KARAGDAGANG TUNGKOL SA PAGKASAMA

Dapat Magdusa ang mga Kristiyano
Higit Pa Tungkol sa Pagdurusa
Mga Pagsubok at Tribulasyon
Marami Pa Tungkol sa Mga Pagsubok at Tribulasyon
Ang Dicipline ng Diyos
Ang Diyos ay Soberanong
Paano Tungkol kay Job?
Karagdagang Tungkol sa Trabaho

1. Ang aming tema ay ang Diyos ay mabuti at mahusay na nangangahulugang mabuti !!
2. Dapat nating simulan ang ganoong pag-aaral kay Jesus sapagkat Siya ang kumpletong paghahayag ng Diyos. Juan 1:18; 14: 9; Heb 1: 1-3
a. Sinasabi sa atin ni Jesus na ang Diyos ay mabuti. Mat 19:17
b. Ang mabuti ay tinukoy bilang ginawa ni Jesus. Gawa 10:38
3. Na nagdadala ng isang maliwanag na kontradiksyon - paano ang tungkol sa pagdurusa?
a. Hindi ba bahagi ng buhay Kristiyano ang pagdurusa? Pagdidisenyo ng kasangkapan ng Diyos para sa Kanyang mga lingkod?
b. Paano pinahihintulutan ng isang tunay na mabuting Diyos ang lahat ng pagdurusa sa mundong ito?
c. Walang pagkakasalungatan. Ang mga tao ay walang kaalaman sa Bibliya, at inilalagay ang kanilang karanasan kaysa sa sinasabi ng Bibliya. (ihalo ang mansanas at dalandan)
4. Sa araling ito, haharapin pa natin ang paksa ng paghihirap na may kaugnayan sa katangian ng Diyos: una, isang maliit na pagsusuri at pagkatapos ay bagong materyal!

1. Sa panahon ng Kanyang ministeryo sa lupa, si Jesus ay hindi nagsanhi, magpadala, o mabigo upang maibsan ang pagdurusa para sa lahat na lumapit sa Kanya - Siya ang kalooban ng Diyos na kumikilos. Matt 12:20
2. Nagdusa si Kristo ng ilang mga bagay para sa atin kaya hindi natin kailangang pahirapan sila. I Pet 3:18
a. Sa Krus, naghirap si Hesus ng poot ng Diyos at ang parusa na nararapat sa atin para sa ating mga kasalanan upang hindi natin maghirap sa mga bagay na iyon. II Cor 5:21
b. Naghirap din siya ng mga kahihinatnan ng ating mga kasalanan kaya't hindi natin kailangang.
1. Sinasabi sa atin ng Isa 53: 4-6 na isinama ni Jesus ang ating mga kasalanan, sakit, at pananakit para sa layunin ng pag-alis. (AVON = kasalanan at parusa)
2. Gal 3:13 - Tinubos tayo ni Cristo mula sa sumpa ng Batas: kahihiyan, kawalan, kawalan ng bunga, mental at pisikal na karamdaman, pagkasira ng pamilya, kahirapan, pagkatalo, pang-aapi, kabiguan, hindi kanais-nais ng Diyos. (Deut 28)
3. Itinuturo ng NT na naghihirap tayo para kay Kristo at kasama ni Kristo.Phil l: 29; Rom 8:17
a. Ang tanging magagawa natin para kay Cristo ay ang pagpapalaganap ng ebanghelyo
b. Ang tanging bagay na maaari nating magdusa kasama si Kristo ay pag-uusig. Gawa 9: 4
4. Habang pinag-aaralan natin ang Aklat ng Mga Gawa, nakita natin na ang mga unang tagasunod ni Cristo ay nakaranas ng dalawang uri ng pagdurusa:
a. Ang pag-uusig sa anyo ng mga pagbugbog, kulungan, paninirang-puri, at kahit kamatayan para sa pangangaral ng ebanghelyo at pagsunod sa Diyos.
b. Mga kakulangan sa pisikal dahil sa mga hadlang sa kanilang paraan o mga bagay na kanilang isinuko upang maipangaral ang ebanghelyo.
c. Walang mga halimbawa sa kanila na naghihirap para sa Panginoon sa paraan ng paggamit ng salitang - sakit, pagkasira ng kotse, masamang pag-aasawa, pagkawala ng trabaho, atbp.
d. Dapat nating pahintulutan ang NT na tukuyin ang pagdurusa para sa Panginoon para sa atin. Gawa 5: 40,41

1. Ang pagdurusa ay nasa lupa dahil sa kasalanan.
a. Dapat nating pang-araw-araw na harapin ang mga bunga ng kasalanan at ang mga epekto nito sa mundo at sa lahi ng tao.
1. Nabubuhay tayo sa isang daigdig na sinumpa ng kasalanan = killer bagyo; mga damo; kalawang. Gen 3: 17-19
2. Mayroon tayong mga katawan na mortal = napapailalim sa sakit, katandaan, at kamatayan. Rom 5:12
3. Nakikipag-ugnay kami sa mga taong hindi ligtas na pinamamahalaan ni satanas. Ef 2: 2,3
4. Nakikipag-ugnay tayo sa mga Kristiyano na mga makatao at walang pag-iisip. Rom 12: 1,2
5. Mayroon tayong isang kaaway na naghahangad na sirain tayo. I Alagang Hayop 5: 8; Juan 10:10
b. Ito ay magpapatuloy hanggang sa bumalik si Jesus sa mundo.
2. Humantong iyon sa tanong - paano papayagan ng Diyos ang lahat ng kasamaan at paghihirap na ito?
a. Dapat nating linawin kung ano ang ibig nating sabihin sa "payagan". Pinapayagan ng Diyos ang mga tao na magkasala at pumunta sa impiyerno - hindi nangangahulugang nasa likod niya ito o nais niya ito sa anumang paraan.
b. Ang tao talaga ay may isang malayang kalooban - maaari siyang pumili ng mabuti o masama, at lahat ng mga kahihinatnan na napupunta sa pagpipilian na iyon.
3. Isaalang-alang din ang mga puntong ito:
a. Tandaan, narito ang pagdurusa dahil sa kasalanan; hindi ito magpapatuloy magpakailanman.
1. Kapag bumalik si Jesus sa mundo, ang sakit at pagdurusa ay titigil.
2. Sa mga tuntunin ng kawalang-hanggan, 6,000 taon ng kasaysayan ng tao ay napakaliit.
b. Kapag ang kasaysayan ng tao ay sa wakas ay nakabalot, magiging monumento ito para sa buong kawalang-hanggan sa kung ano ang mangyayari kapag pinili ng tao ang kalayaan mula sa Diyos.
c. Ang Diyos, na nakikilala (lahat ng nakakaalam) at makapangyarihan-sa-lahat (lahat ng makapangyarihan) ay maaaring kumuha ng masama, kasamaan, pagdurusa at maging sanhi upang maglingkod sa Kanyang walang hanggang mga hangarin, at maglabas ng mahusay na kabutihan mula sa lahat.
4. Ang pagdurusa ay naroroon sa mundo, ngunit hindi ito nagmula sa Diyos - ito ang resulta ng:
a. Nabubuhay sa isang sinumpaang lupa.
b. Pakikipag-ugnay sa mga taong naiimpluwensyahan ni satanas.
c. Hindi magandang pagpipilian na ginagawa namin.
5. Tingnan natin ang ilang mga halimbawa ng mga taong nagdusa at kilalanin ang pinagmulan ng kanilang pagdurusa.

1. Nang ilabas ng Diyos ang Israel mula sa Ehipto patungo sa lupang pangako, kailangan Niya silang dalhin sa kabila ng Peninsula ng Sinai - hindi magandang paglalakbay!
a. Ang ilang mga katotohanan tungkol sa peninsula:
1. Ito ay mabundok = Mt. Sinai = 7,400 talampakan.
2. Ito ay tuyo; 1 ″ hanggang 8 ″ pulgada ng ulan bawat taon.
3. Kulang sa pagkain at tubig.
b. Bakit may mga lugar na disyerto - dahil sa kasalanan. Gen 2: 6
1. Ang mga paghihirap na naranasan ng Israel sa biyahe = buhay sa isang bumagsak na mundo.
2. Alalahanin, mayroon din silang mga mortal na katawan na napapailalim sa init, pagkapagod, atbp.
3. Mayroon ding isang diyablo na nagtatrabaho sa kanilang isip.
2. Sa paglalakbay, ginawa nila kung ano ang marami sa atin.
a. Sinimulan nilang sisihin si Moises (at ang Diyos nang hindi direkta) Ex 14: 11,12
b. Naniniwala silang inilabas sila ng Diyos mula sa Egypt upang saktan sila. Deut 1:27
3. Ang paglalakbay sa lupang ipinangako ay mahirap, ngunit hindi dahil ang Diyos ang nagpapahintulot sa kanila / nagpapahintulot sa kanila na magdusa.
a. Nasa isang disyerto sila na nandoon dahil sa kasalanan ni Adan, at walang ibang paraan upang makarating sa Canaan.
b. Tunay na may dalawang paraan na maaaring pangunahan sila ng Diyos - ni napakahusay (buhay iyan !!). Hal 13: 17,18
1. Sa pamamagitan ng lupain ng mga Filisteo (mas mahusay ayon sa paningin sapagkat ito ang pinaka direktang ruta).
2. Sa pamamagitan ng ilang ng Dagat na Pula.
c. Ang parehong paraan ay mahirap, ngunit kinuha sila ng Diyos ng pinakamahusay na paraan.
1. Hindi nila handa na talunin ang mga Pilisteo; Tatalo ng Diyos si Og ng Bashan at Sihon ng Hesbon bago sila makarating sa Canaan at magpalakas
ang kanilang kumpiyansa sa labanan.
2. Sa Pulang Dagat, sinira ng Diyos ang kanilang kaaway na si Paraon, at hinikayat ang Israel sa isa pang pagpapakita ng Kanyang kapangyarihan.
4. Kaya, nakikita natin na ang kanilang pagdurusa ay bunga ng buhay sa isang nahulog na mundo, na sinamahan ng kanilang sariling mga pag-uugali at hindi pagkakaintindihan sa pagkatao ng Diyos.
5. Maraming nagsasabi na pinangunahan ng Diyos ang Kanyang piling tao, ang Israel, sa ilang upang turuan sila, upang sakdal sila, atbp. - at ginagawa Niya ito sa atin.
a. Ang Israel ay nasa ilang dahil sa paghihimagsik. Bilang 14: 22-35
b. Hindi saan pinupurihan sila ng Bibliya para sa kanilang karanasan sa ilang; sa katunayan, binabalaan tayo na huwag doblehin ito !! Heb 3: 17-19; 4: 1,2; 11
c. Ang ilang ay hindi lugar ng Diyos na perpekto para sa Kanyang mga espesyal na tao, ito ang bunga ng kasalanan at paghihimagsik!
d. Ang kanilang sariling mga hangal na pagpipilian ay nagdala sa Israel sa ilang.
e. Ngunit, kahit na sa ilang, nakikita natin ang kabutihan ng Diyos - inalagaan niya sila bilang isang ama at natutugunan ang kanilang mga pangangailangan. Deut 1:31; 2: 7
6. Minsan sinasabi ng mga tao: Dinala ako ng Diyos sa Kanyang nagniningas na hurno upang gawing perpekto ako.
a. Tingnan natin ang account na iyon sa Daniel 3.
1. Si Haring Nabucodonosor ay gumawa ng isang idolo na ginto at iniutos na ang lahat ay dapat yumukod at sambahin ito.
2. Ang sinumang hindi sumunod ay itapon sa isang nagniningas na hurno. v6
b. Tatlong Hebreong tumanggi na yumuko sa idolo - sina Shadrach, Meshach, at Abednego. v12; 16-18
1. Itinapon sila ng hari sa apoy - tandaan, isang masamang hari ang inilagay sila sa apoy dahil sa hindi pagsamba sa isang idolo
2. Hindi sila perpekto ng Diyos sa apoy, pinangalagaan niya sila. v25-27
c. Muli, nakikita natin ang kabutihan ng Diyos: pangangalaga at pagligtas ng Kanyang mga tao.

1. Sinabi ng ilan na pinahihintulutan ng Diyos na magkasakit ang mga tao upang mapagaling niya sila. Juan 9: 1-7
a. Tinanong ng mga alagad si Jesus kung bakit ipinanganak ang taong ito na bulag.
1. v2 - Tandaan, nakita ng mga alagad ang isang koneksyon sa pagitan ng kasalanan at karamdaman.
2. Hindi sinabi sa kanila ni Jesus kung bakit ipinanganak ang bulag.
b. v3,4 - Sinabi sa kanila ni Jesus na ang mga gawa ng Diyos ay hindi pa nahahayag (naipakita) sa tao sa puntong ito. Sinabi ni Jesus na kailangan Niya gawin ang gawain ng Diyos (pagalingin siya).
c. Kung ang pagkabulag ay gawa ng Diyos, kung gayon si Jesus, sa pamamagitan ng pagpapagaling ng tao, ay inaalis ang gawain ng Ama.
d. Kung ang Diyos ay gumagawa ng mabuti / masama sa atin at pagkatapos ay tumalikod at i-undo ito, hindi ba't ang isang bahay ay nahahati? Matt 12: 25,26
e. Ang isyu ay hindi bakit ito nangyari, ngunit paano natin ito haharapin?
1. Ang mga taong nasa mortal na katawang ipinanganak sa isang nahulog na mundo ay ipinanganak na bulag - iyon ang buhay.
2. Ngunit, ang Diyos, sa Kanyang kabutihan, ay nagpadala kay Jesus upang tanggalin ang pinsala.
2. Ang pagkalubog ng barko ni Paul sa isla ng Melita. Gawa 27
a. Bilang resulta ng pag-uusig (malapit sa mga kaguluhan) sa Jerusalem, inaresto ng mga Romano si Pablo; inapela niya ang kanyang kaso sa Roma. Gawa 21-26
b. Habang nasa paglalakbay sa dagat patungong Roma, binalaan ni Pablo ang mga namamahala sa barko na huwag na magpatuloy pa. Gawa 27:10
1. Ang mga opisyal ay hindi nakinig at nagtungo sa dagat. 27: 11-13
2. Isang malakas na bagyo ang sumabog at bumaba ang barko. 27: 14-44
c. Si Paul ay nasira ng barko dahil sa isang pasya na ginawa ng ibang tao - hindi sa kamay ng Diyos.
1. Iniligtas ng Diyos si Paul at ang iba pa sa sakayan - Ang Kanyang kabutihan at awa.
2. Tinatawag ni Pablo ang karanasan na ito ng isang karamdaman = isang balakid, kahirapan na nakatagpo habang nangangaral. II Cor 11: 23-30
3. Minsan sa Melita, si Paul ay kinagat ng isang ahas. Gawa 28: 1-3
a. Bakit? Siya ay isang mamamatay-tao na nakakakuha ng nararapat sa kanya. Hindi maghintay, siya ay isang diyos. v4,6
b. Bakit kagat si Paul? Iyon ang buhay sa isang nahulog na mundo. Ngunit, nakikita natin ang kabutihan ng Diyos dito - inalog ni Paul ang ahas nang walang nagawang pinsala. Marcos 16:18; Lucas 10:19; Aw 91:13

1. Maaari kaming magbigay ng halimbawa pagkatapos ng mga halimbawa tulad ng mga ito, ngunit, sana, nagsisimula ka upang makuha ang punto.
2. Napagtanto kong hindi pa namin nasasagot ang bawat katanungan, ngunit pinagsunod-sunod namin ang ilang higit pang mga mansanas mula sa mga dalandan.
3. Alam kong ang ilan sa iyo ay nag-iisip, oo, ngunit ano ang tungkol sa lahat ng bagay na iyon sa OT?
a. Ang mga bagay na nakikita natin sa OT ay mga paghuhusga laban sa kasalanan at paghihimagsik.
1. Pinayagan ng Diyos ang mga tao na umani ng mga bunga ng kanilang mga aksyon.
2. Ang paghatol ay dumating pagkatapos ng maraming pasalitang pandiwang
3. Hindi nangyari kay Joe Christian na ginagawa ang kanyang makakaya upang paglingkuran ang Diyos.
b. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan kami kay Joe Christian !!
4. Dapat nating tandaan ang aming mga alituntunin:
a. Si Jesus ang kumpletong paghahayag ng Diyos; magsimula sa Kanya.
b. Ang OT ay dapat basahin nang ilaw sa NT.
c. Hindi namin mailalagay ang aming mga karanasan (o ng iba pa - kabilang ang Trabaho) sa itaas ng Salita ng Diyos.
5. Ang Bibliya ay hindi sumasalungat sa kanyang sarili.
a. Kung sinabi nito na ang Diyos ay mabuti at mabuti ay nangangahulugang mabuti, kung gayon iyon ang ibig sabihin.
b. Kung nakakita tayo ng isang bagay sa Bibliya o sa ating karanasan na tila sumasalungat sa prinsipyong iyon, nangangahulugan ito na hindi pa tayo lubos na nauunawaan ang maliwanag na pagkakasalungatan.
6. Ngunit, sa pagpapatuloy ng aming pag-aaral, sa bawat aralin, makikita natin na mas malinaw na ang Diyos ay mabuti at mabuti ay nangangahulugang mabuti !!