DIYOS SA AT SA US

1. Ang kapayapaan na ito ay dumating sa amin mula sa Salita ng Diyos. Inihayag ng Bibliya kung ano ang katulad ng Diyos at kung paano siya gumagana para sa Kanyang mga tao. Ang impormasyong ito ay nagdadala ng kapayapaan sa ating isipan.
a. Ang Bibliya ay limampung porsyento ng kasaysayan. Ito ay isang talaan ng mga totoong tao na nakakuha ng tunay na tulong mula sa Diyos. Ang mga account na ito ay inilaan upang bigyan ng inspirasyon ang kumpiyansa at pag-asa sa atin habang hinaharap natin ang mga paghihirap sa buhay. Rom 15: 4
b. Batay sa kung ano ang ipinapakita sa atin ng Bibliya, maaari tayong magkaroon ng kapayapaan ng pag-iisip dahil ang Diyos ay kasama natin, at walang makakarating laban sa atin na mas malaki kaysa sa Diyos. Samakatuwid, kahit ano pa ang dumating sa ating paraan, hindi tayo dapat matakot. Isa 41:10; Isa 43: 1-2
2. Sa mga nagdaang ilang linggo ay tinitingnan natin ang kaluwalhatian ng Diyos - ang katotohanan na walang masyadong mahirap para sa Diyos at walang imposible para sa Kanya, kasama ang tila hindi maibabalik, hindi mababago na mga pangyayari.
a. Hindi lamang walang masyadong malaki para sa Diyos, "walang pag-iisip o layunin ng (Kanya) ay maaaring mapigilan" (Job 42: 2, Amp). Upang pinahahalagahan ang aspetong ito ng "bigness" ng Diyos, dapat nating malaman kung ano ang Kanyang pinakahuling layunin.
1. Nilikha ng Diyos ang lahi ng tao upang maging Kanyang mga anak na lalaki at babae sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo. Ginawa niya ang mundo upang maging tahanan para sa Kanyang sarili at Kanyang pamilya. Parehong pamilya at pamilya ng pamilya ay nasira ng kasalanan. Kasalukuyang ginagawa ng Diyos ang Kanyang plano ng pagtubos. Ang pagtubos ay plano ng Diyos na maibalik ang lahat na lumapit sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo sa kanilang nilikha na layunin. Ibalik niya ang tahanan ng pamilya (ang lupa) na may kaugnayan sa Pangalawang Pagdating ni Jesus.
2. Ang pangunahing layunin ng Diyos sa mundo ngayon ay hindi upang tapusin ang mga problema at hamon sa buhay, kundi upang dalhin ang mga tao sa pag-save ng kaalaman tungkol sa Kaniyang Sarili. Napakalaki ng Diyos na nagagawa Niyang magamit ang mga malupit na katotohanan ng buhay sa isang napinsalang mundo at pinapaglingkuran sila sa Kanyang pangwakas na layunin. Efe 1:11
b. Hindi mahalaga kung ano ang nangyayari sa iyong buhay, maaari mong siguraduhin na ang Diyos ay nagtatrabaho sa likuran ng mga eksena, na nagiging sanhi ito upang maglingkod sa Kanyang mga layunin habang gumagawa Siya upang ilabas ang tunay na kabutihan mula sa tunay na masama. At, hahayaan ka niya hanggang sa makalabas ka niya. Samakatuwid, hindi ka dapat matakot. Maaari kang magkaroon ng kapayapaan ng isip. 1. Kapag mayroon kang isang pananaw na walang hanggan (o napagtanto na may higit sa buhay kaysa lamang sa buhay na ito) nakakatulong ito na mapanatili ang pananaw sa buhay na ito. Hindi mahalaga kung ano ang mangyari, may pag-asa sa panghuling kinalabasan.
2. Jer 29: 11 — Sapagkat alam ko ang mga iniisip at plano na mayroon ako para sa iyo sabi ng Panginoon, ang mga saloobin at mga plano para sa kapakanan at kapayapaan, at hindi para sa kasamaan, upang mabigyan ka ng pag-asa sa iyong huling kalalabasan. (Amp)
3. Noong nakaraang linggo ay sinangguni namin si apostol Pablo. Siya ay may isang walang hanggang pananaw at ito ang nagpapagana sa kanya upang mamuhay ng hindi kapani-paniwalang mahirap na buhay sa kapayapaan at tagumpay.
a. Alam niya na kung ihahambing sa kawalang-hanggan ang isang buhay ng mga paghihirap ay miniscule. Ang kanyang mga kaguluhan ay hindi siya pinapababa. Alam niyang ginagamit sila ng Diyos upang makabuo ng mga walang hanggang resulta. Rom 8:18; II Cor 4:17 b. Sa araling ito tatalakayin natin kung bakit tayo, tulad ni Paul ay maaaring magkaroon ng kapayapaan ng pag-iisip kahit na sa gitna ng mga talagang hamon na mga pangyayari dahil ang Diyos ay kasama natin at para sa atin.

1. Ginawa namin ang punto na ang Diyos ay kasama ng lahat sa diwa na naroroon Siya kahit saan nang sabay-sabay.
a. Ngunit ang "kasama" na pinag-uusapan natin sa higit pa doon - tungkol sa relasyon. Dapat nating maunawaan na, hindi lamang ang Diyos na kasama natin, ang Diyos na kasama natin ay ang Kanyang ideya.
1. Ito ang iyong nilikha na layunin — upang makisalamuha sa Makapangyarihang Diyos, upang maging isang anak na lalaki o anak na babae ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo. Ang aming layunin ay naghahula sa buhay na ito at higit sa buhay na ito. II Tim 1: 9; Ef 1: 4-5; Ef 2: 7
2. Sa pamamagitan ng Krus, nagawa ng Diyos na ang mga makasalanan ay pumasok sa pakikipag-ugnay sa Kanya at maging Kanyang literal na mga anak na lalaki sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo. I Juan 5:11; Juan 1: 12-13; atbp (mga aralin para sa isa pang araw)
b. Ang ulat ng Lumang Tipan tungkol sa paglaya ng Israel mula sa pagkaalipin sa Egypt ay isang rekord sa kasaysayan — isang tunay na kaganapan na totoong naganap. Ngunit larawan din nito ang paglaya na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng Krus para sa lahat na naniniwala kay Jesus. Ang paglaya sa Israel ay tinutukoy bilang pagtubos. Ex 6: 6
1. Ex 29: 45-46; Lev 26: 12 — Napakalinaw ng Diyos tungkol sa katotohanan na Siya ay nagligtas o tinubos ang Israel para sa pakikipag-ugnay, upang maaari Niyang tumira sa kanila at makalakad kasama nila.
2. Kapag nabasa natin ang nangyari sa kanila sa sandaling sila ay natubos, nalaman natin na ang Diyos na kasama nila ay hindi nangangahulugang wala pang mga problema. Nangangahulugan ito ng pagkakaloob, gabay, proteksyon, paglaya.
A. II Cor 6: 16-18 — Binanggit ni Pablo ang mga talatang ito na nakasulat sa Exodo at Levitico nang hinikayat niya ang mga mananampalataya na hiwalay sa mga dati nang makasalanang paraan ng pamumuhay.
B. Paalalahanan niya ang mga mambabasa na iniligtas tayo ng Diyos upang Siya ay makatira at makalakad kasama natin. Ang paglalakad, na ginamit nang makasagisag, ay tumutukoy sa "mga gawain ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya" (Diksiyonaryo ng Vine).
Paalalahanan sila ni Pablo na inaalalayan tayo ng Diyos bilang Kanyang mga anak na lalaki at babae. Inaalagaan niya tayo tulad ng isang ama na nagmamalasakit sa kanyang anak, tulad ng ginawa niya sa Israel. Deut 1: 30-31
c. Tulad ng maraming mga salita, na may mga kakulay ng kahulugan, isa sa mga ito ay "tungkol sa o patungo; halimbawa: galit sa kanya; sa mga paligsahan sa kanya. " (Diksiyonaryo ng Webster).
1. Pag-isipan ay nangangahulugang "tingnan o isipin nang may isang partikular na pakiramdam; magkaroon o magpakita ng paggalang o pagmamalasakit sa; upang mabigyan ng pansin ang isang tao na may pabor ”(Webster's Dictionary). Ang isa pang lilim ng kahulugan sa salitang may "sa gilid ng o pabor" (Diksiyonaryo ng Webster).
2. Ang Diyos kasama mo ay nangangahulugan na ang Diyos at ikaw ay nasa relasyon at Siya ay para sa iyo. Tandaan, ang relasyon na ito ay hindi dahil sa isang bagay na nagawa mo, ngunit dahil sa isang bagay na nagawa niya.
2. Roma 8: 31 — Ang patotoo ni Pablo ay ang Diyos ay para sa atin. Ang katotohanang iyon ang gumawa sa kanya ng higit pa sa isang mananakop sa gitna ng mga hamon at kahirapan sa buhay (Rom 8:37). Ito ang pananaw ni Pablo sa katotohanan: Kung ang Diyos ay para sa atin, sino (o ano) ang maaaring laban sa atin? Pansinin ang konteksto ng pahayag ni Pablo.
a. Rom 8: 28 — Lahat ng bagay ay nagtutulungan at [umaangkop sa isang plano] para sa mabuti sa mga umiibig sa Diyos at tinawag alinsunod sa [Kanyang] disenyo at layunin. (Amp)
1. Roma 8: 29 — Ang layunin natin ay maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo. Kapag kinikilala natin si Jesus bilang Tagapagligtas at Panginoon pinapasok natin ang layunin kung saan tayo nilikha. Ngayon tayo ay tutubo sa pagkakapareho ni Kristo at hayaan ang Kanyang ilaw na lumiwanag sa ating buhay.
3. Roma 8: 30 — Binubuod ni Pablo kung paano naisakatuparan ng Diyos ang Kanyang layunin para sa atin: At yaong mga naunang inordenan niya ay tinawag din niya; at ang mga tinawag Niya ay binigyang-katwiran din, nagpakawala, gumawa ng matuwid, na inilalagay sila sa wastong paninindigan kasama ang Kanyang sarili. At yaong mga binibigyang-katwiran ay niluwalhati niya rin - pinalalaki sila sa isang makalangit na karangalan at kondisyon [estado ng pagiging] (Amp) b. Rom 8: 31 — Pagkatapos ay sinabi ni Pablo na kung ang Diyos ay para sa atin kung sino ang maaaring laban sa atin? Ito ay isang retorika na tanong. Ginagamit ito para sa epekto dahil ang sagot ay malinaw. Maliwanag, walang maaaring laban sa amin na mas malaki kaysa sa Diyos.
1. Ngunit ang isyu ay: Paano natin malalaman na ang Diyos ay para sa atin? Ang punto ni Pablo ay kapag nakita natin kung ano ang nagawa ng Diyos para sa atin ay malinaw ang sagot. Sa harap ng lahat ng ito, kung ano ang maiiwan upang sabihin (Phillips); ito lamang — Kung ang Diyos ay para sa atin, ano ang mahalaga kung sino ang maaaring laban sa atin? (Norlie)
2. Kung ginawa ito ng Diyos para sa atin habang tayo ay mga makasalanan at mga kaaway ng Kanya (Rom 5: 6-10), bakit hindi Siya magiging para sa atin ngayon na tayo ay nagkakasundo sa Kanya at nabigyan ng katarungan sa pamamagitan ng Krus ni Cristo?
3. Maaari mong iniisip: Alam kong sinasabi ng Bibliya na kung ang Diyos ay para sa akin kung ano ang maaaring laban sa akin? Ngunit lahat ng uri ng mga bagay at lahat ng uri ng tao ay laban sa akin. Paano natin ipapaliwanag ang tila pagkakasalungat na ito?
a. Ang talatang ito ay hindi isang pangako na walang darating laban sa iyo — sapagkat tiyak na gagawin nila ito. Nabubuhay tayo sa isang bumagsak na mundo at walang nakaligtas sa mga kahirapan sa buhay. Sinabi ito ni Jesus.
1. Juan 16: 33 — Sa mundo mayroon kang pagdurusa at mga pagsubok at pagkabalisa at pagkabigo; ngunit maging masigla ka - mag lakas ng loob, magtiwala, tiyak, walang takot — sapagkat nasagasaan ko ang mundo. — Inalis ko ito ng kapangyarihan upang saktan, sinakop ito [para sa iyo] (Amp).
2. Sa pamamagitan ng Kanyang pagkabuhay na muling pagkabuhay, ninakawan ni Jesus ang mga paghihirap sa buhay at malupit na katotohanan mula sa permanenteng nakakapinsala sa atin. Hindi mahalaga kung ano ang dumating sa ating paraan mayroong pagliligtas at pagpapanumbalik, ang ilan sa buhay na ito at ang ilan sa buhay na darating. Lahat ay gagawing tama sa isang paraan o sa iba pa.
b. Narito kung saan ang tamang sagot sa mga tanong na "bakit" at "ano" ay napakahalaga. Ang mga nakakagulat na tanong na ito ay nagnanakaw sa atin ng kapayapaan kapag hindi natin alam kung paano sasagutin ito ayon sa Bibliya.
1. Bakit nangyayari ang masasamang bagay? - sapagkat iyon ang buhay sa isang bumagsak na mundo. Ano ang ginagawa ng Diyos? - na sinasabing lahat na maglingkod sa Kanyang pinakahuling hangarin habang inilalabas niya ang tunay na mabuti mula sa tunay na masama.
2. Bakit hindi Niya napigilan ang lahat ng mga problema bago sila makarating sa sinuman? Binigyan ng Diyos ang mga tao ng malayang kalooban, at may malayang kalooban ay darating ang mga bunga ng mga pagpipilian na ginagawa ng mga tao (mabuti at masama).
A. Gayunpaman, dahil Siya ay Lahat ng Alam, nahuhulaan niya kung ano ang mangyayari at samakatuwid ay maaaring gumamit ng mga pagpipilian ng tao (maging ang mga hindi Niya sinasang-ayunan) at gawin silang maglingkod sa Kanyang mga layunin para sa kabutihan.
B. Ito ay kung saan dapat mong maunawaan na ang pangwakas na layunin ng Diyos ay mas malaki kaysa sa buhay na ito at na paminsan-minsan ay tinatanggal niya ang panandaliang pagpapala (tinatapos ang lahat ng mga kaguluhan) para sa pangmatagalang mga walang hanggang resulta. Ngunit hahayaan ka niya hanggang sa makalabas ka niya.

1. Isaalang-alang ang pananaw ni David sa katotohanan nang siya ay humarap sa labis na mga hamon, at nang siya ay tumakbo mula kay Saul na nais na patayin si David at ang kanyang sariling anak na si Absalom na nag-udyok sa paghihimagsik laban sa kanya.
a. Aw 23: 4 — Kapag naglalakad ako sa libis ng lilim ng kamatayan ay hindi ako matatakot na walang kasamaan dahil kasama mo ako. Bagaman ang talatang ito ay madalas na binabasa sa mga libing, hindi ito sanggunian sa oras ng ating pagkamatay. Hinarap ni David ang kampeon ng mga Filisteo na si Goliath sa lambak ng Elah (isang aktwal na lugar). Sa libis na iyon ay naharap ni David ang anino ng kamatayan dahil lumaban siya laban sa labis na mga posibilidad.
1. Ngunit alam ni David na ang Diyos ay sumasa kaniya, at gagawin ng Diyos ang hindi niya magagawa (I Sam 17: 47 - ang labanan ay ang Panginoon). Kaya't hindi natakot si David.
2. Sa isang kahulugan, ang kasalukuyang buhay na ito ay ang lambak ng anino ng kamatayan dahil ang mundong ito ay sinaktan ng isang sumpa ng katiwalian at kamatayan dahil sa kasalanan ni Adan. Madalas nating nahaharap ang labis na mga kalagayan, ngunit hindi tayo dapat matakot sapagkat ang Diyos ay kasama natin at gagawin Niya ang hindi natin magagawa. b. Alam ni David na ang Diyos ay handang (kasalukuyan) na tulong sa oras ng kaguluhan (Aw 46: 1) at ang Kanyang presensya ay kaligtasan (Aw 42: 5). Alam ni David na dahil ang Diyos ay sumasa kanya, mayroon siyang lahat na kailangan niya upang malagpasan ang anumang kinakaharap niya dahil walang makakalaban laban sa kanya na mas malaki kaysa sa Diyos. Alam ni David na hahabulin siya ng Diyos hanggang mapalabas niya siya.
2. Ipinakita sa amin ng mga karanasan ni David na ang kapayapaan ng pag-iisip sa harap ng mga problema sa buhay ay hindi nangangahulugang wala kaming negatibong emosyon. Inamin ni David na nakaramdam siya ng takot habang tumatakbo mula kay Haring Saul. Aw 56: 3
a. Ngunit alam ni David na may higit pa sa kwento — ang Diyos na kasama niya at ang Diyos para sa kanya. Ang patotoo ni David ay: Sa oras na natatakot ako, magtitiwala ako sa Iyo. Ako ay magpapahayag at magyabang sa Iyong Salita. Aw 56: 4
1. Alam ni David na ang Diyos ay may kamalayan sa kanyang kinakaharap - ang mga banta mula sa kanyang mga kaaway at ang kanyang sariling emosyonal na paghihirap (v5-8). Ngunit nagtiwala siya na ang kanyang mga kaaway ay babalik dahil ang Diyos ay para sa kanya (v9).
2. Alam ni David kung paano lumingon kung ano ang nakikita niya sa Diyos na kasama Niya, na pinoprotektahan at pinapanatili siya. Hindi ko ibig sabihin na mayroon siyang isang mystical na karanasan. Alam niya mula sa Salita ng Diyos na may higit na katotohanan kaysa sa nakikita at nararamdaman niya sa sandaling ito - ang Diyos na kasama niya at para sa kanya.
b. Nasulat ang Sl 57 nang napilitang tumakas si David sa isang yungib upang makatakas mula kay Saul (I Sam 22: 1). Tandaan na kapwa ang Awit 56 at 57 ay nagsisimula sa David na kinikilala ang awa ng Diyos (v1).
1. Ang salitang Hebreo na isinalin na maawain ay may ideya na yumuko o yumukod sa kabaitan sa isang mas mababa. Ang awa ay isang pagpapakita ng pagmamahal na ipinahayag sa isang nangangailangan na maaaring hindi karapat-dapat.
2. Hindi tumayo si David kung nararapat ba siya sa tulong ng Diyos o hindi. Naunawaan niya na ang Diyos na kasama niya at para sa kanya ay isang relasyon na sinimulan ng Diyos bago magsimula ang mundo at nagawa sa pamamagitan ng pagtubos. Ang kanyang kaugnayan sa Diyos ay pinasimulan ng Diyos.
3. Kung nakagawa ka ng mali na nagdala sa iyo sa iyong kasalukuyang kalagayan, iwasto mo ito. Kung hindi ito maiwasto, pagkatapos gawin ito sa Diyos at magtiwala sa Kanya na magawa ng mabuti mula rito.
c. Pansinin ang susunod na pahayag ni David sa Sal 57: 1 — Ako ay magtatago sa anino ng iyong mga pakpak. Ito ay isang talinghaga na nagmula sa isang ina na kumakalat ng kanyang mga pakpak upang masakop ang kanyang kabataan kapag lumitaw ang isang kaaway (isang ibon na biktima o isang bagyo). Parehong siya ay isang kanlungan at pagtatanggol sa kanila hanggang lumipas ang mga kaguluhan.
1. Ayon sa paningin, ang pahayag ni David ay hindi katawa-tawa dahil kung saan man tiningnan ni David (pataas, pababa, kanan, kaliwa) nakita niya ang mga pader ng kuweba, hindi ang anino ng mga pakpak ng Diyos (o ang Kanyang kasalukuyang tulong).
A. Sa ilalim ng anino ng mga pakpak ng Diyos ay nangangahulugang kinikilala ni David na nasa pangangalaga siya ng Diyos at sa ilalim ng Kanyang proteksyon. Hindi ito nangangahulugang walang problema o sakit para kay David.
B. Ibig sabihin nito na si David ay hindi maaaring permanenteng mapinsala o masira. Nangangahulugan ito na gagamitin ng Diyos ang saktan at paghihirap at gagampanan ito ng mabuti dahil ipinatupad niya ito sa paglilingkod sa Kanyang mga layunin.
2. Alam ni David na may higit na katotohanan kaysa sa kanyang nakikita at madarama. Alam ni David na ang Diyos ay sumasa kaniya, at na ang Diyos ay kasama niya ang kailangan niya.
A. Ang natitirang salmo ay isang pagkilala sa Diyos at isang papuri sa Diyos (v5-11). Tinukoy ni David na nagtatago sa ilalim ng hangin ng Diyos sa iba pang mga salmo, na laging kasama ng papuri.
B. Pagpupuri sa Diyos bago mo makita ang Kanyang tulong ay isang pagpapahayag ng tiwala o pananampalataya. Aw 63: 7 — Sapagkat ikaw ay aking tulong, at sa anino ng iyong mga pakpak ay magagalak ako. (Amp).
1. Tandaan ang Sal 57: 6 — Ang aking mga kaaway ay naglagay ng isang lambat at naghukay ng isang hukay para sa akin at nahulog sa kanilang sarili. Ang ilan ay nagsasabi na nangangahulugang maaari tayong manalangin at asahan ang pagkawasak sa ating mga kaaway - makakuha ng Diyos. Ngunit ito ay ganap na napalampas ng isang kamangha-manghang punto tungkol sa bigness ng Diyos.
2. Ang mga Huntsmen sa kulturang iyon ay gumagamit ng mga lambat at hukay upang maipit ang kanilang biktima. Ang punto ay walang bitag na maaaring itakda ng iyong kaaway na hindi maprotektahan at maililigtas ka ng Diyos. Ang tabak na dinala sa bukid ni Goliath ay ang ginamit ni David upang putulin ang ulo ng higante.

1. Siya ay itinapon sa Antioquia nang pukawin ang mga pinuno ng mga Hudyo (Gawa 13: 45-50). Sa Iconio, isang pagtatangka ang gumawa ng isang pagtatangka na ginawa upang salakayin at batuhin siya (Gawa 14: 2-5). Sa Lystra binato siya at iniwan para patay. Ngunit binuhay siya ng Diyos (Gawa 14: 19-20).
2. II Tim ay isinulat sa pagtatapos ng buhay ni Pablo. Ito ang kanyang huling sulat. Alam niya na malapit na siyang papatayin dahil sa kanyang pananampalataya kay Cristo (II Tim 4: 6-9). Pinugutan siya ng ulo sa tag-araw ng AD 67 o 68.
a. Paul ay nabilanggo sa Roma ilang taon na ang nakaraan, ngunit pinalaya. Nang maaresto si Pablo sa pangalawang pagkakataon ay agad siyang nagtanong at kailangang magbigay ng account para sa kanyang pag-uugali.
1. Sa oras na ito, si Nero ay emperador ng Roma. Kinamuhian niya ang mga Kristiyano at sinimulan ang malupit na pag-uusig, na pinalabas ang mga tao ng mga sulo. Walang nagawang tumayo kasama si Paul. II Tim 4: 16-17
2. Ngunit ang Panginoon ay tumayo kasama niya at pinalakas siya na matapang na ipahayag ang ebanghelyo. Hindi siya pinatay agad. At tiwala si Pablo na iingatan siya ng Panginoon sa kanyang makalangit na kaharian, at may gantimpala na naghihintay sa kanya (at lahat ng nagmamahal sa Panginoon).
b. Nakita ni Pablo ang kanyang sarili bilang isang mananakop sa pagdurusa, pagkabalisa, pag-uusig, atbp. (Roma 8: 35-39). Paano ito naaayon sa mga katotohanan na nakalista sa itaas?
1. Ang paglupig ay hindi nangangahulugang pinigilan ng Diyos ang mga gulo ni Pablo o nasisiyahan siya sa kanila. Ibig sabihin nito ay tinawag ni Paul ang maraming paghihirap na kinakaharap niya sandali at magaan. II Cor 4:17
2. Alam ni Pablo na maraming mga bagay ang dumating laban sa amin sa buhay, ngunit ito ay pansamantala. Alam niya na hahabulin siya ng Diyos hanggang mapalabas niya siya. Alam ni Pablo na gagawin ng Panginoon ang lahat na maglingkod sa Kanyang pinakahuling hangarin habang ginagawa niya ito para sa kabutihan. Samakatuwid, si Paul ay nagkaroon ng kapayapaan ng pag-iisip.
3. Maaari rin tayong magkaroon ng kapayapaan ng pag-iisip kapag tayo ay kumbinsido na walang maaaring dumating laban sa atin na mas malaki kaysa sa Diyos. Ililigtas tayo ng Diyos at panatilihin tayo mula sa permanenteng pinsala tulad ng ginawa niya kay Pablo. Ang layunin ng Diyos para sa ating buhay ay magaganap dahil kasama Niya tayo at Siya ay para sa atin. Siya na nagsimula ng isang mabuting gawain sa atin ay makumpleto ito, at papagtaguhin Niya tayo hanggang sa mailabas Niya tayo!