KARAGDAGANG TUNGKOL SA JESUS ​​ANG ATING PAGSUSULIT

Ang Krus At Pagkilala
Ang Dalawang Pinakamahalagang Lalaki
Ang Dakilang Palitan
Si Jesus ang ating Kapalit
Karagdagang Tungkol sa Jesue Aming Kapalit
Pamumuhay ng Isang Nabuhay na Buhay
Itinaas si Kristo
Ginawang Mabuhay kay Kristo

1. Upang maunawaan kung paano nakamit ng Krus ang bawat pangangailangan ng tao, dapat mong maunawaan ang pagkakakilanlan.
a. Ang salita ay hindi matatagpuan sa Bibliya, ngunit ang prinsipyo ay naroroon. Gumagawa ang pagkakakilanlan tulad nito: Wala ako doon, ngunit ang nangyari doon ay nakakaapekto sa akin na parang naroroon ako.
b. Itinuturo ng Bibliya na ipinako sa krus kasama si Cristo (Gal. 2:20), inilibing kasama ni Kristo
(Roma 6: 4), at kami ay binuhay kasama ni Kristo (Efe 2: 5).
1. Wala tayo roon, ngunit anuman ang nangyari sa Krus sa kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Jesus ay nakakaapekto sa atin na para bang naroroon tayo.
2. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan natin ang pangangaral ng Krus - kaya't alam natin kung ano ang nangyari sa atin sa kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Hesus.
2. Upang matukoy ang paraan upang gumawa ng magkapareho upang maaari mong isaalang-alang at gamutin ang pareho.
a. Sa Krus si Jesus ay nakilala sa amin o naging kung ano tayo upang ang Ama ay maaring tratuhin sa paraang dapat nating tratuhin. II Cor 5:21; Gal 3:13
b. Sa pamamagitan ng Krus ay naganap ang isang palitan. Ang lahat ng kasamaan dahil sa atin dahil sa ating kasalanan at pagsuway ay napunta kay Jesus upang ang lahat ng kabutihan dahil sa Kanya para sa Kanyang pagsunod ay maaaring dumating sa atin.
c. Si Jesus ay naging isa sa atin sa ating kasalanan at kamatayan upang tayo ay maging isa sa Kanya sa buhay at katuwiran.
d. Si Jesus ay naging kapalit natin (kinuha ang ating lugar sa Krus) upang makilala Niya tayo (maging tayo at ituring tayo).
3. Karamihan sa mga Kristiyano ay pamilyar sa mga pisikal na aspeto ng pagdurusa at pagkamatay ni Cristo, ngunit may mga aspeto ding espiritwal. Sa pamamagitan ng ispiritwal na nangangahulugang hindi natin nakikita - kung ano ang nangyayari sa hindi nakikitang kaharian, kung ano ang nangyari sa kaluluwa at espiritu ni Jesus. Si Hesus ay nakaranas ng higit pa sa pisikal na pagdurusa na makikita sa Krus.
a. Ang ating mga kasalanan ay ipinatong sa Kanya (Isa 53: 6). Ang ating mga karamdaman ay inilagay sa Kanya (Isa 53: 4,5). Ang kanyang kaluluwa ay ginawang alay para sa kasalanan (Isa 53:10). Siya ay ginawang kasalanan (II Cor 5:21). Ginawa siyang sumpa (Gal 3:13). Ang poot ng Diyos ay inilagay sa Kanya (Isa 53: 6 –Kasalanan = kasalanan at mga kahihinatnan nito; Aw 88).
b. Wala sa mga ito ang makikita ng mga nakasaksi sa paglansang sa krus. Bakit? Dahil nangyari ito sa hindi nakikita, hindi nakikitang kaharian. Ito ay paghihirap sa espiritu o paghihirap ng kaluluwa at espiritu ni Jesus.
4. Hindi kung ano ang ginawa ng mga sundalong Romano kay Hesus na siyang bumili ng ating kaligtasan. Ito ang ginawa ng Banal na Hustisya kay Jesus sa likod ng mga eksena, sa hindi nakikita, espiritwal na larangan.
a. Sa Krus, si Hesus ay nagkakaisa sa atin sa ating kasalanan at kamatayan. Tinatrato ng Diyos Ama si Hesus sa paraang dapat na tratuhin tayo. Pagkakakilanlan iyon
b. Ang poot ng Diyos laban sa atin at ang ating kasalanan ay ibinuhos kay Hesus. Nang si Jesus ay naghirap ng sapat upang mabayaran ang ating mga kasalanan, upang mabigyan ang Diyos ng ligal na karapatang ipahayag na hindi tayo nagkasala, pagkatapos ay bumangon si Jesus mula sa mga patay.
c. Sa hindi nakikitang mga aspeto ng Krus na nakikita natin ang buong epekto ng ibinigay ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus.
5. Tinitingnan namin ang sunud-sunod na proseso ng paghalili ni Hesus para sa at pagkilala sa atin mula sa paglansang sa krus hanggang sa pagkabuhay na mag-uli. Sa araling ito, nais naming magpatuloy na suriin kung ano ang nangyari sa kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Jesus.

1. I Cor 15: 45 – Si Jesus ay nagpunta sa Krus bilang Huling Adan, bilang kinatawan ng buong sangkatauhan.
Kinuha niya sa Kaniyang sarili ang kamatayan sa lahi ni Adan.
2. Anong kamatayan ang natikman ni Jesus para sa atin? Sa Gen 2:17 Sinabi ng Diyos kay Adan na kung kumain siya mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama, sa araw na iyon, siya ay mamamatay. "Sa pagkamatay ay mamamatay ka."
a. Sinasabi sa atin ng Gen 5: 5 na hindi namatay si Adan hanggang sa 930 taon pagkatapos niyang kumain ng ipinagbabawal na prutas.
1. Sa araw na kumain si Adan mula sa puno, nahiwalay siya sa Diyos, pinutol mula sa Diyos, pinutol mula sa pag-access sa punong kahoy ng buhay. Gen 3: 8-10; 22-24
2. Ayon sa nangyari kay Adan, ang pagkamatay ay nangangahulugang maputol mula sa buhay ng Diyos. At, maaari kang maging nasa kondisyong iyon habang ikaw ay buhay pa rin sa pisikal.
b. Sa Gen 4: 1-9 nalaman din natin na ang isang pangunahing pagbabago ay naganap sa likas na katangian ng tao bilang resulta ng kasalanan ni Adan. Pinatay ng unang anak na lalaki ni Adam ang kanyang pangalawang anak at nagsinungaling tungkol dito. Juan 8:44; I Juan 3:12
c. Ang kamatayan na ito, ang mga aspeto ng kamatayan, ay ipinasa sa buong lahi ng tao. Rom 5:12; I Cor 15:22
3. Sa NT nakakakuha tayo ng karagdagang impormasyon tungkol sa kamatayan na kinasasapitan ng lahat ng tao - ang kamatayan na dumating kay Jesus sa lupa upang makuha para sa atin.
a. Sinasabi sa atin ng Ef 2: 1 na bago tayo mga Kristiyano ay namatay tayo habang tayo ay buhay na pisikal.
Efe 2: 3 ay nagsasabi na likas na tayo ay mga bagay ng poot ng Diyos. Sinabi sa Rom 5:19 na ang kasalanan ni Adan ay gumawa sa atin na makasalanan. Sa Ef 4:18 ay nagsabi na tayo ay nahiwalay sa buhay ng Diyos.
b. Ang lahat ng ito ay tumutukoy sa kalagayan ng ating espiritu bago natin nakilala si Jesus. Ang aming mga espiritu ay patay o naputol mula sa buhay ng Diyos.
4. Kung susubukan ni Jesus ang kamatayan para sa bawat tao, kailangan niyang tikman (fig. = Karanasan) kamatayan sa espiritu (Ang Kanyang espiritu ay pinutol mula sa buhay ng Diyos) pati na rin ang pisikal na kamatayan. Iyon ang nangyari sa Krus.
a. Bilang huling Adan Jesus ay kinuha ang Kanyang Sarili ang likas na likha sa tao nang ihiwalay ni Adan ang lahi mula sa Diyos - ang likas na kasalanan na isa pang pangalan para sa espiritwal na kamatayan. Si Jesus ay naging likas natin - mga bagay ng poot ng Diyos. Ginawa siyang kasalanan. II Cor 5:21
b. Nang gumawa Siya ng kasalanan sa ating kasalanan, siya ay pinutol mula sa Diyos. Ang kanyang espiritu ay pinutol mula sa Diyos, mula sa buhay sa Diyos. Pagkatapos, namatay Siya nang pisikal. Juan 5:26; 6:57; Mat 27:46
c. Ang pagpapalit at pagkakakilanlan ni Hesus sa atin sa Krus ay kumpleto kaya't si Hesus ay naghirap at namatay sa espiritwal pati na rin sa pisikal.

1. Si Hesus ay pagpunta sa impyerno ay ang susunod na hakbang sa Kanyang kumpletong kapalit at pagkakakilanlan sa atin.
a. Sa oras na namatay si Hesus sa pisikal Siya (ang Kanyang espiritu ng tao) ay pinutol mula sa Diyos. Namatay siya sa espirituwal. Ang mga espiritwal na patay na pisikal na namatay nang pisikal ay napupunta sa impyerno.
b. Ang kamatayang pisikal ay hindi ang buong pagbabayad para sa kasalanan. Kung ito ay, ang bawat tao ay maaaring magbayad para sa kanyang kasalanan sa pamamagitan ng pagkamatay.
c. Tandaan, si Hesus ang pumalit sa lugar ng makasalanan sa paghatol sa Krus.
2. Sinabi sa amin mismo ni Jesus kung saan Siya (ang panloob na tao, ang Kanyang espiritu at kaluluwa) ay magiging sa tatlong araw at gabi ang Kanyang katawan ay nasa libingan.
a. Matt 12: 38-40 – Sinabi Niya na Siya ay nasa gitna ng mundo. At, inihambing Niya ang karanasan sa karanasan ni Jonas sa tiyan ng isda.
b. Jonas 1:17; 2: 1-10 – Kapag tiningnan natin ang karanasan ni Jonas sa tiyan ng isda, nakikita natin na ito ay isang kakila-kilabot na karanasan.
c. Sa loob ng tatlong araw at gabi ay nararanasan ni Jesus ang poot ng Diyos sa impiyerno. Sal 88
3. Ang Banal na Espiritu, sa pamamagitan ni Peter, ay nagsabi sa amin na si Hesus ay lumabas mula sa impiyerno sa pagkabuhay na mag-uli. Gawa 2: 22-32
a. Ang salitang impiyerno ay HADES. Ito ang lugar ng mga iniwan na espiritu. Ginagamit ang salita ng siyam pang iba pang beses sa NT, at palaging nangangahulugang isang lugar ng pagdurusa o paghatol, isang kaaway ni Cristo.
b. Mga Gawa 2:24 - Sinabi ni Pedro na ang muling pagkabuhay ay nagpalaya kay Jesus mula sa matinding pagdurusa. Ang sakit sa Griyego ay nangangahulugang panganganak, paghihirap, matinding pagdurusa.
4. Ang Banal na Espiritu, sa pamamagitan ni Pablo, ay nagsasabi sa atin kung saan nauna si Jesus sa muling pagkabuhay. Rom 10: 7
a. Ang salitang malalim ay ABUSSOS (ibaba o walang ilalim). Ginagamit ito upang ilarawan ang isang hindi mababagong kalaliman, ang underworld, ang mas mababang mga rehiyon, ang kailaliman ng SHEOL (salitang Hebreo para sa Hades o impyerno).
b. Tinutukoy ito ng diksyunaryo ng WE Vine bilang tirahan ng mga nawawalang patay. Ginamit ito sa Lukas 8:31 nang itapon ni Jesus ang lehiyon ng mga demonyo mula sa demonyo ng Gadarene at nakiusap sa kanya ang mga demonyo na huwag silang ipadala sa kailaliman. Vine's = "ang tirahan ng mga demonyo kung saan maaari silang palayain".

1. Si Jesus ay nabigyang-katwiran at nabuhay nang espiritu bago Siya nabuhay nang buhay. I Tim 3:16
a. Ang pagiging makatwiran ay nangangahulugang magbigay, magpakita o magmalasakit, bilang makatarungan o walang kasalanan, upang maging matuwid. Ito ay ang parehong salita sa Griyego bilang matuwid.
b. I Tim 3: 16 – Sino ang ipinahayag na matuwid sa espiritu. (Rotherham); Naging matuwid sa espiritu. (Beck)
c. Tunay na literal na nagkasala si Jesus sa Krus na Kaniyang kailangang gawing matuwid bago Siya makabangon mula sa mga patay.
2. Ito ay maaaring nakakapagtataka, ang ideya na si Jesus ay kailangang maging katwiran o ginawang matuwid. Ngunit tandaan:
a. Si Jesus ay hindi kailanman naging di-makatarungan o sa Kanyang Sarili. Kinuha niya ang ating kawalan ng katarungan sa Kanyang Sarili. Ang hindi matuwid sa amin ay namatay sa Krus at napunta sa impiyerno sa taong kapalit natin. Ang hindi matuwid sa atin ay kailangang gawing matuwid sa impiyerno.
b. Si Jesus ay hindi kailanman higit na nakalulugod o masunurin sa Kanyang Ama kaysa sa kung kailan Siya ay kusang gumawa ng kasalanan sa ating kalikasan ng kasalanan at pinagdudusahan ang mga kahihinatnan.
c. Ang pagkakakilanlan sa atin ni Jesus ay totoong totoo at kumpleto kaya't kailangan Niyang gawing matuwid.
3. Gumawa tayo ng ilang maikling puna tungkol sa iba pang mga pahayag sa I Tim 3:16
a. Ito ay isang maikling kronolohiya ng gawain ni Kristo. Iniisip ng ilang mga komentarista na ito ay isang tanyag na himno ng Kristiyano. Ang kabanalan ay nangangahulugang kabanalan. Dito, mayroon itong ideya ng iskema ng ebanghelyo.
b. Ang Diyos ay nahayag sa laman ay tumutukoy sa pagkakatawang-tao ni Jesus mula sa Kanyang pagsilang hanggang sa Kanyang pisikal na kamatayan.
c. Pinangatwiran sa espiritu, nakikita ng mga anghel, at ipinangaral sa mga Hentil lahat ay naganap bago ang pisikal na pagkabuhay na mag-uli ni Jesus.
1. Ang nabigyang katwiran o ginawang matuwid sa espiritu ay kailangang unahan ang muling pagkabuhay na mag-uli. Ang kamatayan ay namuno sa lahat ng hindi matuwid (Rom 6:23). Mula sa sandaling kinuha ni Jesus ang ating kawalan ng katarungan sa Kanyang sarili sa Krus, ang kamatayan ay naghari sa Kanya (Roma 6: 9)
2. Nakita ng mga anghel ay tumutukoy sa mga nahulog na anghel sa impiyerno at ang mga anghel sa dibdib ni Abraham. Lucas 16:22 3. Nangangaral sa mga Hentil. Ang mga Gentil ay hindi ipinangaral sa panahon ng ministeryo ni Jesus sa lupa. Bago si Jesus ay bumangong pisikal, Siya ay nangaral sa mga tao sa gitna ng mundo. I Alaga 3: 18-20
d. Ang pinaniniwalaan sa mundo ay tumutukoy sa paglitaw ng pagkabuhay na muli ni Hesus. I Cor 15: 5-7
e. Natanggap sa kaluwalhatian ay tumutukoy sa Kanyang pag-akyat. Lucas 24:51; Gawa 1: 9
4. Si Jesus ay nabigyang-katwiran o ginawang matuwid kapag ang mga pag-angat ng hustisya laban sa atin ay nasiyahan. Alalahanin, sapat na ang pinagdudusahan ni Jesus upang bigyan ang Diyos ng ligal na karapatan upang bigyang-katwiran tayo o ipahayag na hindi tayo nagkasala.
a. Sinasabi sa atin ng Isa 53:11 na ang Diyos ay nasiyahan sa pagod ng kaluluwa ni Jesus. Ang pagod ay nangangahulugang pagsusuot ng pagsisikap ng katawan o isipan at maaaring isalin sa kasamaan, paggawa, pagdurusa, sakit, kalungkutan, pagod, pagod. Tandaan, sinasabi sa atin ng Gawa 2:24 ang muling pagkabuhay na pinakawalan si Jesus mula sa mga pasakit (sakit, kalungkutan, paghihirap) ng kamatayan (kamatayan sa espiritu).
b. Sinasabi sa atin ng Rom 4:25 na si Jesus ay binuhay dahil tayo ay nabigyan ng katarungan.
1. Rom 4:25 – Sino ang sumuko sa kamatayan dahil sa mga pagkakasala na nagawa natin, at nabuhay muli dahil sa pagkawalang-sala sa atin. (Weymouth)
2. Ayon dito, hindi tayo nabigyan ng katwiran habang si Hesus ay nasa Krus ngunit sa pagtatapos ng tatlong araw at gabi, sa muling pagkabuhay. I Cor 15: 14,17
5. Kapag nabigyang-katwiran si Jesus, maaari siyang mabuhay nang espiritu. I Pet 3:18
a. Ang salitang "the" ay wala sa orihinal na teksto. Nabasa nito, "pinapatay sa laman, nabuhay nang espiritu".
b. I Alaga 3: 18 – Na sa katunayan ay pinatay patungkol sa laman [Kanyang katawang tao], ngunit ginawang buhay na patungkol sa espiritu [Kanyang espiritu ng tao]. (Wuest)
6. Sa Krus ay isinama ni Hesus ang Kanyang sarili na ating matandang kasama ang kanyang espirituwal na kamatayan sa Kanyang Sarili. Rom 6: 6
a. Ang espiritu ng tao ni Jesus ay naputol mula sa Diyos nang si Jesus ay ginawang kasalanan. Siya ay namatay sa espiritu. Nang Siya ay namatay nang pisikal, nagpunta Siya kung saan pupunta ang lahat na mga patay na espiritwal kapag sila ay namatay, Siya ay nagpunta sa impiyerno at naghihirap para sa atin bilang tayo.
b. Kapag binayaran ang ating huling kasalanan, muli siyang matuwid sa harap ng Ama sapagkat wala siyang kasalanan sa Kaniyang sarili.
c. Ang buhay ng Diyos ay bumalik sa Kanyang espiritu ng tao, at, sa impiyerno, si Jesus ay nabuhay nang buhay sa espiritu. Nang buhay siyang buhay sa espiritu, ang kamatayan ng pisikal ay hindi na makahawak sa Kanya. Muling binuhay niya ang Kanyang katawan at pisikal na bumangon mula sa mga patay.
7. Tulad ng pagkamatay ni Jesus, namatay din tayo, nang si Hesus ay nabuhay, tayo ay nabuhay. Iyon ang susunod na bahagi ng aming kumpletong pagpapalit at pagkilala. Efe 2: 5
a. Ito ang aming kasalanan at espirituwal na kondisyon na si Jesus ay pumasok sa Krus, at ito ang aming kasalanan at espirituwal na kondisyon na lumabas si Jesus sa pagkabuhay na mag-uli.
b. Tandaan, ang punto ng kahalili at pagkakakilanlan - kaya maaaring gawin ang isang palitan. Kinuha Niya ang ating kasalanan at kamatayan upang magkaroon tayo ng Kanyang buhay at kabutihan.

1. Ang ilang mga tao ay nagsasabi na ang ganitong uri ng pagtuturo ay tumatagal mula sa Krus. Ngunit, hindi ganoon.
a. Hindi namin sinusubukang i-minimize o palalain ang kahalagahan ng anumang bahagi ng Krus.
b. Kailangan ang lahat - ang Kamatayan, libing, at muling pagkabuhay.
2. Tingnan ang mga haba na pinuntahan ka ng Diyos bilang Kanyang anak na lalaki o anak na babae.
a. Si Hesus ay kusang sumuko upang tratuhin tulad ng sa iyo at ako ay nararapat na tratuhin upang makitungo kami sa nararapat na tratuhin - bilang isang banal, matuwid na anak ng Diyos.
b. Tulad ng pagpunta Niya sa kamatayan, impiyerno, at ang biyaya para sa atin bilang tayo, lumabas tayo mula sa kamatayan, impiyerno, at libingan kasama Niya bilang Kanya - kasama ang Kanyang buhay at katuwiran.
c. Kung napunta sa iyo ang Diyos para sa iyo noong ikaw ay isang rebelde at isang kaaway, ano ang gagawin niya para sa iyo ngayon?
3. Walang darating sa buhay na laban sa iyo na higit sa Diyos at kung ano ang nagawa Niya para sa iyo sa pamamagitan ng pagpapalit at pagkilala sa Krus - sa kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Hesus.