KARAGDAGANG TUNGKOL SA PAGSUSULIT SA PANANAMPALATAYA

Handa ng Diyos na Pagalingin
Kagustuhan ng Diyos na Pagalingin II
Mga Bagay sa Pagpapagaling
Marami pang Mga Bagay sa Paggaling
Paano Dumating ang Pagpapagaling
Pagpapagaling sa Pananampalataya
Pagpapagaling sa pamamagitan ng Pananampalataya II

1. Kung ang iyong mapagkukunan lamang ng impormasyon tungkol sa pagpapagaling ay ang Bibliya, hindi ka maaaring magkaroon ng ibang konklusyon kaysa sa laging kalooban ng Diyos na magpagaling.
2. Ngunit, nagpupumilit ang mga tao dito dahil hindi nila alam kung ano ang sinasabi sa Bibliya, o inilalagay nila ang karanasan sa itaas ng Bibliya. Pinag-aaralan namin ang salita ng Diyos upang ayusin ito.
3. Sa nakaraang ilang mga aralin, nakikipag-usap kami sa kung paano dumarating ang paggaling sa mga tao.
a. Minsan lumilitaw ang pagkalito sa paggaling dahil hindi maintindihan ng mga tao na ang paggaling ay dumating sa atin sa isa sa dalawang pangkalahatang paraan.
b. Ang mga tao ay maaaring pagalingin sa pamamagitan ng mga kaloob na pagpapagaling (pagpapakita ng Banal na Ghost) o sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos. I Cor 12:28; Santiago 5: 14,15
4. Walang sinumang may pangako na gagaling sa pamamagitan ng mga regalo ng pagpapagaling, ngunit lahat ay may pangako ng pagpapagaling sa pamamagitan ng pananampalataya. I Cor 12:11; Santiago 5:15
5. Nais nating ipagpatuloy ang pag-aaral ng dalangin ng pananampalataya upang mapakinabangan natin ang kahanga-hangang pangakong ginawa ng Diyos sa atin.

1. Kailangan muna nating gumawa ng isang mahalagang pahayag tungkol sa panalangin. Mayroong iba't ibang mga uri ng mga panalangin na may iba't ibang mga layunin, hangarin, "mga patakaran". Efe 6:18
a. Mayroong mga panalangin ng petisyon, mga panalangin ng pagsamba at papuri, mga panalangin ng pangako, mga panalangin ng pasasalamat.
b. Ang panalangin ay nakikipag-usap sa Diyos, hindi lamang humihingi sa Kanya ng mga bagay.
2. Ang panalangin ng pananampalataya ay hindi isang panalangin ng pagtatanong. Ito ay isang panalangin ng pagtanggap ng isang bagay na inalok o inilaan ng Diyos.
a. Dapat mong maunawaan, may isang kahulugan kung saan nagawa na ng Diyos ang lahat para sa atin na gagawin.
b. Hindi ka niya pagagalingin. Kung tungkol sa Diyos, pinagaling ka na Niya sa pamamagitan ni Cristo. Isa 53: 4-6; Alaga Ko 2:24
c. Hindi ito isang katanungan ng Diyos na gumagawa ng isang bagay para sa atin, ito ay isang katanungan ng pagtanggap o pag-aari natin kung ano ang naibigay Niya.
3. Kapag nanalangin ka upang maligtas ka, hindi mo hiniling sa Diyos na iligtas ka. Tinanggap mo ang kaligtasang inalok Niya sa iyo sa pamamagitan ni Hesus.
a. Napag-alaman mo na si Jesus ay namatay na upang bayaran ang iyong mga kasalanan, naniwala ka rito, at pagkatapos ay ipinahayag ang iyong paniniwala sa pamamagitan ng pagkumpisal sa kanya bilang Panginoon at Tagapagligtas. Rom 10: 9,10
b. Sa madaling salita, kinuha namin ang inaalok sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng paniniwala nito, kung gayon ginawa ito ng Diyos. Nagpatupad siya sa ating buhay kung ano ang naibigay sa atin.
4. Pareho itong gumagana sa pagpapagaling, sapagkat ang paglunas ay inilaan para sa atin sa pamamagitan ng parehong gawaing pangkasaysayan na nagbayad para sa ating mga kasalanan - ang Krus ni Kristo.
a. Naniniwala ka sa ginawa ng Diyos para sa iyo sa pamamagitan ni Kristo, sinasalita mo ito, at ipinapasa nito sa iyong katawan.
b. Mahal na Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo na si Hesus ay nagdala ng aking mga karamdaman at dinala ang aking mga sakit kaya't hindi ko kinaya ang mga ito. Naniniwala ako sa iyong salita sa akin na sa mga guhit ni Jesus gumaling ako. Tinatanggap ko ang aking paggaling at nagpapasalamat ako sa iyo na ako
gumaling na ako ngayon
c. Ang mga matatanda at langis na nabanggit sa James 5 ay walang kapangyarihan sa pagpapagaling sa kanilang sarili. Nagbibigay ang mga ito ng isang punto kung saan maaari kang tumayo - kapag ang mga kamay ay ipinatong sa akin, tatanggapin ko ang aking paggaling at mula sa puntong iyon,
Tatawagin ko ang aking sarili na gumaling.
d. Walang itinakdang panalangin na manalangin upang ang ating kumpiyansa ay hindi magpahinga sa isang pormula, ngunit sa Diyos at Kanyang katapatan upang matupad ang Kanyang salita.
5. Hindi ito isang kakatwa, kakatwang ideya - ito ang paraan ng Diyos. Binibigyan Niya ang Kanyang mga tao ng isang bagay, ngunit dapat nilang paniwalaan ito at kunin ito o posisahin ito.
a. Ibinigay ng Diyos sa Israel ang pangakong lupain. Sa Kanyang pag-iisip, matagal na sa kanila bago sila pumasok - ngunit, kailangan pa nilang pumasok at ariin ito. Deut 1: 8; Bilang 13:30
b. Maliban kina Joshua at Caleb, wala isang tao sa Israel ang pumasok sa (karanasan) kung ano ang ibinigay sa kanila ng Diyos dahil hindi nila pinaghalo ang pananampalataya sa pangako ng Diyos. Heb 3: 19-4: 2
c. Kailangang maniwala ang Israel na ang lupain ay pag-aari nila bago ito dahil lamang sa salita ng Diyos sa kanila. Kinukuha natin ang inaalok sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng paniniwala dito.

1. Si Jesus ay nagsalita sa isang puno ng igos at ang sinabi Niyang naganap. Marcos 11: 12-26
2. Nang magpakita si Pedro ng pagkamangha sa susunod na araw, ginamit ito ni Jesus bilang isang pagkakataon upang magturo tungkol sa pananampalataya at panalangin.
a. Sa pamamagitan ng puno ng igos, binigyan sila ni Jesus ng pagpapakita ng koneksyon sa pagitan ng panalangin at pananampalataya. Pagkatapos ay binigyan Niya sila ng paliwanag.
b. Sinabi niya sa kanila na kung naniniwala ka sa isang bagay kapag sinabi mo ito, magkakaroon ka nito. Samakatuwid, kapag nagdarasal ka (o nagsasalita), isaalang-alang na nagawa mula sa sandaling iyon at makikita mo ito.
3. Binibigyan tayo ni Jesus ng dalawang katangian ng uri ng panalangin na palaging nakakakuha ng mga resulta - ang panalangin ng pananampalataya, ang panalangin na tumatanggap ng isang bagay na inalok na ng Diyos.
a. v23 – Kung naniniwala ka sa iyong puso at sinabi sa iyong bibig ang iyong pinaniniwalaan, magkakaroon ka ng sasabihin mo = ang sasabihin mong mangyayari.
b. v24 – Kung naniniwala kang mayroon kang isang bagay bago mo ito makita, makikita mo ito.
4. Ginawa ni Jesus sa puno ng igos ang sinabi Niya sa mga alagad at sa amin.
a. Siya ay nagsalita sa puno (napapahamak ito). Naniwala siya sa sinabi Niya nang Siya
sinabi ito; Naniniwala siya na mangyayari ito.
b. Pasimple niyang kinausap ang puno. Tila hindi siya nagulat na namatay ang puno.
c. Bakit? Ginawa ito nang sinabi Niya ito. Naniniwala siyang natanggap niya ito nang sinabi Niya ito. Naniniwala siya na taglay niya ito sa sandaling iyon. Pagkatapos ito ay nangyari.
5. Iyon ang paraan na gumagana ang Diyos. Isinasaalang-alang niya ang isang bagay na nagawa bago ito makita nang simple dahil sinabi Niya ito. Rom 4:17
a. Ang Diyos ay lubos na tiwala na gagawa ng Kanyang salita kung ano ang sinasabing gagawin.
b. Pinahintulutan Niya tayo na gawin ang pareho - upang magsalita ng Kanyang salita at makita itong naganap. Ang pagpapagaling ang Kaniyang salita para sa atin. Aw 107: 20
6. Ang puno ay patay mula sa oras na kinausap ito ni Jesus - kahit na hindi ito nakikita sa sandaling iyon. Alam ni Hesus na ganoon.
a. Mayroong dalawang mga paraan upang malaman ang isang bagay. Maaari mo itong makita o maniwala.
b. Si Jesus ay kapwa kasama ng puno. Alam niyang patay na ang puno - una sapagkat pinaniwalaan niya ito, dahil sinabi Niya ito. Pagkatapos Nalaman niya ito sapagkat nakita niya ito.
c. Malalaman mong gumaling ka dahil sinabi sa iyo ng Diyos at pinaniniwalaan mo ito. Malalaman mong gumaling ka dahil naramdaman mo ito. Ang isa ay kumikita at gumagawa ng isa pa.
7. Nakakuha kami ng karagdagang kaalaman sa pangyayaring ito sa Mateo 21: 21,22
a. Pansinin, nililinaw ni Jesus sa Kanyang mga tagasunod - magagawa mo ang ginawa ko rito!
b. Maaari kang makipag-usap sa isang sakit at sabihin sa iyo na iwanan ka ng katawan dahil ito ay isang lumalabag sa batas, at maaari mong tawagan ang iyong sarili na gumaling batay sa salita ng Diyos.
c. Pansinin din ang karaniwang elemento sa pagitan ng account ni Marcos at Mateo -
ang kumpiyansa na tapos na = kung ano ang sinasabi ko at kung ano ang ipinagdarasal ko ay tapos na.
8. Juan 11: 41-44 – Nakita natin ang isa pang halimbawa nito sa ministeryo ni Jesus.
a. Nang tumayo si Jesus sa libingan ni Lazarus, tiwala Siya na dininig Siya ng kanyang Ama.
b. Pansinin, si Jesus ay hindi humingi ng anuman sa Ama. Alam na Niya na Siya ay pinahintulutan na palayain ang mga bihag, upang buhayin ang mga tao.
c. Nagsalita siya at pagkatapos ay naniwala sa sinabi Niyang mangyayari - at nangyari ito.

1. Sinasabi ng ilan na ang mga talatang ito ay hindi nalalapat sa lahat.
a. Kung gayon ano ang ibig sabihin ng sinuman at anupaman? Kung hindi nila ibig sabihin ang sinuman at anupaman dito, paano natin malalaman na ang ibig nilang sabihin ay kung sino man at anuman sa Juan 3:16 o Rom 10:13 o I Cor 10:31?
b. Nilinaw ni Hesus na nagtuturo Siya tungkol sa panalangin at pananampalataya, at lahat tayo ay dapat manalangin at mamuhay sa pananampalataya. I Tes 5:17; Rom 1:17
c. Hindi lamang ito ang lugar na sinalita ni Jesus na tulad nito - kahit sino, anuman. Matt 17:20; Matt 21: 21,22; Marcos 9:23; Lucas 17: 6; Juan 11:40
d. Habang nasa lupa, ipinahayag ni Jesus ang isang panalangin na sumasagot sa Diyos. Mat 7: 7-11; Juan 14:13; 15: 7; 16: 23,24
e. Ang Banal na Espiritu ay nagsabi ng parehong bagay sa ibang mga lugar. Santiago 1: 5-7; I Juan 3: 22,23; I Juan 5: 14,15
f. Ang Diyos ay isang panalangin na sinasagot ang Diyos na sinabi na oo sa pamamagitan ni Jesus.
1. II Cor 1: 20 – Siya (Hesus) ay ang oo na binibigkas sa mga pangako ng Diyos, bawat isa sa kanila. (NEB)
2. Kung ang nais mo ay ipinagkaloob sa Krus, sinabi ng Diyos na oo ito.
3. Hindi ito isang katanungan ng pagtatanong sa Diyos at paghihintay kung ano ang mangyayari. Ito ay
isang katanungan ng pagkakaroon ng kung ano na Siya ay inaalok mo.
2. Sinasabi ng ilan na ang mga talatang ito ay hindi kasama ang pagpapagaling, hindi mailalapat sa paggaling.
a. Dapat nilang isama ang pagpapagaling kung hindi man ay hindi nangangahulugang anupaman.
b. Isaisip si Jesus na nagsasalita dito - ang parehong Jesus na habang nasa lupa ay paulit-ulit na sinabi sa mga tao na pinagaling lamang ang "Ang iyong pananampalataya ay nagpagaling sa iyo". Marcos 5:34; 10:52
3. Sinasabi ng ilan na ang mga talatang ito ay hindi nangangahulugang anumang nais mo at kung ano ang iyong sasabihin.
a. Kung gayon bakit sinasabi nila ang anumang nais mo at kung ano ang sabihin mo?
b. Tingnan ang halimbawang ginamit ni Jesus sa Kanyang pagpapakita ng pananampalataya at panalangin. Kinausap niya ang isang puno !! Hindi ka makakakuha ng mas malawak, pangkalahatan, pisikal, at hindi espiritwal kaysa doon.
4. Paano kung ang isang tao ay nagnanais ng isang bagay na hindi kalooban ng Diyos para sa kanila?
a. Kung ang isang Kristiyano ay sadya, sadyang nagnanais ng isang bagay na alam niyang hindi kalooban ng Diyos, ang kanyang problema ay mas seryoso kaysa sa paglabag sa isang panuntunan sa panalangin.
b. Inihayag ng Diyos sa atin ang Kanyang kalooban sa Kanyang Aklat, at kung maglalaan tayo ng oras upang pag-aralan ito, malalaman natin ang Kanyang kalooban at kung ano ang nais natin kung ano ang nais Niya. Juan 15: 7; Aw 37: 3,4
c. Ang batayan ng ating pananampalataya ay ang salita ng Diyos. Hindi ka talaga makapaniwala (magkaroon ng pananampalataya) kung hindi ipinangako sa iyo ng Diyos - kung wala kang banal na kasulatan para sa gusto mo. Rom 10:17
5. Hindi ito gumana sapagkat may isang bagay kang nai-parrot. Gumagana ito sapagkat naniniwala ka na matutupad ang sinabi mo.
a. Sa totoo lang, gumagana ito nang maayos sa baligtad. Sinasabi ng mga tao na "Hindi ko kaya, hindi. hindi, hindi ”, at iyon mismo ang mayroon sila.
b. Karamihan sa atin ay binabaligtad ito. Sinasabi natin kung ano ang mayroon tayo (kung ano ang nakikita natin) kaysa magkaroon ng sinasabi natin (magsalita ng salita ng Diyos at panoorin itong binabago ang nakikita natin).
c. Hindi rin ito gumagana sa ibang tao. Hindi mo maaaring ipanalangin ang panalangin ng pananampalataya para sa isang taong labag sa kanilang kagustuhan. Kung kaya mo, maaari mong mai-save ang mga tao nang wala ang kanilang kooperasyon.

1. Dapat natin itong paganahin ngayon sa pamamagitan ng pakikipagkasundo sa Diyos.
a. Dapat nating sabihin kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa atin at paniniwalaan ito kapag sinabi natin ito.
b. Dapat nating paniwalaan na ang sasabihin natin ay magaganap.
c. Kung gayon, dapat nating hawakan ang ating propesyon ng pananampalataya (sinasabi ang parehong bagay na sinasabi ng Diyos) hanggang sa makita natin ito. Heb 4:14; 10:23
2. Ang pagtatapat na simpleng pag-parrote ay hindi gagana. Kailangang magmula sa iyong puso = kailangan mong paniwalaan ito.
a. Dapat mong makuha ang salita ng Diyos sa iyong puso. Nangangahulugan iyon na lubos na mahimok na gagawin ng Diyos sa iyo kung ano ang nagawa na niya para sa iyo.
b. Kumbinsido ka tungkol dito, maaari mong sabihin ito tulad ng tapos nang hindi mo ito nakikita.
c. Ang ganitong uri ng kumpiyansa ay dumarating lamang kapag ang salita ng Diyos ay mananatili o nangingibabaw sa iyo. Juan 15: 7; Col 3:16
d. Dumarating lamang iyon sa pamamagitan ng pagninilay sa salita ng Diyos. Josh 1: 8; Aw 1: 1-3
3. Pag-isipan ito nang isang minuto. Bakit matatag kang naniniwala na mayroong isang langit o na si Jesus ay namatay sa Krus para sa iyong mga kasalanan o na nai-save ka ng Kanyang dugo?
a. Narinig mo ang mga bagay na ipinangaral nang labis at nasabi mo nang labis sa iyong sarili, na ang mga salitang iyon ay mananatili sa iyo - sila ay bahagi ng iyo.
b. Paano kung narinig mo at sinabi kong Alaga 2:24 dalawampu't beses sa isang araw, araw-araw para sa anim na buwan? Ang salitang iyon ay mananatili sa iyo, masyadong!
4. Sa pagsara namin sa kasalukuyang serye na ito sa pagpapagaling, kung makakakuha ako ng isang bagay sa iyo, ito ito - magsimulang magnilay sa mga banal na kasulatan ngayon. Marcos 11: 23,24; Alaga Ko 2:24
a. Huwag maghintay hanggang sa sabihin ng doktor na cancer.
b. Kung mayroon kang mga problemang lugar o mahina na lugar tungkol sa paksa ng pagpapagaling, iwasto ang mga ito ngayon ng ilaw mula sa salita ng Diyos bago sabihin ng doktor: walang lunas!
5. Kung gagawin natin ito, mayroon tayong pangako ng Diyos na ang Kanyang salita ay magiging kalusugan o gamot sa lahat ng ating laman. Kaw 4: 20-22