KATOTOHANANG FRUSTRATOR

Pananampalataya ng Binhi ng Mustasa
Pananalig sa Paggalaw ng Bundok
Mga Pananaliksik ng Pananampalataya
Sense na Pananalig sa Kaalaman
Pahayag ng Pananampalataya
Hindi Maaaring Magsinungaling ang Diyos
Gawin ang Mga Gawa Ni Jesus
Asahan Ito na Mangyayari
Pag-aalinlangan At Walang Paniniwala
Pananampalataya at Ang Pangalan Ng Hesus

1. Hindi mo kailangang basahin nang napakalayo sa NT upang makita na ang pananampalataya ay isang mahalagang bagay.
a. Naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Nabubuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Efe 2: 8,9; Rom 1:17
b. Sinabi ni Jesus na ang lahat ng bagay ay posible sa kanya na naniniwala, at iyon, na may pananalig, maaari nating ilipat ang mga bundok at pumatay ng mga puno ng igos. Mat 17:20; 21: 21,22; Marcos 9:23; 11: 23,24
2. Ngunit, para sa marami sa atin, ang paksa ng pananampalataya ay isang mapagkukunan ng pagkabigo. Hindi ito gumagana para sa atin sa paraang sinabi ni Jesus na gagawin nito.
3. Tinitingnan namin kung bakit hindi ito gagana para sa amin tulad ng sinabi ni Jesus na gagawin. Sa araling ito, nais naming tumingin nang malayo sa tatlong mga lugar na ipinakilala namin sa mga nakaraang aralin. Ang pananampalataya ay hindi gagana para sa atin sapagkat:
a. Hindi namin maintindihan kung ano ang pananampalataya.
b. Sinusubukan naming dalhin sa pamamagitan ng panalangin at pananampalataya kung ano ang mayroon sa amin sa pamamagitan ng kapanganakan.
c. Mayroon kaming sense knowledge na paniniwala at hindi alam ito.

1. Kung nagsasalita tayo ng pananampalataya at paniniwala, pinag-uusapan natin ang pamumuhay sa pamamagitan ng hindi nakikitang mga katotohanan. II Cor 5: 7
a. II Cor 4: 18 – Dalawang larangan ang umiiral na magkatabi: ang nakikita at hindi nakikita.
b. Bilang mga Kristiyano, tinawag tayong mamuhay alinsunod sa hindi nakikitang mga katotohanan na inihayag sa atin sa Bibliya.
2. Ang hindi nakikita na kaharian ay espirituwal. Nangangahulugan ito na walang bisa (hindi pisikal) at hindi nakikita.
a. Ang mga espiritwal na bagay ay tulad ng tunay na materyal na bagay.
1. Hindi nakikita ay hindi nangangahulugang hindi totoo. Nangangahulugan lamang ito na hindi mo ito makikita sa iyong pisikal na mga mata.
2. Si Jesus ba ay totoong totoo kaysa sa Ama at ng Banal na Espiritu sapagkat mayroon siyang isang pisikal na katawan?
3. Ang iyong mahal mo ba na nasa langit ay hindi gaanong totoong totoo dahil wala siyang pisikal na katawan?
b. Ang Hindi Nakakakita, Hindi Makikitang Diyos ay nilikha ang lahat na nakikita natin. Ang kanyang di-nakikitang kapangyarihan at kaharian ay lalantad sa nakikita natin at mababago ang nakikita natin. I Tim 1:17: Marcos 4:39; Heb 11: 3
3. Ang pananampalataya ay hindi isang pakiramdam. Ang pananampalataya ay isang aksyon. Ang pananampalataya ay ang aksyon na gagawin mo kapag ang iyong pandama ay nagsasabi sa iyo ng isang bagay at ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa iyo ng iba pa.
a. Ang numero unong pagkilos na nauugnay sa pananampalataya ay ang pagtatapat sa salita ng Diyos.
Heb 4:14; 10:23; 13: 5,6
b. Ang pag-amin ay nangangahulugang sabihin ang parehong bagay na sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo at sa iyong sitwasyon.
c. Kung sumasang-ayon ka sa salita ng Diyos, gagawin Niya itong mabuti sa iyong buhay - gawin ang hindi nakikita.
4. Ang pananampalataya ay batay sa salita ng Diyos at ang integridad ng Diyos.
a. Hindi ka makapaniwala (kumilos) sa hindi mo alam. Kaya, ang pananampalataya ay dapat magsimula sa kaalaman.
Rome 10: 17
b. Ang Diyos, na hindi maaaring magsinungaling, na nakakaalam ng lahat ng mga bagay, sabi ng isang bagay. Pagkatapos ito ay gayon. Ang sinasabi ng Diyos ay. Ang sinasabi ng Diyos ay nagiging. Heb 6:18
5. Ang pananampalataya ay nabigo sa marami sa atin sapagkat sinusubukan nating paniwalaan kung kailan tayo dapat kumikilos sa salita ng Diyos tulad ng gagawin natin sa salita ng isang tagabangko o isang doktor.

1. Natatanggap ng pananampalataya ang inaalok ng biyaya ng Diyos. Tumatanggap tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Pinapaloob ka ng pananampalataya sa pamilya ng Diyos at ginagawang isang literal na anak ng Diyos. Efe 2: 8,9; I Juan 5: 1
a. Kapag ikaw ay nasa pamilya, ang lahat ng pag-aari ng pamilya ay sa iyo.
Lucas 15:31; Rom 8:17; Efe 1: 3; II Alagang Hayop 1: 3
b. Hindi mo kailangang panatilihing matanggap sa pamamagitan ng pananampalataya ang mga bagay na dumating sa iyo sa pamamagitan ng bagong pagsilang.
c. Sila ay sa iyo dahil sa kung ano ka (isang anak ng Diyos) hindi dahil sa iyong ginagawa (maniwala ka). Juan 6:47
2. Ano ang mayroon ka (pagkakaroon) dahil nasa pamilya ka?
a. Katuwiran, pagpapakabanal (kabanalan), pagtubos (paglaya mula sa lahat ng pagkaalipin), pagiging anak, pagkakaisa kay Cristo, pagpapatawad (pagpupunas) ng mga kasalanan, pagpapagaling, lakas, kasapatan, pagkakumpleto, isang bagong kalikasan, isang likas na pag-ibig.
b. Ang karapatang ligal na gamitin ang pangalan ni Jesus, Diyos bilang iyong Ama, si Jesus bilang iyong Panginoon, Tagataguyod, Mataas na Saserdote, at Intercessor.
c. Sa sandaling tinanggap mo si Cristo bilang Tagapagligtas at Panginoon, lahat ng nagawa ni Jesus sa Kanyang kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ay naging dahil ginawa mo ito para sa iyo tulad mo.
d. Ang nangyari sa iyong mga kasalanan ay nangyari sa iyong mga karamdaman sapagkat sila ay hinarap sa parehong oras sa parehong paraan ng parehong makasaysayang kaganapan.
3. Ang lahat ng ito ay mula sa sandaling naniniwala ka kay Jesus at hindi nakasalalay sa iyong indibidwal na pananampalataya ngayon bilang isang mananampalataya.
a. Ang mga mananampalataya ng NT ay hindi sinabihan na maniwala at magkaroon ng pananampalataya. Sinabihan silang lumakad (kumilos) tulad ng kung ano sila at mayroon sa pamamagitan ng Krus ni Cristo at ang bagong pagsilang.
b. Ang pananampalataya ay nabigo sa mga naniniwala dahil ang karamihan sa aming mga pagsisikap ay nakatuon sa pagsisikap na magkaroon ng pananampalataya at pagkatapos ay maabot at kunin o kunin ang isang bagay sa pamamagitan ng pananampalataya.
c. Kapag ang isang pangangailangan ay kinokontrol sa amin na sakop ng Krus ni Cristo, hindi kinakailangan na manalangin para dito, upang maangkin ito, upang maabot at dalhin ito. Kailangan lang nating pasalamatan ang Ama sa kung ano ang Kanyang inilaan.
d. Maaaring itanong ng ilan: Kung gayon, ano ang ipinanalangin natin? Isang nawala at namamatay na mundo! Ang mga Kristiyanong naninirahan sa kadiliman sa ilalim ng kanilang mga karapatan at pribilehiyo.
4. Lucas 15: 31 – Isaalang-alang ang alibughang anak at ang kanyang nakatatandang kapatid.
a. Sila ay mga anak na lalaki na may ganap na mga karapatan at pribilehiyo at probisyon ng bahay ng kanilang ama naniniwala man sila o hindi.
b. Kapag ang isang pangangailangan ay lumitaw para sa kanila na sakop ng pagiging isang anak na lalaki sa bahay ng kanilang ama, hindi ito isang katanungan ng pagdarasal, pag-angkin, o pagsubok na maniwala at magkaroon ng pananampalataya.
c. Ito ay isang bagay na kumikilos tulad ng kung ano sila at nagkaroon.
5. Huwag subukang maniwala. Magsimulang kumilos tulad ng kung ano ka at mayroon.
a. Paano ka makikilos kung ikaw ay matuwid at may parehong katayuan sa Ama na mayroon si Jesus - sapagkat ikaw ay at gumagawa!
b. Paano ka makikilos kung gumaling ka - dahil ikaw!

1. Mayroong dalawang uri ng pananampalataya - pakiramdam ng kaalaman sa pananampalataya na naniniwala sa nakikita at nararamdaman, at paghahayag ng pananampalataya na naniniwala sa sinabi ng Diyos sa kabila ng nakikita at nararamdaman. Juan 20:29
a. Nais ng Diyos na maniwala tayo, hindi dahil nakikita at nadarama natin ang isang bagay, ngunit dahil sinabi Niya na may ganito.
b. Ang pananampalataya sa paghahayag ay pinarangalan ang salita ng Diyos at ang integridad ng Diyos.
c. Ang pananampalataya sa Diyos ay ang pananalig sa Kanyang salita. Ang Panginoong Hesus sa ating buhay sa Pagkamuno ng Kanyang salita.
2. Karamihan sa atin ay nasa arena ng sense knowledge na pananampalataya at hindi namamalayan ito.
a. Sinasabi namin sa isang bagay na pupunta o upang baguhin sa pangalan ni Jesus at walang nangyari. Ang aming tugon ay - hindi iyon gumana.
b. Paano mo malalaman na hindi ito gumana? Wala kang nakita o naramdaman na pagbabago. Ang iyong katibayan ay kaalaman sa katuturan.
c. Paano mo malalaman kung nagtrabaho ito? Kung nakakita ka o nakaramdam ng pagbabago. Ang iyong katibayan ay kaalaman kaalaman. Mayroon kang kamalayan na pananalig sa kaalaman.
3. Ang problema ay, karamihan sa atin ay hindi napagtanto, walang kamalayan, ginagawa natin ito.
a. Ang bawat isa sa atin ay sasabihin na naniniwala kami sa Bibliya - bawat salita mula sa Genesis hanggang sa Revelation. At, ganap kaming taos-puso!
b. Karamihan sa atin ay naniniwala na ang Diyos ay nagkaloob, sinabi ng oo sa pagpupulong, ang lahat ng aming mga espirituwal at pisikal na pangangailangan sa pamamagitan ng Krus ni Cristo.
c. Gayunpaman, ibinabatay natin ang pinaniniwalaan, kung paano tayo kumikilos, sa kung ano ang nakikita at nadarama. Ngunit, hindi namin napagtanto na ginagawa namin ito.
4. Ang unang hakbang sa pagwawasto nito ay upang matukoy ang kaalaman sa pananampalataya sa ating buhay. Ang bawat isa sa mga pangyayaring ito at mga pahayag na nakalista sa ibaba ay mga halimbawa ng pananampalataya sa kamalayan ng kahulugan.
a. Matt 17: 14-21 – Ang mga alagad ay sumubok ngunit hindi nakapagpalayas ng demonyo.
1. Gayunpaman, ang mga alagad ay pinahintulutan ni Jesus na palayasin ang mga demonyo at matagumpay na nagawa ito. Matt 10: 1; Lucas 10:17
2. Nakita ni Hesus ang mga alagad na kayang gawin ito. Isinasaalang-alang niya ang mga ito ay may kakayahang gawin ito kahit na hindi nila ito magawa. v20
3. v16 – Malinaw na sinubukan nilang paalisin ang demonyo at walang nangyari. Ano ang katibayan nila na hindi nila ito nagawa? Kung ano ang nakikita nila.
4. Tinitingnan namin iyon at sinabi - syempre hindi ito gumana. Walang nangyari! Tingnan mo! Ngunit, sinabi ni Hesus na magagawa nila ito kahit wala namang nangyari!
5. Tinawag ni Jesus kung ano ang kanilang ginawa sa kawalan ng paniniwala dahil hinayaan nila kung ano ang nakikita nilang nakakaapekto sa kanilang pinaniniwalaan, kung paano sila kumilos. Sense kaalaman sa pananampalataya ay talagang hindi paniniwala. Juan 20:27
b. Matt 14: 22-33 – Pinayagan ni Jesus si Pedro na maglakad sa tubig at matagumpay niyang nagawa ito.
1. v30 – Pagkatapos ay tiningnan ni Pedro ang hangin at mga alon at nagsimulang lumubog.
2. v31,32 – Kahit na hindi nakalakad si Pedro sa tubig, nagawa pa rin niya ito hanggang sa kinauukulan ni Jesus.
3. Ano ang naisip ni Pedro na hindi siya makalakad sa tubig? Ang nakita niya! Ang hangin, ang mga alon - lahat ng iyon ay may kaalamang katuturan.
4. Ano ang iniisip mong hindi ka gumaling? Nasaktan ka !! Mayroon kang kaalaman sa pananampalataya sa kaalaman.
c. Juan 11: 18-45 – Si Marta ay naniwala sa salita ng Panginoon, ngunit naniwala rin siya kung ano ang sinabi ng kaalaman sa kanya.
1. v21-27 – Lord, naniniwala akong babangon muli ang aking kapatid.
2. v39 – Ngunit, nang utusan ni Jesus na buksan ang libingan, ang kanyang patotoo ay - mabaho siya!
3. I Alaga 2: 24 – Alam ko at naniniwala akong dinala ni Jesus ang aking mga karamdaman at dinala ang aking mga sakit at sa Kanyang mga guhitan ay gumaling ako. Pero, nasaktan pa rin ako.
4. Masakit ang ulo ko. Hindi ako dapat maligtas! Alam natin na nakakatawa iyon! Kung ang pisikal na sakit (pakiramdam na kaalaman) ay hindi nagpapawalang-bisa sa isang pahayag ng salita ng Diyos, bakit mawawalan ito ng iba?
d. Oh oo, naniniwala ako na dinala ni Jesus ang aking mga karamdaman at dinala ang aking sakit at sa pamamagitan ng Kanyang mga guhitan ay gumaling ako. ngunit patuloy na manalangin para sa aking pagpapagaling. Iyon ay ang lahat ng kahulugan ng pananampalataya.
1. Paano mo malalaman na hindi ka gumaling? Sa nararamdaman mo. Paano mo malalaman kung gumaling ka? Kapag gumaan ang pakiramdam mo.
2. Alam kong gumaling ako !! Paano mo nalaman? Mas maganda ang pakiramdam ko !! Iyon ay ang kaalaman sa pananampalataya. Ang iyong kumpiyansa ay hindi sa salita ng Diyos kundi sa kaalaman.
5. Paano ko, paano ko, malalaman na gumaling ako kung hindi ko ito nakikita o maramdaman? Sabi ng Diyos !!
a. Taliwas iyon sa natural na pangangatuwiran, ngunit hindi kami nabubuhay sa pamamagitan ng katwiran. Nabubuhay tayo sa mga hindi nakikitang realidad na isiniwalat sa salita ng Diyos. Kaw 3: 5
b. Lucas 5: 1-6 – Sinabi sa kanila ng Dahilan na ang nakikita nila ay may kahulugan kaysa sa sinabi ng Diyos. Gayunpaman, kumilos sila ayon sa sinabi ni Jesus.
6. Kailangang lumabas tayo sa kamalayan ng katotohanan, sa labas ng arena ng mga pandama, sa ating pag-iisip. II Cor 10: 4,5
a. Ano ang sakit na nararamdaman mo? Salungat na katibayan ng kahulugan. Yun lang yun. Ito ay totoo, ngunit napapailalim sa pagbabago ng isang mas mataas na katotohanan - ang salita ng Diyos.
b. Alalahanin ang totoo at totoo. Totoo = kung ano ang nakikita at nararamdaman, na maaaring magbago. Ang salita ng Diyos na hindi mababago, ngunit alin ang maaaring magbago ng nakikita at nadarama.
7. Pakiramdam namin ay dapat nating ibalik ang nakikita at naramdaman sa sinabi ng Diyos.
a. Naisip namin ang mga parirala tulad ng: Ito ay mga sintomas lamang. Naghihintay ako para sa pagpapakita ng aking paggaling, atbp
1. Kahit na mayroong ilang katotohanan sa bawat isa sa mga pahayag na ito, naging mga maskara sila para sa pananampalataya ng kamalayan.
2. Huwag subukang makipagkasundo o ipaliwanag ang salungat na katibayan ng kahulugan. Hawakan lamang nang mahigpit ang iyong pagtatapat sa salita ng Diyos.
b. Ang hangin at mga alon, si Pedro ay lumulubog - lahat ng iyon ay kaalaman sa katuturan.
1. Sinabi ng Diyos na si Pedro ay maaaring maglakad sa tubig. Ang hangin, ang kumaway, ang paglubog lahat ay sinabi na hindi niya kaya.
2. Ano ang dapat gawin ni Pedro? Hindi ko pinansin ang hangin at alon at nagpatuloy sa paglalakad.
8. Sinasabi ng salita ng Diyos na ikaw ay gumaling. Isa 53: 4-6; I Pet 2:24
a. Tumanggi na bigyan ng lugar ang anumang kaisipang sumasalungat sa salita ng Diyos.
b. Tumanggi na kunin ang patotoo ng iyong mga pandama. Nangangahulugan ito na tumanggi na tanggapin ang sakit bilang ebidensya na hindi ka gumaling.

1. Dapat nating simulan na kumilos ayon sa salita ng Diyos tulad ng gagawin natin sa salita ng isang tao.
2. Ang salita ng Diyos (hindi ang pandama, hindi dahilan) ay dapat mangibabaw sa iyong isip.
3. Dapat tayong patuloy na, palagiang, sabihin ang sinasabi ng Diyos tungkol sa atin at sa ating sitwasyon. Ang pagtatapat ay pagsasalita ng pananampalataya.
4. Kung alam natin ang salita ng Diyos ay totoo, kumikilos tayo na parang totoo, at nagiging katotohanan ito sa ating buhay. Iyon ay kung paano gumagana ang pananampalataya.