ANG DIYOS ANG POTTER

Diyos ay mabuti
Mabuting Kahulugan ng Mabuti
Mabuti pa rin ang Diyos
Ano ang Tungkol sa Lumang Tipan
Ang Diyos ang Potter
Isang Mabuting Diyos At Kasalanan ko
Isang Mabuting Diyos At Kasalanan II
Ano ang Gusto ng Diyos

1. Maraming mga Kristiyano ang nagpupumilit sa pagtitiwala sa Diyos sapagkat sa palagay nila ang mga kaguluhan ay nagmula sa Diyos. Ngunit, ang Bibliya ay napakalinaw. Ang Diyos ay hindi gumagawa ng masama sa Kanyang mga tao. Paano natin malalaman? Sinasabi sa atin ni Jesus na ito at ipinapakita sa atin iyon. Juan 14: 9; Heb 1: 1-3; Mat 19:17; Gawa 10:38
2. Narito lang ang mga kahirapan at paghihirap sapagkat buhay iyan sa isang sinumpaang lupa. Gen 3: 17,18; Rom 5:12
a. Ngunit ang Diyos ay gumawa ng paglalaan para sa amin sa mga paghihirap. Aalalayan niya tayo hanggang sa mailabas Niya tayo. Juan 16:33; Isa 41:10; 43: 2
b. Gumagamit ang Diyos ng mga paghihirap, pagsubok, at paghihirap sa buhay, ngunit hindi Niya ito inaayos.
c. Ang Diyos ay nagdudulot ng mga paghihirap sa buhay upang maghatid ng Kanyang mga layunin - pinakamataas na kaluwalhatian sa Kanyang sarili at pinakamataas na kabutihan sa maraming tao hangga't maaari. Rom 8:28; Efe 1:11
3. Ang isang dahilan ng pagkalito sa kung saan nanggagaling ang mga problema ay naniniwala kami at ulitin ang mga cliches na walang batayan sa banal na kasulatan.
a. Sinasabi namin: Ang Diyos ay ang magkukulam at kami ang luad. Maaari Niyang bigyan tayo ng isang pinsala sa kotse o kanser upang hubugin tayo at hubugin tayo, at tayo, bilang luwad, ay walang karapatang tanungin ang Kanyang soberanong karunungan.
b. Sinasabi ng Bibliya na ang Diyos, bilang ang magkukokol, ay may kapangyarihan na hubugin ang luad ayon sa nais Niya. Rom 9: 20-22
Ginagamit ng mga tao ang mga talatang ito upang suportahan ang mga ideya tulad ng mga ito: Ang Diyos, bilang magpapalyok, ay maaaring magpagaling ng isa at magkasakit kung nais Niya. Iyon ang Kanyang pagpipilian. Kung hindi mo gusto ang katotohanang kinuha Niya ang iyong trabaho, sinunog ang iyong bahay, o kinuha ang iyong minamahal, sino ka upang makipagtalo sa magpapalyok?
4. Ngunit, ang mga tao ay gumawa ng isang kritikal na pagkakamali sa mga talatang ito. Hindi sila nagbabasa sa konteksto, at, bilang isang resulta, nakakagawa sila ng mga maling konklusyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga talata. Sa araling ito nais naming suriin ang konteksto ng pahayag na ito. Malalaman natin ang ilang mahahalagang katotohanan tungkol sa kung paano magbasa at mag-konteksto, at, sa proseso, malalaman natin ang ilang higit pang mga bagay tungkol sa katangian ng Diyos.

1. Sa Rom 9,10,11 hinarap ni Pablo ang isang katanungan na maaaring lohikal na itinaas sa puntong ito ng talakayan: Paano makatiwala ang mga Hentil sa plano ng Diyos para sa kanila (pagiging anak, pagbibigay-katuwiran, pagpapakabanal, at pagluwalhati - Rom 8:29,30, XNUMX) kailan ang mga pangako ng tipan ng Diyos sa Israel ay hindi pa natutupad?
a. Nang itakwil ng mga Judio si Cristo bilang kanilang Mesiyas at ipinagbigay Siya sa Roma upang maipako sa krus, huminto ang Diyos sa pakikitungo sa mga Hudyo bilang isang bansa at nagsimulang pakikitungo sa Simbahan.
b. Bilang sagot sa tanong, ipinaliwanag ni Paul na ang ebanghelyo ay dinala sa mga Hentil dahil tinanggihan ito ng mga Hudyo. Ang pangyayaring iyon ay ganap na patas at makatarungan, at darating ang panahon na ang Israel ay babaling kay Cristo at ang plano ng Diyos para sa kanila ay matutupad.
c. Ang paksang tinatalakay sa mga kabanatang ito ay ang pakikitungo ng Diyos sa bansa ng Israel - hindi pakikitungo ng Diyos sa mga indibidwal sa araw-araw.
d. Ipinapakita ng mga kabanatang ito ang soberanya at hustisya ng Diyos sa pakikitungo sa Israel. Hindi mo maaaring gamitin ang mga talata sa Rom 9 upang sabihin: Binigyan ako ng Diyos ng isang bagbag ng kotse o cancer dahil Siya ang Soberong Potter at ako ang luwad. Kinukuha mo ang mga talata sa labas ng konteksto at nakagagawa ng mga maling konklusyon.
2. Ano ang ibig sabihin ni Pablo kapag tinawag niya ang Diyos na Potter? Kailangan nating gumamit ng banal na kasulatan upang tukuyin ang banal na kasulatan.
a. Hindi maraming mga sanggunian sa Diyos na Potter sa Bibliya. Sa tuwing tinawag ang Diyos na Potter ito ay tumutukoy sa Kanyang pakikitungo sa mga bansa kumpara sa mga indibidwal. Iyon lamang ang paraan ng halimbawa ng Potter at ang luad na ginamit sa Bibliya. Isa 29: 15,16; 45: 9; 64: 8,9; Jer 18: 1-10
b. Partikular na ginamit ito patungkol sa pakikitungo ng Diyos sa Israel noong sila ay nasa paghihimagsik laban sa Kanya, pagsamba sa mga huwad na diyos.
3. Nang dinala ng Diyos ang Israel sa Lupang Pangako Sinabi niya sa kanila ang bunga ng pagtalikod sa Kanya upang sumamba sa ibang mga diyos ay aalisin sa lupain. Hahayaan niya ang kanilang mga kaaway na lampasan sila. Deut 4: 23-28
a. Sina Jeremias at Isaias ay mga propetang ipinadala upang bigyan ng babala ang Israel na bumalik sa Diyos o paghuhusga sa anyo ng mga dayuhang mananakop ay darating sa kanila.
1. Binigyan ng Diyos ang mga propetang ito ng maraming paraan upang maipakita ang kanilang mga mensahe. Ang isa sa kanila ay ang pagkakatulad ng Potter at ang luad. Kapag binasa mo ang lahat ng mga sanggunian sa OT malinaw na ang Diyos ay nagsasalita sa bansa ng Israel at hindi sa mga indibidwal.
2. Sinasabi ng mga sanggunian kung ano ang mangyayari sa bansa ng Israel dahil sa pagtanggi sa Diyos. Ang Potter ay may karapatang tanggihan o tanggapin ang Israel batay sa kanilang katapatan sa Kanya.
b. Wala sa mga taludtod ang tumutukoy sa mga indibidwal na nagdurusa ng kahirapan, pagkawala, o sakit sa hindi malinaw na mga kadahilanan at pagkatapos ay ipinapaliwanag ito sa pamamagitan ng katotohanan na ang Diyos ang Potter na maaaring gawin ang nais Niya sa luwad.
c. Ang tanging sanggunian ng NT sa Diyos bilang Potter ay matatagpuan sa Rom 9: 20-22. Ito ay isang quote mula sa
Jer 18: 1-10, tulad ng malalaman natin. Ito rin ay tumutukoy sa pakikitungo ng Diyos sa mga bansa.

1. Rom 9: 1-8 – Ibinuhos ni Paul ang kanyang puso tungkol sa kanyang mga tao ayon sa laman, ang mga Hudyo. Pagkatapos ay nagtanong siya ng isang katanungan na sinasagot niya, "Nabigo ba ang Diyos na tuparin ang Kanyang mga pangako, nabigo ba ang Kanyang salita dahil ang mga Hudyo ay hindi natanggap si Cristo? Hindi, sapagkat si Abraham ay nagkakaroon ng mga anak - yaong mga naniniwala kay Kristo. " Gal 4:28, 3:29
2. Pagkatapos ay sinimulang ipaliwanag ni Pablo na hindi makatarungan sa Diyos na gawin ang mga tao na Kanyang hindi pisikal na inapo ni Abraham, upang gawin ang mga tao na Kanyang mga anak sa pamamagitan ng pananampalataya.
a. Pinangako ng Diyos kina Abraham at Sarah na isang anak na lalaki. Sinubukan nila ang kanilang sariling plano na gumawa ng isang binhi - si Ishmael. Ngunit hindi ito tumigil sa plano ng Diyos. Pinili ng Diyos si Isaac ay ang binhi kung kanino at sa kanino naganap ang pangako. Gen 26: 1-5
b. Makalipas ang maraming taon, ikinasal ni Isaac si Rebecca na nabuntis ng kambal, sina Esau at Jacob. Kahit na bago pa sila ipanganak ay pinili ng Diyos si Jacob bilang binhi na kung saan ang pangako na ipapasa kahit na si Esau ang panganay. v10
3. Ang mga tao ay hindi pagkakaunawaan at maling paggamit ng v11-13. Si Pablo ay nagsasalita ng mga bansa. Si Jacob ay Israel at si Esau ay ang Edom (o ang mga inapo ni Esau; ay may poot sa Israel).
a. Ang mga bata ay wala sa orihinal na teksto at ang bansa ay mas nakakaintindi sa konteksto. Nang buntis si Rebecca, kinausap siya ng Diyos at sinabi sa kanya na mayroon siyang dalawang bansa sa kanyang sinapupunan. Gen 25: 22,23
b. Ang v13 ay isang quote mula sa Mal 1: 1-5 na malinaw na ang Esau ay isang bansa, ang mga Edomita, at si Jacob ay isang bansa, ang Israel.
c. Ngunit ang punto ay, alinmang pangkat ang gumawa ng anumang bagay na karapat-dapat na gawing espesyal na tao ng Diyos o hindi. Nasa Diyos ang makapangyarihang pumili ng binhi.
4. Ang Rom 9: 14,15 ay nagtatanong at sumasagot sa tanong: Hindi ba makatarungan ang Diyos dahil inilalagay Niya ang Kanyang mga pagpapala sa isang partikular na grupo ng mga tao? Hindi, maaari niyang pagpalain ang sinumang pipiliin niya.
a. v15 quote Ex 33: 19 – Magkakaroon ako ng awa sa sinumang nais ko, kasama na, sa konteksto, ang mga Hudyo na karapat-dapat na patayin para sa pagsamba sa diyus-diyusan sa Ex 32.
b. v16 – Ang pagpili ng kung sino ang magiging linya na kung saan dadaan ang mga pagpapala ni Abraham ay nasa Diyos.
5. Ang mga tao ay hindi pagkakaunawaan at maling paggamit ng v17. Sinasabi ng ilan na nangangahulugan ito na binuhay ng Diyos si Paraon upang saktan siya, at maaaring gawin iyon ng Diyos sa atin sapagkat Siya ang Potter at tayo ang luad.
a. Ang v17 ay isang sanggunian sa Ex 9: 13-16 kung saan ang Diyos ay nagbigay ng mensahe kay Faraon. Ipinaalam ng Diyos kay Paraon na soberanya ng Diyos na siya at ang kanyang mga tao ay hindi pa nawasak ng mga nakaraang salot.
1. Sa Hebreo sinasabing, "Aking pinatayo ka".
2. v15,16 – Sapagkat sa ngayon ay maaring maabot ko ang Aking kamay at hampasin kita at ang iyong bayan ng salot, at ikaw ay mapahamak mula sa lupa. Ngunit para sa hangaring ito ay pinapagbuhay kita, upang maipakita ko sa iyo ang Aking kapangyarihan, at upang ang aking pangalan ay maipahayag sa buong lupa. (Amp)
b. Ang Diyos, sa Kanyang soberanya, sa Kanyang kabaitan, ay pinangalagaan sila upang magkaroon Siya ng karagdagang pagkakataong ipakita sa kanila na Siya, si Jehova, ang tanging tunay na Diyos at ang ilan sa kanila ay maliligtas sa pamamagitan ng makapangyarihang pagpapakita ng Diyos ng Kaniyang kapangyarihan. Exo 8:19; 9:20; 12: 37,38; Josh 2: 9-11
6. v18 – Pagkatapos ay gumuhit si Pablo ng konklusyon batay sa sinabi na niya.
a. Ang Diyos, ayon sa Kanyang sariling kalooban at karunungan, ay nagpapakita ng awa o nagbibigay ng Kanyang mga pagpapala sa isang bahagi ng sangkatauhan (ang mga Hudyo sa OT at ang mga Hentil sa NT) habang pinapayagan niya ang ibang bahagi na patigasin ang kanilang mga sarili sa kasalanan at magdusa ng mga kahihinatnan ( Ang mga Egypt sa OT at ang mga Hudyo sa NT).
b. "Kung sino ang Kanyang patigasin" ay isang Hebraism. Sa Hebreong pag-iisip na set at wika ay sinabi ng Diyos na gawin ang pinapayagan lamang Niya.
1. Kung babasahin natin nang mabuti ang lahat ng mga puna tungkol kay Paraon (isang buong aralin) malinaw na pinapagod niya ang kanyang sariling puso sa Diyos. I Sam 6: 6
2. Pinatigas din ng Israel ang kanilang sariling mga puso sa Diyos. Mat 13: 13-15; Juan 12: 37,38
7. v19-21 – Pagkatapos ay nakikipag-usap si Paul sa isang katanungang katulad sa Rom 3: 7. "Kung ang kaluwalhatian ng Diyos ay kamangha-mangha na ipinakita ng katigasan ng puso ng mga tao at hindi pagsunod, kung gayon bakit Siya naghanap ng pagkakamali sa kanila?"
a. Sinabi ni Paul na walang karapatang magtanong sa tanong na iyon. Tandaan, sa konteksto, ang bagay na nabuo ay mga bansa (Israel).
b. Sa v21 sinipi ni Paul mula sa talinghaga ng magpapalyok na matatagpuan sa Jer 18: 1-10 na tumutukoy sa pakikitungo ng Diyos sa Israel. Ang parabulang walang kinalaman sa mga car wrecks o cancer sa indibidwal na buhay.
c. Ang punto ay bilang Soberanong Potter, may karapatan ang Diyos na tanggapin o tanggihan ang Israel batay sa kanilang katapatan sa Kanya.
8. v22-24 – Ang mga talatang ito ay hindi sinasabi sa atin na ang Diyos ay gumagawa ng ilang mga tao ng mga sisidlan ng poot para sa pagkawasak at ilang mga sisidlan ng awa para sa kaluwalhatian.
a. Ang mga sisidlan ng poot, sa konteksto, ay si Faraon at ang mga Ehiptohanon at Israel. Ang parehong mga grupo ay malubhang nagkasala sa harap ng Diyos - Egypt ng pagsamba sa idolo at Israel ng pagtanggi sa Mesiyas.
b. Parehong pinatigas ang kanilang mga puso sa harap ng mga makapangyarihang pagpapakita ng biyaya, kapangyarihan, at pasensya ng Diyos na umaangkop sa kanilang sarili sa pagkawasak. Sinasabi ng Amplified Bible na, "Mga Bagay ng Kanyang galit na hinog na para sa pagkawasak". Ang Israel ay malapit nang mapuksa bilang isang bansa.
c. Ang II Tim 2: 20,21 ay nagsasabi sa amin kung anong uri ng mga sasakyang-dagat tayo bilang mga indibidwal ay nasa atin at natutukoy sa pamamagitan ng ating sariling mga sagot sa Diyos at sa Kanyang salita.
9. v23,24– "At Siya ay may karapatang kumuha ng iba tulad ng ating sarili, na ginawa para sa pagbuhos ng kayamanan ng Kanyang kaluwalhatian sa, maging tayo ay mga Hudyo o mga Hentil, at upang maging mabait sa amin upang makita ng bawat isa kung gaano kalaki ang Kanyang kaluwalhatian. " (Buhay) Ang Diyos bilang ang Potter ay may karapatang mag-alok ng kaligtasan sa mga Gentil sa pamamagitan ng pananampalataya ngayong tinanggihan ng mga Hudyo ang Kanyang alok.
10. Ipinapaalala ni Pablo sa kanila na ang lahat ng ito ay hinulaang sa OT.
a. v25,26 – Ito ay bilang katuparan ng pangako ng Diyos kay Oseas na tatawagin Niya ang mga tao sa Kanya na hindi Kanyang bayan - ang mga Hentil. Oseas 2:23; 1:10
b. v27-29 – Paalalahanan sila ni Paul na ang nalabi sa Israel ay maliligtas tulad ng hinulaan sa Isa 10: 22,23.
c. v30-33 – Itinuro ni Paul na ang mga Hentil ay nakakuha ng katuwiran sapagkat hinahanap nila ito sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi ito nakuha ng mga Hudyo sapagkat hinahangad nila ito sa pamamagitan ng mga gawa na hinulaan sa OT.
Aw 118: 22; Isa 8:14; 28:16
11. Sa mga kabanata 10 at 11 nagpatuloy si Paul upang ipaliwanag ang mga pagtatangka ng Israel na makamit ang katuwiran sa pamamagitan ng mga gawa at kanilang pagtanggi sa ebanghelyo.
a. Tiniyak ni Paul sa mga mambabasa na hindi itinakwil ng Diyos ang Kanyang mga hinirang, mga taong nakipagtipan kahit na ang kanilang kasaysayan ay puno ng kasalanan at kawalan ng paniniwala. Ang kanilang pag-uugali ay hindi pinapawi ang mga walang pasubaling mga pangako ng Diyos. Mayroong isang naniniwala na natitirang Hudyo kahit ngayon, at darating ang isang araw na ang Israel ay lumingon kay Cristo at ang mga pangako ng Diyos sa Israel ay matutupad.
b. Pansamantala, may kapangyarihan ang Diyos na gamitin ang pagtanggi ng Israel sa kaligtasan sa pamamagitan ni Cristo upang pagpalain ang mga Gentil. Bakit? Sapagkat Siya ay may kapangyarihan, sapagkat Siya ang Magpapalabas.

1. Ang Kanyang plano na isantabi ang pambansang Israel para sa kanilang kawalan ng pananampalataya ay nagbigay-daan sa Kanya na gawin ang mga Hentil na Kanyang espirituwal na tao nang hindi nilabag ang anumang mga pangakong ibinigay sa Israel. Siya ang Diyos at may karapatang pagpalain ang Kanyang pipiliin sa paraang pipiliin niya - ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya ang Kanyang pinili.
2. Ang mga talatang ito sa Rom 9 ay walang kinalaman sa cancer at car wrecks sa indibidwal na buhay. Sinabi nila sa amin:
a. Na ang Potter ay pumili ng mga tao o bansa na maging Kanyang bayan - ang mga Hudyo sa OT at ang Iglesya sa NT - sapagkat Siya ay may kapangyarihan.
b. Na ang Kanyang pinili sa kanila ay patas at makatarungan dahil bilang isang may kataasang Diyos ay may karapatan siyang ipakita ang Kanyang kabaitan sa sinumang nais Niya.
c. Ang pagkakatulad ng Diyos bilang ang Potter na gumagawa ng nais Niya sa mga daluyan ng luwad ay ginamit kaugnay sa pagpili ng Diyos ng Israel bilang Kanyang espesyal na tao sa OT at ng Simbahan sa NT at hindi bilang isang paliwanag para sa kasamaan at pagdurusa sa ating buhay .
d. Tinapos ni Paul ang talakayan niya tungkol sa soberanong plano ng Diyos para sa Israel at sa Iglesya sa pamamagitan ng pagpuri sa pinakamataas na karunungan ng Diyos. Rom 11: 33-36
3. Mali bang sabihin na ang Diyos ang Potter at tayo ang luad? Hindi, hangga't naiintindihan mo ang ilang mga pangunahing punto.
a. Hindi iyon nangangahulugan na ang Diyos ay maaaring gumawa o gumawa ng masama sa iyo dahil Siya ay may kapangyarihan at maaaring gawin ang anumang nais Niyang gawin. Hindi niya maitatanggi ang Kanyang Sarili (II Tim 2:13). Siya ay mabuti at mahusay na nangangahulugang mabuti.
b. Oo, hinuhubog tayo at hinuhubog ng Diyos, ngunit ginagawa ito sa loob ng salita at ng Espiritu.
c. Ang Diyos na Potter ay Diyos din ng iyong Ama (Isa. 64: 8) at hahuhubaran ka niya at hubugin ka bilang isang Ama
- may pagmamahal.