DOUBT AT UNBELIEF

Pananampalataya ng Binhi ng Mustasa
Pananalig sa Paggalaw ng Bundok
Mga Pananaliksik ng Pananampalataya
Sense na Pananalig sa Kaalaman
Pahayag ng Pananampalataya
Hindi Maaaring Magsinungaling ang Diyos
Gawin ang Mga Gawa Ni Jesus
Asahan Ito na Mangyayari
Pag-aalinlangan At Walang Paniniwala
Pananampalataya at Ang Pangalan Ng Hesus

1. Hindi ginawa ni Jesus ang mga bagay na ito bilang Diyos. Phil 2: 6-8; Mat 8:27
a. Ginawa niya sila bilang isang tao na nagkakaisa sa Diyos Ama at pinahiran ng Banal na Espiritu. Juan 6:57; Gawa 10:38
b. Ginawa niya ang mga ito bilang isang taong may pahintulot na magsalita ng mga salita ng Ama at gawin ang mga gawa ng Ama sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ama. Juan 14: 10,11
2. Habang nasa lupa, sinabi ni Jesus ang ilang mga kamangha-manghang bagay tungkol sa mga gawa na ginawa Niya.
a. Sinabi ni Jesus na ang Kanyang mga tagasunod ay maaaring gawin ang mga ganitong mga bagay, din. Juan 14:12
b. Pinayagan niya tayo na sabihin ang Kanyang mga salita at gawin ang mga gawa na ginawa niya sa Kanyang pangalan. Mat 28: 17-20;
Mark 16: 15 20-
c. At, personal na ginagarantiyahan ni Jesus na ibabalik Niya tayo kapag sinasalita natin ang Kanyang salita upang gawin ang Kanyang mga gawa sa Kanyang pangalan. Juan 14: 13,14
3. May kaugnayan ito sa mga gawa na ginawa Niya na pinag-usapan ni Jesus ang tungkol sa pag-asa ng bundok.
Mat 21: 17-22; Marcos 11: 22,23
a. Binigyan tayo ni Jesus ng magagandang pahayag na ito tungkol sa kung ano ang magagawa ng pananampalataya.
b. Sinusuri namin kung bakit hindi gumagana ang mga talatang ito para sa karamihan sa atin tulad ng sinabi ni Jesus na gagawin nila.
4. Ang paglipat ng bundok, ang puno ng igos na pagpatay ng pananampalataya ay napaka-tiyak. Ito ay ang pananampalataya na pinatatakbo ng Diyos at ang pananampalataya na pinatatakbo ni Jesus nang Siya ay narito sa mundo.
a. Marcos 11: 22 –Magkaroon ng pananampalataya sa Diyos, sa Griyego, ay literal na “Magkaroon ng pananampalataya sa Diyos”.
b. Ang Diyos ay nagsasalita at inaasahan kung ano ang sinabi niya na maganap. Gen 1: 3; Isa 55:11
c. Ang ganitong uri ng pananampalataya ay nagsasalita at naniniwala na ang sasabihin nito ay magaganap. Marcos 11:23
1. Iyon ay kung paano pinatay ni Jesus ang puno ng igos, pinalayas ang mga demonyo, at pinagaling ang mga tao. Marcos 11:14;
Matte 8: 16
2. Iyon ang ginagawa natin sa parehong mga gawa na ginawa ni Jesus noong Siya ay narito sa mundo.
5. Upang mapatakbo ka sa paglipat ng bundok, puno ng igos na pumapatay ng pananampalataya, may ilang mga bagay na dapat mong malaman.
a. Dapat mong malaman na ikaw ay may pahintulot na magsalita sa pangalan ni Jesus at gawin ang mga gawa na Kanyang ginawa.
b. Dapat mong malaman kung ano ang iyong awtorisadong magsalita at magbago.
c. Dapat mong malaman na sinusuportahan ng Diyos ang Kanyang salita at magdadala ng nakikitang mga resulta sa iyong kaso.
6. Kapag sinabi nating "Dapat mong malaman", nangangahulugan kami na dapat kang ganap na makumbinsi at ganap na makumbinsi. Mangyayari lamang iyon kung maglalaan ka ng oras upang pag-isipan at pagnilayan ang mga katotohanang ito mula sa salita ng Diyos.
7. Kapag ginawa ni Jesus ang mga magagandang pahayag na ito tungkol sa paglipat ng bundok, ang puno ng igos ay pumapatay ng pananampalataya, sa bawat kaso, sinabi Niya na huwag tayong magduda. Mat 21:21; Marcos 11:23
a. Nang hindi ito nagawa para sa mga alagad, sinabi ni Jesus na ito ay dahil sa kanilang pagdududa at kawalan ng pananampalataya.
b. Sa natitirang aralin na ito, nais naming partikular na ituon ang pansin sa isyu ng pag-aalinlangan at kawalan ng paniniwala - kung ano ito at kung paano ito mapupuksa.

1. Matt 14: 23-33 – Ang mga alagad ay nasa isang bangka sa gitna ng isang magaspang na dagat, nang lumapit sa kanila si Jesus, na lumalakad sa tubig. Humiling si Pedro na lumakad din sa tubig, at pinahintulutan siya ni Jesus na gawin ito.
a. v29,30 – Si Pedro ay lumakad sa tubig upang pumunta kay Jesus. Ngunit, nang alisin niya ang kanyang mga mata kay Hesus, nagsimula siyang lumubog. Hindi na ito gumagana para sa kanya.
b. v31 – Iniligtas ni Jesus si Pedro, ngunit tinanong si Pedro kung bakit siya nag-aalinlangan. Ang mismong tanong ay nagpapahiwatig na si Pedro ay may pagpipilian. Hindi niya kailangang mag-alinlangan.
1. Sa pamamagitan ng pagtatanong kay Peter kung bakit nag-alinlangan siya, tinanong siya ni Jesus: Bakit mo pinahintulutan kung ano ang nakikita mong nagdududa sa aking salita?
2. Ang salitang pagdududa na ginamit dito ay nangangahulugang tumayo sa dalawang paraan, na nagpapahiwatig ng kawalan ng katiyakan kung aling paraan ang dapat gawin.
c. Si Peter ay may dalawang magkaibang paraan upang magawa sa sitwasyong ito - kapwa may kakaibang mga kahihinatnan.
1. Maaari niyang piliin kung ano ang sinabi sa kanya ng paningin - hindi ka makalakad sa tubig.
2. O, mapipili niya ang sinabi sa kanya ni Jesus - maaari kang maglakad sa tubig.
e. Tinanggihan ni Pedro ang salita ng Diyos dahil sa patotoo ng kanyang pandama. Tinawag ni Jesus ang pag-aalinlangan ni Pedro.
2. Matt 17: 14-21 – Sinubukan ng mga alagad ni Jesus na paalisin ang isang demonyo ngunit hindi ito nagawa. Sinabi ni Jesus na ito ay dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya.
a. Alalahanin, sila ay pinahintulutan na palayasin ang mga demonyo. Matt 10: 1
b. v20 – Pansinin, sa Kanyang paliwanag, pinagkakaiba ni Hesus ang pananampalataya at hindi pananampalataya. Kabaligtaran ang dalawa.
1. II Cor 5: 7 – Ang pananampalataya at paningin ay naiiba sa talatang ito. Magkasalungat sila.
2. Juan 20:27 – Sinabi ni Jesus na ang paglalakad sa pamamagitan ng paningin ay hindi pananampalataya.
c. Sa sitwasyong ito, hinayaan ng mga disipulo kung ano ang nakikita nilang ilipat ang mga ito at hinayaan nila ang kanilang nakita na matukoy kung ano ang kanilang pinaniniwalaan. Iyon ay ang parehong bagay ng hindi paniniwala. Marcos 9: 20,26
d. Upang ibatay ang iyong mga aksyon sa iyong nakikita kapag sumasalungat ito sa salita ng Diyos ay hindi pananampalataya.
3. Ang pagdududa at kawalan ng paniniwala ay hindi nangangahulugang wala kang pinaniniwalaan.
a. Kahit na may pagdududa at kawalan ng paniniwala, may naniniwala kang isang bagay.
b. Naniniwala ka na ang iyong nakikita at pakiramdam ay mas maaasahan kaysa sa sinabi ng Diyos.
c. Ang hindi paniniwala ay tumanggi sa salita ng Diyos dahil sa patotoo ng mga pandama.

1. Siya ang naniwala sa sinabi ng Diyos nang hindi nakikita (walang katibayan na katibayan), at kalaunan, nakakita siya ng mga resulta.
a. Sinabi ng Diyos kay Abraham na siya ay magiging isang ama kapag si Abraham ay masyadong matanda upang maging isang ama at lahat ng nakikita niya ay hindi mangyayari.
b. Sa kanyang sitwasyon, titingnan ni Abraham kung ano ang sinabi sa kaalaman na alam sa kanya o kaya niyang tingnan ang sinabi ng Diyos. Pinili niyang tingnan ang sinabi ng Diyos.
c. Nahaharap si Abraham sa isang pagpipilian - upang maging malakas sa pananampalataya o mahina sa pananampalataya. Rom 4: 19-21
2. Ang mahihinang pananampalataya ay isinasaalang-alang kung ano ang nakikita at stagger sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng hindi paniniwala.
a. Ang mahinang pananampalataya ay naglalagay kung ano ang nakikita tungkol sa sinabi ng Diyos.
b. Mahina ang pananalig sa mga stagger o pag-alis sa pagitan ng dalawang opinyon (kung ano ang nakikita at kung ano ang sinabi ng Diyos).
c. Ang mahinang pananampalataya ay talagang hindi paniniwala. Ang mahinang pananampalataya ay naglalagay ng stock sa nakikita nito kahit na ang nakikita ay sumasalungat sa salita ng Diyos.
3. Ang matibay na pananampalataya ay hindi isinasaalang-alang kung ano ang nakikita bilang isang dahilan upang mag-alinlangan sa Diyos.
a. Ang matibay na pananampalataya ay hindi nag-aalinlangan sa pagitan ng dalawang opinyon - Ang salita ng Diyos at katibayan ng kahulugan.
b. Ang matibay na pananampalataya ay naayos sa salita ng Diyos. Nagbibigay ito ng kaluwalhatian sa Diyos bago ito makita ang anumang pagbabago.
c. Ang matibay na pananampalataya ay buong hinihimok na gagawin ng Diyos na mabuti ang Kanyang salita - gawin ang Kanyang ipinangako.
4. Ang pag-aalinlangan ay nangangahulugang mag-stagger o mag-alinlangan sa pagitan ng dalawang bagay - kung ano ang nakikita mo at kung ano ang sinasabi ng Diyos.
a. Santiago 1: 6 – Tanging dapat sa pananampalataya na siya ay nagtanong, nang walang pag-aalinlangan – walang pag-aalangan, walang pag-aalinlangan. Para sa isang nag-aalinlangan (nag-aalangan, nagdududa) ay tulad ng pagbulwak ng alon sa dagat, na hinihip dito at doon at hinahagod ng hangin. (Amp)
b. Santiago 1: 8– [Para sa pagiging katulad niya] ay isang taong may dalawang pag-iisip - nag-aalangan, nagduda, hindi mapagtagumpayan - [siya] hindi matatag at hindi maaasahan at hindi sigurado sa lahat (sa palagay niya, nararamdaman, nagpapasya). (Amp)

1. Sa karamihan ng mga sitwasyon ng buhay, mayroong tatlong mga saksi, tatlong tinig, nagsasalita.
a. Ang patotoo ng salita ng Diyos, ang patotoo ng iyong pandama, at ang iyong sariling patotoo.
b. Kapag idinagdag namin ang aming patotoo sa patotoo ng Diyos sa kabila ng nakikita at nadarama - nagtagumpay tayo.
Rev 12: 11
c. Kapag idinagdag natin ang ating patotoo sa patotoo ng ating nadama, lumulubog tayo, tulad ng ginawa ni Peter.
2. Ang pagdududa at kawalan ng pananampalataya ay tanggihan ang patotoo ng salita ng Diyos dahil sa patotoo ng mga pandama.
a. Ang pag-alinlangan sa iyong puso ay nangangahulugang ilagay ang nakikita at nadarama mo sa itaas ng sinasabi ng Diyos. Marcos 11:23
b. Ang maniwala sa iyong puso ay nangangahulugang ilagay ang sinasabi ng Diyos sa itaas ng nakikita mo o bayad.
c. Kapag sumang-ayon ang iyong puso at bibig, pagkatapos ay makakakita ka ng mga resulta. Rom 10: 9,10
3. Heb 11: 11 – Si Sarah, asawa ni Abraham, ay nagkaroon ng isang sanggol sapagkat hinusgahan niya ang Diyos na nangakong tapat.
a. Buong kinumbinsi ni Abraham na gagawin ng Diyos ang sinabi Niya na gagawin Niya.
b. Ang pananampalataya ay hindi inilipat sa nakikita nito dahil nauunawaan nito na gagawing mabuti ang Diyos.
4. Kami ay matapang na nagpapahayag tungkol sa ating sarili at sa aming sitwasyon kung ano ang sinabi ng Diyos.
a. Heb 10: 23 – Kung gayon, matatag tayong nagsasabi ng parehong bagay na sinabi ng Diyos sapagkat ang Diyos ay matapat.
b. Gagawin ng Diyos na mabuti ang Kanyang salita sa ating kaso.

1. Sa katotohanan, wala sa mga ito ang isang problema ng pananampalataya - ito ay isang usapin ng integridad ng salita ng Diyos.
a. Sa Diyos maaasahan? Nagsinungaling ba Siya? Maaari ba tayong umasa sa Kanya na gawin ang sinasabi niya, upang maging mabuti ang Kanyang salita sa ating kaso?
b. Ang sinasabi ng Diyos ay. Ang sinabi ng Diyos ay magiging. Kung ayaw Niyang mangyari ito, hindi niya ito sasabihin.
2. Ano ang gagawin mo kung makikita mo sa iyong mga mata ang sinasabi ng Diyos sa Kanyang salita? Purihin at pasalamatan Siya para dito!
a. Purihin at pasalamatan Siya bago mo makita at makikita mo.
b. Ang pananampalataya ay malaya sa kaalaman sa pang-unawa. Ang pananampalataya ay hindi tumatanggap ng kahulugan na katibayan bilang isang dahilan upang pagdudahan ang Diyos.
3. Manatili sa iyong propesyon ng pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang salita. Heb 4:14; 10:23
a. Hindi nangangahulugang kumpirmahin ito ng 1,000 beses upang maganap ito. Kung sinabi ng Diyos na totoo ito, ganun na.
Kung sinabi ng Diyos na may mangyayari, ito ay kasing ganda ng tapos - anuman ang iyong gawin o hindi sasabihin.
b. Nangangahulugan ito na sinabi mo na naniniwala ka sa salita ng Diyos. Hawakan nang mahigpit ang Kanyang salita kung ang hamon sa kaalaman ay hamon nito.
c. Panatilihin nang mabilis = panatilihin ang memorya (I Cor 15: 1,2). II Cor 10: 5
4. Sa sandaling muli, lahat ito ay humahantong sa integridad ng salita ng Diyos.
a. Ito ay bumababa upang magnilay-nilay sa mga bagay na ito hanggang sa ang katotohanan ng mga ito ay sumikat sa iyo at mangibabaw sa iyo, hanggang sa ikaw ay kumbinsido sa sinasabi ng Diyos na ikaw ay dalawa at dalawa ang apat.
b. Ang pagdududa ay ang pagwagayway sa pagitan ng nakikita mo at kung ano ang sinabi ng Diyos - ang nakikita at hindi nakikita.
c. Ang lunas sa pag-aalinlangan ay pagninilay sa salita ng Diyos. Hahatulan Siya ni Sarah na tapat na nangako.
Ang pagmumuni-muni sa salita ng Diyos ay bubuo ng iyong pagtitiwala sa Kanyang katapatan. Aw 9:10; Josh 1: 8
5. Ang salita ng Diyos ay totoo sa kabila ng iyong nakikita o nararamdaman at kung kakampi ka sa Kanyang salita, babaguhin ng Diyos ang nakikita at nararamdaman mo.
a. Sa pananaw ng Diyos, si Pedro ay maaaring lumakad sa tubig kahit na siya ay lumulubog.
b. Sa pananaw ng Diyos, mula sa sandaling si Jesus ay nagsalita sa puno ng igos ito ay isang patay na puno.
c. Sa pananaw ng Diyos, mula sa sandaling kausap niya si Abraham, si Abraham ay isang ama.
6. Ito ay talagang hindi ang iyong dakilang pananampalataya. Katapatan ng Diyos na tuparin ang Kanyang salita, upang matupad ang Kanyang salita, at pagtitiwala mo sa Kanya at sa Kanyang salita.
a. Ngunit, kailangan mong lubos na mahimok - labis na kung ano ang nakikita at nadarama ay hindi ka man lang gumalaw. Sa madaling salita, hindi ka nagdududa sa kung ano ang sinabi ng Diyos.
b. Maglaan ng oras upang mamamagitan sa mga katotohanan na ito hanggang sa mangibabaw ka sa iyo. Maaari kang lumaki hanggang sa puntong nagdududa ka ngayon, kung saan hindi ka nag-aalangan o sumabog.
c. Pagkatapos, makikita mo ang paglipat ng mga bundok at mamatay ang mga puno ng igos. Makikita mo ang mga demonyo na umalis at umalis ang mga sakit.