TUNAY AT GAWAIN

download PDF
PAGBABALIK AT EMOTYO
TUNAY AT PAGSUSI
TUNAY AT GAWAIN
KARAGDAGANG TUNGKOL SA REALIDAD, KARAPATAN, AT BUHAY
PAGBABALIK AT SORROW
REALIDAD, SORROW, AT JOY
TUNAY AT PAGSULAT
TUNAY at GAWAIN
KARAGDAGANG TUNGKOL SA REALIDAD, GAMIT, at rehistrasyon
TUNAY AT PAGPAPAKITA SA DIYOS

1. Ang mga emosyon ay ibinigay sa atin ng Diyos. Ngunit, tulad ng bawat bahagi ng kalikasan ng tao, sila ay napinsala
sa pagbagsak. Maaari silang bigyan kami ng hindi tumpak na impormasyon at mag-udyok sa amin upang kumilos sa mga di-makadiyos na paraan. Efe 4:26
a. Ang emosyon ay hindi nasa ilalim ng direktang kontrol ng kalooban. Ang mga ito ay kusang tugon sa pagpapasigla
tulad ng mga pangyayari, kaisipan, alaala. Hindi mo maramdaman o maramdaman ang iyong sarili.
b. Dapat nating malaman kung paano haharapin ang ating emosyon. Hindi ibig sabihin na itigil mo ang pakiramdam mo. Ibig sabihin
hayaan mo ang Salita ng Diyos hindi kung paano mo naramdaman matagalan kung paano ka kumikilos. Nangangahulugan ito na makuha mo ang iyong pananaw
katotohanan mula sa Salita ng Diyos.
2. Sa huling aralin tinalakay namin ang damdamin ng takot. Tumatakbo ang takot kapag nakatagpo tayo ng isang bagay
nakakapinsala na mas malaki kaysa sa amin o mas malaki kaysa sa kapangyarihan at mga mapagkukunan na natatanggap natin.
a. Para sa isang Kristiyano, walang anumang dahilan upang matakot dahil ang Makapangyarihang Diyos na Perpektong Pag-ibig at
Ang Lahat ng Kapangyarihan ay ating Ama at walang maaaring sumalungat laban sa atin na mas malaki kaysa sa Kanya.
1. Kung ang Diyos ay para sa iyo walang maaaring magpakailanman laban sa iyo dahil ito ay pansamantala at paksa
upang magbago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, at nagawa niyang maglabas ng tunay na mabuti mula sa tunay na masama
sitwasyon. Rom 8:31; Rom 8:28; II Cor 4:18; atbp.
2. Ang mensahe ng Diyos sa Kanyang bayan ay palaging: Huwag matakot. Pagkatapos ay sinabi Niya sa atin kung sino Siya at kung ano Siya
nagawa, ginagawa, at gagawa ng pagbibigay sa atin ng mga dahilan kung bakit hindi tayo dapat matakot. Isa 41:10; 43: 1
b. Hindi mali ang pakiramdam na matakot. Sinabi ni David na natatakot siya (Aw. 56: 3). Nakatagpo si Pablo ng mga pangyayari
na nagpukaw ng takot (Gawa 27: 23,24). Ngunit kapwa pinangarap ang kanilang takot sa pamamagitan ng pagtuon sa Salita ng Diyos.
3. Sa araling ito nais nating magdala ng pag-aalala sa ating talakayan. Ang pagkabahala ay isang anyo ng takot. Ito ay labis na pagkabalisa
isang bagay sa hinaharap na mas malaki kaysa sa mga mapagkukunan na magagamit namin sa amin.
a. Ang pagkabahala ay batay sa takot sa isang bagay na maaaring mangyari: Mawawala kami; hindi tayo magkakaroon; tayo
masaktan, atbp Ito ay batay sa haka-haka na hindi isinasaalang-alang ang Diyos at ang Kanyang Salita.
1. Ang salitang "alala" ay hindi matatagpuan sa King James Bible. Ang "pangangalaga" ay ginagamit sa halip. Ang Greek
ang salita ay nangangahulugang magambala, upang gumuhit sa iba't ibang direksyon. Ang mag-alala ay nangangahulugang maabala.
2. Kapag nag-aalala kang ikaw ay ginulo. Ang iyong pagtuon ay nasa kapangyarihan, proteksyon, at
pagkakaloob ng Makapangyarihang Diyos. Nakatuon ang iyong pansin sa pag-isip tungkol sa mga problema sa hinaharap.
b. Tulad ng takot, halos lahat ng oras, hindi inaalis ng Diyos ang ating mga pagkabahala. Sa halip, binibigyan tayo Niya
Salita. Binibigyan niya tayo ng mga dahilan kung bakit hindi natin kailangang matakot o mag-alala. Ito ay hanggang sa amin upang kunin ang Kanya
Salita at harapin ang aming mga alalahanin at takot. Phil 4: 6-8

1. Ang pagharap sa takot at pag-aalala ay isang problema para sa maraming mga Kristiyano dahil mayroon silang tumpak na mga ideya tungkol sa
Ang kapangyarihan, proteksyon, at mga probisyon ng Diyos (buong mga aralin para sa isa pang araw). Ngunit tandaan ang mga puntong ito.
a. Kung titingnan natin ang mga lugar sa Bibliya kung saan sinabi ng DiyosMatutukoy sa madalas na pahayag
kasunod ng mga salitang ito: Sapagkat ako ay sumasaiyo.
b. Si David, isang taong marunong makitungo sa kanyang damdamin, ay nagsabi: Hindi ako matatakot na walang masamang kasama ng Diyos
ako (Aw 23: 4). Isaalang-alang kung ano ang alam niya mula sa Bibliya tungkol sa kung ano ang ibig sabihin nito na makasama ang Diyos.
(Sa panahon ni David ang unang anim na libro ng Lumang Tipan ay naitala.)
1. Ang pahayag na iyon ay unang lilitaw na may kaugnayan kay Jacob. Sinabi ng Diyos sa kanya: Huwag matakot. kasama ko si
ikaw (Gen 26:24). Iingatan kita hanggang sa matupad ko ang lahat ng Aking Salita sa iyo (Gen 28:15). Sa
ang pagtatapos ng kanyang buhay ay nagawang ipahayag ni Jacob: ang Diyos ay lumakad sa akin, inalagaan ako, at inilaan
para sa akin ang buong buhay ko (Gen 48: 15,16).
2. Nang inutusan ng Diyos si Moises na ma-secure ang pagpapalaya sa Israel mula sa pagkaalipin sa Egypt sinabi niya sa
Moises: Sasamahan kita (Ex 3:12). Pagkatapos sa v14 ipinahayag ng Diyos ang Kanyang Sarili bilang "Ako". Ang ideya
TCC - 899
2
narito: Ako ang kailangan mo sa akin kapag kailangan mo ito (buong aralin para sa isa pang araw). Ang
ang kalalabasan ay ang Israel ay kapansin-pansing naihatid at protektado at ipinagkaloob para sa kanila
bumalik sa Canaan.
3. Sa Lev 26:12 Sinabi ng Diyos sa Israel na kung sila ay tapat sa tipan na ginawa niya sa kanila
Maglalakad siya kasama nila, nangangako na ang kanilang materyal na pangangailangan ay matutugunan at gusto nila
magkaroon ng kapayapaan sa kanilang lupain, na walang takot (v3-11). Habang pinag-aaralan natin ang kanilang kasaysayan ay nakikita natin iyon
nang ang Israel ay nanatiling tapat sa Diyos kung ano ang sinabi niya na naganap.
4. Nang makarating ang Israel sa lupain ng Kanaan at nakakita ng mga nakukutaang lungsod at mabagsik na mga kaaway na si Joshua
pinayuhan sila: Huwag matakot. Sapagkat ang Diyos ay kasama natin maaari nating lupigin ang ating mga kaaway. Bilang 14: 9
A. Tumanggi ang Israel na pumasok. Kapag namatay ang lahing iyon at ang susunod na tumayo sa hangganan,
Pinayuhan sila ni Moises: Huwag matakot sa mga hadlang sa hinaharap. Sasamahan tayo ng Diyos (Deut 31: 6-
8). Sa pagkakataong ito ay pumasok sila sa lupain at nasakop ng kapangyarihan ng Diyos.
B. Nang makuha ni Josue ang pwesto ni Moises nang mamatay siya ay sinabi ng Diyos kay Joshua: Sasamahan mo ako tulad ko
kasama si Moises. Huwag matakot (Josh 1: 5,9). Itinatag ng Diyos ang Kanyang Salita kay Joshua (Josh 23:14).
b. Nang sinabi ni David na ang Diyos ay kasama niya ay sinadya niya ito ng literal. Alam ni David na ang Diyos ay naroroon
kahit saan nang sabay-sabay (Omnipresent). Walang lugar na hindi ang Diyos. Jer 23: 23,24
1. Sinulat ni David ang Sal 139: 7-10. Alam niya na kahit saan siya pumunta ng Diyos ay nariyan dahil ang Diyos
ay saan man. Iyon ang itinuro niya sa kanyang anak na si Solomon. I Mga Hari 8:27
2. Sinulat ni David ang Aw 46: 1 – Ang Diyos ay napaka tulong. Isang labis na nakahandang tulong (Spurrell); A
maaasahang tulong kapag naganap ang kaguluhan (Harrison). Sumulat din siya ng Aw 42: 5 – Magtiyaga kang maghintay
Diyos: sapagkat bibigyan ko pa rin Siya ng pasasalamat; Aking Kasalukuyang Kaligtasan, at aking Diyos. (Spurrell)
c. Nang sumulat si David na hindi siya matatakot ng masama ay hindi niya ibig sabihin na hindi siya nakaramdam ng takot; Kilala natin siya
ginawa. Ngunit sa harap ng mga nakakatakot na kalagayan ay ipinahayag niya ang katotohanan na ito ay tunay: Ang Diyos ay sumasa akin
at para sa akin, perpektong naroroon upang makatulong. Ang Kanyang Presensya ay kaligtasan, samakatuwid wala akong dahilan upang matakot.
1. Naiintindihan ni David na dahil lamang sa una ay hindi niya nakita ang isang nangyayari na hindi nangangahulugan
na walang nangyayari. Alam niya kung paano tumingin sa nakaraan kung ano ang nakikita niya sa pamamagitan ng pag-alala
Salita ng Diyos. Tulad ng itinuro namin sa itaas ay marami siyang halimbawa mula sa banal na kasulatan kung ano ang kahulugan nito
upang makasama ang Diyos at kung paano ito gumanap sa buhay ng kanyang mga ninuno.
2. Ito ang katotohanan. Ang Diyos ay perpektong naroroon sa iyo, nagmamahal at naghahari at nagtataguyod ng lahat ng mga bagay
sa salita ng Kanyang kapangyarihan. Ang kanyang presensya ay ang kaligtasan na kailangan mo. Samakatuwid walang tunay
sa takot. Huwag matakot.
2. Nakikipagpunyagi tayo dito dahil sobrang pinangungunahan ng emosyon. Kapag hindi natin nadarama ang pagkakaroon ng Diyos
at pag-ibig ay tapusin natin na Siya ay malayo sa amin. Pinahuhusay namin ang mga emosyong ito sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol sa "pakiramdam" o
"Hindi pakiramdam" ang presensya ng Diyos sa aming mga serbisyo. Ang lahat ng ito ay batay sa damdamin, hindi sa sinasabi ng Bibliya.
a. Mga Gawa 17: 27,28 – Ang katotohanan ay nabubuhay tayo at gumagalaw sa presensya ng Diyos. Walang lugar kung nasaan ang Diyos.
Sakto siya kasama mo. At, bilang isang ipinanganak muli na naniniwala, hindi lamang Siya ay kasama mo, Siya ay nasa iyo.
1. Ang Diyos ay naroroon kahit na sa mga pinaka-mainip at patay na serbisyo dahil walang lugar na wala Siya.
Totoo, ang Kanyang presensya ay maaaring hindi maipakita o magpakita, ngunit narito Siya.
2 Tunay na mayroon ka sa presensya ng Diyos bago ka maligtas. Ang Gawa 17: 27,28 ang una
sinasalita sa pagsamba sa idolo na mga pagano. Ginawa mo ang iyong pinakamasamang mga kasalanan sa kanyang harapan. Ikaw
ay nahiwalay mula sa buhay sa Kanya (buhay na walang hanggan) at sa iyong daan patungo sa impiyerno dahil sa iyong kasalanan.
Wala kang pag-access sa Kanyang tulong o pagkakaloob, ngunit naroroon ka kasama mo lahat.
b. Kung ang Diyos ay naroroon kasama ka sa iyong pinakamasamang araw (anumang araw bago ka maligtas) at tinulungan ka
sa iyong pinakamalaking pangangailangan kapag naniniwala ka kay Jesus (kaligtasan mula sa iyong mga kasalanan) bakit hindi niya gagawin
tulungan ka ngayon na ikaw ay Kanyang anak na lalaki o anak na babae sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo?
3. Ang pagkakaalam lamang sa katotohanan na ang Diyos ay sumasa iyo at nangako na protektahan at pangalagaan ka
hindi sapat upang malampasan kapag ang mga emosyon ay napukaw ng nakakatakot na mga pangyayari ay nagagalit.
a. Nasanay kami sa pagkuha ng aming larawan ng katotohanan mula sa kung ano ang nakikita at pakiramdam namin na hindi namin kinikilala
ginagawa namin ito at samakatuwid ay walang pagsisikap na pigilan ito. Kailangan ang pagsisikap na baguhin ang iyong pananaw sa katotohanan.
TCC - 899
3
b. Sa konteksto ng maraming pagsubok na kinakaharap niya kay Paul ay walang sinabi na makapaghiwalay sa kanya sa Diyos at sa Kanya
pag-ibig kay Paul (Rom 8: 35-39). Sa v38 sinabi niya sa amin: Sapagkat ako ay dumaan sa isang proseso ng panghihikayat
sa isang naayos na konklusyon ... (Wuest). Binibigyan tayo ni Pablo ng pananaw kung paano siya nakarating sa isang lugar ng panghihikayat.
1. Heb 13: 5,6 – Sinulat ni Paul na maaari tayong makuntento anuman ang mga pangyayari dahil sa Diyos
ay nagsabi na hindi Siya (4X) kailanman iiwan o talikuran tayo. Ang ibig sabihin ng nilalaman ay nasiyahan. Ang punto ni Paul
hindi ba ayaw ng Diyos na magkaroon tayo ng anuman o nais ng isang bagay. Nangangahulugan ito na maging sa
kapayapaan. Ang kapayapaan ay kabaligtaran ng pag-aalala at pagkabalisa.
2. Sinabi ni Pablo na dahil sinabi ng Diyos na hindi Niya ako pababayaan masigasig kong sabihin: Ang Panginoon ay
ang aking katulong at hindi ako matakot sa gagawin ng mga tao sa akin. Ang daanan na ito ay batay sa Deut 31: 6-8.
3. Pansinin na ang isinulat ni Pablo ay hindi isang direktang salita para sa quote ng salita. Bakit? Nagmuni-muni si Paul
Salita ng Diyos. Pinag-isipan niya ang daanan sa Deuteronomio at naging hikayat dito.
4. Iyon kung paano ito naging tunay kay David. Tulad ni Paul, natutunan niyang makuha ang kanyang larawan ng katotohanan mula sa Diyos
Salita sa halip na mula sa kanyang damdamin at kung ano ang naramdaman niya. At nagnilay din si David sa Salita ng Diyos.
a. Mayroong dalawang salitang Hebreo na isinalin na nagmumuni-muni. Ang isa ay nangangahulugang magbulung-bulungan at sa pamamagitan ng implikasyon, sa
pagnilayan o pagninilay. Ang iba pang paraan ay pagnilayan at sa pamamagitan ng implikasyon, upang makipag-usap sa sarili.
1. Aw 63: 6 – Si David ay nagtatago sa disyerto mula sa mga lalaking nagnanais na siya ay patay. Ngunit pinag-isipan niya
Salita ng Diyos. Pinasigla niya ang kanyang sarili sa pag-alala ng tulong ng Diyos hanggang sa puntong iyon. Nakita niya ang nakaraan
ang kanyang mga pangyayari sa realidad tulad ng totoo: ang Diyos na kasama niya bilang kanyang proteksyon. v7 – Para sa Iyo
naging tulong sa akin, at sa ilalim ng iyong malakas na proteksyon ay sumigaw ako sa kagalakan. (DeWitt)
2. Aw 143: 5 – Sa isa pang salmo na isinulat nang ang kanyang mga kaaway ay laban sa kanya ay sumulat si David: Ako ay tumatahan
sa mga nakaraang taon, sa alaala ng lahat na iyong nagawa; ang mga kababalaghan ng iyong nilikha
punan ang aking isip (NEB).
3. Aw 94: 19 – Ang isa pang salmista ay sumulat: Sa dami ng aking (pagkabalisa) na iniisip sa loob ko,
Ang iyong mga aliw ay lumulugod at nakalulugod sa aking kaluluwa (Amp). Ang mga saloobin ay nangangahulugang isang nakakabagabag na pag-iisip, a
balisa sa pakiramdam. Ang aliw ng Diyos ay matatagpuan sa Kanyang Salita. Rom 15: 4
b. Maraming mga tao ang naghahanap para sa isang pamamaraan o isang gimik na malulutas ang kanilang agarang problema.
1. Ngunit hindi ito gumana sa ganoong paraan. Sinasabi ng Diyos na ang isa na nagmuni-muni sa Kanyang Salita (iniisip at
pinag-uusapan) araw at gabi ang siyang darating sa mga hamon sa buhay sa tagumpay.
Aw 1: 1-3; Josh 1: 8
2. Bakit? Sapagkat ang iyong pananaw sa katotohanan ay nagbabago at nagsisimula kang makita ang Diyos na tunay na Siya at
ang iyong sarili bilang tunay na nasa katotohanan sa Kanya at nagtatrabaho sa pakikipagtulungan sa Kanya sa iyong sitwasyon.
(Makikipag-usap pa tayo tungkol sa susunod na aralin.)

1. Sinabi ni Jesus sa Kanyang mga tagapakinig na huwag mag-alala tungkol sa kung saan darating ang paglalaan (mga pangangailangan sa buhay).
Ang mga parirala ng King James na Bibliya ay "huwag mag-alala" tulad nito: Huwag mag-isip (v25,27,28,31,34). Ang Greek
salitang ginamit dito ay isinalin ang pag-aalala o pagkabalisa sa mas modernong mga pagsasalin.
a. Ayon kay Jesus ay nag-aalala ay napukaw sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang ng mga saloobin tungkol sa kung saan kinakailangan ang buhay
papunta sa. Saan tayo makakakuha ng pagkain; paano tayo bibili ng damit; Hindi ako sapat
pera; inilalagay nila ang mga tao sa aking trabaho; tingnan ang ekonomiya; ang mga presyo ng gas ay patuloy na umakyat; ang
walang kontrol ang pambansang utang; atbp
1. v25 – Samakatuwid sinasabi ko sa iyo, itigil ang pagiging perpetually hindi mapakali (balisa at nag-aalala) tungkol sa iyong buhay,
kung ano ang iyong kakainin o kung ano ang iyong iinumin, at tungkol sa iyong katawan, kung ano ang iyong isusuot. (Amp)
2. Pansinin ang pahayag: Patuloy na hindi mapakali. Iyon ay isang patuloy na estado o estado ng pagiging. Jesus
ay hindi nangangahulugang ang mga damdamin ng pagkabalisa ay hindi kailanman pasiglahin at babangon. Ibig sabihin niya na
kung kailan ito dapat mong harapin ito upang hindi ito maging iyong estado. Paano?
TCC - 899
4
A. Pansinin sa v31 Sinabi ni Jesus: "Huwag mag-isip ng sinasabi" na nagpapahiwatig na mayroon ang mga iniisip
ay niyakap, isinapersonal, at ngayon ay sinasalita.
B. Naganap ang pagmumuni-muni. Sinasabi ng Diksyon ng Webster na magmuni-muni ay nangangahulugang magmuni-muni o
magpuslit; magmuni-muni Ang panaginip ay nangangahulugang isaalang-alang nang mabuti at sa mahabang panahon.
b. Sinabi ni Jesus na kapag ang isang pag-iisip ay nagpapasigla sa damdamin ng pagkabahala ay ilayo ito. Ilayo ang pagkabalisa
mga saloobin tungkol sa pagkain at inumin upang mapanatili kang buhay (v25, NEB). Hindi lang niya sinasabi na "Huwag gawin ito".
1. Sinasabi niya sa atin kung paano ito gawin. Ilagay ang iyong pokus sa katotohanan tulad ng tunay na ito. v26– “Pagmasdan nang mabuti ang
mga ibon ... at ang mga bulaklak (Rotherham).
2. Ipinapaalala niya sa amin na ang mga ibon at bulaklak ay inilalaan ng Diyos na nagmamalasakit sa kanila at sa Kanya
ang mga anak na lalaki at babae ay higit na mahalaga sa Diyos kaysa sa mga ibon o bulaklak. Iyon ay isang kasalukuyang panahunan.
c. Ayon kay Jesus, nakatuon sa hinaharap (saan tayo makakakuha ng mga pangangailangan sa buhay?) Nang wala
pagsasakatuparan ng kasalukuyang pagkakaroon, pagkakaloob, at proteksyon ng Diyos (Siya ay kasalukuyang naglalaan para sa
ang mga mahalaga sa Kanya) ay magbubunga lamang ng pagkabalisa at pagkabalisa.
1. Sinabi lamang ni Jesus sa Kanyang tagapakinig na dapat tayong tumingin sa Diyos para sa ating ARAW-ARAW na tinapay. Matt 6: 11–
Bigyan mo kami ng tinapay para sa aming mga pangangailangan sa araw-araw (Lamsa).
2. Hindi nangangahulugang huwag bumili ng tinapay ng isang linggong ito o magkaroon ng isang account sa pag-save. Si Jesus ay
pakikipag-usap ng saloobin o ideya ng pag-asa sa Diyos sa kasalukuyang sandali.
2. Ang pagkabahala ay lumitaw kapag nahihiwalay tayo sa Diyos at sa Kanyang Salita. Napukaw ito sa pamamagitan ng pag-isip tungkol sa hinaharap
mga problema at pagmumuni-muni sa impormasyon na hindi isinasaalang-alang ang Diyos at ang Kanyang Salita.
a. Nagsisimula ito sa isang pag-iisip ng darating na pagkawala o pinsala na tinatanggap mo sa iyong isip. Ikaw pagkatapos
magnilay-nilay dito (paulit-ulit, sabihin ito) at bago ka magtatagal ay nasa isang estado ng pagkabalisa.
b. Dapat mong kilalanin kung ikaw ay ginulo mula sa Salita ng Diyos at ibalik ang iyong pagtuon
katotohanan na ito ay tunay na, bumalik sa sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo at sa iyong sitwasyon.
1. Kapag tumaas ang pag-aalala kilalanin na ang Diyos ay perpektong naroroon sa iyo ngayon na nagmamahal at
naghahari. Alalahanin na ang Kanyang presensya ay kaligtasan. Siya ay isang kasalukuyang tulong sa oras ng pangangailangan.
2. Sa harap ng paningin, ang mga saloobin tungkol sa hinaharap, at damdaming nabuo ng mga ito ay ipinagmamalaki at
ipahayag ang sinasabi ng Diyos at kung ano ang nagawa niya, ginagawa, at gagawin. Alisin ang iyong pagtuon
ang potensyal (hinaharap) pagkawala o pinsala at ilagay ito sa Kanyang kasalukuyang paglalaan.
c. Lahat tayo ay nakikipag-usap sa ating sarili sa lahat ng oras. Gawin ang gawaing iyon para sa iyo sa halip na laban sa iyo. Pag-usapan
kung sino ang Diyos at kung ano ang nagawa niya, ay ginagawa, at gagawin. Iyon ang ibig sabihin ng magnilay.

1. Sa pagharap sa takot at pag-aalala hindi namin sinasabi na kailangan mong tanggihan ang iyong nakikita at nararamdaman. Tayo ay
pinag-uusapan tungkol sa pagkilala na may higit pa sa katotohanan kaysa sa nakikita at naramdaman mo sa sandaling ito.
2. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa napagtanto na ang Diyos ay perpektong naroroon sa iyo na nagmamahal at naghahari at nagtataguyod
lahat ng bagay sa Salita ng Kanyang kapangyarihan. Walang maaaring dumating laban sa iyo na mas malaki kaysa sa Diyos. Marami pa
susunod na linggo!