ANG KAHARIAN NGAYON

Pamumuhay Ni Hindi Nakikitang mga Katotohanan
Pamumuhay Ni Hindi Nakikitang mga katotohanan II
Mga Tapat ng Diyos
Paano Gumagana ang Mga Hindi Nakikitang Realidad
Ang Kaharian Ngayon
Dalawang Uri ng Kaalaman
Invisble Realities
Inihayag ang Mysteres

1. Nang tayo ay muling isinilang, tayo ay naging bahagi ng hindi nakikitang kaharian ng Diyos.
2. Ang kaharian na iyon ay pinagmulan ng lahat ng ating tulong at kapangyarihan sa buhay na ito.
a. Dapat nating malaman na lumakad sa ilaw ng kahariang iyon.
b. Nangangahulugan iyon na isinasabuhay natin ang ating mga buhay tulad ng kahariang iyon na totoo, talagang nandiyan - pagtingin dito, nakasalalay dito, nakikinabang dito.
3. Na tungkol sa kung ano ang pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya - pamumuhay sa mga hindi nakikitang katotohanan. II Cor 5: 7
a. Nais naming magpatuloy upang pag-usapan ang tungkol sa kung paano mabuhay ng hindi nakikitang mga katotohanan.
b. Sa araling ito, nais naming ituon ang katotohanan na bahagi kami ng isang kaharian na nasa kasalukuyang kasalukuyan - ang ngayon kaharian.

1. Mayroong dalawang uri ng kaalaman - kaalaman sa pakiramdam at kaalaman sa paghahayag.
a. Sense kaalaman ay ang lahat ng kaalaman na dumating sa amin sa pamamagitan ng limang pisikal na pandama.
1. Ang kaalaman na iyon ay limitado. Maaari lamang itong sabihin sa amin ang tungkol sa mga bagay na nakikita, madarama, tikman, amoy, o marinig.
2. Hindi nito masasabi sa atin ang tungkol sa Diyos, ang pinagmulan ng buhay, ng uniberso, ng mga batas ng kalikasan.
3. Hindi ito masasabi sa atin tungkol sa pinagmulan ng tao (kung saan siya nagmula, kung bakit siya umiiral), ang pinagmulan ng kasalanan at kasamaan (kung saan ito nagmula, bakit ito umiiral), ang pinagmulan ng kamatayan (kung ano ito, bakit ito nangyayari).
b. Ang kaalaman sa paghahayag ay ang kaalaman na ipinahayag sa atin, na ibinigay sa atin, sa Bibliya.
2. Ang kaalaman sa Apocalipsis, ang Bibliya, ay nagsasabi sa atin na mayroong isang hindi nakikita na kaharian sa tabi ng kaharian na nakikita natin. Inihayag ng Bibliya ang hindi nakikitang kaharian sa atin. II Cor 4:18
a. Ang di-nakikitang Diyos ay nilikha ang lahat ng nakikita natin sa pamamagitan lamang ng pagsasalita. I Tim 1:17; Heb 11: 3; Gen 1
b. Ang hindi nakikita ay hindi lamang nilikha ang nakita, ito ay higit na makakakita, at maaaring mabago ang nakita.
c. Hindi nakikita ay hindi nangangahulugang hindi totoo. Nangangahulugan ito ng hindi nakikita, espiritwal, hindi materyal.
3. Sinasabi sa amin ng kaalaman sa paghahayag na ikaw at ako ay mga espiritu na naninirahan sa isang katawan at nagtataglay ng isang kaluluwa.
I Tes 5:23
a. Maaari kang at isang araw ay mabubuhay nang malaya sa iyong katawan. II Cor 5: 6
b. Nilalayon ng Diyos na ikaw, ang taong espiritu, ay mamuno sa iyong kaluluwa (isip at damdamin) at katawan, hindi kabaliktaran.
4. Sinasabi sa amin ng kaalaman sa paghahayag na kapag ikaw ay ipinanganak muli, ang buhay ng Diyos ay dumating sa iyong espiritu.
I Juan 5: 11,12; II Alagang Hayop 1: 4
a. Ang buhay na iyon ay gumawa ka ng isang literal, aktwal na anak na lalaki o anak na babae ng Diyos. I Juan 5: 1
b. Ang buhay na iyon ay gumawa ka ng isang bagong nilalang na may buhay at likas na katangian ng Diyos sa iyo. II Cor 5:17
c. Dahil hindi namin makita ang totoong ikaw at lahat ng mga pagbabagong ito ay hindi nangangahulugang hindi sila totoo. Hindi nakikita ay hindi nangangahulugang hindi totoo. Ibig sabihin hindi nakikita.
5. Sinasabi sa amin ng kaalaman sa paghahayag na sa pamamagitan ng bagong pagsilang, ikaw at ako ay naging bahagi ng hindi nakikitang kaharian o kaharian ng Diyos. Col 1:13
a. Ang kaharian ng Diyos ay ang di-nakikitang lupain kung saan ang tirahan ng Diyos.
1. Ito ay isang kaharian ng ilaw at buhay sapagkat ang Diyos ay ilaw at buhay.
2. Ang kanyang ilaw at buhay ay dumating sa atin (ating mga espiritu) sa bagong pagsilang. Ang Kanyang kaharian ay pumapasok sa atin, na nagkokonekta sa atin sa hindi nakikita na lupain sa ating paligid.
b. Lucas 17: 20,21 – Ang kaharian ng Diyos sa loob natin ay ang bagong pagsilang. Pagmamasid = ocular na ebidensya (nakuhang ebidensya o napansin ng paningin); sa loob = loob.
c. Efe 1: 3 – Mayroon na tayong pag-access sa, naka-link sa, hindi nakikita na kapangyarihan at pagkakaloob ng hindi nakitang kaharian. Ang ibig sabihin ng espiritwal ay hindi nakikita.
6. Sinasabi sa atin ng kaalaman sa paghahayag na ang kaparehong buhay at kapangyarihan na naghahari sa hindi nakikita na kaharian ay nasa atin ngayon dahil sa bagong pagsilang.
a. Kung makalabas ka sa iyong katawan ngayon, makikita mo na ang kaharian na iyon. II Cor 5: 8
b. Makikita mo ang kawalang-kilos, pansamantala, mabilis na kalikasan ng buhay na ito at lahat ng nakikita natin sa aming mga mata.
c. II Cor 4: 18 – Para sa mga bagay na nakikita ay pansamantala (maikli at panandalian), ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang kamatayan at walang hanggan. (Amp)
7. Kung maaari kang umalis sa iyong katawan ngayon makikita mo rin na walang mga orasan.
a. Ang hindi nakikitang kaharian ay nasa ngayon. Ito ay palaging ngayon sa kaharian na ito.
b. Ang hindi nakikitang kaharian ay nasa labas ng oras. Kapag umalis ka sa labas ng iyong katawan, maiiwan mo ang iyong relo.
c. Ikaw, ang taong espiritung, wala sa talahanayan ng oras. Ang iyong katawan ay tumatanda, ngunit ang iyong espiritu ay nakakabit sa kasalukuyang kaharian at pinapabago araw-araw. II Cor 4:16
8. Nakikipag-ugnay ka, sumali sa isang kaharian kung saan ito ay palaging ngayon at dapat mong malaman na mag-isip at magsalita sa mga term na ngayon (kasalukuyan nang mga panahunan).
9. Ang nangyari sa iyo sa bagong kapanganakan ay isang kasalukuyang panahunan (ngayon) katotohanan.
a. Ito ay epektibo sa ngayon. Ito ay totoo ngayon. Ito ay totoo ngayon.
b. Kung matutunan mong lumakad sa ilaw nito, babaguhin nito ang iyong buhay.

1. Nilikha ng Diyos ang tao sapagkat nais Niyang banal, walang-kapintasan na mga anak na lalaki at babae na maaari Niyang magkaroon ng relasyon. Ef 1: 4,5
a. Gayunpaman, ang unang tao na si Adan, ay sumabog sa buong lahi sa kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng Kanyang pagsuway sa Hardin ng Eden. Rom 5: 12-19
b. Bilang isang resulta, ipinanganak tayo sa isang bumagsak na karera. Kami ay nagmana ng isang likas na kasalanan mula sa ating mga unang magulang, at kapag tayo ay may sapat na gulang, nakagawa tayo ng ating sariling mga kasalanan. Rom 3:23
2. Ang isang banal na Diyos ay hindi maaaring magkaroon ng mga makasalanan bilang mga anak na lalaki at babae. Ang isang banal na Diyos ay dapat parusahan ang mga makasalanan dahil sa kanilang mga kasalanan. Ang tanging parusa na nagbibigay kasiyahan sa hustisya ay walang hanggang paghihiwalay sa Diyos.
a. Kaya, ang Pangalawang Tao ng Trinidad, si Jesus, ay umalis sa langit at kumuha ng laman.
b. Nagpunta siya sa Krus para sa amin bilang kami. Siya ay pinarusahan sa ating lugar para sa ating mga kasalanan.
c. Kapag nabayaran ang presyo para sa ating mga kasalanan, bumangon Siya mula sa libingan para sa amin bilang tayo, na walang kasalanan at parusa nito.
3. Kapag ang isang tao ay naniniwala sa mga katotohanan ng ebanghelyo at ginawang Panginoon si Jesus, ang mga resulta ng Krus ay magkakabisa sa buhay ng taong iyon.
a. Dahil ang taong iyon ay pinarusahan sa Krus sa pamamagitan ni Jesus, ang kanyang kahalili, at dahil ang kanyang mga kasalanan ay binabayaran ng kanyang Panghalili, maaaring ligal na gawin ng Diyos ang taong iyon bilang kanyang anak na lalaki o anak na babae kapag tinanggap niya ang sakripisyo ni Cristo.
b. Pagkatapos ay masisimulan ng Diyos ang Kanyang walang hanggang plano para sa taong iyon. Maari niyang ilagay ang Kanyang buhay sa taong iyon at simulan ang proseso ng pagtalima sa kanya sa imahe ni Jesus. Rom 8:30
4. Ang plano ng Diyos ay at ay upang pagsamahin tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagsasama sa amin sa buhay sa Kanya.
a. Gen 2: 9-Pinlano ng Diyos na kumain si Adan mula sa puno ng buhay at pag-isahin ang buong lahi ng tao tungo sa buhay.
b. Sa halip ay pinagsama ni Adan ang lahi ng tao hanggang sa kamatayan sa pamamagitan ng kanyang pagsuway. Ngunit itinuwid ng Diyos iyon sa pamamagitan ni Jesus. Ginawa niyang posible para sa atin na magkaisa sa buhay sa pamamagitan ng bagong pagsilang.
c. Ang plano ng Diyos ay at ngayon ay ipinaalam sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. II Tim 1: 9,10
5. Binigyan ng Diyos si apostol Pablo ng pribilehiyo na ipakita ang Kanyang plano para sa pagkuha ng mga anak na lalaki sa pamamagitan ni Kristo habang ipinangangaral niya ang ebanghelyo. Rom 16: 25,26
a. Ito ay isang misteryo na itinago mula sa simula, ngunit ito ay ipinahayag ngayon kay Cristo, sa pamamagitan ni Cristo.
b. Ang misteryo ay at ang Diyos ay makiisa tayo sa buhay kay Cristo. Col 1: 26,27
1. Kapag naging isang Kristiyano, muling ipinanganak, nagkakaisa ka kay Jesus bilang isang sanga ay sa isang puno ng ubas. Juan 3:16; 15: 5
2. Ang buhay na kay Hesus ay nasa iyo ngayon at ang ilang mga bagay ay totoo (tunay) tungkol sa iyo dahil ang buhay na iyon ay nasa iyo.
6. Tingnan natin ang kasalukuyang panahunan ng kaharian na kinabibilangan natin ngayon at ang kasalukuyang panahon ng mga pagbabago na naganap sa atin sa pamamagitan ng bagong pagsilang.
a. I Alaga 2: 9,10 – Kami ngayon ay bayan ng Diyos at nagkamit ng awa.
b. Rom 8: 1 – Ngayon ay walang pagkondena (Greek = salungat na pangungusap; Amp = walang paghuhusga na nagkasala ng mali) sa mga nakikipag-isa kay Cristo.
c. I Cor 12: 27 – Ikaw, nang sama-sama, ay ngayon ang katawan ni Kristo, at ikaw, isa-isa, ay isang partikular na miyembro ng katawang iyon.
d. I Juan 3: 2 – Ngayon ikaw ay isang anak ng Diyos na umaayon sa larawan ni Jesus.
e. Efe 5: 8 – Ngayon ikaw ay magaan na kaisa ng Panginoon.

1. Nang ang di-nakikitang Diyos ay nilikha ang nakita, nagsalita Siya ng mga salita. Nang si Jesus ay narito sa mundo, nagdala Siya ng hindi nakikitang kapangyarihan sa pinangyarihan sa pamamagitan ng pagsasalita.
2. Ngayon, dapat nating sabihin ang hindi nakikitang mga katotohanan. Iyon ay kung paano ang hindi nakikita ay konektado sa nakikita sa ating buhay. Rom 10: 8-10
a. Sa Kanyang salita, sinasabi sa atin ng Diyos ang tungkol sa hindi nakikitang mga katotohanan.
b. Kapag naniniwala tayo sa Kanyang salita at nagsasalita ito, binibigyan Niya tayo ng karanasan.
3. Ito ay kritikal na makuha namin ang aming mga pandiwa ng pandiwa tuwid. Dapat nating pag-usapan ang hindi nakikitang mga katotohanan sa kasalukuyang panahunan dahil ang hindi nakikita na kaharian ay narating nang panahunan (ngayon).
4. Madalas naming masasabi ang mga bagay na tulad nito - Alam kong bibigyan ako ng Panginoon ng tagumpay sa sitwasyong ito. Alam kong talunin ko si satanas sa sitwasyong ito.
a. Ngunit ang mga pahayag na iyon ay hindi tama. Lahat sila ay nasa hinaharap. Natalo na ni Jesus si Satanas - isang beses sa lahat - sa pamamagitan ng Krus. Col 2:15
b. Nang nagtagumpay si Jesus kay Satanas ay ginawa niya ito para sa iyo tulad mo.
c. Tinalo mo na si Satanas sa pamamagitan ng iyong kahalili, si Jesus, at samakatuwid, ikaw (ngayon, kasalukuyan nang panahunan) isang tagumpay. Efe 1:22; Rom 8:37
d. II Cor 2: 14 – Ang Diyos ang nagdudulot sa atin na magtagumpay (kasalukuyang panahon) sapagkat tayo ay nagtatagumpay sa pamamagitan ng pagkakaisa kay Cristo.
5. May ligal na panig sa Kristiyanismo at isang mahalagang panig.
a. Ang ligal na panig ay past tense - kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng Krus ni Kristo.
b. Ang mahalagang bahagi ay kasalukuyang panahunan - kung ano ang totoo sa atin ngayon sapagkat tayo ay muling ipinanganak, kung ano ang ginagawa ng Diyos sa bagong nilikha ngayon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu at ng salita.
c. Posible ang ngayon dahil sa nagawa na ni Jesus sa Krus.
6. Narito ang Banal na Espiritu na gawin sa iyo at sa pamamagitan mo lahat ng ginawa ni Cristo para sa iyo sa Krus. Phil 2:13; Heb 13:21; Col 1:29
a. Narito ang Banal na Espiritu upang dalhin ang hindi nakikita sa nakikita sa iyo at para sa iyo.
b. Ang mahalaga (kasalukuyang panahunan) na gawain ng Banal na Espiritu ay upang dalhin ang buhay ng Diyos nang buo sa ating isip at katawan. Efe 3:16; Rom 8:11
c. Efe 3: 19 – Upang ikaw ay mapuno (sa buong iyong pagkatao) hanggang sa lahat ng kapunuan ng Diyos - [iyon ay] maaaring magkaroon ng pinakamayamang sukat ng banal na Presensya, at maging isang katawan na buong puno at binabaha ng Diyos Mismo. (Amp)
7. Narito ang Banal na Espiritu upang mabuo ang katotohanan ng salita sa atin habang pinag-iisipan natin ito (pag-isipan ito, sabihin ito). Juan 16: 13,14; I Cor 2: 9-12
a. Ito ang mahalagang bahagi ng ginagawa niya sa atin.
b. Ang Diyos ay nagtatayo ng Kanyang Sarili sa atin (pagiging katulad ng Diyos) sa pamamagitan ng Banal na Espiritu at ng salita ng Diyos.
8. Nakikipagtulungan tayo sa Banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanyang pagkakaroon at Kanyang gawain sa atin.
a. Kinikilala namin kung ano ang nagawa niya sa amin sa pamamagitan ng bagong pagsilang. Tito 3: 5
1. Ako ay isang bagong nilalang na may buhay at likas na katangian ng Diyos sa akin. II Cor 5:17; I Juan 5: 11,12
2. Ako ay gawa ng Diyos na nilikha muli sa pamamagitan ng pagkakaisa kay Cristo. Efe 2:10
3. Ako ay banal at matuwid sa pamamagitan ng aking pagkakaisa kay Cristo. I Cor 1:30
4. Napagaling ako dahil nakikiisa ako sa kalusugan at buhay. I Pet 2:24
b. Kinikilala namin kung ano ang ginagawa niya ngayon na ipinanganak tayo muli at pinipilit Siya.
1. Ang Diyos ay gumagawa sa akin ng bagay na nakalulugod sa Kanyang paningin. Heb 13:21
2. Ang Diyos ay nagtatrabaho sa akin kapwa sa kagustuhan at gawin ang Kanyang mabuting kasiyahan. Ang kakayahan ng Diyos ay nasa trabaho sa akin. Phil 2:13; 4:13
3. Ang parehong Diyos na nagsabi na dahil sa Kanyang mga gulong ay gumaling ako ay nasa akin upang gawing mabuti ang salitang iyon sa aking katawan. Rom 8:11

1. Ikaw ngayon kung ano ang sinasabi ng Diyos na ikaw. Mayroon ka ngayon kung ano ang sinasabi ng Diyos na mayroon ka. Maaari mo na ngayong gawin ang sinasabi ng Diyos na magagawa mo dahil ikaw ay naka-link sa kasalukuyang kaharian sa pamamagitan ng bagong pagsilang.
2. Sa pananampalataya (sa pamamagitan ng hindi nakikitang mga katotohanan na isiniwalat sa amin sa Bibliya), tumayo ka, tumayo ka at aminin kung ano talaga at mayroon ka - NGAYON !!!
a. Sa harap ng salungat na katibayan ng kahulugan, hawakan ang iyong pagtatapat - sinasabi ang parehong bagay na sinabi ng Diyos. Heb 10:23
b. At, ang hindi nakikitang Diyos ay gagawing mabuti sa iyong buhay ang hindi nakikitang mga katotohanan ng kasalukuyang kaharian na kinabibilangan mo ngayon.