GUSTO NG BUHAY KAY KRISTO

Ang Krus At Pagkilala
Ang Dalawang Pinakamahalagang Lalaki
Ang Dakilang Palitan
Si Jesus ang ating Kapalit
Karagdagang Tungkol sa Jesue Aming Kapalit
Pamumuhay ng Isang Nabuhay na Buhay
Itinaas si Kristo
Ginawang Mabuhay kay Kristo

1. Nakatuon kami sa kapangyarihan ng Krus para sa amin na nai-save. Natugunan ng Diyos ang bawat tao ng pangangailangan sa pamamagitan ng Krus ni Cristo, sa pamamagitan ng kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Jesus.
2. Upang maunawaan kung paano nakamit ng Krus ang bawat pangangailangan ng tao, dapat mong maunawaan ang pagpapalit at pagkakakilanlan. Ang mga salita ay hindi matatagpuan sa Bibliya, ngunit nandoon ang mga alituntunin.
a. Ang isang kapalit ay tumatagal ng lugar ng iba pa. Si Jesus ang kumuha sa aming lugar sa Krus. Rom 5: 8
b. Gumagawa ang pagkakakilanlan tulad nito: Wala ako, ngunit ang nangyari doon ay nakakaapekto sa akin na parang ako.
c. Itinuturo ng Bibliya na ipinako sa krus kasama si Cristo (Gal 2:20), namatay kasama ni Kristo (Roma 6: 8), inilibing kasama ni Kristo (Rom 6: 4), ay binuhay kasama ni Kristo (Efe 2: 5), ay binuhay kasama ni Kristo (Efe 2: 6).
1. Wala tayo roon, ngunit anuman ang nangyari sa Krus sa kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Jesus ay nakakaapekto sa atin na para bang naroroon tayo.
2. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan natin ang pangangaral ng Krus - kaya't alam natin kung ano ang nangyari sa atin sa kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Hesus.
3. Ang plano ng Diyos, ang layunin ng Diyos sa paglikha, ay magkaroon ng isang pamilya ng mga banal na anak na lalaki at babae na sumunod sa imahe ni Cristo. Efe 1: 4,5; Rom 8:29
a. Ngunit, dahil sa pagsuway ng unang tao, si Adan, ipinanganak tayo sa isang nahulog na lahi sa ilalim ng kontrol ni Satanas. Ipinanganak tayo na may likas na kasalanan at sa sandaling tayo ay may sapat na gulang, kusang-loob tayong naghihimagsik laban sa Diyos sa pamamagitan ng pagkakasala. Rom 5:12; Ef 2: 1-3; Rom 3:23
c. Ang resulta ng lahat ng ito ay ang kamatayan ay naghahari sa lahi ng tao. Hindi na kami karapat-dapat para sa mga anak na lalaki, ngunit sa halip para sa kawalang-hanggan sa impiyerno na nakahiwalay sa Diyos.
4. Ang solusyon ng Diyos sa lahat ng ito ay at ang Krus ni Kristo. Si Jesus ay nagpunta sa Krus bilang Huling Adan, bilang kinatawan ng buong sangkatauhan. Nagpunta siya sa Krus bilang kapalit namin. I Cor 15: 45-47
a. Si Jesus ay naging kapalit natin upang makilala Niya tayo. Upang matukoy ang mga paraan upang gumawa ng magkapareho upang maaari mong isaalang-alang o gamutin ang pareho.
b. Sa Krus si Jesus ay nakilala sa amin o naging kung ano tayo upang ang Ama ay maaring tratuhin sa paraang dapat nating tratuhin. II Cor 5:21; Gal 3:13
c. Sa pamamagitan ng Krus ay naganap ang isang palitan. Ang lahat ng kasamaan dahil sa atin dahil sa ating kasalanan at pagsuway ay napunta kay Jesus upang ang lahat ng kabutihan dahil sa Kanya para sa Kanyang pagsunod ay maaaring dumating sa atin.
d. Sa Krus, si Jesus ay naging isang kasama natin sa ating kasalanan at kamatayan upang tayo ay maging isang kasama Niya sa buhay at katuwiran. Tinatrato ng Diyos si Hesus na nararapat sa atin na tratuhin para sa ating kasalanan upang magamot Niya tayo tulad ni Jesus - bilang isang banal, matuwid na anak.
5. Kung mauunawaan mo at makikinabang nang buo mula sa epekto at pagkakaloob ng Krus, dapat mong magkaroon ng kamalayan sa mga espiritwal na aspeto ng kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Jesus.
a. Sa pamamagitan ng espiritwal ay nangangahulugang hindi natin nakikita - kung ano ang nangyayari sa hindi nakikita na kaharian, kung ano ang nangyari sa kaluluwa at espiritu ni Jesus. Si Hesus ay nakaranas ng higit pa sa pisikal na pagdurusa na makikita sa Krus.
1. Ang ating mga kasalanan ay inilagay sa Kanya (Isa 53: 6). Ang ating mga karamdaman ay inilagay sa Kanya (Isa 53: 4,5). Ang kanyang kaluluwa ay ginawang alay para sa kasalanan (Isa 53:10). Siya ay ginawang kasalanan (II Cor 5:21). Ginawa siyang sumpa (Gal 3:13). Ang poot ng Diyos ay inilagay sa Kanya (Isa 53: 6 –Kasalanan = kasalanan at mga kahihinatnan nito; Aw 88)
2. Wala sa mga ito ang makikita ng mga nakasaksi sa paglansang sa krus dahil nangyari ito sa hindi nakikita, hindi nakikita na lupain. Ito ay paghihirap sa espiritu o paghihirap ng kaluluwa at espiritu ni Jesus.
b. Ang poot ng Diyos laban sa atin at ang ating mga kasalanan ay ibinuhos kay Hesus. Nang si Jesus ay naghirap ng sapat upang mabayaran ang ating mga kasalanan, sapat na upang bigyan ang Diyos ng ligal na karapatang ipahayag na hindi tayo nagkasala, pagkatapos ay bumangon si Jesus mula sa mga patay.
c. Sa hindi nakikitang mga aspeto ng Krus na nakikita natin ang buong epekto ng ibinigay ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng hain ni Cristo. Ang mga nakasaksi sa pagpapako sa krus ay walang ideya kung ano ang nangyayari, kung bakit nangyari ito, o kung ano ang ibibigay.
6. Maaari nating sabihin na mayroong isang negatibo at positibong panig sa pagpapalit ni Jesus at pagkilala sa atin sa Krus. Ang negatibong panig: Si Jesus ay nagdusa at namatay para sa atin bilang tayo. Ang positibong panig: Si Hesus ay ginawang buhay para sa atin bilang tayo.
a. Sa nakaraang dalawang aralin na nakatuon kami sa negatibong panig ng pagpapalit at pagkakakilanlan. Nagdusa si Jesus at namatay para sa atin bilang tayo.
b. Sa araling ito nais naming magsimulang mag-focus sa positibong panig - Si Hesus ay binuhay para sa atin bilang tayo upang bigyan tayo ng bagong buhay.

1. Itinuturo ng Bibliya na si Jesus ay nabigyang-katwiran (ginawang matuwid) at nabuhay nang buhay bago siya nabuhay nang buhay. I Tim 3:16; I Pet 3:18
a. Kung si Hesus ay kailangang buhayin sa espiritu, nangangahulugan ito na mayroong panahon na hindi Siya buhay sa espiritu.
b. Kung si Hesus ay dapat na mabigyan ng katwiran (ginawang matuwid) sa espiritu, nangangahulugan ito na mayroong isang oras na hindi Siya matuwid sa espiritu.
2. Si Hesus ay hindi naging matuwid sa Kanyang sarili. Sa Krus kinuha niya ang ating kawalang-katarungan sa Kanyang Sarili. Kinuha niya ang ating espirituwal na kamatayan sa Kanyang Sarili. II Cor 5:21; Ef 2: 1,5
a. Nang gawin iyon ni Jesus, pinutol siya mula sa Diyos na espirituwal na kamatayan. Mat 27:46; Efe 4:18
b. Nang mamatay si Hesus sa pisikal ang Kanyang espiritu ay napunta sa kung saan tayo dapat umalis, kung saan pupunta ang lahat ng namatay mula sa Diyos. Pumunta siya sa impyerno at nagdusa. Gawa 2: 22-32
c. Sapagkat si Jesus ay nakilala sa atin, naging kung ano tayo, tinuring ng Diyos si Jesus na dapat nating tratuhin. Ang hindi matuwid sa amin ay namatay sa Krus at napunta sa impiyerno sa taong kapalit natin. Ang hindi matuwid sa atin ay kailangang gawing matuwid sa impiyerno.
1. Ipinapakita nito kung gaano totoong kahalili at pagkakakilanlan sa atin ni Hesus. Si Hesus ay literal na ginawang kasalanan kasama ang ating kasalanan na kailangan Niyang gawing matuwid sa impiyerno.
2. I Tim 3: 16 – Sino ang ipinahayag na matuwid sa espiritu (Rotherham). Naging matuwid sa espiritu (Beck).
d. Tandaan, ito ay ibinuhos ng Diyos ang Kanyang poot kay Hesus (sa atin). Ang diyablo ay hindi binubugbog kay Hesus sa impiyerno. Si Hesus ay nasa ilalim ng paghatol ng Diyos. Siya ang pumalit sa amin sa ilalim ng poot ng Diyos.
3. Tandaan, ang layunin ng Diyos sa lahat ng ito ay gawin tayong matuwid, banal na mga anak.
a. Hindi tayo pinahihintulutan ng Diyos o gumawa tayo ng matuwid sapagkat hindi Niya tayo maiiwasan para sa ating mga kasalanan, at ang tanging pagbabayad na maaari nating gawin na makakasiguro sa Kanyang katarungan ay ang pagpunta sa impyerno magpakailanman.
b. Ngunit si Jesus, dahil sa kahalagahan ng Kanyang pagkatao, sapagkat Siya ang taong-Diyos, ay nakapagbayad para sa mga kasalanan ng isang buong lahi at masiyahan ang Banal na Katarungan pagkatapos ng tatlong araw at gabi ng pagdurusa sa parusa ng kasalanan. Nasisiyahan ni Jesus ang mga pag-aangkin ng hustisya laban sa atin. Isa 53:11
c. Kapag ang presyo para sa kasalanan ay binayaran, dahil si Jesus ay walang kasalanan ng Kaniyang sarili, Siya ay maaaring mabigyan ng katwiran o ginawang matuwid sa espiritu. Sapagkat si Hesus ay nasa impiyerno para sa akin tulad ko, nang Siya ay nabigyang-katwiran, ako ay nabigyan ng katarungan o naging matuwid.
4. Kapag si Jesus ay nabigyang-katwiran o ginawang matuwid ay mabubuhay siya sa espiritu. I Pet 3:18
a. Ang salitang "the" ay wala sa orihinal na teksto. Nabasa nito ang "pinatay sa laman, nabuhay nang buhay sa espiritu".
1. Ang katunayan ay pinatay na may kaugnayan sa laman [Kanyang katawang tao], ngunit nabuhay nang may paggalang sa espiritu [Kanyang espiritu ng tao). (Pinakapangit)
2. Na si Jesus ay sumailalim sa pisikal na kamatayan, ngunit sa kanyang espiritu, binuhay siya. (Berkeley)
b. Ang buhay, ang buhay ng Diyos, ay bumalik sa Kanyang espiritu ng tao sapagkat Siya ay matuwid (nabigyang katwiran) muli. Ang pisikal na kamatayan ay hindi na makahawak sa Kanya at muling binuhay niya ang Kanyang katawan at bumangon mula sa mga patay.
c. Sinasabi sa amin ng Rom 4:25 na si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay dahil nabigyan tayo ng katwiran.
1. Rom 4: 25 – Sino ang sumuko sa kamatayan dahil sa lahat ng mga pagkakasalang nagawa natin at nabuhay muli dahil sa pagkawalang-sala sa atin. (Weymouth)
2. Ayon dito, hindi tayo nabigyan ng katwiran habang si Hesus ay nasa Krus ngunit sa pagtatapos ng tatlong araw at gabi nang si Hesus ay nabigyang-katwiran sa muling pagkabuhay. I Cor 15: 14,17
5. Hindi namin sinusubukan na i-minimize o labis-labis ang kahalagahan ng anumang bahagi ng Krus o ng Dugo ni Kristo. Kailangan ang lahat - ang kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Cristo. Ngunit isaalang-alang ito:
a. Sa Lev 16: 7-10; 15-22 mayroon tayong larawan ng ginawa ni Jesus para sa atin at sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay. Sa Araw ng Pagbabayad-sala (Yom Kippur) ang Mataas na Pari ay nagsagawa ng isang sakripisyo upang harapin ang mga kasalanan ng bansa para sa taong iyon.
1. Dalawang kambing ang inaalok. Ang isa ay pinatay - isang inosenteng nagbuhos ng kanyang dugo. Ang iba pang kambing ay ang scapegoat. Ang mga kasalanan ng Israel ay inilipat sa kambing na iyon at siya ay dinala sa ilang at pinalaya sa isang lupain ng paghihiwalay.
2. Parehong kinakailangan upang magbigay ng isang pagbabayad-sala (takip) para sa mga kasalanan ng mga tao.
3. Si Jesus, ang walang-sala na Kordero ng Diyos, ay nagbubo ng Kanyang dugo para sa atin. Pagkatapos, sa Kanyang sariling pagkatao, kinuha niya ang ating mga kasalanan at ang kanilang mga kahihinatnan sa lupain ng paghihiwalay (impiyerno) upang alisin ang mga ito sa amin.
b. Si Jesus, bilang ating Mataas na Saserdote, ay nagpakita ng Kanyang Dugo sa Kanyang Ama pagkatapos Siya ay nabuhay mula sa mga patay. Juan 20: 14-17; Heb 9: 12-14
c. Ang gawain ng pagtubos ay natapos nang umupo si Jesus sa kanang kamay ng Ama. Heb 1: 3

1. Efe 2: 1,5 – Sa Krus, sumama sa atin si Hesus sa espiritwal na kamatayan. Nang tayo ay patay na sa espiritu, binuhay tayo ng Diyos kasama si Jesus. Binigyan tayo ng buhay sa ating espiritu (buhay na espiritwal) kasama si Kristo.
a. Ang ating mga kasalanan ay gumawa ng mga patay na tao sa atin, at Siya, sa pagbibigay buhay kay Cristo, ay nagbigay din ng buhay sa atin. (Knox)
b. Ibinigay niya sa amin ang mismong buhay ni Cristo Mismo, ang parehong bagong buhay kung saan Siya ay pinabuhay Niya. (Amp)
2. Kapag ang ating kasalanan ay nabayaran, naalis sa pamamagitan ng gawain ng ating kapalit, legal na magagawa ng Diyos ang orihinal na plano Niya - bigyan tayo ng Kanyang buhay. Juan 10:10; II Tim 1: 9,10
a. Ibinigay niya muna sa ating kapalit, sa impiyerno. Ngunit, dahil nandoon si Jesus para sa atin bilang amin, nang Siya ay tumanggap ng buhay, sa ligal, ginawa rin natin.
b. Ito ay nagiging isang mahalagang katotohanan sa amin sa bagong pagsilang. Kapag ipinanganak ka muli ay binigyan ka ng Diyos, sa iyong espiritu, ang parehong buhay na ibinigay kay Jesus sa pagkabuhay na mag-uli.
3. Si Jesus ang unang nakalabas sa kamatayan - espiritwal, pagkatapos pisikal. Col 1:18; Apoc 1: 5
a. Col 1: 18 – Siya ang unang ipinanganak mula sa kamatayan (Knox). Ang pagiging unang ipinanganak muli mula sa patay (ika-20 Siglo).
b. Ang bagong kapanganakan ay isang reenactment ng muling pagkabuhay ni Jesus, ng Jesus na binuhay sa espiritu sapagkat doon tayo ginawang buhay sa espiritu.
c. I Cor 15: 45-47 – Si Jesus ay lumabas mula sa kamatayan - espiritwal at pisikal - bilang Pangalawang Tao, ang pinuno ng isang bagong lahi, isang lahi ng mga lalaking ipinanganak mula sa kamatayan sa buhay.
4. May iba pang nangyari sa ating Kapalit nang Siya ay buhay na buhay sa espiritu. Naibalik siya sa pagiging anak. Gawa 13: 30-33
a. Ang Diyos ay walang mga anak na namatay sa mga pagkakasala at kasalanan. Nang mamatay si Jesus sa ating mga pagkakasala at kasalanan, nawala ang Kanyang posisyon bilang anak. Hindi kailanman pababayaan ng Diyos ang Kanyang anak tulad ng ginawa Ni Jesus.
b. Sa pagkabuhay na mag-uli si Jesus ay ginawang anak ng Diyos o naibalik sa pagka-anak. v33 – Sa araw na ito ay ipinanganak ka sa akin (ika-20 Siglo). Ngayon ako ay naging iyong Ama (Weymouth). Ang ipinanganak na (GENNAO) ay nangangahulugang manganak. Mahulugan = upang muling makabuo. Isinalin ang oso, nanganak, ipinanganak, nagbubuntis.
c. Tandaan, nawala si Jesus sa pagiging anak, ay pinabayaan ng Diyos, dahil sa Kanyang pagkilala sa atin.
1. Hindi tayo mga anak, at, sa Krus, si Jesus ay naging kung ano tayo - hindi mga anak. Nagpatuloy siya bilang kung ano tayo (hindi anak) sa puso ng mundo, sa impiyerno, hanggang sa mabayaran ang ating mga kasalanan.
2. Si Jesus ay naging isang anak para sa atin, tulad natin. Hindi niya kailangan ng anak, ginawa namin ngunit hindi ito makuha. Ang kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay ni Jesus ay ang tanging paraan upang tayo ay maging mga anak na matuwid.

1. Ang katotohanan ng Krus. Si Jesus ay talagang nagkasala sa ating kasalanan, talagang pinutol mula sa Kanyang Ama, namatay talaga, talagang napunta sa impyerno at nagdusa.
a. Ano ang ipinapakita nito sa atin tungkol sa pagmamahal ng Diyos sa atin? Juan 3:16
b. Kung ginawa ito ng Diyos para sa iyo noong ikaw ay Kanyang kaaway, ano ang hindi niya magagawa para sa iyo ngayon? Rom 8:32
2. Ang pagiging epektibo ng Krus. Si Jesus (para sa iyo tulad mo) ay lumabas sa kasalanan, kamatayan, impiyerno, at libingan na malaya mula sa bawat bakas nito na Siya ay makakapunta sa langit, hanggang sa presensya ng Ama, upang maiharap ang Kanyang Dugo. Ganyan ka kalaya.
3. Ang kamatayan ni Hesus ay isang paraan sa isang wakas. Natupad ito upang legal na ibigay sa atin ng Diyos ang Kanyang buhay at gawin tayong mga anak na tulad ni Jesus. Nagawa ang misyon !! I Alaga 3:18; Rom 8: 29,30