ANG KATOTOHANAN NG PANANAMPALATAYA

1. Ang Diyos ay gumagana nang soberanya at sa pamamagitan ng ating pananampalataya.
a. Kapag sinabi nating ang Diyos ay gumagana nang buong kapangyarihan, nangangahulugang binabasbasan Niya ang mga tao ng "labas ng asul" na hiwalay sa anumang nagawa nila sapagkat Siya ay mabuti.
b. Kapag sinabi nating gumagana ang Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ibig sabihin ay pinagpapala niya ang mga tao dahil sa paniniwala nila ang Kanyang salita, ang Kanyang pangako sa kanila.
c. Walang sinuman ang may pangako mula sa Diyos na Siya ay may kapangyarihan na mamagitan sa ngalan mo. Ang lahat ay may pangako na gagamitin ng Diyos ang Kanyang kapangyarihan sa iyong ngalan sa pamamagitan ng pananampalataya - kung maniniwala ka sa Kanyang pangako. I Cor 12: 7-11; 29,30; Santiago 5: 14,15; Marcos 9:23
d. Ang Diyos ay gumalaw na may kapangyarihan para sa iyo sa pamamagitan ng pagpapadala kay Jesus upang mamatay para sa iyong mga kasalanan, at ngayon, ang lahat ng mga probisyon ng Diyos ay magagamit mo sa pamamagitan ng pananampalataya.
2. Ang mga pangyayaring naitala sa Bibliya tungkol sa Israel ay nagsasabi sa atin ng marami tungkol sa kung paano gumagana ang Diyos na may kapangyarihan at kung paano Siya gumagana sa pamamagitan ng pananampalataya.
a. Sobrang pinili ng Diyos ang Israel at iniligtas sila mula sa Egypt, ngunit kinailangan nilang pumasok sa lupang ipinangako sa pamamagitan ng pananampalataya. Deut 7: 6-8; Heb 3:19
b. Ang Diyos ay may kapangyarihan na nagligtas sa atin mula sa kasalanan, kamatayan, pagkawasak, sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus para sa atin, tulad ng pagligtas niya sa Israel mula sa pagkaalipin sa Egypt.
c. Ngunit, kailangan nating pumasok sa mga probisyon sa pamamagitan ng pananampalataya tulad ng Israel na pumasok sa ipinangakong lupain sa pamamagitan ng pananampalataya - sa pamamagitan ng paniniwala sa pangako ng Diyos.
3. Ang pananampalataya ay paniniwala sa sinabi ng Diyos. Inilalagay ng pananampalataya ang salita ng Diyos higit sa lahat ng iba pang mapagkukunan ng impormasyon. Inaasahan ng pananampalataya na gagawin ng Diyos ang Kanyang ipinangako.
a. Ang pananampalataya ay bumagsak dito: Naniniwala ka bang tutuparin ng Diyos ang Kanyang salita? Naniniwala ba kayo na gagawin Niya ang sinabi Niya na gagawin Niya?
b. Ang pananampalataya ay ganap na kumbinsido sa hindi mo nakikita dahil sinabi sa iyo ng Diyos tungkol dito.
4. Sa buong henerasyon na may kapangyarihan na inilabas sa Ehipto, dalawa lamang ang pumasok sa lupang pangako, at ginawa nila ito sa pamamagitan ng pananampalataya - Joshua at Caleb. Bilang 14:30
a. Sa 12 mga tiktik na nag-check sa lupain, tanging sina Joshua at Caleb lamang ang nagbigay ng magandang ulat. Iniulat nila kung ano ang kanilang nakita, ngunit dinala nila ang ulat ng Diyos sa ulat. Bilang 13:30; 14: 6-9
b. Si Caleb at si Joshua ay buong sumunod sa Panginoon. Deut 1:36; Bilang 14:24
c. Itinaas nila ang Diyos. Ang pananampalataya ay tumutuwid sa Diyos. Upang maiwasto = upang suportahan sa ebidensya o awtoridad.
d. Kumbinsido sila sa hindi nila nakikita (tulong ng Diyos) sapagkat mayroon silang awtoridad at katibayan ng Diyos - ang Kanyang salita.
5. Nang pinili ng Israel na maniwala sa Diyos at makapasok sa lupain:
a. Preincarnate Si Jesus ay naghihintay para sa kanila ng isang plano at kapangyarihan na kunin ang Jerico. Josh 5: 13-15; 6: 1-5
b. Kailangang paniwalaan nila ang plano at gawin ito. Heb 11:30; 10:23
c. Ang Aklat ni Josue ay nagtatapos sa pahayag na ginawa ng Diyos ang lahat para sa Israel na ipinangako Niya. Josh 21: 44,45; 23:14
d. Ang taong Diyos na may kapangyarihan na naghatid sa wakas ay pumasok sa lupain sa pamamagitan ng pananampalataya.
6. Josh 21: 44 – Binigyan sila ng Panginoon ng pahinga nang makapasok sila sa lupain sa pamamagitan ng pananampalataya.
a. Ang NT ay kumukuha ng paghahambing sa pagitan ng pahinga na dinala ng Diyos, sa pamamagitan ng pamumuno ni Joshua, sa Israel at ang natitirang ibinibigay sa atin ni Jesus.
b. Sa araling ito nais nating tingnan ang natitirang pananampalataya.

1. Ang isa sa mga punto na ginagawa ng manunulat ay si Jesus ay higit kaysa kay Joshua.
a. Si Hesus ay nagbibigay ng pahinga na mas malaki kaysa sa kapag ang Diyos, sa ilalim ng pamumuno ni Joshua, ay nagdala ng Israel sa lupang pangako.
b. Marami tayong matututuhan tungkol sa natitirang iniaalok ni Kristo sa talatang ito.
2. Tingnan muna natin ang natitirang ibinigay sa ilalim ni Joshua. Ito ay magbibigay sa atin ng pananaw sa natitirang mayroon tayo kay Cristo. Ang pahinga sa lupain sa ilalim ng Joshua ay nangangahulugang: Josh 21: 43-45
a. Ganap nilang pinasok ang lupain, talunin ang kanilang mga kaaway, at ito ay tinira (kinuha ang pangako ng Diyos).
b. Nakatira na sila ngayon sa lupain na dumadaloy na may gatas at pulot.
c. Ginawa ng Diyos para sa kanila ang lahat ng Kanyang ipinangako - nakita nila sa kanilang mga mata kung ano ang sinabi Niya sa kanila sa maraming taon.
3. Sa Josue 24: 2-13 isinalaysay ng Diyos para sa Israel kung ano ang nagawa niya upang dalhin sila hanggang sa puntong ito. Tingnan ang katuparan ng iilan lamang na mga pangako. v11-13
a. Nangako ang Diyos na itataboy niya ang mga tribo, at ginawa Niya. Exo 23:23; 33: 2; 34:11 b. Nangako ang Diyos na ipadala ang Kanyang mga takot bago ang Israel upang takutin ang mga tao sa lupain, at ginawa Niya. Exo 23: 27-30; Deut 7:20; Deut 2:25; Josh 2: 8-11 (ang sungay = sama-sama bilang isang species o uri; ay nauunawaan na ang mga kinakatakutan ng Diyos na nauna sa Israel)
c. Nangako ang Diyos na dalhin sila sa isang lupain na buong pagkakaloob, at ginawa Niya. Handa na ito at naghihintay para sa kanila. Ex 3: 8; Josh 24:13
4. Kung ano ang sinabi ng Diyos ay totoo rin bago mo ito makita tulad ng nakikita mo ito - at maaari kang magpahinga doon.
a. Bilang 13:30; 14: 8,9 – Ang lupain ay pag-aari sa kanila, ang Diyos ay handa sa paglaban, ang mga tao sa Jerico ay natakot sa puntong ito tulad ng nakita talaga ito ng Israel sa kanilang mga mata.
b. Maaari silang magpahinga, umasa, sa salita ng Diyos bago nila ito makita. c. Mula sa simula, sinabi ng Diyos sa Israel kung ano ang kakaharapin nila (mabuti at masama) pagdating nila sa lupain. Exo 3: 8; 17; 13: 5; Lev 20:24
d. Nang marating nila ang gilid ng lupain maaari nilang masabi: Ito ay tulad ng sinabi sa atin ng Diyos - mga tribo at gatas at honey. Ano pa ang sinabi Niya sa atin? Ganon din dapat !!
5. Ang natitira sa ilalim ni Joshua ay isa pang halimbawa sa atin ng katapatan ng Diyos. Tinupad ng Diyos ang Kanyang salita sa Israel. Makakapahinga tayo sa katotohanang gagawin Niya ang sinabi Niya para sa atin din.
6. Ang pahinga para sa Israel sa ilalim ni Josue ay nangangahulugang buong paglalaan.
a. May mga bahay at pastulan na naghihintay sa kanila. Josh 24:13
b. Isang lupain ng gatas at pulot = mayabong na lupa na nagtustos ng mayamang pastulan para sa mga baka na magbibigay ng napakaraming gatas na lupain ay "dumadaloy kasama nito", at gumagawa ng maraming uri ng mga bulaklak para sa pagkain para sa mga bees na gumagawa ng honey.
c. Deut 8: 7-10 – Ito ay isang lupain ng tubig, at mga pananim (nakatanim na), at mga mineral.
d. Ipinangako sa kanila ng Diyos hindi lamang paunang pagkakaloob sa lupa, ngunit patuloy na paglalaan. Lev 26: 4-13; Deut 11:14; 28: 11,12
7. Ang pahinga sa Hebreo ay nangangahulugang: itakwil = isuko mo (ihinto) ang iyong sariling pagsisikap; umasa ka sa Diyos; pahinga = isang buhay na nabuhay nagtitiwala (naniniwala) Diyos!
a. Nang ang Israel ay pumasok sa lupain sa ilalim ni Josue ay pumasok sila mula sa isang posisyon ng pahinga (sumusuko na umasa sa kanilang sariling pagsisikap at paniniwala sa Diyos).
b. Lahat ng ginawa nila (mula sa pagtawid ng Jordan hanggang sa pagkuha sa Jerico) ay dahil sa naniniwala sila sa Diyos.
c. Alam namin na ginagawa nila ito sapagkat naniniwala sila sa Diyos dahil talagang nakapasok sila sa lupa - 40 taon na ang nakalilipas hindi sila pumasok dahil hindi sila naniniwala sa Diyos.
8. Lev 26: 9 – Sinabi ng Diyos na Kaniyang itinatatag at pinagtibay ang Kanyang tipan sa kanila.
a. Ang isa sa mga pinakatindi na testamento sa katapatan ng Diyos ay ang pagkakaroon ng mga Hudyo bilang isang tao ngayon.
1. Sa loob ng 25 daang taon sila ay dalawang beses na nakakalat mula sa kanilang lupain. Nakakatuwang mga pagsisikap na ginawa upang puksain ito.
2. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang mga kasalanan laban sa Kanya, tumanggi ang Diyos na sirain ang Kanyang tipan sa kanilang mga ninuno at sila. Lev 26: 44,45
b. Ang pagkakaroon ng mga Hudyo sa mundo ngayon ay nararapat na pukawin ang ating mga puso tungkol sa katapatan ng Diyos.

1. Ang pahinga para sa Kristiyano ay may kasamang: lahat ng ibig sabihin nito para sa Israel ay higit pa.
a. Natalo ng Panginoon ang lahat ng ating mga kaaway para sa atin.
b. Maaari tayong mabuhay sa buong pagkakaloob na inilaan ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ni Cristo - para sa buhay na ito at sa susunod na espiritu, kaluluwa, at katawan. II Alagang Hayop 1: 3; Rom 8:32
c. Tinutupad ng Diyos ang lahat ng Kanyang salita sa atin.
2. Pumasok ang Israel sa pamamagitan ng talagang pagpasok sa lupain. Paano tayo nakakapasok sa kapahingahan, pagkakaloob, ng Diyos?
a. Mayroong dalawang katangian ng isa (ang Kristiyano) na pumasok sa kapahingahan ng Diyos, ang paglalaan ng Diyos kay Cristo.
b. Ang naniniwala ay pumapasok sa kapahingahan. Ang tumigil sa kanyang sariling mga gawa ay pumapasok sa kapahingahan. Heb 4: 3; 10
3. Alalahanin kung paano gumagana ang Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng pananampalataya.
a. Ibinibigay niya ang Kanyang salita, ang Kanyang pangako, at kung saan nakuha niya ang nais na tugon, ipinatupad niya ito, naganap.
1. Ang tugon na hinahanap ng Diyos ay pananampalataya = mga tao na maniniwala sa Kanyang salita. 2. Kapag ang isang tao ay naniniwala sa pangako ng Diyos, salita ng Diyos, naisasakatuparan ito ng Diyos = ginagawang nangyari ito.
b. Kapag naniniwala ka sa salita ng Diyos, pangako ng Diyos, mauunawaan mo ang Kaniyang pangako at ang kapangyarihan ng pangakong iyon, ay magaganap nito.
c. Samakatuwid, pinipigilan mo ang iyong sariling pagsisikap upang maisakatuparan ito.
1. Tumigil ka sa pagsubok na kumita o karapat-dapat sa tulong ng Diyos.
2. Tumigil ka sa pagsusumikap na magawa ito sa iyong sariling pagsisikap.
3. Naniniwala ka lamang sa Kanyang mga pangako, at ang resulta ay buong paglalaan kay Cristo.
4. Mayroong dalawang pangunahing katotohanan na dapat mong malaman upang makapasok sa pahinga ng Diyos.
a. Nakikipag-ugnay sa atin ang Diyos batay sa Kanyang biyaya bago at pagkatapos na tayo ay maligtas. Ef 2: 8,9; Rom 5: 1,2
1. Ang mga Kristiyano ay madalas na nahulog sa isang bitag - alam nila na sila ay nai-save ng biyaya, ngunit ngayon na sila ay nai-save, sa palagay nila ang tulong ng Diyos ay darating sa kanila sa direktang proporsyon sa kung ano ang kanilang ginagawa o hindi. Kailangan nilang kumita o karapat-dapat ito sa pamamagitan ng pagdarasal, pagdalo sa simbahan, pagbabasa ng Bibliya, pagpapatotoo, atbp.
2. Tinutupad ng Diyos ang Kanyang salita sa atin, hindi dahil nararapat tayo, kundi dahil sa naniniwala tayo.
3. Maaari mong sabihin - pagkatapos ay kikitain ko ito sa pamamagitan ng paniniwala dito? Hindi, ang pananampalataya ay iyong tungkulin, at ang pananampalataya ay nagmula sa Kaniyang salita. Efe 2: 8,9; Rom 10:17
4. Pumasok ka sa pamamahinga kapag napagtanto mong hindi ka makakakuha ng tulong ng Diyos, at huminto ka sa pagsubok na mangyari ito = tumigil sa iyong sariling mga gawa.
b. Dapat mong malaman na ang Diyos ay tapat - Gagawin Niya ang Kanyang ipinangako. Ang Bibliya ay napuno ng maraming mga halimbawa ng katapatan ng Diyos.
5. Kailangan nating magsikap upang makapasok sa kapahingahan na ibinigay ni Jesus. Heb 4:11
a. Ang matibay na pananampalataya ay ang pananalig na lubos na nahikayat, ganap na kumbinsido sa hindi nito nakikita, kumbinsido na gagawin ng Diyos ang ipinangako niya.
1. Ang makumbinsi ay nangangahulugang magdala sa pamamagitan ng argumento o katibayan sa paniniwala. Ang makumbinsi ay nangangahulugang pagtagumpayan ang kawalang-paniwala at pagtutol ng.
2. Ang lahat ng mga argumento ng ating pisikal na pandama, ating lohika, ating karanasan, ating mga tradisyon na panrelihiyon na nagsasabing ang sinabi ng Diyos na hindi ganoon dapat ay pagtagumpayan ng kaalaman mula sa salita ng Diyos - kung tayo ay ganap na makumbinsi. Kailangan iyon ng oras, pagsisikap, at pag-aaral.
b. Maaari akong magpahinga sa aking kama dahil alam kong hahawak ako nito. Maaari ka lamang magpahinga sa Diyos kapag talagang nalalaman mo kung ano siya at kung paano Siya gumagana. Aw 9:10
6. Ang pahinga ay hindi nangangahulugang kawalan ng aktibidad.
a. Ang pahinga sa Griyego ay nangangahulugang mag-ayos; upang kolonisahin. Ikaw ay naninirahan sa isang buhay ng tiwala sa Diyos.
b. Ang pahinga ay nangangahulugang umaasa ka, nakasalalay sa Diyos na tuparin ang Kanyang pangako sa iyo - hindi dahil sa gusto mo o hindi mo nararapat, ngunit dahil ang Diyos ay maawain at tapat.
c. Ang pahinga ay nangangahulugang ang mga pagkilos na iyong ginagawa ay hindi mga pagtatangka upang gawing kumilos ang Diyos, ngunit higit na pagpapahayag ng iyong kasunduan sa pangako ng Diyos sa iyo - mga pagpapahayag ng iyong kumpiyansa na tutuparin Niya ang Kanyang salita sa iyo.

1. Makakapahinga ako sa katotohanang hindi ko kailangang kumita ng kaligtasan o tulong pagkatapos na ako ay maligtas.
2. Maaari akong magpahinga sa katotohanan na inilalaan ng Diyos ang lahat ng kailangan ko at sa pamamagitan ni Kristo.
3. Makakapahinga ako sa katotohanang kahit na hindi ko pa ito nakikita, ang salita ng Diyos ay kasing sigurado, kasing totoo ng nakikita ko ito.
4. Maaari akong magpahinga sa katotohanang iyon na ang Diyos ay matapat at tutuparin ang Kanyang pangako kung ito ay aking paniniwalaan.