REALIDAD, SORROW, AT JOY

download PDF
PAGBABALIK AT EMOTYO
TUNAY AT PAGSUSI
TUNAY AT GAWAIN
KARAGDAGANG TUNGKOL SA REALIDAD, KARAPATAN, AT BUHAY
PAGBABALIK AT SORROW
REALIDAD, SORROW, AT JOY
TUNAY AT PAGSULAT
TUNAY at GAWAIN
KARAGDAGANG TUNGKOL SA REALIDAD, GAMIT, at rehistrasyon
TUNAY AT PAGPAPAKITA SA DIYOS

1. May higit na katotohanan sa kung ano ang nakikita natin sa paligid natin (II Cor 4:18; Col 1:16; atbp.). May isang hindi nakikita
kaharian na maaari at nakakaapekto sa buhay na ito. Ang kaharian ng Diyos ng buong kapangyarihan at paglalaan ay nasa nasabing kaharian.
a. Binigyan tayo ng Diyos ng Bibliya upang maipakita sa atin kung ano talaga ang mga bagay. Ang katotohanan ay lahat ng nakikita ng Diyos
ito. Dapat nating matutong mamuhay ayon sa sinasabi ng Diyos tungkol sa katotohanan. Bahagi ng proseso na ito ay nagsasangkot
natutunan kung paano haharapin ang aming mga emosyon (kung ano ang nararamdaman namin).
1. Tinawag tayong mamuhay ayon sa sinabi ng Diyos. Minsan ang ating emosyon ay sumasang-ayon sa sinasabi ng Diyos,
ngunit madalas hindi nila. Kapag sumasalungat ang ating damdamin sa Salita ng Diyos dapat tayong makiisa sa Diyos.
2. Hindi iyon nangangahulugang tinatanggihan natin ang nararamdaman natin. Nangangahulugan ito na kinikilala natin na may higit pa sa katotohanan
kaysa sa kung ano ang sinasabi sa amin ng sandali.
b. Noong nakaraang linggo sinimulan naming pag-usapan ang tungkol sa pagharap sa kalungkutan at nais na magpatuloy sa araling ito.
2. Ang kalungkutan ay kalungkutan o paghihirap dahil sa pagkawala. Kapag nawalan tayo ng isang tao o isang bagay na mahal sa amin nararamdaman namin ang
damdamin stimulated sa pamamagitan ng pagkawala - kalungkutan, kalungkutan, pagluluksa.
a. Lahat tayo ay nakakaranas ng kalungkutan sa buhay na ito dahil ang pagkawala dahil sa pagkabigo at kamatayan ay bahagi ng buhay
sa isang makasalang kasalanan sa lupa - isang mundo na napinsala ng kasalanan.
b. Walang paraan sa paligid ng kalungkutan kapag nakaranas ka ng pagkawala. Maaari mo lamang itong madaan.
Samakatuwid mahalagang malaman kung paano haharapin ang kalungkutan sa isang makadiyos na paraan.
c. Dapat mong malaman na magalak sa pag-asa sa gitna ng iyong kalungkutan (II Cor 6:10; Rom 12:12). Sa
magalak sa pag-asa ay hindi nangangahulugang magpanggap na hindi ka nakakaramdam ng masama o kumilos na parang maganda ang pakiramdam mo.
1. Ito ay nangangahulugan na hinihikayat mo ang iyong sarili sa gitna ng iyong kalungkutan sa mga kadahilanan na mayroon kang pag-asa
o pag-asang darating ang mabuti kahit sa gitna ng iyong kalungkutan.
2. Iyon ay hindi aalisin ang sakit ng iyong pagkawala. Ngunit mapipigilan nito ang iyong kalungkutan mula sa pagiging hindi
kawalang-pag-asa at kawalan ng pag-asa hanggang sa pakiramdam mo ay mas mahusay at magsimulang mag-ayos sa buhay nang walang sinuman
o kung ano ang nawala sa iyo.
3. Hindi posible na magsaya sa pag-asa maliban kung makita mo ang katotohanan tulad ng tunay na ito. Ito ang katotohanan:
a. Para sa isang Kristiyano walang bagay na walang pag-asa na kalagayan sapagkat naglilingkod tayo sa Diyos ng pag-asa
(Roma 15:13). Pansamantala ang lahat ng pagkawala. Ang mga nawawalang pagkakataon ay ipinagpaliban ang mga oportunidad.
1. Kami ay walang hanggang mga nilalang at ang mas malaki at mas mahusay na bahagi ng ating pag-iral ay nauna, una sa Langit
at pagkatapos ay sa bagong lupa - ang mundo ay nagbago, nagbago, at naibalik, nailigtas mula sa sumpa
ng katiwalian at kamatayan na kung saan napailalim ito nang magkasala si Adan. Rom 8: 19-22
2. Ang nauna ay hindi ang susunod na buhay. Ito ang pre-life. Ang pinaka maganda ay paparating pa lamang. Magkakaroon
muling pagsasama, pagpapanumbalik, at gantimpala. Pahayag 21: 4 – Pahirisin ng Diyos ang bawat luha… at kamatayan
ay hindi na mawawala, ni magkakaroon man ng pagdadalamhati at pagdadalamhati o sakit
anumang iba pa; para sa mga dating kondisyon at dating pagkakasunud-sunod ng mga bagay na lumipas (Amp).
b. Hindi nangangahulugan iyon na walang pagpapanumbalik dito at ngayon. Ang ilan ay nangyayari sa kasalukuyang buhay.
1. Nawalan ng lahat ng trabaho si Job dahil sa paghihirap ng buhay sa isang sinumpaang lupa - pamilya, pag-aari, kalusugan.
Sa huli ay ipinagkaloob siya ng Diyos at ibinalik sa kanya ang doble kaysa sa mayroon siya, kasama na ang higit pa
mga anak. Ngunit ang mga nawala sa kanyang mga pagsubok ay hindi naibalik sa kanya hanggang sa sumali siya sa kanila
kamatayan. Job 1: 2,3; 42: 10,12
2. Aw 27: 13 – Kung hindi inaasahan ni David ang tulong ng Diyos sa buhay na ito ay mawalan na siya ng pag-asa. "Nagkaroon ako
ang lungkot ”ay wala sa Hebreo. Nabasa nito tulad nito: Maliban kung naniniwala akong makita ang kabutihan ng
ang Panginoon sa lupain ng buhayAno! Ano, sayang! Dapat maging sa akin!
4. Ang isang tema na nakikita natin sa banal na kasulatan ay ang ideya na ang Manunubos ay magiging kalungkutan at pagdadalamhati sa kagalakan.
Bakit? Sapagkat ang kalungkutan dahil sa pagkawala nito bahagi ng sumpa at Siya ay dumating upang baligtarin ang sumpa. Isa 35:10;
51:11; Jer 31: 12,13; Aw 30: 5, 11,12; atbp.
a. Bahagi iyon ng aming pag-asa. Hindi palaging magiging ganito. Hindi ako palaging pakiramdam tulad ko
TCC - 902
2
pakiramdam ngayon. Wala sa mga ito ang malaki kaysa sa Diyos at papagtaguhin niya ako hanggang sa mailabas niya ako. Doon
isang magandang araw ng pagsasama-sama at pagpapanumbalik para sa akin at sa aking mga mahal sa buhay.
b. Ang punto ay hindi: Kunin ito. Ang punto ay: Dumaan sa pamamagitan ng kaalaman na ang lahat ng pagkawala ay
pansamantala, ang pangwakas na yugto para sa mga pagbabalik ng kalungkutan at problema sa buhay ay sa darating na buhay,
at sa kalaunan ay mas madarama mo
5. Isa 61: 1-3 (Lucas 4: 16-19) –Nagsisimula ang Kanyang publikong ministeryo ay naglapat si Jesus ng isang makapangyarihang banal na kasulatan
tungkol sa paggawa ng pagdadalamhati sa kanyang sarili. Pansinin ang mga puntong ito:
a. v1 – Itatali ng Manunubos ang nasirang puso. Ang salitang bind ay ginamit upang ilarawan ang pagbubuklod
isang sugat upang mangyari ang pagpapagaling. May tulong ngayon. Bagaman ang ating mga puso ay nasira dahil sa pagkawala
maaari silang gumaling. Maaari mong maging mas mahusay ang pakiramdam habang lumilipas ang oras kung pinapakain mo ang iyong pag-asa.
b. v2 – Aaliwin niya ang mga nagdadalamhati. Ang ibig sabihin ng salita ay bumuntong hininga o huminga nang malakas. Mayroon itong
ideya ng paumanhin. Alam ng Diyos ang sakit at kirot na nararanasan natin sa buhay na ito. Siya ay inilipat kasama
pakikiramay. Mayroong isang bagay sa Kanya na gustong matulungan ang mga nagdurusa.
1. Aw 56: 8 – Sinusubaybayan mo ang lahat ng aking kalungkutan. Tinipon mo lahat ng luha ko sa bote mo.
Naitala mo ang bawat isa sa iyong libro. (NLT). Alam ng Diyos ang dapat gawin
naayos at naibalik. Walang nakalimutan. Sa darating na buhay ay gagawing tama ang lahat ng mga bagay.
2. Ang komportable ay nangangahulugang mapawi ang kalungkutan o problema sa pamamagitan ng pagbibigay lakas at pag-asa. Iyan ang tulong.
c. v3 – Nagbibigay ang Diyos ng kagalakan sa pagluluksa. Ano ang maaaring gawing kagalakan ang pagluluksa? Malinaw na muling pagsasama-sama ng iyong
mahal sa isa at o pagpapanumbalik ng kung ano ang nawala ay gagawa nito. Ngunit ano ang ibig sabihin ng ngayon?
Nais naming gugulin ang natitirang aralin tungkol sa kagalakan.

1. Ngunit may higit pa rito. Nang ipanganak tayo muli ay pinayuhan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang buhay at Kanyang Espiritu at tayo
maging makikilahok sa walang hanggang walang hanggang buhay na buhay ng Diyos.
a. Kami ay nagkakaisa sa buhay kay Jesus bilang tunay na bilang isang sangay ay sumali sa isang puno ng ubas. Anuman ang nasa buhay na iyon
ay nasa atin sapagkat ang buhay na iyon ay nasa atin. Juan 3:16; I Cor 6:17; I Juan 5: 11,12; Juan 15: 5
1. Bilang mga sanga ng Vine ay nakikibahagi tayo sa buhay ng Vine. Maaari nating ipakita ngayon
sa panlabas kung ano ang nasa atin sa pamamagitan ng unyon na ito kay Jesus at sa buhay ng Diyos.
2. Ang sangay ay ang bahagi kung saan lumalaki ang bunga. Ang prutas ay panlabas na katibayan ng buhay sa loob.
Ang isang sanga ng kamatis ay gumagawa ng mga kamatis dahil ito ay konektado sa buhay sa puno ng kamatis.
b. Ang isa sa mga bunga ng muling likas na espiritu ng tao ay kagalakan (Gal 5:22). Ang Joy ay isang pangngalan (CHARA) mula sa
salitang CHAIRO o kasiyahan. Nangangahulugan ito na maging "magsaya" nang buong o magalak o magalak. Ito ay isang
volitional pagkilos o estado ng pagiging taliwas sa isang pakiramdam.
1. Ang kagalakan sa atin dahil ipinanganak tayo muli ay isang espirituwal na lakas. Ito ay isa sa mga probisyon namin
magkaroon mula sa Diyos upang palakasin tayo (ngayon) upang harapin ang mga paghihirap at kalungkutan ng buhay.
2. Ito ay isang lakas (hindi isang pakiramdam) na nagpapanatili sa atin hanggang sa maging mas mabuti ang pakiramdam natin. Gayunpaman, dapat nating malaman
kung paano makamit ang espirituwal na lakas.
2. Sa Juan 4:14, habang pinag-uusapan ang isang Samaritana sa isang balon, inihambing ang buhay na dadalhin Niya
sa mga tao sa pamamagitan ng Krus at ang bagong pagsilang sa isang balon ng walang hanggang buhay.
a. Binibigyan tayo ng Isa 12: 3 ng pananaw na iginuhit natin ang kagalakan ng Panginoon sa atin. Sinabi nito upang gumuhit ng tubig sa labas ng balon
ng kaligtasan na may kagalakan. Ang kagalakan ay nagmula sa isang salitang nangangahulugang maging maliwanag o masigla. Hindi kaaya-aya
una at pinakamahalagang emosyonal. Kapag nagsasaya ka ng isang tao ay hinihikayat ka sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng pag-asa.
1. Nagpapatuloy ang v4 upang ilarawan kung paano tayo nakakakuha ng lakas mula sa balon ng kaligtasan: Purihin natin ang Panginoon.
Ito ay hindi isang emosyonal o kahit na pagtugon ng musikal sa iyong sitwasyon. Upang purihin ang isang tao
ay nangangahulugang pagpapataas sa kanila sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol sa kung sino sila at kung ano ang kanilang nagawa.
2. Pinupuri natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Kanyang pangalan (pinag-uusapan ang tungkol sa kung ano Siya) at ang Kanyang mga gawa
(pinag-uusapan ang ginawa niya, ginagawa, at gagawin).
TCC - 902
3
3. Ang papuri na iyon ay nagpapagana sa bunga ng kagalakan sa atin dahil tayo ay muling ipinanganak. Iyon ay kung paano kami gumuhit
buhay na tubig sa labas ng balon ng kaligtasan upang mapalakas tayo hanggang sa maging mas mabuti ang ating pakiramdam.
b. Sinasabi ng Neh 8:10 ang kagalakan ng Panginoon ang iyong lakas. Ito ay higit pa sa isang klisehe. Ito ay isang makapangyarihan
pahayag tungkol sa paglalaan ng Diyos para sa atin at kung paano natin ito mai-access.
1. Ang salitang kagalakan sa Hebreo ay nangangahulugang nagagalak. Nagmula ito sa salitang-ugat na nangangahulugang
magalak. "Sapagkat ang pagsasaya sa Panginoon ay dapat ang iyong lakas" (NAB). Ang lakas ay nangangahulugang isang pinatibay
lugar o isang pagtatanggol. Ang pagsasaya sa Panginoon ay ang iyong "ligtas na lugar", ang iyong kanlungan (AAT), iyong
katibayan (AMP).
2. Ngunit pansinin na ang talatang ito ay nagsasalita rin tungkol sa paggawa (paggawa ng isang pagpipilian upang magalak) kaysa sa pakiramdam.
Pinagsasaya mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng muling pagsasalaysay ng mga kadahilanan na mayroon kang pag-asa at Diyos, sa pamamagitan ng Kanyang buhay at Espiritu sa
ikaw, nagiging lakas mo.
c. Ito lang ang sinabi ni Paul. Sa konteksto ng maraming pagsubok na kinakaharap niya, binanggit niya ang pagiging malungkot
gayon pa ring nagagalak (II Cor 6:10) o nakakaramdam ng kalungkutan ngunit pinasisigla ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpuri sa Diyos.
1. Rom 5: 2 – Nagsalita din siya tungkol sa kagalakan sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay Diyos
pagpapakita o pagpapakita sa Kanyang sarili. Ito ay buong mga aralin ngunit isaalang-alang ang mga iniisip.
A. Ang pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos ay nangangahulugang pag-asang makita Siya nang harapan at pagkatao
niluwalhati o ganap na umayon sa imahe ni Kristo sa darating na buhay.
B. Nangangahulugan ito na sa buhay na ito makikita natin ang niluwalhati ng Diyos habang Siya ay gumagalaw para sa atin at tinutulungan tayo.
2. Ang salitang magalak ay nangangahulugang magyabang. Nagagalak kami sa pamamagitan ng pagmamalaki sa Panginoon - sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa kung sino
Siya at kung ano ang nagawa niya, ginagawa, at gagawin. Ito ay ganap na naaayon sa Isa 12.
3. Ang mga Filipos, na isinulat ni Pablo, ay kilala bilang "epal ng kagalakan". Ang isang form ng salitang kagalakan ay ginagamit labing-anim
mga beses sa kanyang sulat. Isaalang-alang ang mga puntong ito.
a. Si Pablo ay nabilanggo sa Roma nang isulat niya ang sulat na ito. Ang kanyang mga kaibigan at nag-convert sa lungsod ng
Narinig ni Philippi ang kanyang sitwasyon at sumulat siya upang hikayatin at aliwin sila. Sa oras na siya
nagsulat ay hindi niya alam kung siya ay pakawalan o papatayin.
1. Hindi nagpapanggap si Paul na wala siyang negatibong emosyon sa sitwasyong ito. Sumulat siya tungkol sa a
ang lalaki na nagngangalang Epaphroditus na nagkasakit at halos namatay. Si Epaphroditus ay ipinadala ng
Mga Filipos kay Paul na may mga gamit upang matulungan siya habang siya ay nabilanggo.
2. Bagaman ito ang sulat ng kasiyahan ni Pablo sinabi niya na kung namatay si Epaphroditus ay magkakaroon siya
kalungkutan sa pighati - ang kalungkutan ng pagkawala sa kanya upang idagdag sa aking paghihirap (2:27, Phillips).
b. Naiintindihan ng mga Filipos ang konteksto kung saan pinag-usapan ni Pablo ang tungkol sa pagsasaya sa
sa gitna ng mga kaguluhan. Nakita nila si Pablo na nakakulong sa Filipos nang palayasin niya ang isang demonyo sa isang batang babae
na nagsabi ng mga kapalaran at ang kanyang mga panginoon ay inakusahan si Paul na gulo ng lungsod. Gawa 16: 16-31
1. Si Paul at ang kanyang kasosyo sa ministeryo na si Silas, ay pinupuri ang Diyos habang nasa bilangguan matapos mabugbog at
inilagay sa stock. Sila ay supernaturally naihatid at ang tagabantay ng bilangguan ay nai-save.
2. Nararamdaman ba nina Pablo at Silas na purihin ang Diyos? Ito ay lubos na hindi malamang. Ginawa nila ito sapagkat ito ay
laging angkop na purihin ang Panginoon at dahil alam nila ang kahalagahan ng pagsasaya sa pag-asa.
c. Makikita natin ang kaisipan ni Pablo o ang pananaw niya sa katotohanan mula sa isinulat niya. Pinagana ang pananaw na iyon
siya na magalak o magsaya sa kanyang sarili sa gitna ng kanyang mga paghihirap.
1. Fil 1: 12-18 – Ginagawa ito ng Diyos para sa kabutihan. Ang ebanghelyo ay hindi natahimik ng kanya
pagkabilanggo, sa halip ito ay mas malayo kaysa sa naisip niya.
2. Fil 1: 19 – Sapagkat alam ko na sa pamamagitan ng iyong mga panalangin at tulong ng Espiritu ni Hesukristo, lahat
ito ay magiging para sa aking pinakamataas na kapakanan (Goodspeed); [para sa espirituwal na kalusugan at kapakanan ng
ang aking sariling kaluluwa at nakagaganyak patungo sa nagliligtas na gawa ng Ebanghelyo] (Amp).
3. Fil 1: 20 – Nais ko lamang na maluwalhati ang Diyos alinman sa nagawa ng aking buhay o ng aking kamatayan.
4. Fil 1: 21 – Para sa akin, upang mabuhay ay si ChristAng buhay Niya sa akin; at upang mamatay ay makamit ang kaluwalhatian ng
walang hanggan. (Amp)
5. Fil 1: 22-24 – Ngunit kung nabubuhay ako, nangangahulugan ito ng mas maraming pagkakataon na paglingkuran Siya sa buhay na ito. At ito ay mas mahusay
para sa iyo kung mananatili ako dito. Ngunit nais kong umalis at makasama si Kristo na mas mahusay. Tandaan na
TCC - 902
4
ito ay nagmula sa isang taong nakakita kay Jesus nang harapan (Gawa 9: 1-6); ay personal na itinuro
ni Jesus (Mga Gawa 26:16; Gal. 1:12), at talagang gumugol ng oras sa Langit (II Cor 12: 1-4).
4. Naunawaan ni Pablo na walang mas malaki kaysa sa Diyos. Alam niya na ang Diyos ay maaaring maging sanhi ng lahat upang maglingkod
Ang kanyang mga layunin ng pinakamataas na kaluwalhatian sa Kanyang Sarili at pinakamataas na kabutihan sa maraming tao hangga't maaari. Siya
alam na ang Diyos ay maaaring maglabas ng tunay na mabuti mula sa tunay na masama. Alam niya na ang buhay na ito ay hindi lahat doon
ay. Alam niya na ang buhay na ito, ang mundong ito, ay hindi gaya ng nararapat o kung ano ang inilaan ng Diyos na ito ay dahil sa kasalanan.
Alam niyang dumadaan lang tayo sa mundo. Ngunit may darating na araw na gagawin ang lahat
tama. Rom 8:18 Rom 8:28; Efe 1:11; II Cor 4: 17,18; Heb 11: 13-16; atbp.
a. Nakita ni Pablo ang kamatayan bilang pakinabang. Iyon ang kanyang pananaw, ang kanyang pananaw sa katotohanan. Hindi iyon tinanggal ang sakit ng
ang paghihiwalay na nagaganap kapag may pumupunta sa Langit. Gusto sana sana ni Paul
kalungkutan kung namatay ang kanyang kaibigan na si Epaphroditus.
1. Ngunit naunawaan ni Pablo na ang kamatayan ay hindi katapusan ng anumang bagay. Ito ang simula ng susunod
kabanata ng ating buhay. Ang kamatayan ay isang kaaway. Ngunit hindi natin dapat matakot ito sapagkat mayroon ito
nasakop at natalo ni Jesus. I Cor 15:26
2. Bilang isang iskolar ng Lumang Tipan na nag-aral sa Batas at inaasahan ng mga Propetang si Pablo
ibabangon mula sa libingan. Alam niya na isang araw siya ay muling makakasama dito at mabubuhay sa bago
lupa (binago at naibalik ang lupa) sa kaharian ng Diyos. Gen 50: 24,25; Job 19: 25,26; Dan
2:44; 7:27; 12:2; atbp.
3. Inaasahan ni Paul na muling makasama ang mga taong kilala niya sa mundo. Magiging bahagi sila ng kanyang kagalakan sa
buhay na darating. I Thess 2: 19,20; 4: 13-18; atbp.
b. Hindi napatay si Paul sa oras na iyon. Pinakawalan siya. Kalaunan ay nabilanggo siya muli at natapos ito
kasama ang kanyang kamatayan. Isinulat niya ang kanyang huling mga salita sa kanyang anak na nasa pananampalataya, si Timoteo. II Tim 4: 6-8
1. Tingnan ang kanyang mindset: Handa siyang pumunta. Tinawag niya ang kaganapan sa kanyang pag-alis. Alam niya doon
ay gantimpala nang maaga. Tulad ng ibang mga apostol na iniwan niya ang lahat upang sumunod kay Jesus. Ngunit alam niya
ay mabawi ito at higit pa. Mat 19: 27-29
2. Tandaan ang kanyang pag-uugali habang nakaharap siya sa kamatayan sa pamamagitan ng pagpugot sa ulo: v18– [at sa katunayan] tiyak na gagawin ng Panginoon
iligtas at iguhit ako sa Kanyang Sarili mula sa bawat pag-atake ng kasamaan. Panatilihin niya at dalhin akong ligtas sa Kanyang makalangit na kaharian. (Amp)

1. Hindi mo talaga mararanasan ang kagalakan ng Panginoon maliban kung napagtanto mo na ang buhay na ito ay hindi lahat doon. Nasa atin
ang aming paraan sa kung saan. Ang mga sakit, pagkalugi, pananakit, at kawalang-katarungan sa buhay na ito ay babaliktad. Yan ay
katotohanan. Iyon ang paraan ng mga bagay.
2. Kung mayroon kang pag-asa (kumpiyansa na umaasang darating ang mabuti) maaari kang maging masigla (hinikayat at
pinalakas) anuman ang nakikita mo o kung ano ang iyong nararamdaman. Sa harap ng kalungkutan at pagkawala ay hikayatin
iyong sarili. Ipinagmamalaki ang pag-asa na mayroon tayo sa Panginoon. At ikaw ay palakasin ng kagalakan ng
Panginoon.