ng Mga Gawa na sila ay lumabas at inihayag ang kanilang nakita. Sila ay mga saksi na nagpatotoo sa katotohanan na si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay. Gawa 2:32; 3:15; 4:33; 5: 30-32; 10: 39-41
2. Nang binaligtad ni apostol Pablo si Jesus ay sinabi sa kanya na siya rin ay dapat maging saksi sa kanyang nakita (ang nabuhay na mag-uli) at kung ano ang makikita at maririnig niya nang si Jesus ay muling nagpakita sa kanya sa hinaharap. Gawa 26:16; Gawa 22: 10-15.
2. Ang Kristiyanismo ay nakahiwalay sa bawat iba pang relihiyon sa na ito ay hindi batay sa mga pangarap at pangitain ng tagapagtatag nito o sa Kanyang ideolohiya at sistema ng paniniwala. Ito ay itinatag sa isang makasaysayang katotohanan, ang muling pagkabuhay ni Jesus. a. Kapag ang muling pagkabuhay ni Hesus ay sinuri kasama ang parehong pamantayan na ginamit upang masuri ang iba pang mga kaganapan sa kasaysayan (tulad ng mga account sa nakasaksi) nalaman namin na mayroong higit na katibayan para sa muling pagkabuhay ni Jesus kaysa sa maraming mga kaganapan na naitala sa mga aklat ng kasaysayan ng kasaysayan na ginamit sa aming mga paaralan at unibersidad.
b. Maraming mga account ng mga nag-aalinlangan at hindi naniniwala sa mga siglo na nagtakda upang ipagtiwalaan ang muling pagkabuhay ni Jesus ngunit lumayo bilang mga mananampalataya nang mapagtanto nila ang katibayan na labis na kinukumpirma na Siya ay bumangon mula sa mga patay. (Si Josh McDowell, KARAGDAGANG SALAMAT, ANG KATOTOHANAN SA RESURRECTION, at Lee Strobel, ANG KASO PARA kay KRISTO, ay dalawang mabuting halimbawa).
c. Maaari kaming gumawa ng mga aralin tungkol sa paksang ito, ngunit isaalang-alang ang ilang mga halimbawa lamang ng ebidensya na umiiral.
1. Isang walang laman na libingan. Walang nagtalo na walang laman ang libingan ni Jesus. Ang pagtatalo ay higit sa nangyari sa katawan ni Jesus. Iyon ang dahilan kung bakit binayaran ng mga awtoridad ng mga Judio ang mga guwardya ng Roma upang sabihin na ninakaw ng mga alagad ni Jesus ang Kanyang katawan. Mat 28: 11-15
2. Walang nakagawa ng isang katawan at walang dumating na may patotoo na nagsasabing nakita nila ang mga alagad na lumipat at nagtapon ng katawan. Ang katahimikan na ito ay bingi dahil sa interes ng mga awtoridad na gumawa ng isang katawan at itigil ang kilusang ito bago ito magsimula.
3. Ang mga kababaihan ang unang nakakita ng walang laman na libingan at ang nabuhay na Panginoon at ang unang kumalat sa balita. Ang mga kababaihan ay hindi lubos na itinuturing sa kulturang iyon. Kung bumubuo ka ng isang kwento ay hindi ka pipili ng isang babae upang maging mapagkukunan ng iyong kwento. Mat 28: 1-8; Juan 20: 11-16
4. Nang si Pedro at Juan ay nagtungo sa walang laman na libingan nakita nila ang isang bagay na gumawa sa kanila ng mga kaagad na mananampalatayaundistang damit na libingan. Ang katawan ni Jesus ay nakabalot tulad ng isang cocoon ayon sa kaugalian ng mga Hudyo, na may mga piraso ng lino at higit sa 100 pounds ng pampalasa. Hindi maalis ang katawan nang hindi sinisira ang cocoon. Juan 20: 4-8; Juan 19: 39-40 5. Si Jesus ay gumawa ng maraming pagpapakita ng muling pagkabuhay sa isang iba't ibang mga tao, kasama na ang 500 nang sabay-sabay, at mga masasamang saksi na tulad ni Saul (na naging Paul) at kapatid na lalaki ni Jesus na si James, kapwa sila ay naniwala sa ang muling pagkabuhay sa kanilang nakita. I Cor 15: 5-8
d. Ang mga kalalakihan na sumulat ng Bagong Tipan ay mga nakasaksi (o nagsasara ng mga kasama ng mga nakasaksi) ng pagkabuhay na mag-uli - sina Mateo, Pedro, Juan, (mga apostol), si Marcos (isang malapit na kasama ni Pedro), Lucas (isang malapit na kasama ni Paul), James at Si Jude (mga kapatid ni Jesus), si Paul (nakilala si Jesus sa daan ng Damasco),
3. Ang mga lalaking ito ay hindi nagtakda upang magsulat ng isang relihiyosong libro. Nagtayo sila upang ipahayag ang isang mahalagang mensahe - ang kaligtasan mula sa kasalanan ay dumating sa pamamagitan ng kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Jesus. At nakita namin Siya na buhay!
a. Ang mga apostol ay nabuhay sa isang kulturang oral na binibigyang diin ang pagsasaulo. Mahigit sa 50% ng mga tao sa Imperyo ng Roma ang maaaring magbasa o sumulat. Walang mga pagpindot sa pag-print o pag-record ng mga aparato at libro (scroll). Ang edukasyon ay ginawa sa pamamagitan ng salita ng bibig. Kaya, ikinakalat nila ang kanilang mensahe sa pasalita.
1. Ang ilang mga kagamitang pampanitikan ay isinama sa mga kwentong oral upang gawing mas madaling matandaan. Ang mga rabbi ay sikat sa pagsasaulo ng buong Lumang Tipan.
2. Ito ay malamang na ang mga alagad ni Jesus ay nakatuon ng karamihan sa sinabi niya sa memorya. Tandaan na mayroon silang Banal na Espiritu upang matulungan silang maalala ang sinabi at ginawa ni Jesus. Juan 14:26
b. Ang unang henerasyong ito ng mga mananampalataya ay nag-memorize ng mga patotoo (mga ulat ng nakasaksi tungkol kay Jesus), kasama ang mga kredo (pahayag ng paniniwala), at mga himno at ibinahagi sila sa isa't isa.
1. Sinulat ni Pablo ang ilan sa mga pinakaunang dokumento sa Bagong Tipan (huli na 40's at 50's AD). Ang kanyang mga sulat ay naglalaman ng mga himno, kredo, at kumpisal ng pananampalataya na ginamit ng mga unang Kristiyano, na ipinapakita sa amin kung ano ang pinaniniwalaan nila tungkol kay Jesus. Phil 2: 6-11; Col 1: 15-20
2. I Cor 15: 3-7 — Ang wika ni Pablo ay nagpapahiwatig na ipinasa niya ang isang tradisyon sa bibig. Nagpunta siya sa Corinto noong AD 50 at isinulat ang I Mga Taga Corinto tungkol sa AD 54 sa simbahan na itinatag niya sa lungsod.
A. Ang paglansang sa krus ay naganap noong AD 30 at si Paul ay na-convert noong AD 32. Pagkatapos niyang makilala si Jesus, nagpatuloy si Pablo sa Damasco at nanatili sa isang mananampalataya na nagngangalang Ananias. Nang maglaon ay nakipagpulong si Pablo sa mga apostol sa Jerusalem noong mga AD 35. Gawa 9: 8-18; Gal 1:18
B. Ilang oras sa panahong ito narinig ni Pablo ang kredo na inulit niya sa I Corinto. Ginamit ito ng mga unang Kristiyano dalawa hanggang limang taon pagkatapos ng aktwal na mga kaganapan, na inihayag na naniniwala sila sa muling pagkabuhay mula pa sa simula. (Hindi ito isang idinagdag na mitolohiya sa ibang pagkakataon.)
C. Tandaan na nagbigay si Pablo ng listahan ng marami na nakakita kay Hesus na muling nabuhay na mag-uli at maaaring mapatunayan ang sinabi at isinulat ni Pablo. Lahat iyon ay patotoo.
4. Ang mga sulat ay ang unang mga akda na naging bahagi ng Bagong Tipan. Bagaman ang mga ito ay tinutukoy bilang mga titik na sila ay talagang mga diskurso o sermon. Kapag ang may-akda ay hindi maaaring maihatid ang mensahe mismo, nagpadala siya ng isang kapalit (ang mga sulat). Inila silang basahin nang malakas, kadalasan sa isang bilang ng mga tao nang sabay-sabay, at isinulat na nasa isip ang katotohanan na iyon. Gawa 15:30; Col 4:16
a. Ang mga sulat ay isinulat sa mga taong nakabalik kay Cristo sa pamamagitan ng mga ministro ng mga apostol sa panahon na inilarawan sa Mga Gawa. Ipinaliwanag nila kung ano ang pinaniniwalaan ng mga Kristiyano at nagbibigay ng pagtuturo sa kung paano mabuhay.
1. Ang pinakaunang sulat (Santiago, AD 46-49) ay isinulat sa mga Kristiyano na nakakalat sa pamamagitan ng Imperyo ng Roma — ang mga Judiong peregrino na naligtas sa Jerusalem noong Pentekostes na bumalik sa kanilang mga tahanan at yaong mula sa Palestine na nakakalat ng pag-uusig. Lahat sila ay nangangailangan ng pagtuturo at paghihikayat sa kanilang bagong pananampalataya. Gawa 2: 9-11; Gawa 8: 1-4; Gawa 11: 19-21
2. Sinulat ni Pablo ang Galacia (AD 48-49) sa isang pangkat ng mga simbahan na itinatag niya sa lalawigan ng Roma ng Galatia (sa Asia Minor) nang isang ulat na dinala sa kanya na ang mga bulaang guro ay naimpluwensyahan ang mga simbahan, na inaangkin na dapat panatilihin ng mga mananampalataya ang Batas ni Moises upang maging tama sa Diyos.
3. Sinulat ni Pablo ang I Mga Taga Tesalonica (AD 51-52). Nagtatag siya ng isang simbahan sa Tesalonica ngunit naganap ang pag-uusig pagkatapos lamang ng ilang linggo at pinilit na umalis si Paul. Sumulat siya sa kanyang mga bagong bagong kinabig upang hikayatin sila at magbigay ng karagdagang pagtuturo sa pananampalataya. Gawa 17: 1-15
b. Pansinin na ang mga sulat na ito ay isinulat ng mga tunay na tao sa ibang mga totoong tao tungkol sa totoong mga isyu tungkol sa kanilang pananampalataya kay Cristo at sa kanilang buhay bilang mga Kristiyano — hindi gumawa ng isang aklat sa Sunday School para sa kanila.
5. Ang mga ebanghelyo ay isinulat 20-30 taon pagkatapos bumalik si Jesus sa Langit. Habang nagsimula nang mamatay ang mga nakasaksi, ang kanilang mga salita ay napanatili sa nakasulat na anyo. Nagpunta ang mga dokumento na ito kung saan hindi magagawa ang mga nakasaksi.
a. Ang Ebanghelyo ni Lucas (AD 0-68) ay isinulat kay Theophilus, isang bagong binyag, upang matiyak sa kanya ang makasaysayang katotohanan ng buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus. Si Lucas ay nagkamit ng isang reputasyon ngayon bilang isang istoryador kahit na sa mga sekular na iskolar sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga detalye sa kasaysayan. Lucas 1: 5; Lucas 2: 1; 3: 1; atbp.
1. Lucas 1: 1-4 (NLT) —Mga pinakarangalang Theophilus: Maraming tao ang nakasulat ng mga salaysay tungkol sa mga naganap sa atin. Ginamit nila bilang kanilang mapagkukunan ang mga ulat na nagpapalibot sa amin mula sa mga unang alagad at iba pang mga nakasaksi sa ginawa ng Diyos bilang katuparan ng kanyang mga pangako. Ang pagkakaroon ng maingat na pagsisiyasat sa lahat ng mga account na ito mula pa sa simula, nagpasya akong sumulat ng isang maingat na buod para sa iyo, upang matiyak ka sa katotohanan ng lahat ng itinuro sa iyo.
2. Kahit na si Lukas ay hindi isang nakasaksi sa ministeryo ni Jesus, sinaliksik niya ang kanyang ebanghelyo, na nagtitipon ng impormasyon mula sa mga nakasaksi. Paano niya ito ginawa? Ito ang alam natin.
A. Ang mga maiikling salaysay ng ilang mga kaganapan sa buhay ni Hesus na isinulat ng mga nakasaksi ay naikalat sa unang iglesya bago isinulat ang mga inspiradong ebanghelisasyon. Pamilyar sa kanila si Luke.
B. Nagpunta si Lukas sa Jerusalem at sa Cesarea. Maraming mga nakasaksi ang nanirahan sa parehong mga lungsod. Maaari niyang makausap ang mga apostol, ang pitumpung mga disipulo, si Maria Magdalene at ilang iba pang mga kababaihan, at kasama si Mnason, isang matandang alagad. Binanggit ni Lucas silang lahat sa kanyang ebanghelyo. Lucas 10: 1; Lucas 8: 2-3; Gawa 21: 6.
C. Sina Lucas at Mark ay magkasama sa Roma. Si Marcos ay nanirahan sa Jerusalem habang si Jesus ay naglingkod doon. Maaaring makausap ni Lucas si Mark tungkol sa kanyang nasaksihan. Col 4:10; Col 4:14
b. Isinulat ni Juan ang kanyang ebanghelyo AD 80-90: Nakita ng mga alagad ni Jesus na gumawa siya ng maraming iba pang makahimalang mga tanda bukod sa mga naitala sa librong ito. Ngunit ang mga ito ay nakasulat upang maaari kang maniwala na si Jesus ang Mesiyas, ang Anak ng Diyos, at na sa pamamagitan ng paniniwala sa kanya magkakaroon ka ng buhay (Juan 20: 30-31, NLT).
1. Sa isa sa kanyang mga sulat ni Juan ay sumulat: Ang umiiral mula pa sa pasimula ay ang ating narinig at nakita. Nakita namin siya ng aming sariling mga mata at hinawakan siya gamit ang aming sariling mga kamay. Siya ay si Jesucristo, ang Salita ng buhay ... sinasabi namin sa iyo ang tungkol sa kung ano mismo ang aming nakita at narinig (I Juan 1: 1-3 NLT).
2. Iniulat ni Pedro: Sapagkat hindi kami gumagawa ng mga matalinong kwento nang sinabi namin sa iyo ang tungkol sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang muling pagbabalik. Nakita namin ang kanyang kamangha-manghang kaluwalhatian sa aming sariling mga mata. At siya ay tumanggap ng karangalan at kaluwalhatian mula sa Diyos Ama nang ang maluwalhati, marilag na tinig ng Diyos ay tumawag mula sa langit, "Ito ang aking minamahal na Anak; Lubos akong nalulugod sa kanya. " Kami mismo ang nakarinig ng tinig nang kami ay kasama niya sa banal na bundok
(II Alagang Hayop 1: 16-18, NLT).
6. Ang mga lalaking ito ay nakakita ng isang bagay na nagbabago sa buhay — si Hesukristo ay bumangon mula sa mga patay. Napakahikayat sila sa kanilang nasaksihan na ibinigay nila ang kanilang buhay upang makuha ang mensaheng ito sa maraming tao hangga't maaari. Iyon ang dahilan kung bakit, sa ilalim ng inspirasyon ng Banal na Espiritu, isinulat nila ang Bagong Tipan.

1. Ang Buhay na Salita, ang Panginoong Jesus, ay ipinahayag sa amin sa pamamagitan ng nakasulat na Salita. Ang Bibliya ay ang aming 100% maaasahang mapagkukunan ng impormasyon tungkol kay Jesus.
a. Kilalanin natin Siya sa pamamagitan ng Kanyang Salita. Kung ikaw ay naging regular, sistematikong mambabasa ng Bagong Tipan na si Jesus ay magiging tunay sa iyo sa paraang hindi posible sa pamamagitan ng anumang iba pang mapagkukunan.
b. Marami pa tayong masasabi tungkol sa pagiging maaasahan ng Bagong Tipan sa susunod na linggo, ngunit isaalang-alang ang pahayag na ito habang malapit kami. Ito ay isang talinghaga ng Juan 6: 63-Ang lahat ng mga salita na iniaalok ko ang aking sarili sa iyo ay sinadya na maging mga channel ng espiritu at buhay sa iyo, dahil sa paniniwala sa mga salitang ito ay madadala ka sa pakikipag-ugnay sa buhay sa ako (J. Riggs).
4. Ang pinakadakilang regalo na maaari mong ibigay sa iyong sarili ay maging isang regular, sistematikong mambabasa ng Bagong Tipan.