KARAGDAGANG TUNGKOL SA JOB

Dapat Magdusa ang mga Kristiyano
Higit Pa Tungkol sa Pagdurusa
Mga Pagsubok at Tribulasyon
Marami Pa Tungkol sa Mga Pagsubok at Tribulasyon
Ang Dicipline ng Diyos
Ang Diyos ay Soberanong
Paano Tungkol kay Job?
Karagdagang Tungkol sa Trabaho

1. Ang ating tema ay: Ang Diyos ay mabuti at mahusay na nangangahulugang mabuti.
2. Ibinabatay natin iyan kay Jesus, ang kumpletong paghahayag ng Diyos. Juan 14: 9; Heb 1: 1-3
a. Sinabi ni Jesus na ang Diyos ay mabuti; mabuti = kung ano ang ginawa ni Jesus. Mat 19:17; Gawa 10:38
b. Paulit-ulit na sinabi ni Jesus na ginawa niya ang mga gawa ng Kanyang Ama. Juan 14:10
3. Sa mga nagdaang aralin, inaayos namin ang mga tanong na "Oo, ngunit ...".
4. Sa huling aralin, sinimulan nating tingnan ang isang pangunahing isyu: Kumusta si Job?
a. Kung ang Diyos ay mabuti at mabuti ay nangangahulugang mabuti, bakit bakit ginawa ng Diyos kay Job ang lahat ng mga bagay na iyon?
b. Kung ganoon ang pakikitungo ng Diyos kay Job, ano ang gagawin niya sa akin?
5. Si Job ay lumilitaw na isang pagkakasalungatan dahil hindi binabasa ng mga tao ang libro sa konteksto ng iba pang Bibliya.
6. Kapag binasa si Job sa konteksto, hindi lamang ito ay hindi sumasalungat sa aming tema, ganap na sinusuportahan nito ang katotohanan na ang Diyos ay mabuti at mahusay na nangangahulugang mabuti.

1. Dapat nating basahin si Job bilang ilaw kay Jesus at kung ano ang ipinahayag niya sa atin tungkol sa Diyos.
a. Ang karaniwang ideya na mayroon tayo ay itinayo ng diyos si Job at hayaang atakehin siya ng diyablo.
b. Ngunit, hindi kailanman ginawa ni Jesus ang anumang bagay na ganyan, kaya hindi pa nagawa ng Diyos ang inaakala nating ginawa niya.
2. Dapat nating basahin si Job nang ilaw ng NT.
a. Ang James 5:11 ay ang tanging komento ng NT na mayroon tayo.
1. Pinuri si Job para sa kanyang pasensya = nanatili siyang tapat sa Diyos sa kabila ng kanyang paghihirap.
2. At, ang aming pansin ay nakuha sa pagtatapos ng kuwento ni Job.
b. Tinitingnan namin si Job at sinabi: "Bakit nangyari ito?", Ngunit ang Espiritu Santo, sa pamamagitan ni James, ay nagsabi, "Paano ito natapos?"
1. Sinasabi sa atin ng Job 42:10 ang pagtatapos ng kwento ni Job - binago ng Panginoon ang kanyang pagkabihag at binigyan siya ng dalawang beses kaysa dati.
2. Ang nangyari kay Job ay tinawag na pagkabihag; Si Jesus ay dumating upang palayain ang mga bihag - tulad ng Kanyang Ama. Lucas 4:18
3. Dapat nating makilala na si satanas ang nagdala ng pagkawasak sa buhay ni Job, hindi sa Diyos.
a. 1: 8 - Isinaalang-alang mo ba ang aking lingkod na si Job = Naitakda mo ba ang iyong puso kay Job = pinasimulan ito ni satanas.
b. Oo, ngunit pinahintulutan ito ng Diyos.
1. Pinapayagan ng Diyos ang mga tao na magkasala at pumunta sa impiyerno. II Alagang Hayop 3: 9
2. Kung Siya ang nagpadala / hinayaan si satanang magdala ng pagkawasak sa buhay ni Job upang lamang lumingon at mabura ito, iyon ay isang bahay na nahahati. Matt 12: 24-26
3. Kung ang diyablo ay ang ahente ng pagpapastigo ng Diyos, paano natin lalabanan si satanas at
huwag tumanggi sa pagpaparusa nang sabay? Sinabihan kaming gawin pareho. Santiago 4: 7; Heb 12: 5-7
4. Hindi tayo maaaring tumingin sa karanasan ng isang tao - kahit sa Bibliya - upang matukoy ang kalooban ng Diyos.
5. Ang lahat ng bagay sa Bibliya ay tunay na sinabi, ngunit hindi lahat ay totoo.
a. Sinabi ng mga Fariseo na si Jesus ay isang makasalanan. Juan 9: 13-16; 24
b. Talagang sinabi nila ang mga bagay na iyon, ngunit hindi tumpak ang mga pahayag na iyon.
c. Gumawa si Job ng mga pahayag na tumpak na nakasaad, ngunit hindi totoo. Job 1: 21; 2: 10
6. Dapat nating mapagtanto na lumakad si Job nang mas gaan kaysa sa atin.
a. Hindi man siya isang matandang tipan.
b. Ang kanyang larawan ng Diyos ay hindi kumpleto, at walang pahiwatig na mayroon siyang anumang kaalaman sa mga gawa ni satan sa likod ng mga tanawin.

1. Pamilyar tayo sa ilang mga bagay na sinabi ni Job - Ang Panginoon ay nagbibigay, ang Panginoon ang kumukuha. Dahil napaka pamilyar sa atin, normal ang tunog nila, tama.
a. Makinig sa ilang iba pang hindi pamilyar na mga pahayag na ginawa ni Job: 6: 4; 7:12; 7: 16,17; 7:20; 9:17; 9: 22,23; 10: 13,14 (Buhay na Bibliya)
b. Nais mo bang ibase ang doktrina sa kanyang mga paniniwala?
1. 23:10 - Sinubukan ako ng Diyos at ako ay lalabas na parang ginto.
2. 5: 17,18 - Ang Diyos ay pumaparusahan sa pamamagitan ng pag-sugat at pagkatapos ay pagbigkis (sinalita ni Eliphaz na mayroon ding isang napaka-limitadong larawan ng Diyos.)
3. Kailangan nating maibago ang ating isipan na kapag sinabi ng isang tao na pinapagaling ako ng Diyos na magturo sa akin ng isang bagay, mali ito!
4. Tandaan, hindi namin sinasabi na si Job ay masama o hangal, ngunit lumakad siya sa gaanong gaanong ilaw kaysa sa atin - ang Bibliya ay progresibong paghahayag.
a. Hindi mo maaaring gamitin ang kanyang mga paliwanag tungkol sa kanyang sitwasyon upang maipaliwanag ang iyong sarili.
b. Hindi mo rin mai-base ang doktrina sa kanyang mga karanasan o salita
5. Si Job ay may ilang mahahalagang bagay na tama:
a. Nanatili siyang tapat sa Diyos. Santiago 5:11
b. 1: 1; 2: 3 - Siya ay perpekto (taos-puso, maka-Diyos) at matuwid (matuwid); takot siya sa Diyos at umiwas sa kasamaan.
c. Eze 14:14 - Siya ay niraranggo kasama nina Noe at Daniel sa mga tuntunin ng katuwiran sa harap ng Diyos.
d. Sa lahat ng ito, hindi siya nagkasala. 1:22; 2:10 - Hindi ito nangangahulugang wasto si Job sa lahat ng kanyang sinabi at ginawa.
1. Ang buong pangyayaring ito ay isang tukso mula kay satanas upang makuha si Job sa kasalanan - upang sumpain ang Diyos = upang ihinto ang paglilingkod sa Diyos. 1: 10,11
2. Sa lahat ng sinabi niya, hindi siya nagkasala - nang maganap ang mga trahedya.
a. Ngunit, habang nakikipag-usap si Job sa kanyang mga kaibigan, hinahangad niyang bigyang-katwiran ang kanyang sarili; gumawa siya ng lahat ng uri ng hindi tumpak na mga pahayag tungkol sa Diyos.
b. Ipinahiwatig niya na ang Diyos ay hindi makatarungan at hindi patas.

1. Hindi siya sumigaw para sa paglaya. Sa halip ay ipinagdasal niya ang mga bagay tulad ng: papatayin mo ako, hayaan mo akong mamatay; Sana hindi ako pinanganak. 3:11; 6: 8,9
a. Naririnig ng Diyos ang mga dalangin ng matuwid, at si Job ay matuwid, ayon sa Diyos. Job 1: 1; I Alagang Hayop 3:12; Santiago 5: 16,17
b. Maraming mga halimbawa ng OT kung saan ang mga tao ng Diyos ay sumigaw para sa kaligtasan at iniligtas sila ng Diyos. II Mga Hari 20: 1-6; Aw 34: 6; 19
c. Paano kung nanalangin si Job para sa paglaya sa halip na magkaroon ng isang pakikiramay na partido?
2. Nabuhay si Job sa takot.
a. Pinangangambahan niya na dumating ang kaguluhan sa kanya at mawala ang lahat sa kanya. 3:25
b. Nag-aalala siya (isang anyo ng takot) na isinumpa ng kanyang mga anak ang Diyos. 1: 5
c. Ang takot ay gumagana tulad ng pananampalataya; lumilikha ito ng isang pag-asa = inaasahan na masama.Prov. 1:27
1. Maging ito sa iyo alinsunod sa iyong pananampalataya - mabuti man o masama.
2. Takot = umaasang masama; humahantong sa pagiging passivity kapag masamang dumating.
3. Kung ano ang inaasahan ng isang tao, tinatanggap niya - at makikita natin iyon sa Job.
3. Si Job ay matuwid sa sarili (na nangangahulugang hindi niya naintindihan ang awa at biyaya ng Diyos), at umapela siya sa Diyos batay sa batayan na iyon.
a. Ginawa niya ang ginagawa ng marami sa atin kapag naganap ang kaguluhan - Lord, I don't deserve this! Bakit nangyayari ito? Job 6: 29,30; 10: 1-7; 13:18; 27: 5,6; 29:14; ang salitang I o AKO ay ginagamit ng hindi bababa sa 33 beses sa kabanata 29. (Buhay na Bibliya)
b. Tinanong niya kung bakit higit sa 20 beses.
1. Ang Aklat ng Job ay nagtuturo ng kawalang-saysay na itanong kung bakit.
2. Lahat ng apat na lalaki ay nag-isip tungkol sa kung bakit nangyari ang masama.
3. Lahat ay mali; lahat ay pinagalitan ng Diyos.
c. Sa ugat ng "bakit" ay isang paratang laban sa Diyos = Siya ay naging hindi patas.
d. Humihiling kami sa Diyos batay sa aming kabutihan - kung ano ang nararapat sa atin - tulad ng ginawa ni Job.
1. Iyon ay isang malaking pagkakamali; ang nararapat sa atin sa Diyos ay ang pagkawasak at parusa. Rom 3:10; Mat 19:17; Isa 64: 6
2. Ngunit, ang Diyos, mula sa Kanyang kabutihan, ay nag-aalok sa amin ng awa at sa pamamagitan ni Jesus.

1. Ang isang kadahilanan na tila may pagkakaiba ay dahil marami tayong ilaw kaysa kay Job.
a. Maaari nating tingnan si Job at alam ang ginawa ng demonyo, at dapat na sumigaw si Job para sa paglaya.
b. Maaari nating tingnan si Job at malaman na ang Diyos ay mabuti at mahusay na nangangahulugang mabuti.
2. Ang isa pang kadahilanan na tila may pagkakaiba ay dahil mayroon tayong isang mas mahusay na tipan, relasyon sa Diyos dahil nabubuhay tayo pagkatapos ng Krus ni Jesus.
a. Sa Job, nakikita natin ang sigaw ng isang tao na walang access sa Diyos.23: 1-9
1. May pagnanasa siya sa Diyos, ngunit walang diskarte.
2. Kailangan niya ng tagapamagitan o tagataguyod.
3. 9: 32,33 (dayman = umpire = tagapamagitan); 16: 19-21 (saksi = tagapagtaguyod); 25: 4; 33: 23,24
b. Mayroon tayong lahat ng mga bagay na iyon kay Jesus. Rom 4:26; 5: 1,2; Efe 3:12; I Tim 5,6; I Juan 2: 1
3. Pakikitungo ng Diyos kay Job sa pamamagitan ng Kanyang Salita, tulad ng sa NT. Chap 38 -41
a. Pansinin - Pinarusahan ng Diyos si Job, sinaway si Job, naitama si Job sa pamamagitan ng pagsasalita sa kanya 38: 1; 40: 1
b. Nagsalita ang Diyos kay Job ng Kanyang kapangyarihan at karunungan na ipinakita sa pamamagitan ng paglikha.
1. Ang ugali ni Job ay: Ang Diyos ay Diyos at maaari Niyang gawin ang anumang nais Niya, ngunit hindi ito patas.
2. Ngunit, napagtanto ni Job ang kamangmangan sa akusasyon sa Diyos na walang kamali-mali at nagsisi. 40: 4,5; 42: 1-6
c. Pansinin na hindi ang pagdurusa ni Job ang nagdala sa kanya sa pagsisisi, ito ay Salita ng Diyos.
4. Kita natin ang awa ng Diyos kay Job.
a. 42:10 - Binaliktad niya ang pagkabihag kay Job.
b. 42: 7,8 - Nagalit ang Diyos sa tatlong kaibigan ni Job. Pansinin kung ano ang ginawa ng Diyos sa Kanyang poot:
1. Hindi niya hinipan ang tatlo sa mga kidlat ng kidlat at karamdaman.
2. Siya ay nag-alok kay Job ng isang sakripisyo ng dugo upang matakpan ang kanilang kasalanan.
c. Bakit mas masama ang loob ng Diyos sa kanilang mga salita kaysa kay Job? Hindi malinaw na sinasabi, ngunit isaalang-alang ang mga puntong ito:
1. Kinilala ni Job ang kanyang kahangalan at nagsisi - hindi nila.
2. Kung tungkol sa sinabi ng lahat tungkol sa Diyos at pagdurusa, may ilang pagkakatulad sa pagitan nila, ngunit mayroong isang malaking pagkakaiba.
3. argumento ni Job: Nakakaranas ako ng kasamaan, ngunit hindi ito nararapat dahil hindi ako nagkasala. Ang masasama ay tila nakakaligtas sa lahat ng uri ng mga bagay na walang masamang bunga. (kabanata 21)
4. Ang pagtatalo ng tatlong magkakaibigan: Maling pinarusahan at mabuting gantimpalaan. Akda para sa gawa, kumilos para sa kilos, nakukuha natin ito sa buhay na ito.
5. Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng dalawa: habang sinasabi ng tatlo na mapangalagaan ito sa buhay na ito, sinabi ni Job na mapapawi ito sa susunod na buhay.
a. Makukuha ito ng mga walang Diyos. 27: 8-23
b. Para sa mga banal: ang aking tagapagtubos ay nabubuhay at makikita ko ang Diyos. 19: 25-27
5. Nakikita natin ang soberanya ng Diyos na ipinakita sa Job. Rom 8:28
a. Ang katotohanan na ang Diyos ay may soberanya ay nangangahulugang Siya ay lahat ng makapangyarihan, ang pinakamataas na awtoridad, at kumpletong kontrol.
1. Maaari niyang magawa ang lahat na maglingkod sa Kanyang layunin.
2. Maaari niyang ilabas ang tunay na mabuti mula sa tunay na masama.
b. Ang nangyari kay Job ay tunay na kasamaan - nagmula ito sa kamay ni satanas, ngunit ang Diyos ang naglabas ng tunay na kabutihan mula rito.
1. Binigyan niya ng dalawang beses si Job kaysa sa mayroon siya; ang buong pagsubok ay tumagal ng siyam na buwan sa isang taon.
2. Ang mga hindi magandang pangyayari ay nagdulot ng ilang pag-uugali kay Job na nangangailangan ng pagwawasto - katuwiran sa sarili, pagsisisi sa Diyos, atbp.
a. Ano ang ibig sabihin ni satanas para sa kasamaan, ginamit ng Diyos para sa kabutihan.
b. Ang mga pangyayari ay nagdala ng ilang mga saloobin kay Job.
c. Hindi sila nakita ni Job sa / sa pamamagitan ng mga pangyayari, nakita Niya sila sa pamamagitan ng Salita ng Diyos sa mga pangyayari.
3. Si Job ay dumating upang makita ang Diyos sa isang bagong ilaw nang nagsalita ang Diyos.

1. Napakahalaga na malaman natin ang tunay na ugali ng Diyos. Aw 9:10
2. Ang kakulangan ng kaalaman sa katangian ng Diyos ay nagpalala ng masamang sitwasyon kay Job.
a. Sinisi niya ang Diyos; hindi siya pumunta sa Diyos para sa tulong.
b. Sinubukan niyang alamin kung ano ang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng pagtingin sa mga pangyayari.
1. Kapag ginawa niya ito ay nakarating siya sa mga maling konklusyon.
2. Nang magsalita ang Diyos sa kanya na nakuha ni Job ang kanyang mga katotohanan.
3. Sa sandaling muli, nalaman natin na kung aabutin natin ang oras, at susundin ang ilang mga pangunahing patakaran ng
Ang interpretasyon sa Bibliya, ang Diyos ay mabuti at mahusay na nangangahulugang mabuti.