ISANG PANAHON SA PANAHON - BAHAG III

1. Ang isang paraan na binibigyan ng inspirasyon ng Diyos ang ating tiwala at tiwala sa Kanya ay sa pamamagitan ng mga tipan.
a. Ang isang tipan ay isang solemne (pagbubuklod) na kasunduan sa pagitan ng dalawang partido kung saan itinatali nila ang kanilang sarili sa bawat isa para sa kapwa layunin.
b. Pinili ng Diyos na ibigkis ang kanyang sarili sa tao sa pamamagitan ng iba't ibang mga tipan.
c. Dahil ang tao ay walang ibibigay sa Diyos na kailangan niya, ang isang tipan sa pagitan ng Diyos at ng tao ay sa katunayan ay isang kontrata o pangako mula sa Diyos na gumawa ng mabuti para sa mga walang mag-alok.
d. Sa pamamagitan ng pagpasok sa mga tipan sa tao, ipinapakita ng Diyos ang Kanyang pag-ibig at Kanyang katapatan - at pinasisigla ang ating kumpiyansa upang makapahinga tayo sa Kanya.
2. Ang Bibliya mismo ay nahahati sa dalawang dakilang tipan sa pagitan ng Diyos at ng tao - ang Lumang Tipan (tipan) at ang Bagong Pakikipagtipan (tipan).
a. Itinatag ng Diyos ang Lumang Tipan kasama si Abraham at unti-unting pinalawak ito upang isama ang kanyang mga inapo - Israel. Gen 17: 1-7; Hal 24: 3-8
b. Ang Bagong Tipan ay itinatag sa pamamagitan ni Jesus at kasama nito ang lahat na naniniwala kay Jesucristo bilang kanilang Panginoon at Tagapagligtas. Mat 26: 26-28
3. Inihigpitan ng Diyos ang Kanyang Sarili sa tao para sa ating kabutihan sa pamamagitan ng mga ligal na kontrata na may matinding parusa kung sila ay nasira o hindi pinarangalan. Bakit ito ginawa ng Diyos?
a. Hindi ito dahil napipilitan siyang manatiling tapat, ngunit higit na palakihin ang katiyakan ng Kanyang katapatan at pagiging maaasahan.
b. Nais niyang manatili sa Kaniyang bahagi ng tipan sapagkat Siya ay tapat.
c. Sinasabi sa atin ng Heb 6: 13-18 na binigyan ng Diyos si Abraham ng dalawang bagay na hindi nababago - ang Kanyang panunumpa at ang Kanyang pangako - sapagkat nais Niyang malinaw na ipakita kay Abraham ang Kanyang katapatan. Gen 12: 2; 15: 5; 22: 16,17
4. Sa ilalim ng mga termino ng Lumang Tipan sa Israel:
a. Pinagpala sila ng Diyos ng pisikal na proteksyon mula sa mga kaaway, salot, sakit; Binigyan niya sila ng pagkain, damit, tirahan, lilim, init, direksyon; Ginawa niya na dumami ang kanilang mga pananim, kawan, at kawan. Ex 19: 4-6; 23: 20-33
b. Kailangang maglingkod lamang sila sa Diyos at sumunod sa Kanyang mga batas. Ex 24: 3-8
c. Binigyan niya sila ng isang sistema ng mga sakripisyo ng dugo upang masakop ang kanilang mga kasalanan, at mga tagubilin para sa pagtatayo ng isang tabernakulo upang makatira Siya kasama nila. Ex 29: 42-46; Lev 26: 9-13
5. Heb 8: 6 – Ang Bagong Pakikipagtipan ay isang mas mahusay na tipan na itinatag sa mas mahusay na mga pangako.
a. Mas mahusay na kasama ang lahat ng mga benepisyo, mga pagpapala ng Lumang Tipan kasama pa.
b. Kung ang ating tipan ay walang anumang mayroon sa Israel, kung gayon hindi ito mas mabuti, naiiba ito.
c. Ang Heb 8: 10-12 ay nagsasaad ng apat na liko na mas mabuting pagpapala ng Bagong Tipan.
6. Ang Bagong Tipan ay mas mahusay kaysa sa Lumang Tipan sa mga paraang ito:
a. Sa Lumang Tipan, ang kanilang mga kasalanan ay natakpan; sa Bagong Tipan, tinanggal ang ating mga kasalanan. Lucas 24: 46,47; Heb 8:12; 10: 1,2
b. Ang Lumang Tipan ay nakitungo sa panlabas na tao; ang Bagong Tipan ay nakikipag-usap sa panloob na tao. Heb 10: 10; 14; I Cor 1:30; Col 1:22
c. Sa ilalim ng Lumang Tipan, ang Diyos ay tumira kasama nila; sa ilalim ng Bagong Tipan, ang Diyos ay nananahan sa atin. Juan 14:17; I Cor 6:19; Phil 2:13
d. Sa ilalim ng Lumang Tipan, sila ay mga lingkod ng Diyos; sa ilalim ng Bagong Tipan, tayo ay mga anak ng Diyos. Hal 4: 22,23; I Juan 3: 2
7. Hindi namin nabanggit nang detalyado ang panig ng tao sa mga tipang ito. Ano ang bahagi natin sa pagtupad ng iba`t ibang mga tipan dahil wala tayong kailangan ng Diyos?
a. Haharapin natin ito nang mas ganap sa paglaon, ngunit gumawa tayo ng ilang mga puna.
b. Sa parehong tipan ang bahagi ng tao ay at dapat maniwala sa salita ng Diyos, at, mula sa paniniwalang iyan ay nagmumula ang katapatan at pagsunod.
8. Alalahanin ang puntong: nilikha ng Diyos ang tao para sa pakikipag-ugnay, pagiging anak, pagsasama.
a. Ginagawa niya iyon hanggang noong nilikha. Isa 45:18; Efe 1: 4,5 b. Sinira ng kasalanan ang plano, ngunit ang Diyos ay gumagalaw nang paunti-unti patungo sa isang mas malalim at mas malalim na relasyon sa tao.
1. Sa ilalim ng Lumang Tipan, ang Diyos ay tumahan kasama ng Kanyang mga tao; sa ilalim ng Bagong Tipan, ang Diyos ay naninirahan sa Kanyang mga tao.
2. Sa ilalim ng Lumang Tipan, ang mga tao sa tipan ay mga lingkod ng Diyos; sa ilalim ng Bagong Tipan, ang mga tao sa tipan ay mga anak ng Diyos.
c. Hindi lamang tayo mga anak, ginagawa tayo ng Diyos na tulad ni Jesus. I Juan 3: 2; Rom 8:29
9. Ipinapakita sa atin ng mga tipang ito kung ano ang nais gawin ng Diyos sa at para sa atin - kaalaman na dapat magbigay inspirasyon sa pananampalataya, pagtitiwala, at pagtitiwala sa Kanya na hahantong sa pamamahinga.
10. Ang isa sa mga bagay na ginawa ng Lumang Tipan para sa mga taong tipan at dapat gawin para sa atin bilang mga Bagong Tipan na tao, ay naglilikha ng tiwala sa harap ng Diyos at sa harap ng kaguluhan (satan).

1. Mayroong dalawang pangunahing punto sa account na ito na may kaugnayan sa aming paksa:
a. Itinuring ni David ang pag-atake na ito mula kay Goliath bilang isang bagay na walang karapatang sumalungat sa bayan ng Diyos. I Sam 17:26
b. Alam ni David na tutulungan siya ng Diyos. I Sam 17: 36,37
c. Iyon ang uri ng kumpiyansa na maaari nating magkaroon bilang mga taong nakikipagtipan.
2. Tiningnan ito ni David bilang isang taong hindi tipan na umaatake sa mga taong nakipagtipan - at ito ay dapat at titigil. I Sam 17:26
a. Ano ang makukuha ng isang tao para sa pagpatay sa Filisteo na ito at wakasan ang kanyang mga pang-iinsulto sa Israel? Sino ang paganong Filisteo na ito, pa rin, na pinahihintulutan siyang salungatin ang mga hukbo ng buhay na Diyos? (Buhay)
b. Ano ang gagawin para sa taong pumatay sa Filisteo at pinalaya ang Israel mula sa kahihiyan? (Beck)
c. ... na dapat niyang paglamyain ang mga linya ng labanan ng buhay na Diyos? (Goodspeed)
d. ... at aalisin ang kahihiyang ito mula sa Israel? Sapagka't sino ang walang tuling Filisteo na ito, upang mangahas na bastusin ang mga hukbo ng buhay na Dios? (Moffatt)
3. Bilang mga taong nakipagtipan, mayroon tayong mga karapatan - hindi sa harap ng Diyos, hindi natin sila kailangan; Siya ang ating Ama; mayroon kaming relasyon - ngunit bago si satanas at ang lahat ng mga bagay na tinubos tayo mula sa.
a. Ang kahirapan, sakit, pagkawasak, pang-aapi, atbp ay wala nang karapatang gumana sa aking buhay! Mayroon akong tipan sa Diyos! Deut 28: 15-68; Gal 3:13
b. Dahil lamang sa ang mga bagay na iyon ay walang karapatan sa aking buhay ay hindi nangangahulugang hindi sila papasok sa aking buhay - iyon ang buhay sa isang makasumpaang lupa.
c. Ngunit, mayroon akong karapatan at awtoridad na ibinigay sa akin ng Diyos na Makapangyarihang - upang hingin na umalis ang mga bagay na iyon! Marcos 16: 15-18; Lucas 10:19; Lukas 13:16
4. Pansinin kung paano tinanggihan ni Goliath ang mga taong tipan ng Diyos. Defy = upang maghinang sa = upang makahanap ng kasalanan; upang masungit = magsalita ng masama; pagsisi; nakakahiya
a. Siya ay isang kaaway na nais ilagay ang pagkaalipin ng Israel, at / o patayin sila.
b. Ito ang mga taktika na ginamit niya upang takutin at alipinin ang mga ito:
1. Ang mga katotohanan ng kanyang pisikal na hitsura: 7-9 pakiramdam matangkad; 200 lb coat of mail; isang levelin ng ilang pulgada ang makapal, tinaggit ng isang 25 lb iron na sibat; isang tagadala ng sandata upang dalhin ang malaking kalasag. v4-7
2. Ang pagpapatuloy ng kanyang pag-atake - 2 beses sa isang araw sa loob ng 40 araw. v16
3. Nagsalita lamang ng Israel sa natural na mga termino - sila ang mga hukbo ng Israel at mga lingkod ni Saul. v8; 10
5. Ang problema ay tumututol sa atin sa parehong paraan. Ngunit kung alam mo ang pahinga ng tipan tulad ng ginawa ni David, maaari mong harapin ang problema sa pagtitiwala na, sa pamamagitan ng pananalig sa Diyos at sa Kanyang mga pangako, ikaw ay magiging matagumpay. I Sam 17: 36,37
a. Tinulungan ng Diyos si David na talunin ang pag-atake laban sa kanyang mga kawan = proteksyon sa tipan. b. Tinulungan ng Diyos si David na talunin ang mga pag-atake laban sa Israel = proteksyon sa tipan.
6. Ang Diyos ay nagbubuklod ng Kanyang sarili sa atin, hindi dahil sa Siya ay dapat managot, ngunit upang ipakita sa atin SA HABANG SA PANAHON kung gaano siya katapatan, upang tayo ay magtiwala sa tulong ng Diyos, at makapagpahinga sa pag-asa natin dito.
a. Tandaan, sinabi ni David kung ano ang kanyang pinaniniwalaan bago niya ito nakita. I Sam 17: 45-47
b. Bilang mga Bagong Tipan, ipinapahayag namin ang aming pananampalataya. Heb10: 23
c. Nagbigay ito ng tiwala kay David upang matugunan ang problema sa ulo. v48
d. May eksaktong pinaniniwalaan si David at ang sinabi niya. v49-51

1. Alam niya na ang mga tipan ay pinasimulan ng isang kahanga-hangang Diyos para sa kabutihan ng mga taong walang magawa, hindi karapat-dapat, at naintindihan niya na ang mga tipan ay batay sa katapatan at kapangyarihan ng Diyos upang matupad ang mga ito.
2. Ang Diyos ay gumawa ng isang tiyak na tipan kay David na ang isang inapo ng kanyang mamahala sa labas ng Jerusalem magpakailanman. Ito ang pangako ni Jesus. Aw 89: 4,5; 28-37
3. Tingnan natin nang simulan ng Diyos ang tipang iyon. II Sam 7 (Buhay na Bibliya)
a. v18 – Bakit mo ibinuhos ang iyong mga pagpapala sa isang hindi gaanong taong tulad ko?
b. v20,21 – Para alam mo kung ano ako! Ginagawa mo ang lahat ng mga bagay na ito dahil lamang sa pangako mo at dahil gusto mo.
c. v23 – Anong ibang bansa sa buong mundo ang tumanggap ng mga pagpapalang tulad ng Israel, iyong bayan? Sapagkat naligtas mo ang iyong piling bansa upang luwalhatiin ang iyong pangalan.
d. v24 – Pinili mo ang Israel na maging iyong bayan magpakailanman, at ikaw ay naging aming Diyos. e. v28 – Sapagkat ikaw talaga ang Diyos, at ang iyong mga salita ay katotohanan; at ipinangako mo sa akin ang mga mabubuting bagay na ito.
f. v29 – Kaya't gawin ang iyong ipinangako! Pagpalain mo ako at ang aking pamilya magpakailanman.
4. Alalahanin, nang ang Israel ay dinala sa Babilonya, sinabi ng Diyos na ang tipang ito ay tiyak tulad ng tipan sa araw at gabi. Jer 33: 20-26; Gen 8:22
5. Ang huling mga salita ni David ay pagpapahayag ng kanyang pagtitiwala sa tipang ginawa sa kanya ng Diyos. II Sam 23: 1-5 (Buhay na Bibliya)
a. Alam ni David na ang Diyos ay magiging matapat upang matupad ang tipan.
b. Nabuhay nang buhay si David na nakikita na tinutupad ng Diyos ang Kanyang tipan. Aw 37:25
6. Oras, distansya, pangyayari, pagkabigo ng tao, mga pagpipilian ng ibang tao ay hindi mapipigilan ang Diyos na tuparin ang Kanyang tipan sapagkat Siya ay matapat. Rom 8: 35-39
a. Ang pag-ibig ay, ang pag-uudyok sa likod ng bawat tipan. Deut 7: 6-9; Juan 3:16
1. Lucas 22: 15 – Sinabi ni Jesus na nais Niya na kumain ng huling hapunan.
2. May pagnanasa = buong puso kong ninanais = sabik na itatag ni Jesus ang tipang ito sa atin, sa kabila ng malaking halaga sa Kanyang Sarili.
b. Sinimulan ng pag-ibig ang mga tipang ito, makikita ng pag-ibig ang mga ito, tuparin ang mga ito.

1. Ang Banal na Espiritu ay nagbigay inspirasyon kay David na isulat ito, ang patotoo ng isang taong may tipan.
2. Ito ang patotoo ng isang tao na alam ang pagkakaloob ng Diyos sa isang maldita na lupa. v4
a. v1 – Ang Panginoon ang aking Pastol at Siya ang maglalaan para sa akin.
b. v2 – Aakayin niya ako sa pagkakaloob habang naglalakad ako sa mga kaguluhan sa buhay.
c. v3 – Pinapapanumbalik niya ako kapag pagod na ako.
d. v3 – Inakay niya ako sa landas ng katuwiran (ang tamang daan na pupuntahan).
e. v4 – Bilang isang resulta, wala akong takot sa kasamaan na nakasalubong ko sa daan.
f. v5 – Ang Diyos ay gumagawa ng buong pagkakaloob para sa akin sa gitna nito.
g. v6 – Kapag titingnan ko ang lahat ng ito, malinaw kong nakikita na ang Diyos ay nasa at gumagana.
3. Saan nakuha ni David ang ganoong tiwala?
a. Mula sa Aklat ng Tipan. Aw 19: 7-11; I Mga Hari 2: 1-4; Ex 24: 7
b. Mula sa paggawa ng tipan at pagsunod sa Diyos, ang Dakilang Pastol.
4. Si Jesus ang Dakilang Pastol ng Lumang Tipan at ang Bagong Tipan.
a. Sinasabi sa atin ng Ezek 34: 23,24 na mayroon lamang Isang Pastong ng Israel.
1. Ang daanan ay tumutukoy sa Mesias: Ang pangalang David ay ginagamit dito para sa darating na Mesiyas sa halip na mas karaniwang ginagamit na mga pangalan.
2. Si David (ang tao) ay isang uri ni Cristo sa OT; Si Jesus ay isang pisikal na inapo ni David. Ezek 37: 24,25; Jer 30: 9; Hos 3: 5
b. Matt 2: 6 – Panuntunan = GR = upang ayusin bilang isang pastol: Sapagkat sa iyo ay lalabas ang isang pinuno na magiging Pastol ng Aking bayan na Israel. (NIV)
c. Pinangunahan ng Diyos na Pastol ang Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto at pinangalagaan sila sa ilang. Aw 77:20; 78: 52-54; 80: 1
5. Bato ng Israel: I-preincarnate si Jesus; sinabi kay David tungkol sa tipan. II Sam 23: 3
6. Hindi lamang pinasimulan ni Jesus ang ating tipan sa pamamagitan ng pagbubuhos ng Kanyang dugo, Siya ang garantiya ng ating tipan - tulad ng Kaniyang para kina David at Abraham.
a. Heb 7: 22 – Si Jesus ay naging Garantiya ng isang mas mahusay (mas malakas) na kasunduan - isang mas mahusay at mas may pakinabang na tipan. (Amp)
b. Ang Dugo ng Pastol ay nagpasimula ng Tipan, at ang Diyos ng kapayapaan ay tutuparin ito. Heb 13: 20,21

1. Ang pahinga ay hindi nangangahulugang kawalan ng aktibidad - malinaw iyon sa buhay ni David.
2. Ngunit, wala sa iyong mga aksyon ang pagsisikap na kumita o karapat-dapat sa tulong ng Diyos.
3. Sa halip, ang mga ito ay mga aksyon na nagpapakita ng iyong pananampalataya at pagtitiwala sa pangako ng Diyos sa iyo.