BUHAY NG UNSEEN REALITIES –PT II

Pamumuhay Ni Hindi Nakikitang mga Katotohanan
Pamumuhay Ni Hindi Nakikitang mga katotohanan II
Mga Tapat ng Diyos
Paano Gumagana ang Mga Hindi Nakikitang Realidad
Ang Kaharian Ngayon
Dalawang Uri ng Kaalaman
Invisble Realities
Inihayag ang Mysteres

1. Ang mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya ay nangangahulugan na mabuhay ang iyong buhay batay sa hindi nakikitang mga katotohanan na ipinahayag sa amin sa Bibliya.
2. Sa araling ito, nais nating magpatuloy upang pag-usapan ang tungkol sa kung paano mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya upang tayo ay maaaring, gawin, at magkaroon ng lahat ng nais ng Diyos para sa atin sa buhay na ito.

1. Mula sa Bibliya nalaman natin na ang tao ay higit pa sa isang pisikal na katawan. Siya ay isang espiritu na nakatira sa isang katawan.
II Cor 5: 6-8
a. Masusuklian mo ang iyong katawan sa kasalukuyang porma nito. II Cor 4:16
b. Kapag ipinanganak ka muli, ang buhay ng Diyos ay dumating sa iyo, sa iyong espiritu. I Juan 5: 11,12
1. Ang buhay na iyon ay muling lumikha sa iyo, gumawa ka ng isang bagong nilalang, pagkakagawa ng Diyos. II Cor 5:17; Efe 2:10
2. Ang buhay na iyon ay ang iyong posisyon at iyong kapangyarihan. Ang lahat sa buhay na iyon ay nasa iyo ngayon dahil ang buhay na iyon ay nasa iyo. Juan 15: 5; I Cor 1:30
c. Dapat mong pamamahalaan ang iyong katawan at kaluluwa (isip at damdamin) ng bagong buhay sa iyo.
2. Mula sa Bibliya natutunan natin na ang dalawang realidad ay umiiral na magkatabi - ang nakikita at hindi nakikita. II Cor 4:18
a. Ang nakitang kaharian ay ang nakikipag-ugnay sa ating pisikal na pandama. Ang hindi nakikitang kaharian ay ang walang hanggang kaharian, ang kaharian kung saan naninirahan ang Diyos at ang Kanyang mga banal na anghel, ang kaharian ng kaharian ng Diyos.
b. Ang hindi nakikitang lupain ay mas totoo kaysa sa nakitang kaharian. Ang hindi nakikita ay hindi nangangahulugang hindi totoo o hindi gaanong totoo. Ibig sabihin hindi nakikita.
1. Ang di-nakikitang Diyos ay nilikha ang lahat ng nakikita natin sa Kanyang salita. I Tim 1:17; Col 1: 15,16
2. Ang hindi nakikitang nilikha ang makikita, ay magbabago sa nakita, at mababago ang nakita. Heb 11: 3;
II Mga Hari 6: 13-23
3. Mula sa Bibliya nalaman natin na, sa bagong pagsilang, ikaw at ako ay naging bahagi ng hindi nakikitang lupain.
a. Col 1: 13 – Nasa ngayon tayo sa hindi nakikitang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay ang hindi nakikitang kaharian kung saan naninirahan ang Diyos.
b. Sa bagong pagsilang, ang ilaw at buhay ng Diyos ay darating sa atin (ating mga espiritu). Ang Kanyang kaharian ay pumapasok sa atin, na kumukonekta sa atin sa hindi nakikitang kaharian sa paligid natin. Efe 5: 8
c. Lucas 17: 20,21 – Ang kaharian ng Diyos sa loob natin ay ang bagong pagsilang. Pagmamasid = ocular na ebidensya (nakuhang ebidensya o napansin ng paningin); sa loob = loob.
4. Mula sa Bibliya natutuhan natin na sa pamamagitan ng bagong pagsilang, sa pamamagitan ng pag-iisa natin kay Jesus, ang Diyos ay gumawa ng buong pagkakaloob para sa atin na mabuhay ang buhay na ito at ang buhay na darating. Efe 1: 3
a. Ang espiritwal ay nangangahulugang hindi nakikita, hindi materyal. Ang hindi nakikita ay hindi nangangahulugang hindi totoo o hindi gaanong totoo.
b. Dahil hindi lamang natin nakikita ang mga bagay na ito o lubos na nauunawaan kung paano ito gumagana sa puntong ito ng ating pag-iral ay hindi nangangahulugang hindi sila totoo.

1. Upang mabuhay ang iyong buhay batay sa hindi nakikitang mga katotohanan ay nangangahulugang nabubuhay mo ang iyong buhay na tila ang mga hindi nakikita na mga bagay na ito ay totoo, ay narito, talagang nakakaapekto sa iyong buhay.
2. Sa huling aralin, ginamit namin ang halimbawa ng pamumuhay sa ilaw ng telepono upang ilarawan kung ano ang ibig sabihin na mabuhay sa ilaw ng isang bagay.
a. Nabubuhay namin ang aming buhay na parang umiiral ang mga telepono. Nag-uusap kami at kumikilos tulad ng umiiral na. Inaasahan naming gawin nila ang ilang mga bagay, umaasa sa kanila na magtrabaho para sa amin, na makasama doon kapag kailangan natin sila.
b. Ni hindi namin naisip sa mga tuntunin ng pagkakaroon ng pananampalataya upang magamit ang mga ito. Sa tingin namin sa mga tuntunin ng kanilang kakayahang magamit, kanilang pagiging maaasahan, kanilang pagiging epektibo.
3. Ang mabuhay sa pamamagitan ng hindi nakikitang mga katotohanan ay nangangahulugang nabubuhay tayo tulad ng Diyos, Kanyang kaharian, Kanyang kapangyarihan, Kanyang paglalaan, ang mga pagbabago sa atin dahil tayo ay muling isinilang, ay totoo, ay narito.
a. Nag-uusap kami tulad nito. Kami ay kumikilos tulad nito. Ang aming mga pagkilos ay nagpapakita na alam namin ang hindi nakikita ay totoo.
b. Inaasahan naming makita at maranasan ang mga epekto ng hindi nakikitang kaharian sa aming buhay.
c. Ang aming mga aksyon ay sumasalamin sa aming walang malay na pag-asa sa kanila.
4. Ang pananampalataya ay talagang aksyon na iyong ginagawa batay sa kaalamang mayroon ka sa mga hindi nakikita na katotohanan.
a. Ang pananampalataya ay isang aksyon na nagpapakita na ikaw ay nabubuhay sa mga hindi nakikitang realidad - tulad ng pamumuhay mo sa telepono.
b. Ang iyong mga aksyon ay batay sa kaalaman sa hindi nakikitang larangan na ipinahayag sa amin sa salita ng Diyos.
c. Ang iyong mga aksyon ay tumutugma sa sinasabi ng Bibliya tungkol sa hindi nakikitang mga katotohanan.
5. Madalas na sinasabi ng mga tao - Naniniwala ako sa Bibliya, bawat salita mula sa Genesis hanggang sa Revelation. At, sinasadya nila ito!
a. Ngunit, kung gayon, salungat sila sa Bibliya sa pamamagitan ng kanilang mga salita o kilos. Alam ko ang sinasabi ng Bibliya, ngunit. Juan 11: 24,27,39
b. Ang tunay na ipinahayag nila ay ang assent ng kaisipan o kasunduan sa katotohanan ng Bibliya.
Ngunit, hindi nila ito ginagawang totoo para sa kanilang sarili (kumilos tulad ng totoo para sa kanila) sa pamamagitan ng kanilang mga salita at kilos habang tumugon sila sa buhay.
6. Para sa natitirang aralin, nais naming tingnan ang ilang mga halimbawa mula sa Bibliya ng mga tao na nabuhay sa ilaw ng nakita na impormasyon at mga taong nabuhay sa ilaw ng hindi nakikitang impormasyon upang matulungan kaming makilala kung saan tayo nakatira, at pagkatapos ay itama ito, kung kailangan ng.

1. Nakita ang impormasyon sa kanila na ang bagyo ay malubha at lumilikha ng mga alon na napuno ang kanilang bangka.
a. Ang kanilang konklusyon, pagtatasa, paniniwala, batay sa paningin, ay mamamatay sila.
b. Habang nagbabago ang sitwasyon, ang kanilang mga salita at kanilang kilos ay perpektong nauugnay sa kanilang paniniwala. Masasabi natin kung ano ang pinaniniwalaan nila sa kanilang mga salita at kilos.
2. Ang mga alagad ay mayroon ding hindi nakikitang impormasyon sa sitwasyong ito - mga katotohanan na ipinahayag sa kanila ng salita ng Diyos.
a. Alam nila ang tungkol sa proteksyon ng mga anghel para sa bayan ng Diyos. Aw 34: 7; 68:17; 91:11; II Mga Hari 6: 13-23;
Juan 1:51; Mat 4:11
b. Ipinangaral na ni Jesus ang Sermon sa Bundok at tinuruan sila na mayroon silang isang makalangit na Ama na alam na mayroon silang mga pisikal na pangangailangan kung saan sila maaaring manalangin. Mat 6: 8-11
1. Inaalagaan ng Ama ang mga ibon at bulaklak at higit na mahalaga sa Kanya kaysa sa isang ibon o bulaklak. Kung hahanapin muna nila ang kaharian ng Diyos, matutugunan Niya ang kanilang pisikal na mga pangangailangan. Matt 6: 26-34
2. Ang kanilang Ama ay isang panalangin na sumasagot sa Diyos. Matt 7: 7-11
c. Nakita nila na si Jesus ay kumilos nang sapat upang maging pamilyar sa kung paano Siya nagtrabaho. Tumingin sa isang pangkaraniwang araw sa buhay at ministeryo ni Jesus. Matt 8: 1-17
1. Pinagaling niya ang bawat sakit na ipinakita sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang salita.
2. Napakalinaw kung paano nagtrabaho si Jesus na kinilala ito ng isang senturyon ng Roma. Ang kailangan lang gawin ni Jesus ay ang pagsasalita ng salita at nangyari. v8,9
d. Marcos 4: 3-20 – Sinabi na ni Jesus sa mga alagad ang talinghaga tungkol sa maghahasik na paghahasik ng salita. Ipinaliwanag sa kanila ni Jesus kung paano makukuha ni Satanas ang salita sa pamamagitan ng pagdurusa, pag-uusig, at paghihirap (Matt 13:21).
3. Sa harap ng isang mapanirang bagyo ang mga alagad ay nasa loob (hindi nakikita) na impormasyon tungkol sa pangangalaga, paglalaan, at tulong ng Diyos, gayunpaman, ang mga unang salita na lumabas sa kanilang mga bibig ay - wala kang pakialam na kami ay mapahamak?
a. Tinawag ito ni Jesus ng kaunti o walang pananampalataya. Anong ginawa nila? Itinanggi ba nila at tinalikuran ang Panginoon?
b. Hindi, ang kanilang mga salita at kilos (takot) ay malinaw na nagpakita na sila ay lumalakad sa ilaw ng kanilang nakita sa halip na sa ilaw ng hindi nakikitang mga katotohanan.

1. Ang James 2: 14-17 ay nag-uusap tungkol sa ugnayan ng pananampalataya at kilos at tumutukoy kay Abraham.
a. Maraming mga pagkakamali ang ginawa ng ilan na nagpapakahulugan sa mga talatang ito. Ang ilan ay nagsabi:
1. Naligtas tayo sa paggawa ng mabubuting gawa. Taliwas ito sa malinaw na turo ng natitirang bahagi ng NT. Tito 3: 5; Ef 2: 8,9
2. Ang mga gawaing dapat nating idagdag sa ating pananampalataya ay mga gawa ng kawanggawa. Oo, dapat tayong gumawa ng mga gawaing kawanggawa, ngunit hindi iyon ang pinag-uusapan ng talata.
b. Ang mga gawa na idinagdag natin sa ating pananampalataya ay mga kilos na nagpapakita na naniniwala tayo sa sinabi ng Diyos. v18-20
1. v21-24 – Ang mga "gawa" ni Abraham ay inaalok kay Isaac sa dambana ng sakripisyo. Gen 22
2. v25,26 – Ang "mga gawa" ni Rahab ay tumutulong sa mga tiktik na Hebrew sa Jerico. Josh 2
c. Santiago 2: 14 – Ano ang kabutihan, mga kapatid ko, kung ang isang tao ay nagpahayag na mayroong pananampalataya, ngunit ang kanyang mga aksyon ay hindi tumutugma? (Weymouth)
d. Santiago 2: 18 – Hindi, sasabihin ng ilan, "Mayroon kang pananampalataya, mayroon akong mga kilos; patunayan sa akin ang iyong pananampalataya na hiwalay sa mga kaukulang pagkilos at papatunayan ko sa iyo ang aking mga paniniwala sa pamamagitan ng aking mga pagkilos. (Weymouth)
e. Santiago 2: 22 – Napansin mo na ang kanyang pananampalataya ay nakikipagtulungan sa kanyang mga kilos, at sa pamamagitan ng kanyang mga pagkilos ang kanyang pananampalataya ay naging perpekto. (Weymouth)
f. Santiago 2: 22 – Sa kanyang kaso, nakikita mo, ang pananampalataya ay katuwang ng mga gawa, ang pananampalataya ay nakumpleto ng gawa. (Moffatt)
2. Paano tumutugma ang mga kilos ni Abraham sa pananampalataya nang inialay niya si Isaac para sa sakripisyo? Heb 11: 17-19
a. Gen 15: 1-5 – Nang si Abraham at ang kanyang asawa ay masyadong matanda upang magkaanak, ipinangako sa kanya ng Diyos ang isang anak na lalaki.
b. Gen 12: 1-3 – Ang Diyos ay karagdagang nangako na ito ang magiging anak na sa pamamagitan ng isang malaking bansa ay darating, at sa pamamagitan ng kung saan ang binhi, si Jesus, ay darating.
c. Gen 22: 1-18 – Ang anak ay ipinanganak ayon sa ipinangako ng Diyos. Pagkatapos, hiniling ng Diyos kay Abraham na ihain si Isaac. Tunay na kumbinsido si Abraham sa salita (pangako) ng Diyos sa kanya (ng isang anak, isang bansa, isang lupain, at isang Tagapagligtas), hindi niya kailangan ng pisikal na katibayan para dito - kasama na si Isaac mismo.
3. Pansinin, ginawa ito ni Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya, na nabubuhay sa mga hindi nakikitang katotohanan, ang salita ng Diyos.
a. Sinabi ng Diyos kay Abraham na magkakaroon siya ng isang anak na lalaki, isang bansa, isang lupain, at isang Tagapagligtas.
b. Ang patunay na pisikal ay isang hindi kaugnay na detalye kay Abraham at ipinakita ito ng kanyang mga aksyon.
4. Ang Roma 4: 19-21 ay nagbibigay sa atin ng ilang pananaw sa kung paano nabuhay at kumilos si Abraham.
a. Hindi niya isinasaalang-alang kung ano ang sinabi sa kanya. Isinasaalang-alang = upang ganap na obserbahan; walang naisip na. (Knox)
b. Pinuri niya ang Diyos sa hindi pa niya nakikita.
c. Siya ay lubos na nahikayat (kumbinsido) tutuparin ng Diyos ang Kanyang pangako.
5. Si Abraham at ang iba pang mga santo ng OT ay pinuri dahil sa kanilang pananampalataya sa Hebreo 11 nabuhay ang kanilang buhay sa ilaw ng hindi nakikitang mga katotohanan. Ang kanilang mga aksyon ay naaayon sa kung ano ang kanilang pinaniniwalaan.
6. Heb 11: 13 – Minsan ang mga tao ay hindi nakakabasa ng isang talata sa Hebreo at nangangahulugan ito na hindi laging tinutupad ng Diyos ang Kanyang mga pangako sa atin. Sinabi nila na kahit ang mga santong OT ay hindi nakuha ang lahat na ipinangako ng Diyos.
hindi sinabi ng isang Diyos na hindi sa ilang mga pangako na ginawa Niya sa mga taong OT. Ang pag-time ay at kasangkot sa lahat ng mga pangako ng Diyos. Si Hesus ay dumating sa tamang oras. Gal 4: 4
b. Maraming ginawa ang Diyos kay Abraham. Ang pag-time ay kasangkot sa mga pangakong ito ay natupad.
1. Ipinangako ng Diyos kay Abraham ang isang anak na si Isaac. WALA !! Gen 21: 1,2
2. Ipinangako ng Diyos kay Abraham na darating si Jesus mula sa kanyang linya. WALA !! Gen 12: 3; 17:19
3. Ipinangako ng Diyos kay Abraham na mas maraming inapo kaysa sa mga bituin at buhangin.
SA PROGRESS !! Gen 15: 5; Gal 3:29
4. Ipinangako ng Diyos kay Abraham na ang kanyang mga inapo ay magkakaroon ng lupa magpakailanman. MAG-ISIP NA MAGPAPAKITA !! Gen 13:15; Amos 9:15
c. Natupad ng Diyos ang bawat pangako na kinakailangan ni Abraham sa kanyang buhay sa panahon ng kanyang buhay - Isaac, pagkakaloob, lupa, kayamanan. Gen 24: 1,35; 21: 3; 13: 2
d. Ang talatang ito ay walang kinalaman sa "hindi lahat ay natutupad ang kanilang mga pangako sa buhay na ito. Kaya't hindi ako gumaling. ”
e. Kailangan nating tandaan ang malaking larawan - hindi nakikita, walang hanggang katotohanan. Si Abraham ay hindi tumigil sa pag-iral nang siya ay namatay o naging hindi gaanong tunay sa anumang paraan.
1. Nasa langit siya kasama ng Panginoon - naniniwala pa rin sa mga pangako ng Diyos at inaabangan ang araw na bumalik siya sa lupa kasama si Jesus upang manirahan muli sa pangakong lupain.
2. Sa ngayon, siya ay bahagi ng ulap ng mga saksi na nag-uugat sa atin sa paglalakad ng ating pananampalataya. Heb 12: 1

1. Dapat tayong ganap na mahikayat tulad ni Abraham. Nangangailangan ng oras at pagsisikap.
a. Habang pinag-aaralan natin ang buhay ni Abraham, nakikita natin na ang Diyos ay nagsiwalat ng Kanyang sarili kay Abraham at paulit-ulit na binigay sa kanya ang Kanyang salita. Gen 12: 1-3; 15: 1-21; 17: 1-22; 18: 9,10
b. Binago ng Diyos ang pangalan ni Abraham sa Ama ng Maraming Bansa upang maisip ni Abraham at maamin ang mga pangako ng Diyos. Gen 17: 5
c. Nagkamali si Abraham. Hindi mo alam kung gaano ka napaniwala hanggang sa dumating ang pagsubok.
2. May ibang ginawa ang Diyos para kay Abraham. Binigyan niya si Abraham ng dalawang katibayan ng Kanyang katapatan.
a. Ipinangako niya kay Abraham ang isang anak na lalaki at pagkatapos ay sumumpa Siya sa Kanyang Sarili. Gen 12: 1-3; 13:16; 15: 4,5;
Gen 22: 16-18
b. Ang batayan ng pananampalataya ay ang salita ng Diyos - ang integridad ng Diyos at ang Kanyang salita. Heb 6: 13-18
3. Ang Diyos ay hindi maaaring magsinungaling at ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay nasa likuran ng bawat salitang Kanyang sinasalita.
a. Gagawin ng Diyos ang Kaniyang salita na mabuti para sa atin, sa atin, sa pamamagitan natin - isakatuparan ito sa nakikitang kaharian.
b. Si Hesus ay at ang garantiya ng salita ng Diyos kay Abraham at sa atin. Gen 22; Heb 7:22
4. Kung mamumuhay tayo sa mga hindi nakikitang realidad na inihayag sa atin sa salita ng Diyos, o mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya:
a. Kailangan nating maglaan ng oras upang pagnilayan (isipin at sabihin) sa salita ng Diyos hanggang sa katotohanan ng mga hindi nakikitang bagay
nagsisimula sa madaling araw sa amin.
b. Kailangan nating hawakan ang ating pagkumpisal sa pananampalataya (sinasabi ang parehong bagay na sinasabi ng Diyos) sapagkat Siya ay tapat. Heb 10:23
c. Kailangan nating suriin ang ating sarili at kilalanin ang mga salita at kilos na hindi naaayon sa sinasabi nating naniniwala kami.
5. Kapag ang ating mga salita at kilos ay umaayon sa salita ng Diyos, ang hindi nakikita ay magbabago ng nakikita sa ating buhay.