ANO ANG TUNGKOL SA JOB?

Dapat Magdusa ang mga Kristiyano
Higit Pa Tungkol sa Pagdurusa
Mga Pagsubok at Tribulasyon
Marami Pa Tungkol sa Mga Pagsubok at Tribulasyon
Ang Dicipline ng Diyos
Ang Diyos ay Soberanong
Paano Tungkol kay Job?
Karagdagang Tungkol sa Trabaho

1. Ang ating tema ay: Ang Diyos ay mabuti at mahusay na nangangahulugang mabuti.
2. Ibinabatay natin iyan kay Jesus, ang kumpletong paghahayag ng Diyos. Juan 14: 9; Heb 1: 1-3
a. Sinabi ni Jesus na ang Diyos ay mabuti; mabuti = kung ano ang ginawa ni Jesus. Mat 19:17; Gawa 10:38
b. Paulit-ulit na sinabi ni Jesus na ginawa niya ang mga gawa ng Kanyang Ama. Juan 14:10
3. Sa mga nagdaang aralin, sinusuri namin ang ilan sa mga tanong na "Oo, ngunit ..." na dinala ng seryeng ito.
a. Oo, ngunit ano ang tungkol sa pagdurusa? Kumusta naman ang mga pagsubok at pagdurusa?
b. Oo, ngunit ano ang tungkol sa katotohanan na ang Diyos ay may kapangyarihan at maaaring gawin ang anumang nais Niya?
4. Isa sa pinakakaraniwan na "Oo, ngunit ..." ang mga katanungan ay - Paano ang tungkol kay Job?
a. Paano mo maipaliwanag ang nangyari kay Job?
b. Iyon ang nais nating harapin sa araling ito.
5. Si Job ay may potensyal na maging isang napakalaking mapagkukunan ng inspirasyon para sa atin, ngunit sa halip, ito ay isang mapagkukunan ng takot sapagkat hindi natin naiintindihan ang katangian ng Diyos.
a. At, maging matapat tayo, wala talaga tayong pakialam kay Job.
b. Ang nasa ilalim ay: ang bagay na ito ay mangyayari sa akin ?!
6. Ang salaysay ni Job ay kwento ng isang tao na nanatiling tapat sa Diyos sa kabila ng matinding paghihirap.
a. Sinusubukan ng mga tao na patunayan at ipaglaban ang lahat ng uri ng mga bagay mula kay Job at tinapos ang nawawalang buong punto.
b. Ang layunin ng Aklat ni Job ay upang ipakita sa atin ang awa ng Diyos at papurihan ang katapatan at pasensya ni Job.
7. Sandali nating ibubuod ang Aklat ni Job.
a. Nagsisimula ito sa isang pag-uusap sa pagitan ng Diyos at ni satanas.
b. pagkatapos ay sinira ni satanas ang kayamanan ni Job, ang kanyang mga anak, at binigyan siya ng isang kahila-hilakbot na kaso ng pigsa. Chap 1,2
c. layunin ni satanas na patunayan si Job ay naglingkod lamang sa Diyos dahil sa mabubuting bagay sa kanyang buhay, at kung ang mga bagay na iyon ay inalis, sumpain ni Job ang Diyos.
d. Tatlo sa mga kaibigan ni Job ang dumating upang aliwin siya sa kanyang trahedya - sina Eliphaz, Bildad, at Zophar.
e. Karamihan sa mga libro ay isang pag-uusap sa pagitan ng apat na ito habang sinusubukan nilang malaman kung bakit nangyari ito kay Job. Chap 3-31
f. Sinabi ng kanyang mga kaibigan na siya ay maaaring nagkasala nang walang kahirap-hirap upang napighati.
1. Ginamit ni Eliphaz ang isang panaginip upang mapatunayan ang kanyang punto.
2. Gumamit si Bildad ng mga kawikaan upang mapatunayan ang kanyang punto.
3. Ginamit ni Zophar ang karanasan at dahilan upang mapatunayan ang kanyang punto.
4. Giit ni Job, wala siyang ginawang mali at hindi naintindihan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito.
g. Sa wakas, isang lalaki na tinawag na Elihu ay dumating sa eksena, sinaway ang lahat ng apat na kalalakihan, at pinag-usapan ang hustisya at awa ng Diyos. 32-37
h. Pagkatapos ay nagsalita ang Diyos at sinaway sina Job at ang kanyang mga kaibigan.
ako. Sa huli, nagsisi si Job ng ilang mga bagay, nanalangin para sa kanyang mga kaibigan, at ibinalik sa kanya ng Diyos ang dalawang beses na katulad niya. 38-42
8. Habang sinisimulan natin ang ating pag-aaral tungkol kay Job, dapat nating alalahanin ang lahat ng mga susi na natutunan natin tungkol sa pagbasa ng Bibliya sa konteksto.
a. Kung binibigyang kahulugan natin si Job sa ilaw ng nalalabi sa Bibliya, malalaman natin na ang Diyos ay mabuti at mahusay na nangangahulugang mabuti.
b. Ngunit, kung binabasa natin ang Job bukod sa natitirang bahagi ng Bibliya, nang walang mga alituntunin na natutunan, mayroon tayong problema.
9. Dapat nating basahin si Job bilang ilaw kay Jesus at kung ano ang ipinahayag niya sa atin tungkol sa Diyos.
a. Ang karaniwang ideya na mayroon tayo ay itinakda ng Diyos si Job at hayaang atakehin siya ng diablo - tila sinasabi ito. (Alam mo bang karamihan sa atin ay nagbasa ng aklat na may mga naunang ideya?)
b. Ngunit, hindi kailanman ginawa ni Jesus ang anumang bagay na katulad ng inaakala nating ginawa ng Diyos kay Job, kaya hindi nagawa ng Diyos ang ating iniisip!
c. Paano natin ipapaliwanag ang maliwanag na pagkakasalungat na ito at pinagsama-sama ang lahat?

1. Mayroong isang komento sa NT tungkol sa Trabaho, kaya't magsimula tayo doon. Santiago 5:11
a. Pinuri si Job para sa kanyang pasensya (pagbabata); nanatili siyang tapat sa Diyos sa kabila ng kanyang paghihirap.
b. Ang aming pansin ay nakuha sa pagtatapos ng kuwento ni Job.
1. Nakita mo ang ginawa ng Panginoon para sa kanya sa wakas. (Bagong buhay)
2. Alam mo na pagkatapos ng lahat ng kanyang problema, tinulungan siya ng Panginoon. (Araw-araw)
2. Tinitingnan namin si Job at sinabi: "Bakit nangyari ito?", Ngunit ang Banal na Ghost, sa pamamagitan ni James, ay nagsabi: "Paano ito natapos?"
a. Sinasabi sa atin ng Job 42:10 ang pagtatapos ng kwento ni Job - binago ng Panginoon ang kanyang pagkabihag at ibinalik sa kanya nang dalawang beses na mas malaki kaysa sa dati.
b. Ang nangyari kay Job ay tinatawag na pagkabihag; Dumating si Jesus upang palayain ang mga bihag.
1. Si Jesus ang kalooban ng Diyos na kumikilos. Lucas 4:18; 13:16
2. Iyon ay parang Diyos na natutunan natin.
3. Ginagamit namin ang Aklat ng Job upang subukang ipaliwanag kung bakit nangyari ang mga masasamang bagay.
a. Ngunit ang aklat na ito ay hindi humarap sa tanong kung bakit.
b. Sinasabi sa atin ng NT na ito ay isang aklat na nagpapakita sa amin ng awa ng Diyos at ang pagtitiis ng isa sa kanyang mga lingkod.
c. Ang Aklat ng Job ay aktwal na nagpapakita sa amin ng kawalang-saysay na pagtatanong kung bakit.
1. Si Job at ang kanyang mga kaibigan ay nag-isip-isip tungkol sa kung bakit nangyari ang masamang nangyari sa kanya.
2. Wala sa kanila ang tama, at lahat ay natapos na pinagsabihan ng Diyos!
3. Nagtatanong kung bakit ang pag-aaksaya ng oras at lakas!

1. Si satanas ay pumarito upang pumatay, magnakaw, at sirain ayon kay Jesus, at malinaw na nakikita natin ang gawa ni satanas sa Job. Juan 10:10
a. Ang mga baka, asno, at kamelyo ni Job ay ninakaw at pinatay ang kanyang mga lingkod. 1:15; 17
b. Ang kanyang mga tupa at ang mga lingkod na nangangalaga sa kanila ay sinusunog. 1:16
c. Isang bubong ang gumuho sa kanyang mga anak at pinatay sila. 1:19
d. Si Job ay pinahirapan ng mga boils. 2: 7
2. Sinasabi ng ilan: oo, ginawa ito ni satanas, ngunit pinahintulutan ito ng Diyos.
a. Alalahanin: Pinapayagan ng Diyos ang mga tao na magkasala at pumunta sa impiyerno.
b. Hindi ito nangangahulugang nais Niya ito, o nasa likod nito sa anumang paraan - ang mga tao ay talagang may malayang pagpapasya.
3. Sinasabi ng ilan: "Ang diyablo ay diyablo ng Diyos." = Ginagamit siya ng Diyos upang makitungo sa kanyang mga tao.
a. Na gagawa ng Diyos at ang diyablo na kasosyo.
1. Hindi saan tinawag ng Bibliya si satanong ahente ng Diyos o ang taong hit ng Diyos.
2. Tinawag siyang kalaban! Salitang salitang Hebreo na isinalin ni satan = kalaban.
b. Alalahanin ang prinsipyo na nahahati sa bahay. Mat 12: 24-26
1. Kung pinahihirapan ng Diyos si Job sa pamamagitan lamang ni satanas na lumingon at palayain siya, iyon ay isang bahay na hinati laban sa sarili.
2. Kung si satanas ay instrumento ng Diyos upang gumana sa ating buhay, bakit tayo sinasabihan na labanan siya? Santiago 4: 7; I Alaga 5: 8
4. Muli, isaalang-alang natin ang ilang mga puna na ginawa ni Jesus.
a. Lucas 22: 31,32 Sinabi ni Jesus kay Peter na si Satanas ay susubukan na puksain siya, ngunit ipinagdasal niya siya.
b. Kung palayain ng Diyos ang demonyo sa Kanyang mga anak, hindi ba maaalis ni Jesus ang gawain at kalooban ng Diyos?
c. Lucas 10:19 Sinabi sa atin ni Jesus na binibigyan niya ng kapangyarihan ang Kanyang mga tagasunod upang pagtapak ni satanas.
d. Kung ang satanas ay isang instrumento ng Diyos, hindi ba iyon magiging isang bahay na nahahati?
5. Oo, ngunit may kapangyarihan ang Diyos! Maaari niyang gawin ang nais Niya!
a. Nalaman namin sa huling aralin na ang soberanya ay hindi nangangahulugang ang Diyos ay di-makatwiran o may kakayahan = ginagabayan ng walang pigil na kalooban o salpok; mababago.
b. Hindi ito nangangahulugang magagawa ng Diyos ang anumang nais Niya kahit na ito ay hindi makatwiran at sumasalungat sa Kanyang Salita.
1. Hindi Niya maitatanggi ang Kaniyang Sarili - Ang Kaniyang katangian o kalikasan. II Tim 2:13
2. Hindi siya nagbabago. Santiago 1:17
c. Ang katotohanan na ang Diyos ay may soberanya ay nangangahulugang Siya ay lahat ng makapangyarihan, ang pinakamataas na awtoridad, at kumpletong kontrol.
6. Oo, ngunit iginuhit ng Diyos ang pansin ni satanas kay Job, at binago si Job kay satanas. 1: 8
a. Sinabi ni Lit: Itinakda ng satanas ang kanyang puso kay Job - pinasimulan ni satanas ang buong bagay.
b. Oo, ngunit ano ang tungkol sa 2: 3 kung saan sinabi ni satanas na hinimok ang Diyos na sirain si Job?
1. Gawin ba ng Diyos ang mga bagay na ito kay Job? Hindi, ginawa ni satanas.
2. Kinokontrol ba ni satanas ang Diyos? Hindi!
3. Sinisira ba ng Diyos nang walang kadahilanan? Hindi! Hindi niya sasaktan ang walang magawa. Mat 12:20
c. Nanatili pa rin siya sa kanyang mabubuting paraan kahit na pinayagan kita na sumama laban sa kanya at sirain siya nang walang dahilan. (Bagong buhay)
d. Narito ang isang mahalagang susi sa pagbasa at pag-unawa sa Bibliya.
1. Sa tuwing mayroon kang isang talata na tila nagsasabi ng isang bagay at sampung iba pang mga talata na malinaw na nagsasabi ng ibang bagay, hindi ka nagtatapon
ang sampung pumapabor sa isa.
2. Ipagpalagay mong wala kang buong pagkaunawa sa isang talata - inilagay mo ito sa istante.
e. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalagang alamin ang katangian ng Diyos.
1. Kapag nabasa mo ang isang talata tulad nito, o nakikita o nakakaranas ng isang bagay na hindi mo lubos na nauunawaan, maaari mong sabihin - hindi iyon makagambala sa akin dahil alam kong ang Diyos ay mabuti at mabuting nangangahulugang mabuti.
2. Hindi ako nagpapanggap na maunawaan ang lahat ng mga mekaniko ng Diyos at pulong ni satanas na harapan at pagkakaroon ng pag-uusap na ito.
a. Ngunit, hindi ako nakakaabala kahit papaano!
b. Alam kong mabuti ang Diyos at mahusay na nangangahulugang mabuti.
f. Upang sirain siya nang walang kadahilanan = naiilawan: upang lumamon siya.
1. Job 1: 7; 2: 2 ay nagsasabi sa amin ni Satanas na gumala sa buong mundo.
2. Sinasabi sa atin ng I Pedro 5: 8 kung bakit - naghahanap siya ng mga taong makakain.
g. Ang kahulihan ay ito: kahit na ilipat ni satanas ang Diyos at siya ay diyablo ng Diyos (HINDI !!), tayong mga naniniwala sa NT ay sinabihan na labanan si satanas.

1. Hindi ka maaaring tumingin sa karanasan ng isang tao upang matukoy ang kalooban ng Diyos.
a. Marami ang tumitingin sa kwento ni Job at sinabing: sapagkat nangyari sa kanya, dapat kalooban ng Diyos na mangyari sa mga tao ang masasamang bagay.
b. Kung gagamitin natin ang linya ng pangangatuwiran, dapat nating sabihin na kalooban ng Diyos na ang mga tao ay magkasala at pumunta sa impiyerno sapagkat nangyayari ito.
2. Dapat mong mapagtanto na ang lahat ng nasa Bibliya ay totoong sinabi, ngunit hindi lahat ay totoo.
a. Sinabi ng mga Fariseo na si Jesus ay isang makasalanan. Juan 9: 13-16; 24. Totoo ba ito? Hindi!
b. Gayunpaman ito ay tunay na nakasaad - ang mga kalalakihan na talagang gumawa ng mga pahayag na iyon.
c. Maraming mga pahayag sa Job na tumpak na naitala, ngunit hindi tumpak na mga pahayag. Job 1:21; 2:10
3. Si Job ay lumakad nang mas kaunting ilaw kaysa sa atin.
a. Tandaan, ang Bibliya ay progresibong paghahayag ng Diyos.
b. Si Job ay marahil ang pinakalumang libro sa Bibliya.
c. Nabuhay si Job sa panahon ng mga Patriyarka (Abraham hanggang Moises).
1. Nabuhay siya bago itinatag ang Lumang Tipan.
2. Walang sanggunian sa kasaysayan ng Israel o ang Batas; nabuhay siya na higit sa 100; ang pari para sa kanyang pamilya.
d. Ang kanyang larawan ng Diyos ay hindi kumpleto, at walang pahiwatig na siya

1. Hindi namin sinabi ang lahat ng sasabihin tungkol sa Job - sa susunod na linggo titingnan natin ang ilang mga bagay na ginawa ni Job sa pamamagitan ng kamangmangan na nag-ambag sa pagdurusa ng kanyang sitwasyon.
2. Sa ngayon, alalahanin, ang Aklat ng Job ay ang salaysay ng isang tao na sinalakay ng satanas na iniligtas ng Diyos sa isang makapangyarihang paraan.
a. Dapat itong mapagkukunan ng pag-asa at inspirasyon para sa atin.
b. Si Job ay hindi kahit isang Lumang Tipan, pabayaan ang isang Bagong Tipan, at tinulungan siya ng Diyos.
3. Maaari ko bang ipangako sa iyo na ang nangyari kay Job ay hindi mangyayari sa iyo at sa akin?
a. Sinabi ni Jesus na ang magnanakaw ay darating upang magnakaw, pumatay, at sumira. Juan 10:10
b. Sinabi ni Jesus na magkakaroon tayo ng pagdurusa sa mundong ito. Juan 16:33
c. Ngunit, sinabi rin sa atin ni Hesus na Siya ay nagtagumpay, at sa pamamagitan Niya, maaari tayong magtagumpay - ngunit kailangan nating itama ang ating mga katotohanan upang magawa ito:
1. Mabuti ang Diyos… masamang diablo!
2. Ang Diyos ay mabuti at mahusay na nangangahulugang mabuti !!