MABUTI PA ANG DIYOS

Diyos ay mabuti
Mabuting Kahulugan ng Mabuti
Mabuti pa rin ang Diyos
Ano ang Tungkol sa Lumang Tipan
Ang Diyos ang Potter
Isang Mabuting Diyos At Kasalanan ko
Isang Mabuting Diyos At Kasalanan II
Ano ang Gusto ng Diyos

1. Nakatuon kami sa tatlong aspeto ng katangian ng Diyos. Ang Diyos ay mabuti at mabuti ay nangangahulugang mabuti. Ang Diyos ay isang Ama na mas mahusay kaysa sa pinakamagandang tatay sa lupa. Ang Diyos ay tapat - Palagi Niyang sinusunod ang Kanyang salita.
a. Maraming mga Kristiyano ang may hindi tumpak na mga ideya tungkol sa pagkatao ng Diyos at, bilang isang resulta, mayroon silang mga hindi tumpak na ideya tungkol sa kung paano pakitunguhan ng Diyos ang mga tao.
b. Ang mga Kristiyano ay nagkakamali sa pag-iisip na ang mga kaguluhan ay nagmumula sa Diyos habang tinuturo tayo, sinusuri tayo, nililinis tayo, nililinis tayo, at pinarurusahan tayo.
1. Ngunit, napakalinaw ng Bibliya na ang mga kaguluhan ay hindi nagmumula sa Diyos. Ang mga ito ay bahagi ng buhay sa isang makasalang kasalanan sa lupa, isang lupa na apektado ng kasalanan. Narito lang ang mga problema. Juan 16:33; Matt 6:19
2. Tinuturuan tayo ng Diyos, linisin tayo, perpekto tayo, subukan tayo, at pagpaparusahan tayo. Ngunit ginagawa Niya ito sa Kanyang salita.
c. Ang hindi tumpak na kaalaman sa katangian ng Diyos ay maaaring makasakit sa iyong pananampalataya. Hindi mo lubos na mapagkakatiwalaan ang isang tao na naniniwala kang maaaring makapinsala sa iyo. Ang tumpak na kaalaman ay isang napakalaking tagabuo ng pananampalataya. Aw 9:10; Heb 11:11
2. Noong si Jesucristo ay narito sa lupa ay binigyan niya tayo ng ilang kritikal na impormasyon tungkol sa katangian ng Diyos.
a. Juan 14: 9 – Sinabi ni Jesus na kung nakita mo Siya, nakita mo ang Ama. Bakit? Dahil si Hesus ay Diyos. Isa sa mga kadahilanang ang Diyos ay naging tao, nagkatawang tao, upang makita natin Siya.
1. Nang si Jesus ay nasa lupa ay ipinakita Niya sa atin kung paano pakitunguhan ng Diyos ang mga tao. Kung may ginawa si Jesus sa mga tao, ginagawa ito ng Diyos. Kung hindi ito ginawa ni Jesus, hindi ito ginagawa ng Diyos.
2. Si Jesus ay hindi sinubukan ang sinuman, hindi nilinis ang sinoman, hindi pinarurusahan ang sinumang may mahirap na mga kalagayan. Ginawa niya ang lahat ng mga bagay na iyon sa Kanyang salita.
b. Juan 10: 10 – Nang si Jesus ay nasa lupa, sinabi Niya sa atin na kung may isang bagay sa iyong buhay na pagpatay, pagnanakaw, o pagsira, hindi ito nagmula sa Diyos.
3. Sa araling ito nais nating magpatuloy upang pag-usapan ang katotohanan na ang Diyos ay mabuti at mahusay na nangangahulugang mabuti.

1. Marcos 4: 35-41 – Ang mga disipulo ay tumatawid sa Dagat ng Galilea at nakasalubong ang isang kakila-kilabot na bagyo na nagbanta sa kanilang buhay. Kung hindi nakialam si Hesus, malamang namatay sila.
2. Ang pangyayaring ito ay nagdudulot ng tanong na lahat tayo ay nakikibaka sa mahirap na oras. Bakit nangyari ang bagyo?
a. Nagpadala ba o pinayagan ng Diyos ang bagyo? Hindi!
1. Pinayagan niya ito sa parehong paraan na pinahihintulutan niya ang mga tao na magkasala at pumunta sa impiyerno. Hindi siya para dito o sa likod nito sa anumang paraan. Ang mga tao talaga ay may libreng kalooban. Kasama rito ang parehong pagpipilian at ang mga kahihinatnan ng pagpili.
2. Walang makalupang magulang ang magpapadala ng bagyo at may layunin na ilagay ang Kanyang anak sa isang sitwasyon na nagbabanta sa buhay upang magturo sa kanya ng isang aralin. Sinabi ni Jesus na ang Diyos ay mas mahusay kaysa sa pinakamahusay na ama sa mundo.
Matt 7: 7-11
3. Pinahinto ni Jesus ang bagyo. Kung ang bagyo ay gawain ng Diyos, inalis ni Hesus ang gawain ng Diyos sa pamamagitan ng paghinto nito. At, iyon ay isang bahay na nahahati laban sa sarili. Matt 12: 24-26
b. Ang mga mapinsala na bagyo ay bahagi ng buhay sa isang sinumpaang lupa.
1. Nang nagkasala sina Adan at Eva ang isa sa mga bunga ng kanilang kasalanan ay ang isang sumpa ay pinakawalan sa mundo. Gen 3: 17-19; Rom 5:12
2. Bago naganap ang kasalanan walang nangyari tulad ng isang mapanirang bagyo. Ang lupa ay natubigan ng isang ambon. Gen 1:31; 2: 6
c. Nagpadala ba si bagyo ng bagyo? Hindi namin alam, ngunit hindi siya direktang responsable para dito bilang unang rebelde sa sansinukob. At, nagtatrabaho siya sa bagyo tulad ng makikita natin sa isang minuto.
1. Tandaan, ang Diyos at si Satanas ay hindi nagtutulungan. Ang demonyo ay hindi hit ng Diyos. Ang diyablo ay hindi espesyal na kasangkapan sa pagwawakas ng Diyos na nakalaan para sa Kanyang mga piniling mga lingkod. Kalaban niya ang Diyos.
2. Isang nakamamatay na bagyo ang umusbong sa dagat sapagkat iyon ang buhay sa isang sumpa sa lupa.
3. Sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad at sa amin na darating si Satanas upang magnakaw ng salita sa pamamagitan ng pagdurusa, pag-uusig, at pagdurusa. Marcos 4: 15-17; Mat 13: 19-21
a. Nang maganap ang bagyo, sinabi na ni Jesus sa mga alagad na minamahal at pinangalagaan sila ng Diyos. Mat 6: 25-33; 7: 7-11
b. Ngunit sa sandaling magsalita ang mga alagad (v38) makikita natin na ang salita ay ninakaw mula sa kanila. “Jesus wala ka bang pakialam sa amin? Mamatay tayo. "
c. Paano nakawin ang salitang ito? Sa pamamagitan ng isang pangyayari na naging hitsura nito na parang walang pakialam sa kanila ang Diyos. Sa pamamagitan ng maapoy na mga pana mula kay satanas (kaisipan) na sumalungat sa salita ng Diyos Efe 6:11
4. Pansinin, tinawag ni Jesus ang kanilang reaksyon sa bagyo na "walang pananampalataya". Anong ginawa nila? Duda nila ang pangangalaga ng Diyos sa kanila. Tandaan ang koneksyon sa pagitan ng kaalaman sa katangian ng Diyos at mabisang pananampalataya.
a. Pansinin din na dahil hindi sila nakabatay sa kaalaman tungkol sa katangian ng Diyos, kung kailan ang hitsura ng mga pangyayari ay waring walang pakialam sa kanila ang Diyos, kumampi sila sa kung ano ang sinabi sa kanila ng paningin at damdamin.
b. Naawa si Hesus sa kanila at tinulungan pa rin sila. Ngunit, mula sa kanilang reaksyon sa bagyo maaari nating makita kung bakit mahalaga na kumuha tayo ng tumpak na larawan ng pagkatao ng Diyos mula sa Kaniyang salita.

1. Ang Diyos ay hindi "naglalaro" sa iyo sa pamamagitan ng masamang kalagayan.
a. Ang iyong buhay ay hindi isang kosmikong checkerboard kung saan ang Diyos at ang diyablo ay gumagawa ng mga galaw sa iyo, ang checker, na natigil sa gitna.
b. Walang Diyos sa iyo sa maapoy na hurno upang sunugin ang magaspang na mga gilid. Hindi ka Niya pinapatnubayan sa ilang para sa ilang pinakamataas na hangarin na alam Niya lamang.
2. Ang lahat ng mga ideyang iyon ay nagmula sa kakulangan ng kaalaman sa salita ng Diyos.
a. Tinitingnan ng mga tao ang kanilang kalagayan, subukang malaman kung bakit nangyari ang mga bagay, at gumawa sila ng mga maling konklusyon. Gawa 28: 1-6
b. Naniniwala ang mga tao at inuulit ang mga bahagi ng mga banal na kasulatan na kinuha nang wala sa konteksto - Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng higit sa kaya mong tiisin. I Cor 10:13
c. Ang mga tao ay naghalo ng mga mansanas at dalandan dahil hindi nila maintindihan kung paano basahin ang Bibliya sa konteksto.
1. Lahat ng nasa Bibliya ay isinulat ng isang tao sa isang tao tungkol sa isang bagay. Dapat mong matukoy ang mga bagay bago mo ganap na mai-interpret at mag-apply ng isang taludtod.
2. Hindi mo maaaring kunin ang mga talatang OT na isinulat sa Israel noong sila ay nagrebelde, sumasamba sa mga maling diyos sa pamamagitan ng pagsakripisyo ng kanilang mga sanggol sa kanila at pagtawag sa mga bato nila, kay Joe Christian na gumagawa ng kanyang makakaya upang maglingkod sa Diyos at patuloy na matisod sa isang lugar ng kanilang buhay.
3. Oo, ngunit hindi ba bahagi ng buhay Kristiyano ang pagdurusa? Bahagi ito ng buhay ng lahat - nai-save at hindi nai-save. Iyon ang buhay sa isang sinumpaang lupa !! Juan 16:33; Matt 6:19
a. Kapag pinag-uusapan ng NT ang paghihirap para sa Kristiyano hindi ito tinutukoy sa pagdurusa ng karamdaman o isang masamang pag-aasawa o pagkawasak ng kotse o isang nabigo na pakikitungo sa negosyo, atbp bilang paghihirap para sa Panginoon.
b. Tinukoy ng NT ang pagdurusa para sa isang Kristiyano bilang pag-uusig alang-alang sa ebanghelyo, at bilang anumang uri ng personal na sakripisyo o kakulangan sa ginhawa na nararanasan natin habang nabubuhay tayo para kay Cristo at nangangaral ng ebanghelyo.
Phil 1: 29,30; Gawa 16: 19-26; Gawa 5:41; II Cor 1: 5,6
c. At, nilinaw ng NT na kapag nalaman natin ang ating mga sarili sa mga uri ng mga sitwasyon, higit pa tayo sa mga mananakop sa pamamagitan ni Kristo sa amin. Rom 8: 35-37
4. Ang buhay ay mahirap sapagkat iyon ang buhay sa isang makasumpaang mundo. Ang paraan ay maaaring maging magaspang.
a. Dahil sa pag-uusig. Sina Shadrach, Meshach, at Abednego ay inilagay sa nagniningas na hurno dahil tumanggi silang sumamba sa isang maling diyos. Dan 3
b. Dahil kami ay nasa daan patungo sa isang mas mahusay na lugar at ito lamang ang ruta patungo dito.
1. Ang tanging paraan lamang upang makarating ang Israel mula sa Ehipto patungo sa pangakong lupain ay sa pamamagitan ng pagtawid sa Peninsula ng Sinai - isang mabundok, tuyong lupa.
2. Ngunit inalagaan ng Diyos ang Kanyang mga tao sa daan. Pinakain niya sila, bihisan ang mga ito, protektado sila.
c. Sapagkat may mga nasa ilang na nangangailangan o tumulong at kailangan nating pumasok at tulungan sila.
II Cor 1: 5,6; 4:15; II Tim 2:10
d. Dahil sa aming sariling mga mahihirap na pagpipilian. Ang Israel ay n disyerto dahil sa hindi paniniwala at pagsuway. Heb 3:19; Bilang 14: 27-34
1. Ang ilang ay hindi isang espesyal na lugar para sa mga piniling mga lingkod ng Diyos. Kung ikaw ay nasa ilang, magsisi at umalis.
2. Tandaan ang puntong ito. Hindi namin sinasabing ikaw ay nasa masamang pangyayari dahil sa kawalan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi tumitigil sa mga kaguluhan. Ang pananampalataya ay nagdadala sa iyo sa mga problema. Sinasabi namin na maaari kang mapunta sa iyong mga problema dahil sa mga hindi magandang pagpipilian na iyong nagawa - kabiguang sumunod sa salita ng Diyos.
3. Pansinin ang puntong ito. Ang mga taon ng masamang pagpipilian ay karaniwang hindi tatagal sa magdamag sa pamamagitan ng isang mahusay na pagpipilian.
5. Ang mga tao kung minsan ay nalilito kung saan nanggagaling ang kanilang mga kaguluhan kapag ang mabuti ay lumalabas sa isang masamang sitwasyon. Ipinapalagay nila na ang Diyos ay dapat na nasa likuran ng masama sa ibang paraan dahil ang kabutihan ay lumabas dito.
a. Ngunit iyon ay isang halimbawa ng Rom 8:28, ang Diyos ay kumuha ng tunay na kasamaan at naglalabas ng tunay na kabutihan mula dito.
b. Maling sinubukan ng mga tao na gamitin ang Rom 8:28 bilang isang paliwanag para sa kasamaan - Dinala ito ng Diyos sa iyong buhay dahil gagawin Niya ito para sa iyong kabutihan. Hindi!!
c. Dapat mong maunawaan na ang Diyos ay may kalooban at isang plano para sa ating buhay.
1. Ang kalooban ng Diyos ang Kanyang hangarin para sa atin. Malinaw mula sa Bibliya na ang hangarin ng Diyos sa tao ay ang pagiging anak at pagpapala. Efe 1: 4,5; Jer 29:11
2. Ang plano ng Diyos ay ang ginagawa Niya sa mga pagpipilian ng tao habang hinahangad niyang matupad ang Kanyang kalooban.
d. Ang Rom 8:28 ay nagpapahiwatig ng ideyang iyon. Ang kalooban ng Diyos ay mabuti para sa Kanyang mga anak. Ang plano ng Diyos ay kinukuha ang lahat ng mga bagay na bunga ng pagpili ng tao at hinahayaan silang maglingkod sa Kanyang hangarin na mabuti.

1. Ang katotohanang ang Diyos ay may kapangyarihan ay nangangahulugang Siya ay lahat ng makapangyarihan at kumpletong kontrol - makapangyarihan sa lahat at may lahat ng kaalaman.
2. Hindi nangangahulugang magagawa niya ang anumang nais Niya kahit na ito ay hindi makatuwiran, malupit, at sumasalungat sa Kanyang salita sapagkat Siya ay Diyos. Mayroong ilang mga bagay na hindi magagawa ng Diyos, hindi ginagawa.
a. Hindi Siya maaaring magsinungaling at hindi Niya maitatanggi ang Kanyang Sarili. Heb 6:18; Tito 1,2; II Tim 2:13
1. Hindi niya maitatanggi ang Kanyang sariling kalikasan. (Norlie)
2. Hindi siya maaaring patunayan na hindi totoo sa Kanyang sarili. (Williams)
b. Ang Diyos ay hindi nagbabago at hindi Siya lumalabag sa malayang kalooban. Santiago 1:17; II Alagang Hayop 3: 9; Lucas 13:34;
Marcos 6: 5; Mat 13:58
3. Sinasabi namin na dahil ang Diyos ay may kapangyarihan Maaari siyang makagawa ng masama sa mga tao sapagkat alam Niya kung ano ang pinakamahusay, at, dahil Siya ang Diyos, mabuti ito.
a. Ngunit paatras iyon. Ang kabaligtaran ay totoo. Ginagamit ng Diyos ang Kanyang soberanya upang ipakita ang Kanyang biyaya, upang bigyan ang mga tao ng hindi nila nararapat, upang gawin silang mabuti.
b. Ang katotohanan na ang Diyos ay may kapangyarihan ay hindi nangangahulugang maaari siyang makagawa ng masama sa mga tao kung nais Niya. Nangangahulugan ito na makagagawa Siya ng mabuti sa mga tao.
c. Maaari niyang pagpalain ang mga tao at maawa siya sa mga taong hindi karapat-dapat dito.
4. Ang Diyos, sa Kanyang soberanya, ay naging mabait sa ating lahat sa pamamagitan ng pagpapadala kay Jesus upang mamatay para sa ating mga kasalanan upang maalis niya ang ating mga kasalanan nang hindi lumalabag sa Kanyang katuwiran. Ef 2: 7; Tito 3: 4
a. Naisip mo ba si Hesus bilang isang halimbawa ng soberanya ng Diyos? Hindi! Isinasaalang-alang namin ang mga hindi nagamot na sakit at trahedya bilang soberanya ng Diyos.
b. Hindi ka makakahanap ng isang oras sa Bibliya kung saan ginamit ng Diyos ang Kanyang soberanya upang mapanatili ang mga pagpapala, ngunit makikita mo ang halimbawa ng halimbawa kung saan ginamit Niya ang Kanyang soberanya upang pagpalain ang mga tao.
5. Ang Diyos, bilang soberanong Panginoon ng sansinukob ay may karapatang ipakita ang Kanyang kabaitan tulad ng Kanyang pipiliin.
a. Rom 9:15 – Sapagkat sinabi ng Diyos kay Moises, “Kung nais kong maging mabait sa sinuman, gagawin ko. At maaawa ako sa sinumang nais ko. " (Buhay)
1. Ang konteksto ng talata ay ang pinili ng Diyos kina Isaac at Jacob bilang mga kanino, na sa pamamagitan nito, naipasa ang mga pagpapala ni Abraham
2. Ang taludtod ay isang quote mula sa Ex 33:19 at ang konteksto ng talatang iyon ay ang Diyos na nagpapakita ng Kanyang kabaitan kay Moises sa pamamagitan ng pagpapahintulot kay Moises na makita Siya.
b. Sa chap 32 nakikita natin ang napakalaking halimbawa ng soberanya ng Diyos. Habang si Moises ay nasa bundok na tumatanggap ng Batas, ginawa ng Israel ang ginintuang guya at sinamba ito bilang diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto - at pinayagan sila ng Diyos na mabuhay.

1. Huwag ibase ang iyong paniniwala tungkol sa Diyos sa iyong mga pangyayari - kung ano ang nakikita, nararamdaman, o dahilan.
a. Ibase ito sa kung ano ang sinasabi sa iyo ng Buhay na Salita ng Diyos na si Jesus. Juan 14: 9; Matt 7: 7-11
b. Kapag binase mo ang iyong pinaniniwalaan tungkol sa Diyos sa sinasabi ng Bibliya, kung gayon kapag hindi mo alam kung bakit nangyari ang masama, agad mong masasara ang pintuan sa mga paratang laban sa Diyos.
2. Ano ang tungkol sa mga talatang nasa Bibliya na tila nagsasabing ang Diyos ay hindi maganda sa mga tao?
a. Ang Bibliya ay hindi sumasalungat sa kanyang sarili. Kung sinabi sa atin ni Jesus at ipinapakita sa atin na mabuti ang Diyos kung gayon ang lahat sa Bibliya ay sumasang-ayon sa kung ano ang ipinakita sa atin ni Jesus at sinasabi sa atin.
b. Kung mayroon kang sampung banal na kasulatan na malinaw na nagsasabing ang Diyos ay mabuti at mabuti ay nangangahulugang mabuti at isang talata na tila sumasalungat, huwag itapon ang sampung papabor sa isa. Ipagpalagay na wala ka pang ganap na pagkaunawa sa isa at ilagay ito sa istante hanggang maunawaan mo ito.
3. Pansamantala, patuloy kaming mag-aaral ng salita ng Diyos upang makakuha ng isang mas malinaw na larawan ng Diyos at ng Kanyang totoong pagkatao.