HALIMBAWA ITO SA PAGKAKITA

Pananampalataya ng Binhi ng Mustasa
Pananalig sa Paggalaw ng Bundok
Mga Pananaliksik ng Pananampalataya
Sense na Pananalig sa Kaalaman
Pahayag ng Pananampalataya
Hindi Maaaring Magsinungaling ang Diyos
Gawin ang Mga Gawa Ni Jesus
Asahan Ito na Mangyayari
Pag-aalinlangan At Walang Paniniwala
Pananampalataya at Ang Pangalan Ng Hesus

1. Sinabi ni Jesus na sa pananampalataya na kasinglaki ng isang binhi ng mustasa, maaari nating patayin ang mga puno ng igos at ilipat ang mga bundok - makipag-usap sa mga bagay at makitang nagbabago ang mga ito. Matt 17:20; 21: 21,22; Marcos 9:23; 11:23
2. Ngunit, para sa karamihan sa atin, ang mga talatang ito ay hindi gumagana tulad ng sinabi ni Jesus na gagawin nila. Gumagawa kami ng oras upang suriin ang salita ng Diyos upang makita kung mahahanap namin ang problema. Nais naming magpatuloy na gawin ito sa araling ito.

1. Ang pananampalataya ay nagdala sa atin sa pamilya ng Diyos, sa katawan ni Kristo. Ngayon na tayo ay nasa pamilya at bahagi ng katawan ni Cristo, lahat ng pag-aari ng pamilya, sa katawan, ay atin - maniniwala tayo o hindi. Efe 2: 8,9; Lucas 15:31; Efe 1: 3; Rom 8:17; Rom 8:32; I Cor 3: 21,22
a. Madalas nating subukang maniwala, subukang magkaroon ng pananampalataya para sa mga bagay, kung kailan dapat tayo kumilos tulad ng kung ano tayo at mayroon. Sinusubukan naming kunin sa pamamagitan ng panalangin at pananampalataya kung ano ang mayroon sa amin sa pamamagitan ng kapanganakan, at hindi ito gumana.
b. Hindi natin kailangan ng pananampalataya para sa kung ano na ang mayroon sa atin, para sa kung ano na tayo at mayroon na.
c. Kinakailangan lamang na malaman natin kung ano ang pag-aari sa atin, kung ano tayo, at kumilos dito.
2. Gumagawa tayo ng pananampalataya pagkatapos na tayo ay muling ipanganak, ngunit ito ay isang walang malay na pananampalataya. Namumuhay lamang tayo, pinangangasiwaan ang ating buhay ayon sa hindi nakikitang mga katotohanan na inihayag sa atin sa salita ng Diyos.
a. Hindi namin iniisip ang aming pananampalataya at kung magkano ang mayroon tayo o wala.
b. Iniisip namin ang kakayahan ng Diyos at ang Kanyang paglalaan para sa atin sa pamamagitan ng bagong pagsilang. Iniisip namin ang Kanyang katapatan upang pagandahin ang Kanyang salita sa aming karanasan.
c. Nabubuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, ngunit ito ay isang walang malay na pananampalataya tulad ng pananalig na mayroon tayo sa salita ng isang tagabangko o isang doktor.
3. Ang pananampalataya ng buto ng mustasa (paglipat ng bundok, pananampalataya ng puno ng igos) ay walang pananampalataya. Ito ay kumikilos tulad ng kung ano ka at mayroon ka dahil sa pamilya ng Diyos.

1. Habang nasa lupa, nagwasak si Jesus sa mga gawa ng demonyo, paggawa ng mabuti, at pagpapagaling sa mga tao.
I Juan 3: 8; Gawa 10:38; Matt 8: 1-34
a. Si Jesus ay makikipag-usap sa mga bagay (sakit, demonyo, bagyo, tinapay at isda, mga puno ng igos) at susundin nila Siya. Magbabago sila.
b. Tandaan, hindi ginawa ni Jesus ang mga bagay na iyon bilang Diyos. Ginawa niya sila bilang isang tao na nagkakaisa sa Ama, pinahiran ng Banal na Espiritu. Juan 6:57; Phil 2: 6-8
2. Ngayon ay gagamitin natin ang Kanyang pangalan at awtoridad upang gawin ang parehong uri ng mga gawa na ginawa ni Jesus. Ef 1: 22,23;
Mat 28: 17-20; Marcos 16: 15-20
a. Hindi namin ginagamit ang pangalan ni Jesus bilang isang anting-anting na anting-anting. Ginagamit namin ito nang kinatawan. Namatay siya bilang kinatawan namin. Nabubuhay tayo ngayon bilang Kanyang mga kinatawan.
b. Ang karapatang gamitin ang Kanyang pangalan ay nangangahulugang dapat nating kumatawan kay Jesus, kumilos sa Kanyang lugar na may kaparehong awtoridad na mayroon Siya.
c. Sa isang tunay na kahulugan, binigyan tayo ni Jesus ng kapangyarihan ng abugado sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng paggamit ng Kanyang pangalan.
d. Sinabi ni Jesus na anuman ang hinihiling natin sa Kanyang pangalan bilang Kanyang mga kinatawan na may Kanyang awtoridad, gagawin niya. Juan 14: 13,14
3. Mayroong ilang mga parameter sa kung ano ang magagawa natin at hindi magagawa sa Kanyang pangalan.
a. Hindi namin pinag-uusapan ang pag-clear sa mga ospital. Mayroon kang awtoridad sa iyong buhay, sa iyong katawan, sa iyong domain - ngunit hindi kinakailangan sa ibang tao.
b. Hindi namin pinag-uusapan ang pag-angkin ng sampung milyong balon ng langis para sa iyong sarili. Pinag-uusapan natin ang paggawa ng ginawa ni Jesus.
4. Hindi nangangailangan ng anumang espesyal na pananampalataya upang magamit ang pangalan ni Jesus, upang magsalita o kumilos sa pangalan ni Jesus.
a. Kailangan itong maging awtorisado. May pahintulot ka dahil nasa pamilya ka.
b. Kinakailangan ang kaalaman (alam na mayroon kang karapatang gamitin ang pangalan) at kilos (gamit ito).
5. Kinakailangan din ang pag-asang mangyari ito, inaasahan na gagana ito. Nang magsalita si Jesus sa mga bagay, inaasahan niya ang magagawa niyang sinabi.
a. Marcos 11: 12-14; 22,23 – Nang magsalita si Jesus sa puno ng igos, Inaasahan Niya na mamatay ang puno.
b. Sinumpa ni Jesus ang puno ng igos, at nang Siya at ang mga disipulo ay dumaan sa susunod na araw, ito ay patay.
Nang ipahiwatig ng mga alagad na patay na ang puno, sinabi sa kanila ni Jesus ang dalawang pangunahing bagay.
1. Marcos 11: 23 – Sinumang makipag-usap sa isang bagay at naniniwala na ang sinabi niya ay mangyayari, ito ay mangyayari. Iyon ang ginawa ko sa puno ng igos.
2. Matt 21: 21 – Maaari mo ring gawin ang ginawa ko.
c. Gumana ito para kay Jesus sapagkat Siya ay may pahintulot na magsalita sa pangalan ng Kanyang Ama at sinusuportahan ng Ama ang Kanyang mga salita at ginawa ang mga gawa. Juan 4:34; 8: 28,29; 14: 9-11
d. Gumagana ito para sa amin para sa parehong dahilan. Kami ay pinahintulutan na magsalita sa pangalan ni Jesus at ipinangako ni Jesus na i-back up ito. Juan 14: 13,14
6. Sinabi ni Jesus na ang paglipat ng bundok, ang punungkahoy na pagpatay sa pananampalataya ay naniniwala na ang mangyayari. Sa madaling salita, inaasahan nitong mangyari ito. Paano ka makakarating sa puntong iyong inaasahan na mangyayari ito?

1. Mayroong dalawang uri ng pananampalataya - pakiramdam ng kaalaman sa pananampalataya na naniniwala sa nakikita at nararamdaman, at paghahayag ng pananampalataya na naniniwala sa sinabi ng Diyos sa kabila ng nakikita at nararamdaman. Juan 20:29
a. Ang masidhing kaalaman sa pananampalataya ay talagang isang anyo ng kawalan ng paniniwala dahil ito ay lumalakad sa pamamagitan ng paningin. Juan 20:27;
II Cor 5: 7
b. Karamihan sa atin ay gumana sa arena ng sense knowledge na pananampalataya at hindi namamalayan ito.
c. Ibinabase natin kung ano ang pinaniniwalaan natin sa kung ano ang nakikita at nararamdaman natin nang hindi napagtanto.
2. Paano mo malalaman kung may kaalamang paniniwala ka o hindi? Dalhin ang maliit na pagsubok na ito.
a. May sasabihin kang pupuntahan o babaguhin sa pangalan ni Jesus at walang nangyari. Ang iyong tugon ay - hindi iyon gumana. O, nagtataka ako kung bakit hindi ito gumagana?
b. Paano mo malalaman na hindi ito gumana? Dahil hindi mo nakita o naramdaman ang pagbabago. Ang iyong katibayan ay kaalaman sa katuturan.
c. Paano mo malalaman kung nagtrabaho ito? Nakita mo o nadama mo ang pagbabago. Ang iyong katibayan ay kaalaman kaalaman. Iyon ay ang kaalaman sa pananampalataya.
3. Ang paghahayag ng pananampalataya (paglipat ng bundok, pananim ng puno ng igos ay pinaniniwalaan na ang isang bagay ay wala nang pisikal na katibayan kung sinabi ng Diyos na ganoon. Panahon. Kung may sinabi ang Diyos, ganoon. Tapos na ang usapan.
a. Nagpupumilit ang aming isipan sa ganitong uri ng pag-iisip at ang aming natural na tugon ay - oo, naiintindihan ko ang lahat ng iyon, ngunit hindi ito gumagana.
b. Ipinapakita ng tugon na iyon na nasa kaharian ka ng kahulugan. Ang salita ng Diyos ay hindi ito maaayos para sa iyo. Kung ano ang nakikita at nararamdaman mong inaayos ito para sa iyo.
c. Tingnan natin ang isang halimbawa sa NT upang matulungan kaming makilala ang pananampalatayang kaalaman sa katuturan. Matt 17: 14-21
4. Ang mga alagad ni Jesus ay hindi nakapagpaalis ng demonyo.
a. Tinawag sila ni Jesus na walang pananampalataya (parehong bagay na tinawag Niyang Thomas – Juan 20:29) at sinabi na ang kabiguan ay dahil sa kanilang hindi pananampalataya.
b. v20 – Sinabi niya sa kanila ang parehong uri ng pananampalataya na gumagalaw ng mga bundok (at pinapatay ang mga puno ng igos - ang pananampalatayang binhi ng mustasa) ay nagpapalabas din ng mga demonyo at sakit.
c. Anong uri ng pananampalataya iyon? Ang pananampalataya na nagsasalita sa isang bagay at naniniwala na ang sasabihin nito ay magaganap. Marcos 11:23
1. Ito ay nagtrabaho para kay Jesus sapagkat Siya ay may pahintulot na magsalita sa pangalan ng Kanyang Ama at suportado Siya ng Kanyang Ama.
2. Nagtrabaho ito para sa mga alagad para sa parehong mga kadahilanan. Matt 10: 1,8 (kapangyarihan = awtoridad)
5. Walang alinlangan na sinubukan ng mga alagad na palayasin ang demonyo sa batang ito. Sa madaling salita, naniniwala sila sa Bibliya - bawat salita mula sa Genesis hanggang sa Revelation.
a. Anong ginawa nila? Walang alinlangan kung ano ang nakita nila na ginagawa ni Jesus nang palayasin niya ang mga demonyo. Mat 8: 16; 32
b. Ngunit, ang bata ay hindi gumaling at napagpasyahan nilang lahat na hindi ito gagana.
1. Paano nila nalaman na hindi ito gumana? Sa kanilang nakita. Iyon ay kaalaman sa pananampalataya - o walang pananampalataya na hindi paniniwala.
2. Oo, Jesus, alam namin na may pahintulot tayo na gawin ito. Naniniwala kami na. Ngunit hindi ito gumana. Bakit?
6. Marcos 9: 14-29 – Ang ulat ni Marcos ay nagbibigay sa atin ng pananaw sa kung ano ang nangyari nang subukang palayasin ng mga alagad ang demonyo mula sa bata.
a. Sinabi nila sa diyablo na umalis at ang bata ay may isa pang kasya, na naging sanhi ng paghihinuha nila na hindi ito gumana.
b. Paano natin malalaman? Iyon mismo ang nangyari nang kausapin ni Jesus ang demonyo. v20,25-27
c. Ano ang pagkakaiba? Inaasahan ni Jesus na mangyayari ito. Inaasahan niyang lalabas ang demonyo. Ang nakita Niya ay hindi gumalaw sa Kanya. Kapag mukhang hindi ito gumana, hindi Siya kaagad nagtapos - hindi iyon gumana!

1. Nang ipaliwanag ni Jesus sa mga alagad kung bakit hindi umalis ang diyablo, ang isa sa mga sinabi Niya ay - ang ganitong uri ay hindi lumalabas ngunit sa pamamagitan ng pagdarasal at pag-aayuno. Matt 17:21
2. May ilang kontrobersya tungkol sa kahulugan ng talatang ito. Nangangahulugan ito: Ang ganitong uri ng hindi paniniwala ay napupunta lamang sa panalangin at pag-aayuno. Isaalang-alang ang mga puntong ito:
a. Ang talatang ito ay hindi matatagpuan sa lahat ng mga naunang manuskrito. Ito lamang ang lugar na ito ay matatagpuan kapag ito ay lilitaw.
b. Maraming iba pang mga talata ang nagsasabi sa amin na ang lahat ng mga demonyo ay napapailalim sa pangalan ni Jesus.
c. Tama iyon sa konteksto ng paliwanag ni Jesus kung bakit hindi umalis ang demonyo.
1. Dahil sa iyong hindi paniniwala.
2. Dahil hindi ka naniniwala na mangyayari ang sinabi mo.
d. Si Jesus (ang tao) ay walang espesyal na pag-aayuno o manalangin bago pa man niya palayasin ang demonyo na ito.
3. Ang pagdarasal at pag-aayuno lamang ay hindi awtomatikong aalisin ang kawalan ng pananampalataya. Rom 10:17
a. Ang layunin ng panalangin at pag-aayuno ay upang disiplinahin ang katawan at gumugol ng mas maraming oras sa Panginoon.
b. Ang bilang isang paraan na gumugugol tayo ng oras sa Diyos ay sa pamamagitan ng paggastos ng oras sa Kanyang salita.
c. Ang susi sa tagumpay sa anumang bagay ay pagmumuni-muni sa salita ng Diyos. Josh 1: 8; Aw 1: 1-3; Juan 15: 7
4. Kung lilipat tayo ng mga bundok at papatayin ang mga puno ng igos, ang salita ng Diyos ay kailangang magkaroon ng isang higit na katotohanan sa atin kaysa sa anumang sinabi sa atin ng ating pandama.
a. Ang mga katotohanan ng salita ng Diyos ay dapat na tunay na totoo sa atin na kahit na ang katibayan ng kahulugan ay sumasalungat sa salita ng Diyos, hindi tayo naaantig. Alam ko kung ano ang sinasabi ng Bibliya at naniniwala ako sa lahat ng iyon, ngunit - tingnan, pakiramdam, pangangatwiran, atbp. Iyon ay kaalaman sa pananampalataya.
b. Ang paglipat ng bundok, ang puno ng igos na pinapatay ang pananampalataya ay kumikilos sa salita ng Diyos nang walang anumang katibayan, sa harap ng hindi magkakasamang katibayan.
c. Upang makarating sa puntong iyon, kailangan mong maglaan ng oras upang magnilay sa salita ng Diyos.
5. Ang pagmumuni-muni sa salita ay maaaring mukhang napakalaki hanggang sa napagtanto mo na ang pagmumuni-muni ay talagang chewing espirituwal na pagkain, ang Bibliya. Mat 4: 4; Jer 15:16
a. Paano ka ngumunguya ng pagkain? Kumuha ka ng maliliit na kagat ng isang uri ng pagkain nang sabay-sabay. Kinausap mo ito ng lubusan hanggang sa maaari mong lunukin ito.
b. Dapat tayong kumuha ng isang banal na kasulatan o isang parirala mula sa isang banal na kasulatan at paulit-ulit na ito sa loob ng isang panahon. Hindi namin pinag-uusapan ang tungkol sa pagkuha ng dalawang oras sa isang araw upang magawa ito.
1. Pinag-uusapan natin ang pag-on sa TV sa labinglimang minuto kaysa sa dati. Gumamit ng oras na iyon upang kumain.
2. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagninilay sa parirala o banal na kasulatan, sa buong araw habang nabubuhay ka.
6. Dapat nating ituon ang pansin sa kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng Krus at bagong pagsilang. Mga lugar tulad ng:
a. Ang ganap na integridad at pagiging maaasahan ng Bibliya. Heb 6:18; II Tim 2:13
b. Ang matubos na gawain ni Kristo - kung ano ang Kanyang nagawa sa pamamagitan ng Krus. Gal 3:13; Col 1: 12-14
c. Ang bagong nilikha - ang katotohanan ng pagtanggap ng buhay at likas na katangian ng Diyos sa ating espiritu. II Cor 5: 17,18;
II Alagang Hayop 1: 4; I Juan 5: 11,12
d. Ang Diyos ang lakas ng buhay ko. Phil 2:13; 4:13; I Juan 4: 4
e. Tiyak na isinilang niya ang aking mga karamdaman at dinala ang aking sakit at sa Kanyang mga guhitan ay gumaling ako. I Pet 2:24
7. Kumuha ng ilang mga taludtod mula sa mga nakaraang mga aralin at ituloy ang mga ito, isipin mo sila, magsalita sila hanggang sa ang katotohanan ng mga ito ay sumikat sa iyo.

1. Ang taong si Hesus ay nagsalita ng salita ng Diyos na may nakikitang mga resulta. Maaari nating, gawin din natin ito.
2. Nang makipag-usap si Jesus sa puno ng igos, walang agad na nakikitang mga resulta. Walang nangyari na maaaring makita. Gayunpaman, lumakad si Jesus mula sa puno.
a. Hindi niya sinuri ito upang makita kung gumana ito. Hindi niya pinagtataka ang nagtrabaho o hindi.
b. Ang kanyang katibayan na ito ay nagtrabaho hindi ang kamatayan ng puno (pisikal na nakikitang mga resulta).
c. Ang katibayan niya ay ang salita ng Diyos sa Kanyang mga labi.
3. Nakikipag-usap kami sa puno at walang nakikita na nangyayari.
a. Tumingin kami: Humukay sa paligid ng mga ugat, suriin ang mga dahon.
b. Sinasabi namin: Hindi ito gumana. Paano kung hindi ito gumana? Nagtataka ako kung gumagana ito?
c. Ang lahat ng iyon ay ang kaalaman sa paniniwala (pagdududa, kawalan ng paniniwala) at binabalewala nito ang salita ng Diyos sa ating kaso.
4. Ikaw at ako ay dapat umabot sa puntong kung saan hindi man naisip sa amin na hindi ito gumana, na hindi ito gumana - kahit anong makita o madama natin.
a. Maaari ba tayong umabot sa puntong iyon? Oo, sa pamamagitan ng pagkilala at pag-aalis ng kaalamang kaalaman sa pananampalataya at sa pamamagitan ng pagninilay sa salita ng Diyos.
b. Iyon ay kapag makikita natin ang mga puno ng igos ay namatay, ang mga bundok ay gumagalaw, at umalis ang mga demonyo at sakit.
c. Asahan itong mangyari, at mangyayari ito! Ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat, na Hindi maaaring magsinungaling, ay sinabi!